Appendix:Russian numbers

Table of numbers edit

Number Cardinal Ordinal Ordinal abbreviation Adverbial Multiplier Collective Fractional
0 ноль (nolʹ), нуль (nulʹ) нулево́й (nulevój) 0-о́й (0-ój)
1 оди́н (odín) пе́рвый (pérvyj) 1-ый (1-yj) одна́жды (odnáždy) одино́кий (odinókij) одно́е (odnóje)
2 два (dva) второ́й (vtorój) 2-о́й (2-ój) два́жды (dváždy) двойно́й (dvojnój), двоя́кий (dvojákij), двукра́тный (dvukrátnyj) дво́е (dvóje), о́ба (óba) полови́на (polovína)
3 три (tri) тре́тий (trétij) 3-ий (3-ij) три́жды (tríždy) тройно́й (trojnój), троя́кий (trojákij), трёхкратный (trjóxkratnyj) тро́е (tróje) тре́тья (trétʹja), тре́тина (trétina), треть (tretʹ)
4 четы́ре (četýre) четвёртый (četvjórtyj) 4-ый (4-yj) четы́режды (četýreždy) четверно́й (četvernój), четырехкра́тный (četyrexkrátnyj) че́тверо (čétvero) четвёртая (četvjórtaja), четверти́на (četvertína), че́тверть (čétvertʹ)
5 пять (pjatʹ) пя́тый (pjátyj) 5-ый (5-yj) пя́тью (pjátʹju) пятерно́й (pjaternój), пятикра́тный (pjatikrátnyj) пя́теро (pjátero) пя́тая (pjátaja), пяти́на (pjatína)
6 шесть (šestʹ) шесто́й (šestój) 6-о́й (6-ój) ше́стью (šéstʹju) шестерно́й (šesternój), шестикра́тный (šestikrátnyj) ше́стеро (šéstero) шеста́я (šestája), шести́на (šestína)
7 семь (semʹ) седьмо́й (sedʹmój) 7-о́й (7-ój) се́мью (sémʹju) семерно́й (semernój), семикра́тный (semikrátnyj) се́меро (sémero) седьма́я (sedʹmája), седьми́на (sedʹmína)
8 во́семь (vósemʹ) восьмо́й (vosʹmój) 8-о́й (8-ój) во́семью (vósemʹju) восьмерно́й (vosʹmernój), восьмикра́тный (vosʹmikrátnyj) во́сьмеро (vósʹmero) восьма́я (vosʹmája), восьми́на (vosʹmína)
9 де́вять (dévjatʹ) девя́тый (devjátyj) 9-ый (9-yj) де́вятью (dévjatʹju) девятерно́й (devjaternój), девятикра́тный (devjatikrátnyj) де́вятеро (dévjatero) девя́тая (devjátaja), девяти́на (devjatína)
10 де́сять (désjatʹ) деся́тый (desjátyj) 10-ый (10-yj) де́сятью (désjatʹju) десятерно́й (desjaternój), десятикра́тный (desjatikrátnyj) де́сятеро (désjatero) деся́тая (desjátaja), десяти́на (desjatína)
11 оди́ннадцать (odínnadcatʹ) оди́ннадцатый (odínnadcatyj) 11-ый (11-yj) оди́ннадцатью (odínnadcatʹju) одиннадцатерно́й (odinnadcaternój), одиннадцатикра́тный (odinnadcatikrátnyj) оди́ннадцатеро (odínnadcatero) оди́ннадцатая (odínnadcataja), одиннадцати́на (odinnadcatína)
12 двена́дцать (dvenádcatʹ) двена́дцатый (dvenádcatyj) 12-ый (12-yj)
13 трина́дцать (trinádcatʹ) трина́дцатый (trinádcatyj) 13-ый (13-yj)
14 четы́рнадцать (četýrnadcatʹ) четы́рнадцатый (četýrnadcatyj) 14-ый (14-yj)
15 пятна́дцать (pjatnádcatʹ) пятна́дцатый (pjatnádcatyj) 15-ый (15-yj)
16 шестна́дцать (šestnádcatʹ) шестна́дцатый (šestnádcatyj) 16-ый (16-yj)
17 семна́дцать (semnádcatʹ) семна́дцатый (semnádcatyj) 17-ый (17-yj)
18 восемна́дцать (vosemnádcatʹ) восемна́дцатый (vosemnádcatyj) 18-ый (18-yj)
