Contents

ArmenianEdit

 
Armenian Wikipedia has an article on:
Wikipedia hy

EtymologyEdit

From Old Armenian լեզու (lezu).

PronunciationEdit

NounEdit

լեզու (lezu)

 1. (anatomy) tongue (of humans and animals)
  լեզվի ծայրին (ծերին) լինել‎ ― lezvi cayrin (cerin) linelto be on the tip of one's tongue
  լեզվի կապը (կապերը՝ կապանքները) խզել՝ կտրել‎ ― lezvi kapə (kaperə, kapankʿnerə) xzel, ktrelto break the silence, to start speaking
  լեզվի կապերը բացվել՝ արձակվել՝ քանդվել‎ ― lezvi kaperə bacʿvel, arjakvel, kʿandvelto receive an opportunity to speak
  լեզվի տակ մի բան (բան մը) լինել (ըլլալ), ունենալ‎ ― lezvi tak mi ban (ban mə) linel (əllal), unenalto have something to say
  լեզվի տակ մնալ‎ ― lezvi tak mnalto not respond, to leave someone's words unanswered, to swallow someone's hurtful words
  լեզվի տակ ըկնել‎ ― lezvi tak əknelto become the subject of gossip
  լեզվի տակին ոսկոր՝ փուշ չլինել‎ ― lezvi takin oskor, pʿuš čʿlinelto speak easily or fluently
  լեզվին գալ‎ ― lezvin galto retort, to talk back
  լեզվին դիմանալ‎ ― lezvin dimanalto be able to reply or retort
  լեզվին զոռ տալ‎ ― lezvin zoṙ talto coax one's way into something, to talk nonsense
  լեզվին տալ‎ ― lezvin tal1) to retort; 2) to try, to attempt; 3) see լեզվին զոռ տալ
  լեզվին փակ՝ փականք դնել‎ ― lezvin pʿak, pʿakankʿ dnel1) to fall silent; 2) to silence
  լեզվից թույն կաթել / լեզվի ծայրին թույն լինել‎ ― lezvicʿ tʿuyn katʿel / lezvi cayrin tʿuyn linelto say or write sharp, caustic words
  լեզու ածել‎ ― lezu acelto plead, to beg
  լեզու առնել‎ ― lezu aṙnel1) to gain the ability to speak; 2) to begin to speak (of children); 3) to dare to speak, to speak up; 4) to gossip, to complain
  լեզու բերան չունենալ‎ ― lezu beran čʿunenalto not be able to speak well, to be ineloquent
  լեզու գործածել‎ ― lezu gorcacelto speak
  լեզու գտել‎ ― lezu gtelto agree, to speak the same language
  լեզու դառնալ‎ ― lezu daṙnalto speak enthusiastically, to speak tirelessly for a long time
  լեզու դարձնել‎ ― lezu darjnelto retort, to talk back
  լեզու դնել բերանը‎ ― lezu dnel beranə1) to retort, to talk back; 2) to learn or teach to say anything
  լեզու ելնել‎ ― lezu elnel1) to begin to speak; 2) to begin to have the ability to speak (of children)
  լեզու թաթախել‎ ― lezu tʿatʿaxel(used especially in the negative) to talk to someone, to exchange one or two words
  լեզու թացացնել՝ թրջել‎ ― lezu tʿacʿacʿnel, tʿrǰelsame as լեզու թաթախել
  լեզու թափել‎ ― lezu tʿapʿel1) to coax, to cajole; 2) to speak eloquently
  լեզու լինել‎ ― lezu linel1) to gain the ability to speak; 2) to begin to speak (of children)
  լեզու խառնել‎ ― lezu xaṙnelto argue, to bring about a quarrel
  լեզու կտրել՝ կտրվել‎ ― lezu ktrel, ktrvelto speak passionately, to talk a lot
  լեզու հանել‎ ― lezu hanel1) to stick one's tongue out; 2) to retort; 3) to beg, to plead
  լեզու չունենալ‎ ― lezu čʿunenal1) to be mute; 2) to be deprived of the ability to speak; 3) to not have the right to speak
  լեզու տալ‎ ― lezu tal1) to make someone speak; 2) see լեզու դարձնել; 3) to give someone the ability to speak
  լեզու ցույց տալ‎ ― lezu cʿuycʿ tal1) to stick one's tongue out; 2) to answer or speak sternly
  լեզու ու բերան կտրել (կտրիլ)‎ ― lezu u beran ktrel (ktril)same as լեզու կտրել՝ կտրվել
  լեզու ունենալ‎ ― lezu unenalto be talkative, chatty, gabby
