Appendix:Polish numbers

Table of numbers edit

Number Cardinal Ordinal Adverbial Multiplier Distributive Adverbial qualitative Multiplier qualitative Collective Additional collective Fractional Numeral noun Relational adjective Related verb Prefix
0 zero zerowy zerokrotnie, zero razy zerokrotny zero zerowy zerować zero-
1 jeden pierwszy jednokrotnie, jednokroć, raz pojedynczy, jednokrotny pojedynczo jednorako jednoraki całość jedynka jedynkowy jedno-
2 dwa drugi dwukrotnie, dwakroć, dwa razy podwójny, dwukrotny podwójnie dwojako, dwoiście dwojaki, dwoisty dwoje, oboje, obydwoje oba, obydwa, para, duet pół, połowa, połówka dwójka dwójkowy dwoić dwu-, dwój-
3 trzy trzeci trzykrotnie, trzykroć, trzy razy potrójny, trzykrotny potrójnie trojako, troiście trojaki, troisty troje trójca, trio, tercet trójka trójkowy troić trzy-, trój-
4 cztery czwarty czterokrotnie, czterokroć, cztery razy poczwórny, czterokrotny poczwórnie czworako czworaki czworo kwartet ćwierć, ćwiartka czwórka czwórkowy czworzyć cztero-, czworo-, czwór-
5 pięć piąty pięciokrotnie, pięciokroć, pięć razy pięciokrotny pięciorako pięcioraki pięcioro piątka piątkowy pięcio-
6 sześć szósty sześciokrotnie, sześciokroć, sześć razy sześciokrotny sześciorako sześcioraki sześcioro szóstka szóstkowy sześcio-
7 siedem siódmy siedmiokrotnie, siedmiokroć, siedem razy siedmiokrotny siedmiorako siedmioraki siedmioro siódemka siódemkowy siedmio-
8 osiem ósmy ośmiokrotnie, ośmiokroć, osiem razy ośmiokrotny ośmiorako ośmioraki ośmioro półćwierć, półćwiartka ósemka ósemkowy ośmio-
9 dziewięć dziewiąty dziewięciokrotnie, dziewięciokroć, dziewięć razy dziewięciokrotny dziewięciorako dziewięcioraki dziewięcioro dziewiątka dziewiątkowy dziewięcio-
10 dziesięć dziesiąty dziesięciokrotnie, dziesięciokroć, dziesięć razy dziesięciokrotny dziesięciorako dziesięcioraki dziesięcioro dziesiątek dziesięcina dziesiątka dziesiątkowy dziesiątkować dziesięcio-
11 jedenaście jedenasty jedenastokrotnie, jedenaście razy jedenastokrotny jedenaścioro jedenastka jedenastkowy jedenasto-
12 dwanaście dwunasty dwunastokrotnie, dwanaście razy dwunastokrotny dwanaścioro tuzin dwunastka dwunastkowy dwunasto-
13 trzynaście trzynasty trzynastokrotnie, trzynaście razy trzynastokrotny trzynaścioro trzynastka trzynastkowy trzynasto-
14 czternaście czternasty czternastokrotnie, czternaście razy czternastokrotny czternaścioro czternastka czternastkowy czternasto-
15 piętnaście piętnasty piętnastokrotnie, piętnaście razy piętnastokrotny piętnaścioro mendel piętnastka piętnastkowy piętnasto-
16 szesnaście szesnasty szesnastokrotnie, szesnaście razy szesnastokrotny szesnaścioro szesnastka szesnastkowy szesnasto-
17 siedemnaście siedemnasty siedemnastokrotnie, siedemnaście razy siedemnastokrotny siedemnaścioro siedemnastka siedemnastkowy siedemnasto-
18 osiemnaście osiemnasty osiemnastokrotnie, osiemnaście razy osiemnastokrotny osiemnaścioro osiemnastka osiemnastkowy osiemnasto-
19 dziewiętnaście dziewiętnasty dziewiętnastokrotnie, dziewiętnaście razy dziewiętnastokrotny dziewiętnaścioro dziewiętnastka dziewiętnastkowy dziewiętnasto-
