Wiktionary:Sandbox

   Conjugation of Sandbox (first conjugation)
indicative singular plural
first second third first second third
active present ō ās at āmus ātis ant
imperfect ābam ābās ābat ābāmus ābātis ābant
future ābō ābis ābit ābimus ābitis ābunt
perfect ī istī it imus istis ērunt, ēre
pluperfect eram erās erat erāmus erātis erant
future perfect erō eris erit erimus eritis erint
passive present or āris, āre ātur āmur āminī antur
imperfect ābar ābāris, ābāre ābātur ābāmur ābāminī ābantur
future ābor āberis, ābere ābitur ābimur ābiminī ābuntur
perfect us + present active indicative of sum
pluperfect us + imperfect active indicative of sum
future perfect us + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present em ēs et ēmus ētis ent
imperfect ārem ārēs āret ārēmus ārētis ārent
perfect erim erīs erit erīmus erītis erint
pluperfect issem issēs isset issēmus issētis issent
passive present er ēris, ēre ētur ēmur ēminī entur
imperfect ārer ārēris, ārēre ārētur ārēmur ārēminī ārentur
perfect us + present active subjunctive of sum
pluperfect us + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present ā āte
future ātō ātō ātōte antō
passive present āre āminī
future ātor ātor antor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives āre isse ūrus esse ārī us esse um īrī
participles āns ūrus us andus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
āre andī andō andum um ū
   Conjugation of Sandbox (second conjugation)
indicative singular plural
first second third first second third
active present ēs et ēmus ētis ent
imperfect ēbam ēbās ēbat ēbāmus ēbātis ēbant
future ēbō ēbis ēbit ēbimus ēbitis ēbunt
perfect ī istī it imus istis ērunt, ēre
pluperfect eram erās erat erāmus erātis erant
future perfect erō eris erit erimus eritis erint
passive present eor ēris, ēre ētur ēmur ēminī entur
imperfect ēbar ēbāris, ēbāre ēbātur ēbāmur ēbāminī ēbantur
future ēbor ēberis, ēbere ēbitur ēbimur ēbiminī ēbuntur
perfect us + present active indicative of sum
pluperfect us + imperfect active indicative of sum
future perfect us + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present eam eās eat eāmus eātis eant
imperfect ērem ērēs ēret ērēmus ērētis ērent
perfect erim erīs erit erīmus erītis erint
pluperfect issem issēs isset issēmus issētis issent
passive present ear eāris, eāre eātur eāmur eāminī eantur
imperfect ērer ērēris, ērēre ērētur ērēmur ērēminī ērentur
perfect us + present active subjunctive of sum
pluperfect us + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present ē ēte
future ētō ētō ētōte entō
passive present ēre ēminī
future ētor ētor entor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives ēre isse ūrus esse ērī us esse um īrī
participles ēns ūrus us endus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
ēre endī endō endum um ū
   Conjugation of Sandbox (third conjugation)
indicative singular plural
first second third first second third
active present ō is it imus itis unt
imperfect ēbam ēbās ēbat ēbāmus ēbātis ēbant
future am ēs et ēmus ētis ent
perfect ī istī it imus istis ērunt, ēre
pluperfect eram erās erat erāmus erātis erant
future perfect erō eris erit erimus eritis erint
passive present or eris, ere itur imur iminī untur
imperfect ēbar ēbāris, ēbāre ēbātur ēbāmur ēbāminī ēbantur
future ar ēris, ēre ētur ēmur ēminī entur
perfect us + present active indicative of sum
pluperfect us + imperfect active indicative of sum
future perfect us + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present am ās at āmus ātis ant
imperfect erem erēs eret erēmus erētis erent
perfect erim erīs erit erīmus erītis erint
pluperfect issem issēs isset issēmus issētis issent
passive present ar āris, āre ātur āmur āminī antur
imperfect erer erēris, erēre erētur erēmur erēminī erentur
perfect us + present active subjunctive of sum
pluperfect us + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present e ite
future itō itō itōte untō
passive present ere iminī
future itor itor untor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives ere isse ūrus esse ī us esse um īrī
participles ēns ūrus us endus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
ere endī endō endum um ū
   Conjugation of Sandbox (third conjugation -variant)
indicative singular plural
first second third first second third
active present is it imus itis iunt
imperfect iēbam iēbās iēbat iēbāmus iēbātis iēbant
future iam iēs iet iēmus iētis ient
perfect ī istī it imus istis ērunt, ēre
pluperfect eram erās erat erāmus erātis erant
future perfect erō eris erit erimus eritis erint
passive present ior eris, ere itur imur iminī iuntur
imperfect iēbar iēbāris, iēbāre iēbātur iēbāmur iēbāminī iēbantur
future iar iēris, iēre iētur iēmur iēminī ientur
perfect us + present active indicative of sum
pluperfect us + imperfect active indicative of sum
