ក្រមុំ

Khmer edit

Pronunciation edit

Orthographic and Phonemic ក្រមុំ
k̥rmuṃ
WT romanisation krɑmum
(standard) IPA(key) /krɑ.ˈmum/

Noun edit

ក្រមុំ (krɑmum)

  1. (unmarried) girl
  2. virgin
  3. (card games) queen

See also edit

Playing cards in Khmer · បៀ (biə) (layout · text)
             
អាត់ (ʼat) ពីរ (pii) បី (bəy) បួន (buən) ប្រាំ (pram) ប្រាំមួយ (pram muəy) ប្រាំពីរ (pram pii)
             
ប្រាំបី (pram bəy) ប្រាំបួន (pram buən) ដប់ (dɑp) កាតឹប (kaatəp), កំលោះ (kɑmlɑh) ក្រមុំ (krɑmum) កញ្ចាស់ (kɑñcah) ត្លុក (tlok)