  լեզուն ատամի՝ ատամների տակ պահել‎ ― lezun atami, atamneri tak pahel1) to hold one's tongue, to keep quiet; 2) to keep one's lip sealed, to not reveal a secret
  լեզուն արձակել‎ ― lezun arjakel1) to bring about a desire to speak, to make someone talk; 2) to begin to speak
  լեզուն բան ընկնել‎ ― lezun ban ənknelto begin to speak
  լեզուն բանալ՝ բաց անել‎ ― lezun banal, bacʿ anel1) to make someone talk, to give someone heart; 2) to begin tto speak
  լեզու բացվել‎ ― lezu bacʿvel1) to create an opportunity to speak or express oneself; 2) to begin to speak, to break the silence, to have the courage to speak up; 2) to begin to speak clearly (of a child)
  լեզուն բերանի մեջ դառնալ‎ ― lezun berani meǰ daṙnalto be able to speak somehow
  լեզուն բերանում թաղիք դառնալ‎ ― lezun beranum tʿałikʿ daṙnalto lose one's tongue, to not be able to speak
  լեզուն բերանում շաղվել‎ ― lezun beranum šałvelsee լեզուն կապ ընկնել
  լեզուն բերանում չորանալ‎ ― lezun beranum čʿoranal1) to be very thirsty; 2) to lose one's tongue, to fall silent
  լեզուն բլբուլ դառնալ՝ կտրել‎ ― lezun blbul daṙnal, ktrelto begin to speak a lot and well
  լեզուն բռնել՝ զորել‎ ― lezun bṙnel, zorel1) (often in the negative) to allow oneself to say something bad, to announce bad news; 2) to hold oneself back, to refrain; 3) to gain confidence or courage to speak up or ask for something
  լեզուն բռնվել‎ ― lezun bṙnvelsame as լեզուն կապվել
  լեզուն բունը դնել‎ ― lezun bunə dnel1) to fall silent, to not respond; 2) to retort, to talk back in such a way as to silence
  լեզուն դառնալ՝ պտտվել‎ ― lezun daṙnal, pttvelsame as լեզուն զորել՝ բռնել; 2) to be able to recite or articulate
  լեզուն երկար‎ ― lezun erkarrebellious, daring
  լեզուն երկար լինել‎ ― lezun erkar linel1) to speak freely, to have a place to speak up; 2) to be talkative, chatty
  լեզուն երկարացնել‎ ― lezun erkaracʿnelto speak very confidently, daringly
  լեզուն իրեն անել՝ պահել՝ քաշել‎ ― lezun iren anel, pahel, kʿašelto speak very modestly, to not speak excessively, to hold one's tongue
  լեզուն լուռ պահել‎ ― lezun luṙ pahelto hold one's tongue, to fall silent
  լեզուն խածել‎ ― lezun xacelsee լեզուն կծել
  լեզուն խառնվել‎ ― lezun xaṙnvelto be tongue-tied, to lose one's tongue
  լեզուն ծակը կոխել՝ մտցնել դնել‎ ― lezun cakə koxel, mtcʿnel dnel1) to shut up; 2) to silence
  լեզուն ծամել՝ ծամծմել՝ ծամծմորել‎ ― lezun camel, camcmel, camcmorelto speak unclearly and incomprehensibly
  լեզուն ծռել‎ ― lezun cṙelto change one's words
  լեզուն կապ‎ ― lezun kaptongue-tied
  լեզուն կապել‎ ― lezun kapel1) to deprive someone of expressing or writing freely; 2) to deprive someone of the ability to speak
  լեզուն կապ ընկնել‎ ― lezun kap ənknelto be tongue-tied, to lose one's tongue
  լեզուն կապվել‎ ― lezun kapvel1) to be tongue-tied; 2) to be deprived of the right to express oneself or write freely
  լեզուն կարճ‎ ― lezun karčto be deprived of the right to speak; poor, wretched, disenfranchised
  լեզուն կարճ բռնել‎ ― lezun karč bṙnelto seal one's lips, to not divulge a secret
  լեզուն կարճ լինել‎ ― lezun karč linelto not be able to speak freely because of guilt, to stay quiet
  լեզուն կարճ պահել‎ ― lezun karč pahelto not say much, to be afraid to tell everything
  լեզուն կարճանալ‎ ― lezun karčanalto lose courage or confidence