future perfect us + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present iam iās iat iāmus iātis iant
imperfect erem erēs eret erēmus erētis erent
perfect erim erīs erit erīmus erītis erint
pluperfect issem issēs isset issēmus issētis issent
passive present iar iāris, iāre iātur iāmur iāminī iantur
imperfect erer erēris, erēre erētur erēmur erēminī erentur
perfect us + present active subjunctive of sum
pluperfect us + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present e ite
future itō itō itōte iuntō
passive present ere iminī
future itor itor iuntor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives ere isse ūrus esse ī us esse um īrī
participles iēns ūrus us iendus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
ere iendī iendō iendum um ū
   Conjugation of Sandbox (fourth conjugation)
indicative singular plural
first second third first second third
active present īs it īmus ītis iunt
imperfect iēbam iēbās iēbat iēbāmus iēbātis iēbant
future iam iēs iet iēmus iētis ient
perfect ī istī it imus istis ērunt, ēre
pluperfect eram erās erat erāmus erātis erant
future perfect erō eris erit erimus eritis erint
passive present ior īris, īre ītur īmur īminī iuntur
imperfect iēbar iēbāris, iēbāre iēbātur iēbāmur iēbāminī iēbantur
future iar iēris, iēre iētur iēmur iēminī ientur
perfect us + present active indicative of sum
pluperfect us + imperfect active indicative of sum
future perfect us + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present iam iās iat iāmus iātis iant
imperfect īrem īrēs īret īrēmus īrētis īrent
perfect erim erīs erit erīmus erītis erint
pluperfect issem issēs isset issēmus issētis issent
passive present iar iāris, iāre iātur iāmur iāminī iantur
imperfect īrer īrēris, īrēre īrētur īrēmur īrēminī īrentur
perfect us + present active subjunctive of sum
pluperfect us + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present ī īte
future ītō ītō ītōte iuntō
passive present īre īminī
future ītor ītor iuntor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives īre isse ūrus esse īrī us esse um īrī
participles iēns ūrus us iendus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
īre iendī iendō iendum um ū
   Conjugation of Sandbox (highly irregular, suppletive, active only)
indicative singular plural
first second third first second third
active present sum es est sumus estis sunt
imperfect eram erās erat erāmus erātis erant
future erō eris, ere erit erimus eritis erunt
perfect fuī fuistī fuit fuimus fuistis fuērunt, fuēre
pluperfect fueram fuerās fuerat fuerāmus fuerātis fuerant
future perfect fuerō fueris fuerit fuerimus fueritis fuerint
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present sim sīs sit sīmus sītis sint
imperfect essem, forem essēs, forēs esset, foret essēmus, forēmus essētis, forētis essent, forent
perfect fuerim fuerīs fuerit fuerīmus fuerītis fuerint
pluperfect fuissem fuissēs fuisset fuissēmus fuissētis fuissent
imperative singular plural
first second third first second third
active present es este
future estō estō estōte suntō
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives esse fuisse futūrus esse, fore
participles futūrus
   Conjugation of Sandbox (highly irregular, suppletive, active only)
indicative singular plural
first second third first second third
active present possum potes potest possumus potestis possunt
imperfect poteram poterās poterat poterāmus poterātis poterant
future poterō poteris, potere poterit poterimus poteritis poterunt
perfect potuī potuistī potuit potuimus potuistis potuērunt, potuēre
pluperfect potueram potuerās potuerat potuerāmus potuerātis potuerant
future perfect potuerō potueris potuerit potuerimus potueritis potuerint
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present possim possīs possit possīmus possītis possint
imperfect possem possēs posset possēmus possētis possent
perfect potuerim potuerīs potuerit potuerīmus potuerītis potuerint
pluperfect potuissem potuissēs potuisset potuissēmus potuissētis potuissent
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives posse potuisse
participles potēns
   Conjugation of Sandbox (irregular, no imperatives)
indicative singular plural
first second third first second third
active present volō vīs vult, volt volumus vultis, voltis volunt
imperfect volēbam volēbās volēbat volēbāmus volēbātis volēbant
future volam volēs volet volēmus volētis volent
perfect voluī voluistī voluit voluimus voluistis voluērunt, voluēre
pluperfect volueram voluerās voluerat voluerāmus voluerātis voluerant
future perfect voluerō volueris voluerit voluerimus volueritis voluerint
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present velim velīs velit velīmus velītis velint
imperfect vellem vellēs vellet vellēmus vellētis vellent
perfect voluerim voluerīs voluerit voluerīmus voluerītis voluerint
