Contents

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian սիրտ(sirt).

PronunciationEdit

NounEdit

սիրտ (sirt)

 1. (anatomy) heart
  սրտի կաթվածheart attack
  բարակ սիրտ ունենալ‎ ― barak sirt unenal ― to be very sensitive, to get emotional or upset very easily
  գայլի սիրտ ուտել‎ ― gayli sirt utel ― to be unafraid
  առյուծի սիրտ կրել՝ ունենալ‎ ― aṙyuci sirt krel, unenal ― to be courageous, to be lion-hearted
  ի սրտե‎ ― i srte ― with love, with passion
  սիրտ անել‎ ― sirt anel ― to dare, to have the courage
  սիրտ առնել‎ ― sirt aṙnelsame as սիրտ անել
  սիրտը բաց անել՝ բանալ‎ ― sirtə bacʿ anel, banal ― 1) to open one's heart, to bare one's heart; 2) to get happy, to feel happy
  սիրտը գողանալ‎ ― sirtə gołanal ― to steal someone's heart
  սիրտը ալեկոծել‎ ― sirtə alekocel ― to excite, to make emotional
  սիրտը ահու դող (ընկնել)‎ ― sirtə ahu doł (ənknel) ― to lose heart, to be very afraid
  սիրտը ահու սարսափ գցել‎ ― sirtə ahu sarsapʿ gcʿel ― to frighten, to scare
  սիրտը անցնել‎ ― sirtə ancʿnelsee սիրտը գնալ
  սիրտս ասում է‎ ― sirts asum ē ― my heart is telling me
  սիրտը արյուն կոխել‎ ― sirtə aryun koxel ― to be very afraid
  սիրտը արյուն լալ‎ ― sirtə aryun lal ― one's heart bleeds, to grieve or mourn very deeply
  սիրտը բարձր ու ցածր անել‎ ― sirtə barjr u cʿacr anel ― to be emotional
  սիրտը բաց‎ ― sirtə bacʿ ― with a light heart, honest and genuine
  սիրտը բաց լինել՝ բացվել‎ ― sirtə bacʿ linel, bacʿvel ― to be happy, to calm down, to feel light
  սիրտը բերանը գալ‎ ― sirtə beranə gal ― to have one's heart in one's mouth
  սիրտը բերանիցը դուրս գալ / սիրտը բերանովը դուրս գալ‎ ― sirtə beranicʿə durs gal / sirtə beranovə durs gal ― to get very upset, to be very annoyed
  սիրտը բռան մեջը հավաքել‎ ― sirtə bṙan meǰə havakʿel ― to pick oneself up, to toughen up
  սիրտը բռնել‎ ― sirtə bṙnel ― to stay strong, to be courageous
  սիրտը գնալ‎ ― sirtə gnal ― to weaken, to faint
  սիրտը գութ ընկնել‎ ― sirtə gutʿ ənknel ― to be sorry, to regret
  սիրտը դաղել‎ ― sirtə dałel ― to hurt very much, to sting
  սիրտը դատարկել‎ ― sirtə datarkel ― to pour one's heart out, to get off one's chest
  սիրտը դող‎ ― sirtə doł ― scared, frightened
  սիրտը դողալ / սիրտը դող ընկնել‎ ― sirtə dołal / sirtə doł ənknel ― to be scared, to be frightened
  սիրտը ետ տալ‎ ― sirtə et tal ― to vomit, to feel nauseous
  սիրտը երկյուղ ընկնել‎ ― sirtə erkyuł ənknel ― to begin to feel scared or terrified
  սիրտը զարկել‎ ― sirtə zarkel ― to feel sad, to be worried
  սիրտը թափել‎ ― sirtə tʿapʿelsame as սիրտը ետ տալ
  սիրտը թեթևանալ‎ ― sirtə tʿetʿewanal ― to lighten up, to calm down
  սիրտը թեթևացնել‎ ― sirtə tʿetʿewacʿnel ― to calm down
  սիրտը թնդալ‎ ― sirtə tʿndal ― to feel excited, to have a pounding heart
  սիրտը թպրտալ‎ ― sirtə tʿprtal ― to have a fluttering heart
  սիրտը թունդ առնել՝ ելնել‎ ― sirtə tʿund aṙnel, elnel ― to suddenly feel excited, to suddenly have a fluttering heart
