Category:Armenian vulgarities

Recent additions to the category
 1. քաքել
 2. շռել
 3. թափել
 4. սիկտիր
 5. գանդոն
 6. կլրտոց
 7. կլրտել
 8. ժաժ տալ
 9. ծայր
 10. թոխում
Oldest pages ordered by last edit
 1. բոզի տղա
 2. սիկտիրվել
 3. սիկտիրը քաշել
 4. սիկտիր անել
 5. սիկտիր ըլնել
 6. շռել
 7. տռել
 8. ժաժ տալ
 9. քաքել
 10. կլրտել

» All languages » Armenian language » Terms by usage » Vulgarities

Armenian terms whose tone (rather than the meaning) is offensive to polite company.