పెట్టు

Telugu edit

Pronunciation edit

Verb edit

పెట్టు (peṭṭu) (causal పెట్టించు)

 1. To put.
 2. To lay (eggs).
  కోడి గుడ్లు పెట్టెను.
  kōḍi guḍlu peṭṭenu.
  The hen laid eggs.
 3. To give.

Conjugation edit

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను (nēnu) / మేము (mēmu) పెట్టాను
peṭṭānu
పెట్టాము
peṭṭāmu
2nd person: నీవు (nīvu) / మీరు (mīru) పెట్టావు
peṭṭāvu
పెట్టారు
peṭṭāru
3rd person m: అతను (atanu) / వారు (vāru) పెట్టాడు
peṭṭāḍu
పెట్టారు
peṭṭāru
3rd person f: ఆమె (āme) / వారు (vāru) పెట్టింది
peṭṭindi
3rd person n: అది (adi) / అవి (avi) పెట్టారు
peṭṭāru

Related terms edit

Noun edit

పెట్టు (peṭṭun (plural పెట్లు)

 1. A blow, a thump.
  Synonym: దెబ్బ (debba)

References edit