Open main menu

Wiktionary β

User:Lo Ximiendo/Min Dong Chinese

< User:Lo Ximiendo

LinksEdit

Misc.- words, phrasesEdit

 1. 化雨春風化雨春风 (huàyǔchūnfēng) (huá-ṳ̄ chŭng-hŭng - LX) -
 2. 惺惺相惜 (xīngxīngxiāngxī) (sĭng-sĭng siŏng sék - LX) -
 3. 憂心忡忡忧心忡忡 (yōuxīnchōngchōng) (iĕu-sĭng chṳ̆ng-chṳ̆ng - LX) -

Min Dong Chinese transliterations to be checkedEdit

 1. 真主 (Zhēnzhǔ) (Cĭng-ciō / Cĭng-cṳ̄ - LX) -
 2. 真言 (zhēnyán) (cĭng-ngiòng - LX) -
 3. 正義正义 (zhèngyì) (céng-ngiê - LX) -
 4. 科舉科举 (kējǔ) (kuŏ-gṳ̄ - LX) -
 5. 傷者伤者 (shāngzhě) (siŏng-ciā - LX) -
 6. 苦海 (kǔhǎi) (kū-hāi - LX) -
 7. 星宿 (xīngxiù) (sĭng-séu - LX) -
 8. 宿命 (sùmìng) (sé̤ṳk-mêng - LX) -
 9. 法身 (fǎshēn) (huák-sĭng - LX) -
 10. 法門法门 (fǎmén) (huák-muòng - LX) -
 11. 筆法笔法 (bǐfǎ) (bék-huák - LX) -
 12. 門戶门户 (ménhù) (muòng-hô̤ - LX) -
 13. 習慣习惯 (xíguàn) (sĭk-guáng - LX) -
 14. 對應对应 (duìyìng) (dó̤i-éng - LX) -
 15. 書體书体 (shūtǐ) (cṳ̆-tā̤ - LX) -
 16. 世論世论 (shìlùn) (sié-lâung - LX) -
 17. 做東做东 (zuòdōng) (có̤-dĕ̤ng - LX) -
 18. 兩手两手 (liǎngshǒu) (liōng-chiū - LX) -
 19. 賊船贼船 (zéichuán) (chĕk-sùng - LX) -
 20. 船主 (chuánzhǔ) (sùng-ciō / sùng-cṳ̄ - LX) -
 21. 終身终身 (zhōngshēn) (cṳ̆ng-sĭng - LX) -
 22. 盲文 (mángwén) (màng-ùng - LX) -
 23. 一日 (yīrì) (ék-nĭk - LX) -
 24. 出火 (chūhuǒ) (chók-huō - LX) -
 25. 出月 (chūyuè) (chók-nguŏk - LX) -
 26. 愚者 (yúzhě) (ngṳ̀-ciā - LX) -
 27. 切切 (qièqiè) (chiék-chiék - LX) -
 28. 炎炎 (yányán) (ièng-ièng - LX) -
 29. 森森 (sēnsēn) (sĕng-sĕng - LX) -
 30. 春山 (chūnshān) (chŭng-săng - LX) -
 31. 春日 (chūnrì) (chŭng-nĭk - LX) -
 32. 春月 (chūnyuè) (chŭng-nguŏk - LX) -
 33. 風月风月 (fēngyuè) (hŭng-nguŏk - LX) -
 34. 戰心战心 (zhànxīn) (ciéng-sĭng - LX) -
 35. 攻戰攻战 (gōngzhàn) (gŭng-ciéng - LX) -
 36. 玉門玉门 (yùmén) (ngṳ̆k-muòng - LX) -
 37. 北國北国 (běiguó) (báe̤k-guók - LX) -
 38. 西國西国 (Xīguó) (să̤-guók - LX) -
 39. 南國南国 (nánguó) (nàng-guók - LX) -
 40. 北面 (běimiàn) (báe̤k-miêng - LX) -
 41. 東面东面 (dōngmiàn) (dĕ̤ng-miêng - LX) -
 42. 南面 (nánmiàn) (nàng-miêng - LX) -
 43. 西面 (xīmiàn) (să̤-miêng - LX) -