20 dwadzieścia dwudziesty dwudziestokrotnie, dwadzieścia razy dwudziestokrotny dwadzieścioro dwudziestka dwudziestkowy dwudziesto-
21 dwadzieścia jeden dwudziesty pierwszy dwudziestojednokrotnie, dwadzieścia jeden razy dwudziestojednokrotny dwadzieścioro jeden dwudziestka jedynka dwudziestojedynkowy dwudziestojedno-
22 dwadzieścia dwa dwudziesty drugi dwadzieścioro dwoje
23 dwadzieścia trzy dwudziesty trzeci dwadzieścioro troje
24 dwadzieścia cztery dwudziesty czwarty dwadzieścioro czworo
25 dwadzieścia pięć dwudziesty piąty dwadzieścioro pięcioro
26 dwadzieścia sześć dwudziesty szósty dwadzieścioro sześcioro
27 dwadzieścia siedem dwudziesty siódmy dwadzieścioro siedmioro
28 dwadzieścia osiem dwudziesty ósmy dwadzieścioro ośmioro
29 dwadzieścia dziewięć dwudziesty dziewiąty dwadzieścioro dziewięcioro
30 trzydzieści trzydziesty trzydziestokrotnie, trzydzieści razy trzydziestokrotny trzydzieścioro trzydziestka trzydziestkowy trzydziesto-
31 trzydzieści jeden trzydziesty pierwszy trzydzieścioro jeden
32 trzydzieści dwa trzydziesty drugi trzydzieścioro dwoje
33 trzydzieści trzy trzydziesty trzeci trzydzieścioro troje
34 trzydzieści cztery trzydziesty czwarty trzydzieścioro czworo
35 trzydzieści pięć trzydziesty piąty trzydzieścioro pięcioro
36 trzydzieści sześć trzydziesty szósty trzydzieścioro sześcioro
37 trzydzieści siedem trzydziesty siódmy trzydzieścioro siedmioro
38 trzydzieści osiem trzydziesty ósmy trzydzieścioro ośmioro
39 trzydzieści dziewięć trzydziesty dziewiąty trzydzieścioro dziewięcioro
40 czterdzieści czterdziesty czterdziestokrotnie, czterdzieści razy czterdziestokrotny czterdzieścioro czterdziestka czterdziestkowy czterdziesto-
41 czterdzieści jeden czterdziesty pierwszy czterdzieścioro jeden
42 czterdzieści dwa czterdziesty drugi czterdzieścioro dwoje
43 czterdzieści trzy czterdziesty trzeci czterdzieścioro troje
44 czterdzieści cztery czterdziesty czwarty czterdzieścioro czworo
45 czterdzieści pięć czterdziesty piąty czterdzieścioro pięcioro
46 czterdzieści sześć czterdziesty szósty czterdzieścioro sześcioro
47 czterdzieści siedem czterdziesty siódmy czterdzieścioro siedmioro
48 czterdzieści osiem czterdziesty ósmy czterdzieścioro ośmioro
49 czterdzieści dziewięć czterdziesty dziewiąty czterdzieścioro dziewięcioro
50 pięćdziesiąt pięćdziesiąty pięćdziesięciokrotnie, pięćdziesiąt razy pięćdziesięciokrotny pięćdziesięcioro pięćdziesiątka pięćdziesiątkowy pięćdziesięcio-
51 pięćdziesiąt jeden pięćdziesiąty pierwszy pięćdziesięcioro jeden
52 pięćdziesiąt dwa pięćdziesiąty drugi pięćdziesięcioro dwoje
53 pięćdziesiąt trzy pięćdziesiąty trzeci pięćdziesięcioro troje
54 pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąty czwarty pięćdziesięcioro czworo
55 pięćdziesiąt pięć pięćdziesiąty piąty pięćdziesięcioro pięcioro
56 pięćdziesiąt sześć pięćdziesiąty szósty pięćdziesięcioro sześcioro
57 pięćdziesiąt siedem pięćdziesiąty siódmy pięćdziesięcioro siedmioro
58 pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąty ósmy pięćdziesięcioro ośmioro