  սիրտը լալ‎ ― sirtə lal ― to be very sad, to weep one's heart out
  սիրտը լցնել‎ ― sirtə lcʿnel ― to fill one's heart
  սիրտը լցվել‎ ― sirtə lcʿvel ― 1) to have one's heart filled; 2) to be felt very strongly
  սիրտը խաղս լինել‎ ― sirtə xałs linel ― to flutter with happiness, to be excited
  սիրտը խառնել‎ ― sirtə xaṙnel ― to feel nauseous, to feel sick
  սիրտը խոցել՝ խոցոտել‎ ― sirtə xocʿel, xocʿotel ― to hurt, to grieve
  սիրտը խփել‎ ― sirtə xpʿel ― to beat, to throb (of the heart)
  սիրտը ծուլ լինել՝ ելնել‎ ― sirtə cul linel, elnel ― to be startled, to be scared; to skip a beat (of the heart)
  սիրտը ծփալ‎ ― sirtə cpʿal ― to get excited, to be happy
  սիրտը կախ‎ ― sirtə kax ― hopeless, sad, doubtful
  սիրտը կասկած մտնել՝ ընկնել‎ ― sirtə kaskac mtnel, ənknel ― to become suspicious, to doubt
  սիրտը կոտրել‎ ― sirtə kotrel ― 1) to hurt, to cause grief, to break someone's heart; 2) to feel grief, to be sad
  սիրտը կպչել‎ ― sirtə kpčʿel ― to like, to fall in love
  սիրտը կտոր-կտոր անել‎ ― sirtə ktor-ktor anel ― to break someone's heart, to upset
  սիրտը կտոր-կտոր լինել‎ ― sirtə ktor-ktor linel ― to have one's heart broken, to hurt, to grieve
  սիրտը կտրատել‎ ― sirtə ktratel ― to hurt, to grieve
  սիրտը կտրել (մեկից)‎ ― sirtə ktrel (mekicʿ) ― 1) to part with someone, to divorce someone, to forget; 2) to break up, to divorce, to part, to forget
  սիրտը կրակ գցել‎ ― sirtə krak gcʿel ― to cause intense pain or distress
  սիրտը կրակ ընկնել / սիրտը կրակ դառնալ‎ ― sirtə krak ənknel / sirtə krak daṙnal ― to grieve, to hurt, to burn, to feel tormented
  սիրտը կրծել‎ ― sirtə krcel ― to torment, to distress
  սիրտը կուչ գալ‎ ― sirtə kučʿ gal ― to sting, to hurt
  սիրտը հալվել‎ ― sirtə halvel ― to wear out, to thin out
  սիրտը հետը գնալ‎ ― sirtə hetə gnal ― to have one's heart set on something
  սիրտը հետը տանել‎ ― sirtə hetə tanel ― to attract, to steal
  սիրտը հովանալ‎ ― sirtə hovanal ― 1) to feel calm, to calm down; 2) to quench one's thirst
  սիրտը հովացնել‎ ― sirtə hovacʿnel ― to calm down, to have peace of mind
  սիրտը ճաքել‎ ― sirtə čakʿel ― to lose patience
  սիրտը ճխալ‎ ― sirtə čxal ― to get happy, to get excited
  սիրտը ճմլվել‎ ― sirtə čmlvel ― to feel burdened, to be very distressed
  սիրտը մաշել‎ ― sirtə mašel ― 1) to suffer from grief or worry; 2) to suffer
  սիրտը մաշվել‎ ― sirtə mašvel ― to suffer
  սիրտը մարել‎ ― sirtə marel ― to feel weak or faint
  սիրտը գուշակել‎ ― sirtə gušakel ― to predict, to foretell
  սիրտը մի մատ եղ (յուղ) կապել‎ ― sirtə mi mat eł (yuł) kapel ― to get very happy
  սիրտը մխալ‎ ― sirtə mxal ― to feel tormented, to hurt, to wear out
  սիրտը մղկտալ‎ ― sirtə młktal ― to hurt, to grieve
  սիրտը մնալ‎ ― sirtə mnal ― to feel hurt, to be annoyed
  սիրտը մորմոքվել‎ ― sirtə mormokʿvel ― to hurt, to grieve
