See also: 不论

ChineseEdit

not; no
 
to talk (about); to discuss; theory
to talk (about); to discuss; theory; by the; per; the Analects (of Confucius)
trad. (不論)
simp. (不论)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3 2/3 3/3
Initial () (1) (1) (1) (37) (37)
Final () (136) (136) (60) (55) (55)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Checked (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Closed Closed Closed
Division () III III III I I
Fanqie
Baxter pjuw pjuwX pjut lwon lwonH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pɨu/ /pɨuX/ /pɨut̚/ /luən/ /luənH/
Pan
Wuyun
/piu/ /piuX/ /piut̚/ /luon/ /luonH/
Shao
Rongfen
/piəu/ /piəuX/ /piuət̚/ /luən/ /luənH/
Edwin
Pulleyblank
/puw/ /puwX/ /put̚/ /lwən/ /lwənH/
Li
Rong
/piu/ /piuX/ /piuət̚/ /luən/ /luənH/
Wang
Li
/pĭəu/ /pĭəuX/ /pĭuət̚/ /luən/ /luənH/
Bernard
Karlgren
/pi̯ə̯u/ /pi̯ə̯uX/ /pi̯uət̚/ /luən/ /luənH/
Expected
Mandarin
Reflex
fōu fǒu fu lún lùn
Expected
Cantonese
Reflex
fau1 fau2 fat1 leon4 leon6

ConjunctionEdit

不論

  1. no matter (what, how, etc.); regardless of; whether
  2. (literary) not only

SynonymsEdit

  • (no matter):
  • (not only):

VerbEdit

不論

  1. (formal) to not speak of; to not discuss; to not argue