Reconstruction:Proto-Sino-Tibetan/m/s-glak ~ m-glaŋ

Asterisk.svg
This Proto-Sino-Tibetan entry contains reconstructed words and roots. As such, the term(s) in this entry are not directly attested, but are hypothesized to have existed based on comparative evidence.
Asterisk.svg
This Proto-Sino-Tibetan entry contains reconstructed words and roots. As such, the term(s) in this entry are not directly attested, but are hypothesized to have existed based on comparative evidence.

Proto-Sino-TibetanEdit

EtymologyEdit

 • Proto-Sino-Tibetan: *gljang (Coblin, 1986)
  • Proto-Tibeto-Burman: *m/s-glak ⪤ *m-glaŋ (Matisoff, STEDT); *graŋ (Benedict, 1972); *grɑŋ (Chou, 1972); *graŋ ⪤ glaŋ ⪤ m/ʔ-glak (Matisoff, 2003)

→ Also, compare the following word family in Chinese, of unknown origin:

B-S ZS Def.
/*p.rəŋ/ > (dial.) /*pr-/ /*p-ŋrɯŋ/ "ice"
/*ŋ(r)əŋ/ < uvular? /*ŋrɯŋ/ "to freeze, to form; ice"
/*p.rəŋ/ /*rɯŋ/ "ice"

AdjectiveEdit

*m/s-glak ~ m-glaŋ

 1. cold
 2. freeze

DescendantsEdit

 • Old Chinese: /*raŋ/ (root)
  (*C.raŋ, *C.raŋ-s (B-S); *g·raŋ, *g·raŋ-s (ZS), cold; light, weak)
  (vocalic variant) (*(g-)raːŋʔ, *reːŋ, *reːŋʔ (ZS), cold)
  (s-noun) (*sraŋ (B-S; ZS), hoarfrost)
  • Middle Chinese: (lɨɐŋ, lɨɐŋH), (lɣæŋX, leŋ, leŋX), (ʃɨɐŋ)

      Vietnamese:  lạnh ("cold")
         Vietnamese:  sương ("dew")

   • Modern Mandarin
    • Beijing:
     (liáng, /li̯ɑŋ³⁵/) ("cool")
     (liàng, /li̯ɑŋ⁵¹/) ("to make ... cold, to make ... dry")
     (lěng, /lɤŋ²¹⁴/) ("cold")
     (shuāng, /ʂu̯ɑŋ⁵⁵/) ("frost")
 • Himalayish
  • Tibeto-Kanauri
   • Bodic
    • Tibetan
     • Written Tibetan: གྲང་བ (grang ba, cold, cool, to get cold), ཁྱགས་པ (khyags pa, cold, frozen, ice, frost)
 • Lolo-Burmese-Naxi

See alsoEdit

 • *kjam (cold, snow, ice)