See also: yuan, Yuan, yuán, yuàn, Yuán, Yuăn, and yuǎn

MandarinEdit

RomanizationEdit

yuān (Zhuyin ㄩㄢ)

 1. Pinyin transcription of , 𠕤, 𡨘, 𡈒, 𡨚
 2. Pinyin transcription of 𢱽, 𢲀
 3. Pinyin transcription of , 𠛭, 𠜟, 𠜠
 4. Pinyin transcription of , 𠾪
 5. Pinyin transcription of , 𡣬
 6. Pinyin transcription of , 𢛋, 𢞈
 7. Pinyin transcription of , 𥧉, 𥧛
 8. Pinyin transcription of
 9. Pinyin transcription of , , , ,
 10. Pinyin transcription of , , , , 𠀯
 11. Pinyin transcription of 𠝃, 𡆼, 𡇋, 𢏮, 𣴸
 12. Pinyin transcription of 𣴺, 𣶒, 𣷨, 𣷬, 𣾬
 13. Pinyin transcription of 𤀵
 14. Pinyin transcription of
 15. Pinyin transcription of
 16. Pinyin transcription of , , 𠱮,
 17. Pinyin transcription of
 18. Pinyin transcription of
 19. Pinyin transcription of
 20. Pinyin transcription of ,
 21. Pinyin transcription of
 22. Pinyin transcription of , , , ,
 23. Pinyin transcription of 𩾢, 𩾭, 𪀝, 𪃘
 24. Pinyin transcription of , , , 𡖅
 25. Pinyin transcription of , , 𪀈, 𪂦, 𪂧
 26. Pinyin transcription of 𪂭
 27. Pinyin transcription of , , 𪔗, 𪔥, 𪔱
 28. Pinyin transcription of , 𩁵
 29. Pinyin transcription of