Contents

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian ժամ (žam); see below.

PronunciationEdit

NounEdit

ժամ (žam)

 1. hour
  կես ժամ‎ ― kes žamhalf an hour
 2. time
  ժամը քանի՞սն է‎ ― žamə kʿani?sn ēwhat time is it?
 3. (colloquial) watch
  ժամս գողացել են‎ ― žams gołacʿel enmy watch has been stolen
  ժամս տանն եմ թողել‎ ― žams tann em tʿołelI left my watch at home
 4. (Christianity) divine service
 5. (dialectal) church

DeclensionEdit

SynonymsEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

Shortening of ժաման (žaman), where the ending was wrongly interpreted as the suffix -ան (-an). The meaning of “church” in popular speech developed from “time” → “time of divine service” → “the place of divine service, church”; the similarity with Arabic جامع (jāmiʿ, mosque), Turkish cami is coincidental.

NounEdit

ժամ (žam)

 1. hour
  առաջին ժամ եւ կէս‎ ― aṙaǰin žam ew kēsan hour and a half
  կէս ժամ‎ ― kēs žamhalf an hour
  քառորդ մի ժամու‎ ― kʿaṙord mi žamua quarter of an hour
 2. time, moment; proper time, precise time
  վրան/խորան ժամու‎ ― vran/xoran žamuthe Tabernacle
  միջին ժամ‎ ― miǰin žammean time
  աստեղական ժամ‎ ― astełakan žamsidereal time
  արեւային ժամ‎ ― arewayin žamsolar time
  ճշմարիտ ժամ‎ ― čšmarit žamtrue time
  հնչել երկրոդ ժամու‎ ― hnčʿel erkrod žamuto strike two
  քանի՞ են ժամք‎ ― kʿani? en žamkʿwhat o'clock is it? what's o'clock?
  ժամ է երկրորդ‎ ― žam ē erkrordit is two o'clock
  ժամք երկու եւ վայրկեանք տասն‎ ― žamkʿ erku ew vayrkeankʿ tasnit is ten minutes past two (o'clock)
  երկու ժամք եւ քառորդ մի‎ ― erku žamkʿ ew kʿaṙord miit is a quarter past two
  ժամք երկու եւ վարկեանք քսան‎ ― žamkʿ erku ew varkeankʿ kʿsantwenty minutes past two
  ժամք երկու եւ կէս‎ ― žamkʿ erku ew kēshalf past two
  ժամք երկու եւ վայրկեանք յիսուն‎ ― žamkʿ erku ew vayrkeankʿ yisunit is ten minutes to three
  ժամք երկու քառորդաւ ընդհատ‎ ― žamkʿ erku kʿaṙordaw əndhata quarter to three
  ժամք երկու եւ վայրկեանք քառասուն‎ ― žamkʿ erku ew vayrkeankʿ kʿaṙasuntwenty minutes to three
  զերրորդ ժամու‎ ― zerrord žamuabout three o'clock
  ի վեցերորդ ժամու առաւօտուն‎ ― i vecʿerord žamu aṙawōtunat six (o'clock) in the morning, or at six AM
  յեօթն ժամու յետ միջօրէի‎ ― yeōtʿn žamu yet miǰōrēiat seven in the afternoon, or at seven PM
  ի սմին իսկ ժամու/պահու‎ ― i smin isk žamu/pahujust now, now
  յամենայն ժամու, յորում եւ է ժամու‎ ― yamenayn žamu, yorum ew ē žamuevery hour in the day, at every moment
  ի նշանակեալ ժամու/պահու‎ ― i nšanakeal žamu/pahuat the appointed time
  ամենայն ժամուց են նորա գործք‎ ― amenayn žamucʿ en nora gorckʿevery hour of his time has its appointed task
  ի ժամս պարապոյ իմոյ, ի ժամս զբօսանց‎ ― i žams parapoy imoy, i žams zbōsancʿin my leisure hours
  ժամ բարեպատեհ‎ ― žam barepatehfavorable moment
  ժամու, ի ժամու, ի դէպ ժամու‎ ― žamu, i žamu, i dēp žamuin time, in good time, at the proper time
  ժամ առնել, դնել, տալ‎ ― žam aṙnel, dnel, talto appoint an hour, a time, to fix a day
  ժամ է‎ ― žam ēit is time, it is the fitting moment
  այլում ժամու եւ ժամանակի սպասել‎ ― aylum žamu ew žamanaki spaselto wait better times, or for a more favorable occasion
  բազում ժամս ընդ իմն հանել‎ ― bazum žams ənd imn hanelto stay some hours with
  ժամ հարկանել‎ ― žam harkanelto ring the bell (to indicate the time)
  յամենայն ժամ‎ ― yamenayn žamat all times, always
  ժամ ի ժամ‎ ― žam i žamfrom hour to hour
  ժամ ի առնել, սահմանել‎ ― žam i aṙnel, sahmanelto put off from time to time, to spin out, to prolong
  ժամ ի ժամէ, ժամէ ի ժամ‎ ― žam i žamē, žamē i žamat every moment, hourly, from hour to hour
  առ ժամ մի, ընդ ժամս, առ ժամս‎ ― aṙ žam mi, ənd žams, aṙ žamsat present, for the moment, now, provisionally
  ժամս ժամս, ընդ ժամս ժամս, ժամս ընդ ժամս‎ ― žams žams, ənd žams žams, žams ənd žamsfrom time to time, now and then, sometimes
  յառաջ քան զժամն‎ ― yaṙaǰ kʿan zžamnout of time, before the time, too soon
  եկեալ հասանէր ժամ‎ ― ekeal hasanēr žamthe moment had arrived
  ժամ ճաշոյն‎ ― žam čašoyndinner-time, the dinner hour
  ժամ ճաշոյ է‎ ― žam čašoy ēit is dinner-time
  զօգուտ ժամս, ի բազում ժամս, ժամս ձիգս, ցմեծ ժամս‎ ― zōgut žams, i bazum žams, žams jigs, cʿmec žamsfor hours together, whole hours, hours at a time, along time
  հասանել ժամու կնոջ‎ ― hasanel žamu knoǰto he near delivery or childbirth; to be near her time
  յետին ժամ‎ ― yetin žamdying hour, hour of death, last moments
 3. leisure-time, opportunity, occasion
  ժամ առնուլ, գտանել‎ ― žam aṙnul, gtanelto take occasion, to find time, or opportunity
  յորժամ ժամ լինիցի‎ ― yoržam žam linicʿiwhen the opportunity arrives
 4. season
  ըստ ժամուն պիտոյից‎ ― əst žamun pitoyicʿaccording to circumstances, seasonableness
  ի ժամու եւ տարաժամու‎ ― i žamu ew taražamuseasonably and unseasonably
 5. (astrology) horoscope, nativity, ascendant
 6. (Christianity) canonical hours, divine service
  ժամ առնել‎ ― žam aṙnelto pray; to say the mass
 7. (dialectal) church

DeclensionEdit

Derived termsEdit

Related termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “ժամ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “ժամ”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “ժամ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935