59 pięćdziesiąt dziewięć pięćdziesiąty dziewiąty pięćdziesięcioro dziewięcioro
60 sześćdziesiąt sześćdziesiąty sześćdziesięciokrotnie, sześćdziesiąt razy sześćdziesięciokrotny sześćdziesięcioro kopa sześćdziesiątka sześćdziesiątkowy sześćdziesięcio-
61 sześćdziesiąt jeden sześćdziesiąty pierwszy sześćdziesięcioro jeden
62 sześćdziesiąt dwa sześćdziesiąty drugi sześćdziesięcioro dwoje
63 sześćdziesiąt trzy sześćdziesiąty trzeci sześćdziesięcioro troje
64 sześćdziesiąt cztery sześćdziesiąty czwarty sześćdziesięcioro czworo
65 sześćdziesiąt pięć sześćdziesiąty piąty sześćdziesięcioro pięcioro
66 sześćdziesiąt sześć sześćdziesiąty szósty sześćdziesięcioro sześcioro
67 sześćdziesiąt siedem sześćdziesiąty siódmy sześćdziesięcioro siedmioro
68 sześćdziesiąt osiem sześćdziesiąty ósmy sześćdziesięcioro ośmioro
69 sześćdziesiąt dziewięć sześćdziesiąty dziewiąty sześćdziesięcioro dziewięcioro
70 siedemdziesiąt siedemdziesiąty siedemdziesięciokrotnie, siedemdziesiąt razy siedemdziesięciokrotny siedemdziesięcioro siedemdziesiątka siedemdziesiątkowy siedemdziesięcio-
71 siedemdziesiąt jeden siedemdziesiąty pierwszy siedemdziesięcioro jeden
72 siedemdziesiąt dwa siedemdziesiąty drugi siedemdziesięcioro dwoje
73 siedemdziesiąt trzy siedemdziesiąty trzeci siedemdziesięcioro troje
74 siedemdziesiąt cztery siedemdziesiąty czwarty siedemdziesięcioro czworo
75 siedemdziesiąt pięć siedemdziesiąty piąty siedemdziesięcioro pięcioro
76 siedemdziesiąt sześć siedemdziesiąty szósty siedemdziesięcioro sześcioro
77 siedemdziesiąt siedem siedemdziesiąty siódmy siedemdziesięcioro siedmioro
78 siedemdziesiąt osiem siedemdziesiąty ósmy siedemdziesięcioro ośmioro
79 siedemdziesiąt dziewięć siedemdziesiąty dziewiąty siedemdziesięcioro dziewięcioro
80 osiemdziesiąt osiemdziesiąty osiemdziesięciokrotnie, osiemdziesiąt razy osiemdziesięciokrotny osiemdziesięcioro osiemdziesiątka osiemdziesiątkowy osiemdziesięcio-
81 osiemdziesiąt jeden osiemdziesiąty pierwszy osiemdziesięcioro jeden
82 osiemdziesiąt dwa osiemdziesiąty drugi osiemdziesięcioro dwoje
83 osiemdziesiąt trzy osiemdziesiąty trzeci osiemdziesięcioro troje
84 osiemdziesiąt cztery osiemdziesiąty czwarty osiemdziesięcioro czworo
85 osiemdziesiąt pięć osiemdziesiąty piąty osiemdziesięcioro pięcioro
86 osiemdziesiąt sześć osiemdziesiąty szósty osiemdziesięcioro sześcioro
87 osiemdziesiąt siedem osiemdziesiąty siódmy osiemdziesięcioro siedmioro
88 osiemdziesiąt osiem osiemdziesiąty ósmy osiemdziesięcioro ośmioro
89 osiemdziesiąt dziewięć osiemdziesiąty dziewiąty osiemdziesięcioro dziewięcioro
90 dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąty dziewięćdziesięciokrotnie, dziewięćdziesiąt razy dziewięćdziesięciokrotny dziewięćdziesięcioro dziewięćdziesiątka dziewięćdziesiątkowy dziewięćdziesięcio-
91 dziewięćdziesiąt jeden dziewięćdziesiąty pierwszy dziewięćdziesięcioro jeden
92 dziewięćdziesiąt dwa dziewięćdziesiąty drugi dziewięćdziesięcioro dwoje
93 dziewięćdziesiąt trzy dziewięćdziesiąty trzeci dziewięćdziesięcioro troje
94 dziewięćdziesiąt cztery dziewięćdziesiąty czwarty dziewięćdziesięcioro czworo