19 девятна́дцать (devjatnádcatʹ) девятна́дцатый (devjatnádcatyj) 19-ый (19-yj)
20 два́дцать (dvádcatʹ) двадца́тый (dvadcátyj) 20-ый (20-yj)
21 два́дцать оди́н (dvádcatʹ odín) два́дцать пе́рвый (dvádcatʹ pérvyj) 21-ый (21-yj)
22 два́дцать два́ (dvádcatʹ dvá) два́дцать второ́й (dvádcatʹ vtorój) 22-ый (22-yj)
23 два́дцать три́ (dvádcatʹ trí) два́дцать тре́тий (dvádcatʹ trétij) 23-ый (23-yj)
24 два́дцать четы́ре (dvádcatʹ četýre) два́дцать четвёртый (dvádcatʹ četvjórtyj) 24-ый (24-yj)
25 два́дцать пя́ть (dvádcatʹ pjátʹ) два́дцать пя́тый (dvádcatʹ pjátyj) 25-ый (25-yj)
26 два́дцать ше́сть (dvádcatʹ šéstʹ) два́дцать шесто́й (dvádcatʹ šestój) 26-ый (26-yj)
27 два́дцать се́мь (dvádcatʹ sémʹ) два́дцать седьмо́й (dvádcatʹ sedʹmój) 27-ый (27-yj)
28 два́дцать во́семь (dvádcatʹ vósemʹ) два́дцать восьмо́й (dvádcatʹ vosʹmój) 28-ый (28-yj)
29 два́дцать де́вять (dvádcatʹ dévjatʹ) два́дцать девя́тый (dvádcatʹ devjátyj) 29-ый (29-yj)
30 три́дцать (trídcatʹ) тридца́тый (tridcátyj) 30-ый (30-yj)
31 три́дцать оди́н (trídcatʹ odín) три́дцать пе́рвый (trídcatʹ pérvyj) 31-ый (31-yj)
32 три́дцать два́ (trídcatʹ dvá) три́дцать второ́й (trídcatʹ vtorój) 32-ый (32-yj)
33 три́дцать три́ (trídcatʹ trí) три́дцать тре́тий (trídcatʹ trétij) 33-ый (33-yj)
34 три́дцать четы́ре (trídcatʹ četýre) три́дцать четвёртый (trídcatʹ četvjórtyj) 34-ый (34-yj)
35 три́дцать пя́ть (trídcatʹ pjátʹ) три́дцать пя́тый (trídcatʹ pjátyj) 35-ый (35-yj)
36 три́дцать ше́сть (trídcatʹ šéstʹ) три́дцать шесто́й (trídcatʹ šestój) 36-ый (36-yj)
37 три́дцать се́мь (trídcatʹ sémʹ) три́дцать седьмо́й (trídcatʹ sedʹmój) 37-ый (37-yj)
38 три́дцать во́семь (trídcatʹ vósemʹ) три́дцать восьмо́й (trídcatʹ vosʹmój) 38-ый (38-yj)
39 три́дцать де́вять (trídcatʹ dévjatʹ) три́дцать девя́тый (trídcatʹ devjátyj) 39-ый (39-yj)
40 со́рок (sórok) сороково́й (sorokovój) 40-ой (40-oj) сорока́ (soroká) сорокакра́тный (sorokakrátnyj) со́рокеро (sórokero) сорока́я (sorokája)
41 со́рок оди́н (sórok odín) со́рок пе́рвый (sórok pérvyj) 41-ый (41-yj)
42 со́рок два́ (sórok dvá) со́рок второ́й (sórok vtorój) 42-ый (42-yj)
43 со́рок три́ (sórok trí) со́рок тре́тий (sórok trétij) 43-ый (43-yj)
44 со́рок четы́ре (sórok četýre) со́рок четвёртый (sórok četvjórtyj) 44-ый (44-yj)
45 со́рок пя́ть (sórok pjátʹ) со́рок пя́тый (sórok pjátyj) 45-ый (45-yj)
46 со́рок ше́сть (sórok šéstʹ) со́рок шесто́й (sórok šestój) 46-ый (46-yj)
47 со́рок се́мь (sórok sémʹ) со́рок седьмо́й (sórok sedʹmój) 47-ый (47-yj)
48 со́рок во́семь (sórok vósemʹ) со́рок восьмо́й (sórok vosʹmój) 48-ый (48-yj)
49 со́рок де́вять (sórok dévjatʹ) со́рок девя́тый (sórok devjátyj) 49-ый (49-yj)
50 пятьдеся́т (pjatʹdesját) пятидеся́тый (pjatidesjátyj) 50-ый (50-yj)
51 пятьдеся́т оди́н (pjatʹdesját odín) пятьдеся́т пе́рвый (pjatʹdesját pérvyj) 51-ый (51-yj)
52 пятьдеся́т два́ (pjatʹdesját dvá) пятьдеся́т второ́й (pjatʹdesját vtorój) 52-ый (52-yj)