  լեզուն կարճացնել‎ ― lezun karčacʿnelto not speak confidently, to speak very litt
  լեզուն կծել‎ ― lezun kcelto suddenly remember or realize something
  լեզուն կպչել‎ ― lezun kpčʿel1) see լեզուն կապվել; 2) to be very cold
  լեզուն կտրվել‎ ― lezun ktrvelto shut up, to fall silent
  լեզուն մի գազ հանել‎ ― lezun mi gaz hanel1) to speak very daringly, to say very courageous things; 2) to heave (of animals)
  լեզուն շաղվել‎ ― lezun šałvelto lose one’s tongue, to be unable to express oneself clearly, to mix up words
  լեզուն շարժել‎ ― lezun šarželto speak, to talk
  լեզուն չորանալ‎ ― lezun čʿoranal1) same as լեզուն պապանձվել; 2) to be very thirsty, to be parched
  լեզուն պապանձվել‎ ― lezun papanjvelto become mute, to lose the ability of speech
  լեզուն պատ գալ‎ ― lezun pat galto stammer, to stutter, to stumble over one’s words
  լեզուն պռնգովը տալ‎ ― lezun pṙngovə talto talk a little
  լեզուն ցույց տալ‎ ― lezun cʿuycʿ talto retort, to talk back, to give lip
  լեզուն փոխել‎ ― lezun pʿoxel1) to change one's mind; 2) to change one's manner and style of speech
  լեզուն փորը գցել՝ ընկնել՝ մտնել՝ քաշել‎ ― lezun pʿorə gcʿel, ənknel, mtnel, kʿašelto lose one's tongue (from fear or otherwise)
  լեզուն փորը քաշել / լեզուն ծակը կոխել‎ ― lezun pʿorə kʿašel / lezun cakə koxelto lose one's tongue (from fear or otherwise)
  լեզուն քաշել‎ ― lezun kʿašelto hold one's tongue, to not speak
  լեզուն գալ‎ ― lezun galto loosen one's tongue, to be in the mood to spill secrets
  ինչ որ լեզուդ պտտի՝ ուզի՝ ասի‎ ― inčʿ or lezud ptti, uzi, asiwhatever you wish, whatever you say
  իր լեզուն ունենալ‎ ― ir lezun unenal1) to be able to reply, to speak; 2) to demand special treatment, to have special needs
  իրար հետ լեզու գտնել‎ ― irar het lezu gtnel1) to agree, to speak the same language; 2) to get along
  մեկի լեզվի վրա կարողանալ‎ ― meki lezvi vra karołanalto be able to reply to someone’s arguments, to argue
  մեկի հետ լեզու թաթախել‎ ― meki het lezu tʿatʿaxel(usually in the negative) to talk to someone, to exchange a few words
  մեկի վրա լեզու հանել‎ ― meki vra lezu hanelto reprimand, to scold
 2. (cooking) tongue (of an animal used as food)
 3. language
  ազգային լեզու‎ ― azgayin lezunational language
  մայրենի լեզու‎ ― mayreni lezumother tongue
  մեռած լեզու‎ ― meṙac lezudead language
  հին լեզու‎ ― hin lezuancient language
  պաշտոնական լեզու‎ ― paštonakan lezuofficial language
  պետական լեզու‎ ― petakan lezustate language
  լեզու սովորել‎ ― lezu sovorelto learn a language
 4. tongue (style or quality of speech)
 5. speech, talk
 6. quality of having a sharp tongue
 7. thought, deliberation (having something to say)
 8. jargon (specialized language)
  գիտական լեզու‎ ― gitakan lezuscientific language
  խոսակցական լեզու‎ ― xosakcʿakan lezuvernacular language
 9. slang, argot
 10. (figuratively) strength, power
 11. (figuratively) person, individual
 12. (figuratively) chirp, creak, whisper (any soft sound)
 13. (figuratively) sound, voice
 14. (figuratively) (military) enemy soldier captured to disclose information
 15. clapper, tongue (of a bell)
 16. tongue (of a flame)
 17. essence, subject
 18. expression or utterance that explains the essential meaning of something
 19. (figuratively) means of expressing thoughts, information, feelings

DeclensionEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *dn̥ǵʰwéh₂s. Influenced by լիզեմ (lizem, to lick).

NounEdit

լեզու (lezu)

 1. (anatomy) tongue
  լեզու ապխտեալ‎ ― lezu apxtealsmoke-dried tongue
  լեզու աղտեղի‎ ― lezu ałtełifoul tongue
  լեզու զանգակի‎ ― lezu zangakiclapper, tongue of a bell
  լեզու երկրի‎ ― lezu erkrineck of land
  լեզու չար, սուտ, նենգաւոր‎ ― lezu čʿar, sut, nengawora malicious, slanderous tongue
  լեզու անուշակ, մեղրակաթ‎ ― lezu anušak, mełrakatʿhoney-tongued
  լեզու քաջ, վսեմ‎ ― lezu kʿaǰ, vsemeloquent
  լեզուի տալ‎ ― lezui talto speak inconsiderately; to be full of talk
  ի լեզու գալ, արձակել լեզու‎ ― i lezu gal, arjakel lezuto be able to talk, to receive the faculty of speech
  արձակել, ձգել առ ոք զլեզու‎ ― arjakel, jgel aṙ okʿ zlezuto speak openly against, to contradict
  լեզուոյ դրունս դնել, ունել զլեզուն, կարճել/սանձել զլեզուն‎ ― lezuoy druns dnel, unel zlezun, karčel/sanjel zlezunto hold one's tongue; to bridle one's tongue
  մերձ ի ծայր լեզուին ունել‎ ― merj i cayr lezuin unelto have at one's tongue's end
  լեզուն ի քիմս կցիլ‎ ― lezun i kʿims kcʿilto lose the use of speech, to he tongue-tied, speechless or dumb, to be struck dumb
  անոսկր է լեզու, այլ զոսկերս լեսու‎ ― anoskr ē lezu, ayl zoskers lesuthe tongue has no bones and yet it breaks hones
  որպիսի՜ լեզու շաղակրատ‎ ― orpisi! lezu šałakratwhat a chatter-box!
 2. (figuratively) language, speech, idiom
  հայ լեզու‎ ― hay lezuthe Armenian language
  անգղիական լեզու‎ ― angłiakan lezuthe English language
  գաւառական լեզու‎ ― gawaṙakan lezudialect, idiom
  մայրենի լեզու‎ ― mayreni lezumother-tongue, vernacular idiom, native language
  կենդանի լեզու‎ ― kendani lezuliving language
  մեռեալ լեզու‎ ― meṙeal lezudead language
  ուսուցիչ լեզուաց‎ ― usucʿičʿ lezuacʿlanguage-master
  վարժապետ գաղղիական լեզուի‎ ― varžapet gałłiakan lezuiteacher, professor of French
  խօսել այլ եւ այլ լեզուս‎ ― xōsel ayl ew ayl lezusto speak many languages; to have the gift of tongues
  կարի քաջ փոխեաց զլեզու իւր‎ ― kari kʿaǰ pʿoxeacʿ zlezu iwrhas much changed his language, he now sings quite another tune
 3. (figuratively) nation, people
 4. (figuratively) the edge of something
  լեզու կօշկի‎ ― lezu kōškitoe of a boot or shoe

DeclensionEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “լեզու”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “լեզու”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “լեզու”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935
 • Martirosyan, Hrach (2010) Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8), Leiden, Boston: Brill, page 307