Open main menu

ChineseEdit

to hang; to put up; to suspend
 
one; single; a; (before verbs) as soon as, once; (before a noun) entire (family, etc.)
 
funnel; to leak; to let out; to divulge
ten thousand; a great number; surname
trad. (掛一漏萬)
simp. (挂一漏万)
alternative forms 挂一漏萬
Literally: “to touch on one and miss out ten thousand”.

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1 1/1 1/1
Initial () (28) (34) (37) (4)
Final () (32) (48) (137) (66)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Closed Open Open Closed
Division () II III I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠuɛH/ /ʔiɪt̚/ /ləuH/ /mʉɐnH/
Pan
Wuyun
/kʷᵚæH/ /ʔit̚/ /ləuH/ /mʷiɐnH/
Shao
Rongfen
/kuæiH/ /ʔjet̚/ /ləuH/ /miuɐnH/
Edwin
Pulleyblank
/kwaɨjH/ /ʔit̚/ /ləwH/ /muanH/
Li
Rong
/kuɛH/ /ʔiĕt̚/ /luH/ /miuɐnH/
Wang
Li
/kwaiH/ /ĭĕt̚/ /ləuH/ /mĭwɐnH/
Bernard
Karlgren
/kwaiH/ /ʔi̯ĕt̚/ /lə̯uH/ /mi̯wɐnH/
Expected
Mandarin
Reflex
guà yi lòu wàn

IdiomEdit

掛一漏萬

  1. (humble) to be inexhaustive; to leave many important items out