53 пятьдеся́т три́ (pjatʹdesját trí) пятьдеся́т тре́тий (pjatʹdesját trétij) 53-ый (53-yj)
54 пятьдеся́т четы́ре (pjatʹdesját četýre) пятьдеся́т четвёртый (pjatʹdesját četvjórtyj) 54-ый (54-yj)
55 пятьдеся́т пя́ть (pjatʹdesját pjátʹ) пятьдеся́т пя́тый (pjatʹdesját pjátyj) 55-ый (55-yj)
56 пятьдеся́т ше́сть (pjatʹdesját šéstʹ) пятьдеся́т шесто́й (pjatʹdesját šestój) 56-ый (56-yj)
57 пятьдеся́т се́мь (pjatʹdesját sémʹ) пятьдеся́т седьмо́й (pjatʹdesját sedʹmój) 57-ый (57-yj)
58 пятьдеся́т во́семь (pjatʹdesját vósemʹ) пятьдеся́т восьмо́й (pjatʹdesját vosʹmój) 58-ый (58-yj)
59 пятьдеся́т де́вять (pjatʹdesját dévjatʹ) пятьдеся́т девя́тый (pjatʹdesját devjátyj) 59-ый (59-yj)
60 шестьдеся́т (šestʹdesját) шестидеся́тый (šestidesjátyj) 60-ый (60-yj)
61 шестьдеся́т оди́н (šestʹdesját odín) шестьдеся́т пе́рвый (šestʹdesját pérvyj) 61-ый (61-yj)
62 шестьдеся́т два́ (šestʹdesját dvá) шестьдеся́т второ́й (šestʹdesját vtorój) 62-ый (62-yj)
63 шестьдеся́т три́ (šestʹdesját trí) шестьдеся́т тре́тий (šestʹdesját trétij) 63-ый (63-yj)
64 шестьдеся́т четы́ре (šestʹdesját četýre) шестьдеся́т четвёртый (šestʹdesját četvjórtyj) 64-ый (64-yj)
65 шестьдеся́т пя́ть (šestʹdesját pjátʹ) шестьдеся́т пя́тый (šestʹdesját pjátyj) 65-ый (65-yj)
66 шестьдеся́т ше́сть (šestʹdesját šéstʹ) шестьдеся́т шесто́й (šestʹdesját šestój) 66-ый (66-yj)
67 шестьдеся́т се́мь (šestʹdesját sémʹ) шестьдеся́т седьмо́й (šestʹdesját sedʹmój) 67-ый (67-yj)
68 шестьдеся́т во́семь (šestʹdesját vósemʹ) шестьдеся́т восьмо́й (šestʹdesját vosʹmój) 68-ый (68-yj)
69 шестьдеся́т де́вять (šestʹdesját dévjatʹ) шестьдеся́т девя́тый (šestʹdesját devjátyj) 69-ый (69-yj)
70 се́мьдесят (sémʹdesjat) семидеся́тый (semidesjátyj) 70-ый (70-yj)
71 се́мьдесят оди́н (sémʹdesjat odín) се́мьдесят пе́рвый (sémʹdesjat pérvyj) 71-ый (71-yj)
72 се́мьдесят два́ (sémʹdesjat dvá) се́мьдесят второ́й (sémʹdesjat vtorój) 72-ый (72-yj)
73 се́мьдесят три́ (sémʹdesjat trí) се́мьдесят тре́тий (sémʹdesjat trétij) 73-ый (73-yj)
74 се́мьдесят четы́ре (sémʹdesjat četýre) се́мьдесят четвёртый (sémʹdesjat četvjórtyj) 74-ый (74-yj)
75 се́мьдесят пя́ть (sémʹdesjat pjátʹ) се́мьдесят пя́тый (sémʹdesjat pjátyj) 75-ый (75-yj)
76 се́мьдесят ше́сть (sémʹdesjat šéstʹ) се́мьдесят шесто́й (sémʹdesjat šestój) 76-ый (76-yj)
77 се́мьдесят се́мь (sémʹdesjat sémʹ) се́мьдесят седьмо́й (sémʹdesjat sedʹmój) 77-ый (77-yj)
78 се́мьдесят во́семь (sémʹdesjat vósemʹ) се́мьдесят восьмо́й (sémʹdesjat vosʹmój) 78-ый (78-yj)
79 се́мьдесят де́вять (sémʹdesjat dévjatʹ) се́мьдесят девя́тый (sémʹdesjat devjátyj) 79-ый (79-yj)
80 во́семьдесят (vósemʹdesjat) восьмидеся́тый (vosʹmidesjátyj) 80-ый (80-yj)
81 во́семьдесят оди́н (vósemʹdesjat odín) во́семьдесят пе́рвый (vósemʹdesjat pérvyj) 81-ый (81-yj)