  սիրտը մտնել‎ ― sirtə mtnel ― to like someone, to become pleasant
  սիրտը նեղանալ‎ ― sirtə nełanal ― to feel bored, to feel annoyed
  սիրտը նստել‎ ― sirtə nstel ― to calm down
  սիրտը նվաճել‎ ― sirtə nvačel ― to attract, to conquer
  սիրտը շահել‎ ― sirtə šahel ― to conquer someone’s heart with something, to coax
  սիրտը շարժել‎ ― sirtə šaržel ― to make emotional, to move
  սիրտը շարժվել‎ ― sirtə šaržvel ― to become emotional, to be moved
  սիրտը շուռ բերել‎ ― sirtə šuṙ berel ― to get angry, to get emotional
  սիրտը շուռ գալ‎ ― sirtə šuṙ gal ― to get angry, to get emotional
  սիրտը շուռ տալ‎ ― sirtə šuṙ talsee սիրտը շուռ բերել
  սիրտը չդիմանալ‎ ― sirtə čʿdimanal ― to lose patience, to get emotional
  սիրտը պայթել՝ պատռել‎ ― sirtə paytʿel, patṙel ― to get very angry
  սիրտը պինդ պահել‎ ― sirtə pind pahel ― to remain calm, to stay courageous, to not lose heart
  սիրտը պղտորել‎ ― sirtə płtorel ― to grow doubt, to become doutbful
  սիրտը պնդացնել՝ պնդել‎ ― sirtə pndacʿnel, pndel ― to fight off fear, to become courageous
  սիրտը ջուր կրել‎ ― sirtə ǰur krel ― to become numb, to freeze
  սիրտը սառչել‎ ― sirtə saṙčʿel ― to become indifferent, to become cold-hearted
  սիրտը սեղմվել‎ ― sirtə sełmvel ― to feel distressed
  սիրտը սև‎ ― sirtə sew ― sad, depressed
  սիրտը սևանալ‎ ― sirtə sewanal ― to wear black, to be sad, to grieve
  սիրտը վախ ընկնել‎ ― sirtə vax ənknel ― to get scared
  սիրտը վառել‎ ― sirtə vaṙel ― to get very angry, to cause pain to someone
  սիրտը վառվել‎ ― sirtə vaṙvel ― to feel very hurt
  սիրտը վկայել‎ ― sirtə vkayel ― to predict, to foretell
  սիրտը վրան տաքանալ‎ ― sirtə vran takʿanal ― to start liking or loving someone, to warm up to someone
  սիրտը տակն ու վրա անել‎ ― sirtə takn u vra anel ― to distress, to make emotional
  սիրտը տանել‎ ― sirtə tanel ― to be patient, to cope with
  սիրտը տեղահան անել‎ ― sirtə tełahan anel ― to distress, to make emotional
  սիրտը տեղահան լինել‎ ― sirtə tełahan linel ― to be distressed, to be emotional
  սիրտը տեղից դուրս թռչել‎ ― sirtə tełicʿ durs tʿṙčʿel ― to be very frightened, to be startled
  սիրտը տեղն ընկնել‎ ― sirtə tełn ənknel ― to calm down, to be satisfied
  սիրտը տրաքել‎ ― sirtə trakʿelsame as սիրտը պայթել
  սիրտը ցավել‎ ― sirtə cʿavel ― to grieve, to hurt
  սիրտը ուտել‎ ― sirtə utel ― to cause intense pain, to cause grief
  սիրտը փառավորվել‎ ― sirtə pʿaṙavorvel ― to be very satisfied, to be very contented
  սիրտը փլչել՝ փլվել‎ ― sirtə pʿlčʿel, pʿlvel ― to weep, to sob, to cry one's heart out, to cry one's eyes out
  սիրտը փշուր-փշուր լինել‎ ― sirtə pʿšur-pʿšur linel ― to grieve intensely, to feel intense pain
  սիրտը փորն ընկնել‎ ― sirtə pʿorn ənknel ― to feel very scared
  սիրտը փորում պար գալ‎ ― sirtə pʿorum par gal ― to be very happy
  սիրտը փուլ գալ‎ ― sirtə pʿul galsame as սիրտը փլվել
  սիրտը փուխր‎ ― sirtə pʿuxr ― sensitive, easily hurt or upset
