កញ្ចាស់

Khmer edit

Pronunciation edit

Orthographic and Phonemic កញ្ចាស់
kñ̥cās´
WT romanisation kɑñcah
(standard) IPA(key) /kɑɲ.ˈcah/

Noun edit

កញ្ចាស់ (kɑñcah)

  1. (derogatory) old thing or person, dotard
  2. (card games) king

See also edit

Playing cards in Khmer · បៀ (biə) (layout · text)
             
អាត់ (ʼat) ពីរ (pii) បី (bəy) បួន (buən) ប្រាំ (pram) ប្រាំមួយ (pram muəy) ប្រាំពីរ (pram pii)
             
ប្រាំបី (pram bəy) ប្រាំបួន (pram buən) ដប់ (dɑp) កាតឹប (kaatəp), កំលោះ (kɑmlɑh) ក្រមុំ (krɑmum) កញ្ចាស់ (kɑñcah) ត្លុក (tlok)

Adjective edit

កញ្ចាស់ (kɑñcah) (abstract noun ភាពកញ្ចាស់)

  1. very old or worn out