pluperfect voluissem voluissēs voluisset voluissēmus voluissētis voluissent
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives velle voluisse
participles volēns
   Conjugation of Sandbox (irregular, active only)
indicative singular plural
first second third first second third
active present nōlō nōn vīs nōn vult nōlumus nōn vultis nōlunt
imperfect nōlēbam nōlēbās nōlēbat nōlēbāmus nōlēbātis nōlēbant
future nōlam nōlēs nōlet nōlēmus nōlētis nōlent
perfect nōluī nōluistī nōluit nōluimus nōluistis nōluērunt, nōluēre
pluperfect nōlueram nōluerās nōluerat nōluerāmus nōluerātis nōluerant
future perfect nōluerō nōlueris nōluerit nōluerimus nōlueritis nōluerint
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present nōlim nōlīs nōlit nōlīmus nōlītis nōlint
imperfect nōllem nōllēs nōllet nōllēmus nōllētis nōllent
perfect nōluerim nōluerīs nōluerit nōluerīmus nōluerītis nōluerint
pluperfect nōluissem nōluissēs nōluisset nōluissēmus nōluissētis nōluissent
imperative singular plural
first second third first second third
active present nōlī nōlīte
future nōlitō nōlitō nōlitōte nōluntō
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives nōlle nōluisse
participles nōlēns
   Conjugation of Sandbox (irregular, no imperatives)
indicative singular plural
first second third first second third
active present mālō māvīs māvult mālumus māvultis mālunt
imperfect mālēbam mālēbās mālēbat mālēbāmus mālēbātis mālēbant
future mālam mālēs mālet mālēmus mālētis mālent
perfect māluī māluistī māluit māluimus māluistis māluērunt, māluēre
pluperfect mālueram māluerās māluerat māluerāmus māluerātis māluerant
future perfect māluerō mālueris māluerit māluerimus mālueritis māluerint
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present mālim mālīs mālit mālīmus mālītis mālint
imperfect māllem māllēs māllet māllēmus māllētis māllent
perfect māluerim māluerīs māluerit māluerīmus māluerītis māluerint
pluperfect māluissem māluissēs māluisset māluissēmus māluissētis māluissent
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives mālle māluisse
participles
   Conjugation of Sandbox (third conjugation -variant, irregular long ī, suppletive in the supine stem, semi-deponent)
indicative singular plural
first second third first second third
active present fīō fīs fit fīmus fītis fīunt
imperfect fīēbam fīēbās fīēbat fīēbāmus fīēbātis fīēbant
future fīam fīēs fīet fīēmus fīētis fīent
perfect factus + present active indicative of sum
pluperfect factus + imperfect active indicative of sum
future perfect factus + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present fīam fīās fīat fīāmus fīātis fīant
imperfect fierem fierēs fieret fierēmus fierētis fierent
perfect factus + present active subjunctive of sum
pluperfect factus + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present fīte
future fītō fītō fītōte fīuntō
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives fierī factus esse factum īrī
participles factus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
fierī fiendī fiendō fiendum factum factū
   Conjugation of Sandbox (third conjugation, irregular, suppletive)
indicative singular plural
first second third first second third
active present ferō fers fert ferimus fertis ferunt
imperfect ferēbam ferēbās ferēbat ferēbāmus ferēbātis ferēbant
future feram ferēs feret ferēmus ferētis ferent
perfect tulī tulistī tulit tulimus tulistis tulērunt, tulēre
pluperfect tuleram tulerās tulerat tulerāmus tulerātis tulerant
future perfect tulerō tuleris tulerit tulerimus tuleritis tulerint
passive present feror ferris, ferre fertur ferimur feriminī feruntur
imperfect ferēbar ferēbāris, ferēbāre ferēbātur ferēbāmur ferēbāminī ferēbantur
future ferar ferēris, ferēre ferētur ferēmur ferēminī ferentur
perfect lātus + present active indicative of sum
pluperfect lātus + imperfect active indicative of sum
future perfect lātus + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present feram ferās ferat ferāmus ferātis ferant
imperfect ferrem ferrēs ferret ferrēmus ferrētis ferrent
perfect tulerim tulerīs tulerit tulerīmus tulerītis tulerint
pluperfect tulissem tulissēs tulisset tulissēmus tulissētis tulissent
passive present ferar ferāris, ferāre ferātur ferāmur ferāminī ferantur
imperfect ferrer ferrēris, ferrēre ferrētur ferrēmur ferrēminī ferrentur
perfect lātus + present active subjunctive of sum
pluperfect lātus + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present fer ferte
future fertō fertō fertōte feruntō
passive present ferre feriminī
future fertor fertor feruntor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives ferre tulisse lātūrus esse ferrī lātus esse lātum īrī
participles ferēns lātūrus lātus ferendus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
ferre ferendī ferendō ferendum lātum lātū
   Conjugation of Sandbox (irregular)
indicative singular plural