  սիրտը քանդվել‎ ― sirtə kʿandvel ― to cry, to sob, to have a broken heart
  սիրտը քաշել‎ ― sirtə kʿašel ― to attract, to pull
  սիրտը քար‎ ― sirtə kʿar ― having no conscience, being insensitive, having a heart of stone
  սիրտ ծակել‎ ― sirt cakel ― to sting with hurtful words
  սիրտ մաշել‎ ― sirt mašel ― to suffer, to worry, to be distressed
  սիրտն ահ ընկնել‎ ― sirtn ah ənknel ― to be scared or terrified
  սիրտն անցնել‎ ― sirtn ancʿnel ― to faint
  սիրտն առնել‎ ― sirtn aṙnel ― to calm someone down, to win someone over
  սիրտն իմանալ‎ ― sirtn imanal ― to feel, to foretell
  սիրտն իջնել‎ ― sirtn iǰnel ― to calm down
  սիրտ չունենալ‎ ― sirt čʿunenal ― 1) not have the desire, not be in the mood; 2) to be heartless, to have no conscience
  սիրտ տալ‎ ― sirt tal ― to encourage, to hearten, to embolden
  սրտի բաբախյունով‎ ― srti babaxyunov ― with pain in one's heart, with grief, with pain
  սրտի գդալ‎ ― srti gdal ― chest cavity, thoracic cavity (i.e., location of the heart)
  սրտի դողով‎ ― srti dołov ― with fear, with fright, with a pounding heart
  սրտի ականջին խոսել‎ ― srti akanǰin xosel ― to be captivated, to be all ears
  սրտի արատ‎ ― srti arat ― heart defect
  սրտի թույնը՝ մաղձը թափել‎ ― srti tʿuynə, małjə tʿapʿel ― to get very angry
  սրտի խորհուրդ‎ ― srti xorhurd ― secret, desire
  սրտի հատոր‎ ― srti hator ― a close friend, a desirable person
  սրտին դանակ տաս՝ արյուն չի կաթի‎ ― srtin danak tas, aryun čʿi katʿi ― to be deeply depressed, to be very sad
  սրտին դիպչել՝ կպչել‎ ― srtin dipčʿel, kpčʿel ― to hurt or offend someone with careless words
  սրտին սեղմել‎ ― srtin sełmel ― to embrace, to hug
  սրտի տախտակը դաղել‎ ― srti taxtakə dałel ― to hurt someone a lot
  սրտից արյուն գնալ‎ ― srticʿ aryun gnal ― to be very depressed, to be hurt
  սրտի ձայն‎ ― srti jayn ― inner voice, conscience
  սրտից արյուն կաթել‎ ― srticʿ aryun katʿel ― to be very depressed or sorrowful
  սրտին առնել‎ ― srtin aṙnel ― to become depressed or sorrowful
  սրտից հանել‎ ― srticʿ hanel ― to forget, to put out of one's mind
  սրտից ջուր խմել‎ ― srticʿ ǰur xmel ― to speak someone's language, to agree with someone or treat someone in a way that will appease them
  սրտից բեռ վերցնել‎ ― srticʿ beṙ vercʿnel ― to ease the pain, to be a weight off one's shoulders
  սրտով անց կենալ‎ ― srtov ancʿ kenal ― to pass through one's mind, to appear
  սրտովը լինել‎ ― srtovə linel ― to be as one desires
  սրտովն անել‎ ― srtovn anel ― to bring about what someone desires
 2. (figuratively) heart (symbolic center of one's being, emotions, and sensibilities)
 3. (figuratively) heart (symbolic center of one's love, of one’s ability to love)
 4. heart (the central or most important part)
 5. (card games) hearts, one of the four suits of playing cards; a card of that suit
 6. person, being, individual
 7. (figuratively) inside, in the middle, innermost