82 во́семьдесят два́ (vósemʹdesjat dvá) во́семьдесят второ́й (vósemʹdesjat vtorój) 82-ый (82-yj)
83 во́семьдесят три́ (vósemʹdesjat trí) во́семьдесят тре́тий (vósemʹdesjat trétij) 83-ый (83-yj)
84 во́семьдесят четы́ре (vósemʹdesjat četýre) во́семьдесят четвёртый (vósemʹdesjat četvjórtyj) 84-ый (84-yj)
85 во́семьдесят пя́ть (vósemʹdesjat pjátʹ) во́семьдесят пя́тый (vósemʹdesjat pjátyj) 85-ый (85-yj)
86 во́семьдесят ше́сть (vósemʹdesjat šéstʹ) во́семьдесят шесто́й (vósemʹdesjat šestój) 86-ый (86-yj)
87 во́семьдесят се́мь (vósemʹdesjat sémʹ) во́семьдесят седьмо́й (vósemʹdesjat sedʹmój) 87-ый (87-yj)
88 во́семьдесят во́семь (vósemʹdesjat vósemʹ) во́семьдесят восьмо́й (vósemʹdesjat vosʹmój) 88-ый (88-yj)
89 во́семьдесят де́вять (vósemʹdesjat dévjatʹ) во́семьдесят девя́тый (vósemʹdesjat devjátyj) 89-ый (89-yj)
90 девяно́сто (devjanósto) девяно́стый (devjanóstyj) 90-ый (90-yj) девяно́ста (devjanósta) девяностокра́тный (devjanostokrátnyj) девяно́стеро (devjanóstero) девяноста́я (devjanostája)
91 девяно́сто оди́н (devjanósto odín) девяно́сто пе́рвый (devjanósto pérvyj) 91-ый (91-yj)
92 девяно́сто два́ (devjanósto dvá) девяно́сто второ́й (devjanósto vtorój) 92-ый (92-yj)
93 девяно́сто три́ (devjanósto trí) девяно́сто тре́тий (devjanósto trétij) 93-ый (93-yj)
94 девяно́сто четы́ре (devjanósto četýre) девяно́сто четвёртый (devjanósto četvjórtyj) 94-ый (94-yj)
95 девяно́сто пя́ть (devjanósto pjátʹ) девяно́сто пя́тый (devjanósto pjátyj) 95-ый (95-yj)
96 девяно́сто ше́сть (devjanósto šéstʹ) девяно́сто шесто́й (devjanósto šestój) 96-ый (96-yj)
97 девяно́сто се́мь (devjanósto sémʹ) девяно́сто седьмо́й (devjanósto sedʹmój) 97-ый (97-yj)
98 девяно́сто во́семь (devjanósto vósemʹ) девяно́сто восьмо́й (devjanósto vosʹmój) 98-ый (98-yj)
99 девяно́сто де́вять (devjanósto dévjatʹ) девяно́сто девя́тый (devjanósto devjátyj) 99-ый (99-yj)
100 сто (sto) со́тый (sótyj) 100-ый (100-yj) со́тью (sótʹju) стокра́тный (stokrátnyj) со́тня (sótnja) со́тая (sótaja)
200 две́сти (dvésti) двухсо́тый (dvuxsótyj) 200-ый (200-yj) две́стью (dvéstʹju) двестикра́тный (dvestikrátnyj) двухсо́тня (dvuxsótnja) двухсо́тая (dvuxsótaja)
300 три́ста (trísta) трёхсо́тый (trjoxsótyj) 300-ый (300-yj) три́стью (trístʹju) трехсоткра́тный (trexsotkrátnyj) трёхсо́тня (trjoxsótnja) трёхсо́тая (trjoxsótaja)
400 четы́реста (četýresta) четырёхсо́тый (četyrjoxsótyj) 400-ый (400-yj) четы́рестью (četýrestʹju) четырехсоткра́тный (četyrexsotkrátnyj) четырёхсотня (četyrjóxsotnja) четырёхсотая (četyrjóxsotaja)
500 пятьсо́т (pjatʹsót) пятисо́тый (pjatisótyj) 500-ый (500-yj) пятьсо́тью (pjatʹsótʹju) пятисоткра́тный (pjatisotkrátnyj) пятисо́тня (pjatisótnja) пятисо́тая (pjatisótaja)
600 шестьсо́т (šestʹsót) шестисо́тый (šestisótyj) 600-ый (600-yj) шестьсо́тью (šestʹsótʹju) шестисоткра́тный (šestisotkrátnyj) шестисо́тня (šestisótnja) шестисо́тая (šestisótaja)