first second third first second third
active present īs it īmus ītis eunt
imperfect ībam ībās ībat ībāmus ībātis ībant
future ībō ībis ībit ībimus ībitis ībunt
perfect , īvī īstī, īvistī iit, īvit iimus īstis iērunt, iēre
pluperfect ieram ierās ierat ierāmus ierātis ierant
future perfect ierō ieris ierit ierimus ieritis ierint
passive present eor īris, īre ītur īmur īminī euntur
imperfect ībar ībāris, ībāre ībātur ībāmur ībāminī ībantur
future ībor īberis, ībere ībitur ībimur ībiminī ībuntur
perfect itus + present active indicative of sum
pluperfect itus + imperfect active indicative of sum
future perfect itus + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present eam eās eat eāmus eātis eant
imperfect īrem īrēs īret īrēmus īrētis īrent
perfect ierim ierīs ierit ierīmus ierītis ierint
pluperfect īssem īssēs īsset īssēmus īssētis īssent
passive present ear eāris, eāre eātur eāmur eāminī eantur
imperfect īrer īrēris, īrēre īrētur īrēmur īrēminī īrentur
perfect itus + present active subjunctive of sum
pluperfect itus + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present ī īte
future ītō ītō ītōte euntō
passive present īre īminī
future ītor ītor euntor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives īre īsse itūrus esse īrī itus esse itum īrī
participles iēns itūrus itus eundus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
īre eundī eundō eundum itum itū
   Conjugation of Sandbox (third conjugation, some irregular alternative forms)
indicative singular plural
first second third first second third
active present edō edis, ēs edit, ēst edimus editis, ēstis edunt
imperfect edēbam edēbās edēbat edēbāmus edēbātis edēbant
future edam edēs edet edēmus edētis edent
perfect ēdī ēdistī ēdit ēdimus ēdistis ēdērunt, ēdēre
pluperfect ēderam ēderās ēderat ēderāmus ēderātis ēderant
future perfect ēderō ēderis ēderit ēderimus ēderitis ēderint
passive present edor ederis, edere editur, ēstur edimur ediminī eduntur
imperfect edēbar edēbāris, edēbāre edēbātur edēbāmur edēbāminī edēbantur
future edar edēris, edēre edētur edēmur edēminī edentur
perfect ēsus + present active indicative of sum
pluperfect ēsus + imperfect active indicative of sum
future perfect ēsus + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present edam, edim edās, edīs edat, edit edāmus, edīmus edātis, edītis edant, edint
imperfect ederem, ēssem ederēs, ēssēs ederet, ēsset ederēmus, ēssēmus ederētis, ēssētis ederent, ēssent
perfect ēderim ēderīs ēderit ēderīmus ēderītis ēderint
pluperfect ēdissem ēdissēs ēdisset ēdissēmus ēdissētis ēdissent
passive present edar edāris, edāre edātur edāmur edāminī edantur
imperfect ederer ederēris, ederēre ederētur ederēmur ederēminī ederentur
perfect ēsus + present active subjunctive of sum
pluperfect ēsus + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present ede, ēs edite, ēste
future editō, ēstō editō, ēstō editōte, ēstōte eduntō
passive present edere ediminī
future editor editor eduntor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives edere, ēsse ēdisse ēsūrus esse edī ēsus esse ēsum īrī
participles edēns ēsūrus ēsus edendus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
edere edendī edendō edendum ēsum ēsū
   Conjugation of Sandbox (first conjugation, irregular short a in most forms except dās and )
indicative singular plural
first second third first second third
active present dās dat damus datis dant
imperfect dabam dabās dabat dabāmus dabātis dabant
future dabō dabis dabit dabimus dabitis dabunt
perfect dedī dedistī dedit dedimus dedistis dedērunt, dedēre
pluperfect dederam dederās dederat dederāmus dederātis dederant
future perfect dederō dederis dederit dederimus dederitis dederint
passive present dor daris, dare datur damur daminī dantur
imperfect dabar dabāris, dabāre dabātur dabāmur dabāminī dabantur
future dabor daberis, dabere dabitur dabimur dabiminī dabuntur
perfect datus + present active indicative of sum
pluperfect datus + imperfect active indicative of sum
future perfect datus + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present dem dēs det dēmus dētis dent
imperfect darem darēs daret darēmus darētis darent
perfect dederim dederīs dederit dederīmus dederītis dederint
pluperfect dedissem dedissēs dedisset dedissēmus dedissētis dedissent
passive present der dēris, dēre dētur dēmur dēminī dentur
imperfect darer darēris, darēre darētur darēmur darēminī darentur
perfect datus + present active subjunctive of sum
pluperfect datus + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present date
future datō datō datōte dantō
passive present dare daminī
future dator dator dantor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives dare dedisse datūrus esse darī datus esse datum īrī
participles dāns datūrus datus dandus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
dare dandī dandō dandum datum datū