DeclensionEdit

Derived termsEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *ḱḗrdi-, from *ḱḗr(heart).

NounEdit

սիրտ (sirt)

 1. (anatomy) heart
  սիրտն բաբախէ, թնդայ‎ ― sirtn babaxē, tʿnday ― the heart palpitates
 2. (figuratively) heart, soul, mind, intellect, memory, intelligence; courage, spirit, heart; heart, inmost thought; heart, centre
  հայրական սիրտ‎ ― hayrakan sirt ― paternal heart
  մայրական սիրտ‎ ― mayrakan sirt ― maternal heart
  գողտր սիրտ‎ ― gołtr sirt ― tender heart
  զգայուն սիրտ‎ ― zgayun sirt ― feeling or sensible heart
  խաղաղ/անդորր սիրտ‎ ― xałał/andorr sirt ― calm heart
  խաղաղաւէտ սիրտ‎ ― xałaławēt sirt ― pacific heart
  երախտագէտ սիրտ‎ ― eraxtagēt sirt ― thankful heart
  ազնուական սիրտ‎ ― aznuakan sirt ― noble heart
  բարի սիրտ‎ ― bari sirt ― good heart
  ազնիւ սիրտ‎ ― azniw sirt ― excellent heart
  վսեմախոհ սիրտ‎ ― vsemaxoh sirt ― elevated (high-minded) heart
  վեհ սիրտ‎ ― veh sirt ― great heart
  անվեհեր սիրտ‎ ― anveher sirt ― intrepid or dauntless heart
  անզգայ սիրտ‎ ― anzgay sirt ― unfeeling or insensible heart
  ապերախտ սիրտ‎ ― aperaxt sirt ― ungrateful heart
  խիստ սիրտ‎ ― xist sirt ― flinty or obdurate heart
  ապականեալ սիրտ‎ ― apakaneal sirt ― spoilt or corrupt heart
  վատ սիրտ‎ ― vat sirt ― craven or dastard heart
  անգութ սիրտ‎ ― angutʿ sirt ― hard heart
  անողորմ սիրտ‎ ― anołorm sirt ― unmerciful or pitiless heart
  չար սիրտ‎ ― čʿar sirt ― cutting heart
  լքեալ սիրտ‎ ― lkʿeal sirt ― dejected or despondent heart
  բոլորով սրտիւ, ի բոլոր սրտէ, յամենայն սրտէ, սրտի մտօք‎ ― bolorov srtiw, i bolor srtē, yamenayn srtē, srti mtōkʿ ― with all one's heart or soul, heartily, with good will, willingly, voluntarily
  առ սրտի‎ ― aṙ srti ― through anger
  սրտի դիւր‎ ― srti diwr ― ease, pleasure, contentment, satisfaction
  բարութիւն, խստութիւն սրտի‎ ― barutʿiwn, xstutʿiwn srti ― kindness, hardness or obduracy of heart
  հեռացուցանել յանձնէ զսիրտս‎ ― heṙacʿucʿanel yanjnē zsirts ― to alienate good will
  կրթել զսիրտ‎ ― krtʿel zsirt ― to form the mind or character
  գերել զսիրտ‎ ― gerel zsirt ― to captivate, to gain the heart or affection
  յինքն արկանել զսիրտ ուրուք‎ ― yinkʿn arkanel zsirt urukʿ ― to gain a person's good
  յափշտակել զսիրտս‎ ― yapʿštakel zsirts ― to charm or gain all hearts
  գորովել, ժառանգել զսիրտ‎ ― gorovel, žaṙangel zsirt ― to touch, to move, affect or stir, to possess the heart
  տալ, նուիրել զսիրտ իւր‎ ― tal, nuirel zsirt iwr ― to give one's heart
  խոտարեցուցանել զսիրտ‎ ― xotarecʿucʿanel zsirt ― to pervert, to deprave the heart
  խօսել ընդ սրտի‎ ― xōsel ənd srti ― to speak to the heart
  սրտի մտօք վաստակել‎ ― srti mtōkʿ vastakel ― to labour heartily, to take to heart, to occupy oneself seriously with
  սիրտ ի բերան շրջել‎ ― sirt i beran šrǰel ― to seek painfully for
  սրտի դիւր լինել‎ ― srti diwr linel ― to be in a state of contentment or tranquillity, to feel pleased, comfortable, contented
  խորհուրդք մեծամեծք ի սրտէ գան յառաջ‎ ― xorhurdkʿ mecameckʿ i srtē gan yaṙaǰ ― great thoughts take their rise in the heart
  անկցի գութ ի սիրտ քո‎ ― ankcʿi gutʿ i sirt kʿo ― let your heart be touched
  նուաղեալ էր սիրտ նորա‎ ― nuałeal ēr sirt nora ― his heart was weak
  հրճուէր ի սրտի‎ ― hrčuēr i srti ― he rejoiced from the bottom of his heart
  սիրտ իմ գելանի‎ ― sirt im gelani ― my heart is moved
  սիրտ ի բերանն էր‎ ― sirt i berann ēr ― he struggled with death
  որ յաչաց հեռացու՝ ի սրտէ հեռացաւ‎ ― or yačʿacʿ heṙacʿu, i srtē heṙacʿaw ― out of sight, out of mind
  լքումն սրտի‎ ― lkʿumn srti ― faintheartedness, despondency
  ուղիղ, անկեղծ սրտիւ‎ ― ułił, ankełc srtiw ― sincerely, openheartedly, openly
  իջանել ի խորս սրտին‎ ― iǰanel i xors srtin ― to descend into one's heart
  թափանցել ի խորս սրտին‎ ― tʿapʿancʿel i xors srtin ― to penetrate the inmost recesses of one's heart
  ասել ի սրտի իւրում‎ ― asel i srti iwrum ― to say within oneself, to say in one's heart
  ցաւօք սրտի‎ ― cʿawōkʿ srti ― painfully, regrettably

DeclensionEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “սիրտ”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “սիրտ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “սիրտ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935