Contents

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian ժամ(žam); see below.

PronunciationEdit

NounEdit

ժամ (žam)

 1. hour
  կես ժամ‎ ― kes žam ― half an hour
 2. time
  ժամը քանի՞սն է‎ ― žamə kʿani?sn ē ― what time is it?
 3. (colloquial) watch
  ժամս գողացել են‎ ― žams gołacʿel en ― my watch has been stolen
  ժամս տանն եմ թողել‎ ― žams tann em tʿołel ― I left my watch at home
 4. (Christianity) divine service
 5. (dialectal) church

DeclensionEdit

SynonymsEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

Shortening of ժաման(žaman), where the ending was wrongly interpreted as the suffix -ան(-an). The meaning of “church” in popular speech developed from “time” → “time of divine service” → “the place of divine service, church”; the similarity with Arabic جامع(jāmiʿ, mosque), Turkish cami is coincidental.

NounEdit

ժամ (žam)

 1. hour
  առաջին ժամ եւ կէս‎ ― aṙaǰin žam ew kēs ― an hour and a half
  կէս ժամ‎ ― kēs žam ― half an hour
  քառորդ մի ժամու‎ ― kʿaṙord mi žamu ― a quarter of an hour
 2. time, moment; proper time, precise time
  վրան/խորան ժամու‎ ― vran/xoran žamu ― the Tabernacle
  միջին ժամ‎ ― miǰin žam ― mean time
  աստեղական ժամ‎ ― astełakan žam ― sidereal time
  արեւային ժամ‎ ― arewayin žam ― solar time
  ճշմարիտ ժամ‎ ― čšmarit žam ― true time
  հնչել երկրոդ ժամու‎ ― hnčʿel erkrod žamu ― to strike two
  քանի՞ են ժամք‎ ― kʿani? en žamkʿ ― what o'clock is it? what's o'clock?
  ժամ է երկրորդ‎ ― žam ē erkrord ― it is two o'clock
  ժամք երկու եւ վայրկեանք տասն‎ ― žamkʿ erku ew vayrkeankʿ tasn ― it is ten minutes past two (o'clock)
  երկու ժամք եւ քառորդ մի‎ ― erku žamkʿ ew kʿaṙord mi ― it is a quarter past two
  ժամք երկու եւ վարկեանք քսան‎ ― žamkʿ erku ew varkeankʿ kʿsan ― twenty minutes past two
  ժամք երկու եւ կէս‎ ― žamkʿ erku ew kēs ― half past two
  ժամք երկու եւ վայրկեանք յիսուն‎ ― žamkʿ erku ew vayrkeankʿ yisun ― it is ten minutes to three
  ժամք երկու քառորդաւ ընդհատ‎ ― žamkʿ erku kʿaṙordaw əndhat ― a quarter to three
  ժամք երկու եւ վայրկեանք քառասուն‎ ― žamkʿ erku ew vayrkeankʿ kʿaṙasun ― twenty minutes to three
  զերրորդ ժամու‎ ― zerrord žamu ― about three o'clock
  ի վեցերորդ ժամու առաւօտուն‎ ― i vecʿerord žamu aṙawōtun ― at six (o'clock) in the morning, or at six AM
  յեօթն ժամու յետ միջօրէի‎ ― yeōtʿn žamu yet miǰōrēi ― at seven in the afternoon, or at seven PM
  ի սմին իսկ ժամու/պահու‎ ― i smin isk žamu/pahu ― just now, now
  յամենայն ժամու, յորում եւ է ժամու‎ ― yamenayn žamu, yorum ew ē žamu ― every hour in the day, at every moment
  ի նշանակեալ ժամու/պահու‎ ― i nšanakeal žamu/pahu ― at the appointed time
  ամենայն ժամուց են նորա գործք‎ ― amenayn žamucʿ en nora gorckʿ ― every hour of his time has its appointed task
  ի ժամս պարապոյ իմոյ, ի ժամս զբօսանց‎ ― i žams parapoy imoy, i žams zbōsancʿ ― in my leisure hours
  ժամ բարեպատեհ‎ ― žam barepateh ― favorable moment
  ժամու, ի ժամու, ի դէպ ժամու‎ ― žamu, i žamu, i dēp žamu ― in time, in good time, at the proper time
  ժամ առնել, դնել, տալ‎ ― žam aṙnel, dnel, tal ― to appoint an hour, a time, to fix a day
  ժամ է‎ ― žam ē ― it is time, it is the fitting moment
  այլում ժամու եւ ժամանակի սպասել‎ ― aylum žamu ew žamanaki spasel ― to wait better times, or for a more favorable occasion
  բազում ժամս ընդ իմն հանել‎ ― bazum žams ənd imn hanel ― to stay some hours with
  ժամ հարկանել‎ ― žam harkanel ― to ring the bell (to indicate the time)
  յամենայն ժամ‎ ― yamenayn žam ― at all times, always
  ժամ ի ժամ‎ ― žam i žam ― from hour to hour
  ժամ ի առնել, սահմանել‎ ― žam i aṙnel, sahmanel ― to put off from time to time, to spin out, to prolong
  ժամ ի ժամէ, ժամէ ի ժամ‎ ― žam i žamē, žamē i žam ― at every moment, hourly, from hour to hour
  առ ժամ մի, ընդ ժամս, առ ժամս‎ ― aṙ žam mi, ənd žams, aṙ žams ― at present, for the moment, now, provisionally
  ժամս ժամս, ընդ ժամս ժամս, ժամս ընդ ժամս‎ ― žams žams, ənd žams žams, žams ənd žams ― from time to time, now and then, sometimes
  յառաջ քան զժամն‎ ― yaṙaǰ kʿan zžamn ― out of time, before the time, too soon
  եկեալ հասանէր ժամ‎ ― ekeal hasanēr žam ― the moment had arrived
  ժամ ճաշոյն‎ ― žam čašoyn ― dinner-time, the dinner hour
  ժամ ճաշոյ է‎ ― žam čašoy ē ― it is dinner-time
  զօգուտ ժամս, ի բազում ժամս, ժամս ձիգս, ցմեծ ժամս‎ ― zōgut žams, i bazum žams, žams jigs, cʿmec žams ― for hours together, whole hours, hours at a time, along time
  հասանել ժամու կնոջ‎ ― hasanel žamu knoǰ ― to he near delivery or childbirth; to be near her time
  յետին ժամ‎ ― yetin žam ― dying hour, hour of death, last moments
 3. leisure-time, opportunity, occasion
  ժամ առնուլ, գտանել‎ ― žam aṙnul, gtanel ― to take occasion, to find time, or opportunity
  յորժամ ժամ լինիցի‎ ― yoržam žam linicʿi ― when the opportunity arrives
 4. season
  ըստ ժամուն պիտոյից‎ ― əst žamun pitoyicʿ ― according to circumstances, seasonableness
  ի ժամու եւ տարաժամու‎ ― i žamu ew taražamu ― seasonably and unseasonably
 5. (astrology) horoscope, nativity, ascendant
 6. (Christianity) canonical hours, divine service
  ժամ առնել‎ ― žam aṙnel ― to pray; to say the mass
 7. (dialectal) church

DeclensionEdit

Derived termsEdit

Related termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “ժամ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “ժամ”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “ժամ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935