95 dziewięćdziesiąt pięć dziewięćdziesiąty piąty dziewięćdziesięcioro pięcioro
96 dziewięćdziesiąt sześć dziewięćdziesiąty szósty dziewięćdziesięcioro sześcioro
97 dziewięćdziesiąt siedem dziewięćdziesiąty siódmy dziewięćdziesięcioro siedmioro
98 dziewięćdziesiąt osiem dziewięćdziesiąty ósmy dziewięćdziesięcioro ośmioro
99 dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćdziesiąty dziewiąty dziewięćdziesięcioro dziewięcioro
100 sto setny stokrotnie, stukrotnie, stokroć, sto razy stokrotny, stukrotny procent setka setkowy stu-
200 dwieście dwusetny, dwóchsetny dwustukrotnie, dwóchsetkrotnie, dwieście razy dwustukrotny, dwóchsetkrotny dwusetka dwustu-
300 trzysta trzysetny, trzechsetny trzystukrotnie, trzechsetkrotnie, trzysta razy trzystukrotny, trzechsetkrotny trzysetka trzystu-
400 czterysta czterysetny, czterechsetny czterystukrotnie, czterechsetkrotnie, czterysta razy czterystukrotny, czterechsetkrotny czterysetka czterystu-
500 pięćset pięćsetny pięćsetkrotnie, pięćset razy pięćsetkrotny pięćsetka pięćset-, pięciuset-
600 sześćset sześćsetny sześćsetkrotnie, sześćset razy sześćsetkrotny sześćsetka sześćset-, sześciuset-
700 siedemset siedemsetny siedemsetkrotnie, siedemset razy siedemsetkrotny siedemsetka siedemset-, siedmiuset-
800 osiemset osiemsetny osiemsetkrotnie, osiemset razy osiemsetkrotny osiemsetka osiemset-, ośmiuset-
900 dziewięćset dziewięćsetny dziewięćsetkrotnie, dziewięćset razy dziewięćsetkrotny dziewięćsetka dziewięćset-, dziewięciuset-
1,000 tysiąc tysięczny, tysiączny tysiąckrotnie, tysiąckroć, tysiąc razy tysiąckrotny promil tysiąc tysiąc-, tysiąco-
2,000 dwa tysiące dwutysięczny
3,000 trzy tysiące trzytysięczny
4,000 cztery tysiące czterotysięczny
5,000 pięć tysięcy pięciotysięczny
10,000 dziesięć tysięcy dziesięciotysięczny
100,000 sto tysięcy stutysięczny
1,000,000 (106) milion milionowy
1,000,000,000 (109) miliard miliardowy
1012 bilion bilionowy
1015 biliard biliardowy
1018 trylion trylionowy
1021 tryliard tryliardowy
1024 kwadrylion kwadrylionowy
1027 kwadryliard kwadryliardowy
1030 kwintylion kwintylionowy
1033 kwintyliard kwintyliardowy
1036 sekstylion sekstylionowy
1039 sekstyliard sekstyliardowy
1042 septylion septylionowy
1045 septyliard septyliardowy
1048 oktylion oktylionowy
1051 oktyliard oktyliardowy
1054 nonilion nonilionowy
1057 noniliard noniliardowy
1060 decylion decylionowy
1063 decyliard decyliardowy
1066 undecylion undecylionowy
1069 undecyliard undecyliardowy
1072 duodecylion duodecylionowy
1075 duodecyliard duodecyliardowy
10600 centylion centylionowy
10603 centyliard centyliardowy

Collective numerals edit

Collective numbers are used before nouns denoting groups of mixed sex, personal and animate neuter nouns (of which there are few), and non-masculine personal pluralia tantum. They are used with nouns in the genitive in nominative, accusative, instrumental, and vocative position:

  • dwoje studentówtwo students (one male and one female)
  • pięcioro zwierzątfive animals
  • dziesięcioro drzwiten doors