Last modified on 12 December 2014, at 01:19

語言

ChineseEdit

 
tell to; dialect; language; speech
 
to speak; to say; talk; word
trad. (語言)
simp. (语言)

PronunciationEdit


Middle Chinese pronunciation (語言, reconstructed)
Character (語), Pronunciation 1/2

Initial: 疑 (31)
Final: 魚
Division: III

Openness: Open
Tone: Rising (X)

Fanqie: 魚巨切
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ŋɨʌX/ /ŋi̯woX/ /ŋiɔX/ /ŋiɔX/ /ŋɨə̆X/ /ŋĭoX/ /ŋiɔX/
Character (言), Pronunciation 1/1

Initial: 疑 (31)
Final: 元
Division: III

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie: 語軒切
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ŋɨɐn/ /ŋɨ̯ɐn/ /ŋiɐn/ /ŋiɐn/ /ŋɨan/ /ŋĭɐn/ /ŋiɐn/

NounEdit

語言

  1. language

Derived termsEdit

See alsoEdit