Open main menu

ChineseEdit

 
light; easy; gentle; soft; reckless; unimportant; frivolous; small in number; unstressed; neutral
 
and; as well as; but (not); yet (not); (shows causal relation); (shows change of state); (shows contrast)
change; easy; simple
 
to lift; to hold up; to cite; to enumerate; to act; to raise; to choose; to elect
trad. (輕而易舉)
simp. (轻而易举)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 1/1 1/2 1/1
Initial () (29) (38) (36) (28)
Final () (121) (19) (11) (22)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰiᴇŋ/ /ȵɨ/ /jiᴇH/ /kɨʌX/
Pan
Wuyun
/kʰiɛŋ/ /ȵɨ/ /jiɛH/ /kiɔX/
Shao
Rongfen
/kʰiæŋ/ /ȵʑie/ /jɛH/ /kiɔX/
Edwin
Pulleyblank
/kʰiajŋ/ /ȵɨ/ /jiə̆H/ /kɨə̆X/
Li
Rong
/kʰiɛŋ/ /ȵiə/ /ieH/ /kiɔX/
Wang
Li
/kʰĭɛŋ/ /ȵʑĭə/ /jǐeH/ /kĭoX/
Bernard
Karlgren
/kʰi̯ɛŋ/ /ȵʑi/ /ie̯H/ /ki̯woX/
Expected
Mandarin
Reflex
qīng ér

IdiomEdit

輕而易舉

  1. (of doing something) easy; without much effort