Open main menu

ChineseEdit

white rabbit; moon sun
trad. (白兔赤烏) 白兔 赤烏
simp. (白兔赤乌) 白兔 赤乌

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1 1/1 1/1
Initial () (3) (6) (24) (34)
Final () (113) (23) (123) (23)
Tone (調) Checked (Ø) Departing (H) Checked (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () II I III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bˠæk̚/ /tʰuoH/ /t͡ɕʰiᴇk̚/ /ʔuo/
Pan
Wuyun
/bᵚak̚/ /tʰuoH/ /t͡ɕʰiɛk̚/ /ʔuo/
Shao
Rongfen
/bak̚/ /tʰoH/ /t͡ɕʰiæk̚/ /ʔo/
Edwin
Pulleyblank
/baɨjk̚/ /tʰɔH/ /cʰiajk̚/ /ʔɔ/
Li
Rong
/bɐk̚/ /tʰoH/ /t͡ɕʰiɛk̚/ /ʔo/
Wang
Li
/bɐk̚/ /tʰuH/ /t͡ɕʰĭɛk̚/ /u/
Bernard
Karlgren
/bʱɐk̚/ /tʰuoH/ /t͡ɕʰi̯ɛk̚/ /ʔuo/
Expected
Mandarin
Reflex
chi

IdiomEdit

白兔赤烏

  1. (literary) the moon and the sun
  2. (literary, figuratively) passing of time