700 семьсо́т (semʹsót) семисо́тый (semisótyj) 700-ый (700-yj) семьсо́тью (semʹsótʹju) семисоткра́тный (semisotkrátnyj) семисо́тня (semisótnja) семисо́тая (semisótaja)
800 восемьсо́т (vosemʹsót) восьмисо́тый (vosʹmisótyj) 800-ый (800-yj) восемьсо́тью (vosemʹsótʹju) восьмисоткра́тный (vosʹmisotkrátnyj) восьмисо́тня (vosʹmisótnja) восьмисо́тая (vosʹmisótaja)
900 девятьсо́т (devjatʹsót) девятисо́тый (devjatisótyj) 900-ый (900-yj) девятьсо́тью (devjatʹsótʹju) девятисоткра́тный (devjatisotkrátnyj) девятисо́тня (devjatisótnja) девятисо́тая (devjatisótaja)
1,000 ты́сяча (týsjača), ты́ща (týšča) ты́сячный (týsjačnyj) 1000-ый (1000-yj) ты́сячью (týsjačʹju) тысячекра́тный (tysjačekrátnyj) ты́сячня (týsjačnja) ты́сячная (týsjačnaja)
2,000 две ты́сячи (dve týsjači) двухты́сячный (dvuxtýsjačnyj) 2000-ый (2000-yj)
3,000 три ты́сячи (tri týsjači) трёхты́сячный (trjoxtýsjačnyj) 3000-ый (3000-yj)
4,000 четы́ре ты́сячи (četýre týsjači) четырёхты́сячный (četyrjoxtýsjačnyj) 4000-ый (4000-yj)
5,000 пять ты́сяч (pjatʹ týsjač) пятиты́сячный (pjatitýsjačnyj) 5000-ый (5000-yj)
6,000 шесть ты́сяч (šestʹ týsjač) шеститы́сячный (šestitýsjačnyj) 6000-ый (6000-yj)
7,000 семь ты́сяч (semʹ týsjač) семиты́сячный (semitýsjačnyj) 7000-ый (7000-yj)
8,000 восемь ты́сяч (vosemʹ týsjač) восьмиты́сячный (vosʹmitýsjačnyj) 8000-ый (8000-yj)
9,000 девять тысяч (devjatʹ tysjač) девятиты́сячный (devjatitýsjačnyj) 9000-ый (9000-yj)
10,000 де́сять ты́сяч (désjatʹ týsjač) десятиты́сячный (desjatitýsjačnyj) 10000-ый (10000-yj)
100,000 сто́ ты́сяч (stó týsjač) стоты́сячный (stotýsjačnyj)
1,000,000 (106) миллио́н (millión) миллио́нный (milliónnyj)
1,000,000,000 (109) миллиа́рд (milliárd), биллио́н (billión) миллиа́рдный (milliárdnyj), биллио́нный (billiónnyj)
1012 триллио́н (trillión) триллио́нный (trilliónnyj)
1015 квадриллио́н (kvadrillión) квадриллио́нный (kvadrilliónnyj)
1018 квинтиллио́н (kvintillión) квинтиллио́нный (kvintilliónnyj)
1021 секстиллио́н (sekstillión) секстиллио́нный (sekstilliónnyj)
1024 септиллио́н (septillión) септиллио́нный (septilliónnyj)
1027 октиллио́н (oktillión) октиллио́нный (oktilliónnyj)
1030 нониллио́н (nonillión) нониллио́нный (nonilliónnyj)
1033 дециллио́н (decillión) дециллио́нный (decilliónnyj)
1036 ундециллио́н (undecillión) ундециллио́нный (undecilliónnyj)
1039 додециллио́н (dodecillión) додециллио́нный (dodecilliónnyj)
1042 тредециллио́н (tredecillión) тредециллио́нный (tredecilliónnyj)
1045 кваттуордециллио́н (kvattuordecillión)
1048 квиндециллио́н (kvindecillión)
1051 сексдециллио́н (seksdecillión)
1054 септемдециллио́н (septemdecillión)
1057 октодециллио́н (oktodecillión)
1060 новемдециллио́н (novemdecillión)
1063 вигинтиллио́н (vigintillión)
10100 гу́гол (gúgol)
10303 центиллио́н (centillión)
103003 миллеиллио́н (milleillión), миллиллио́н (millillión)