Last modified on 18 January 2015, at 11:37

բան

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian բան (ban); see it for more. The main meaning of բան in Old Armenian was "word, speech, saying". The sense "thing", which is the only one surviving in modern Armenian, developed from the notion of speech -> the subject of speech -> the subject itself. Compare Hebrew דבר (davar) meaning both "word, speech" and "thing".

PronunciationEdit

NounEdit

բան (ban)

 1. (obsolete) word, speech
 2. thing
  մի բան անել (mi ban anel) — to do something
  մի բան ուտել (mi ban utel) — to eat something
  մի բան արա՛ (mi ban ara!) — do something!
  ամեն բան (amen ban) — everything
  ոչ մի բան (oč mi ban) — nothing
  բա՞ն ասիր (ban asir?) — did you say something?
  ինձ էս բանը դուր չի գալիս (inj ēs banə dur čʿi galis) — I don't like this thing.
 3. work, business
 4. (slang) penis

DeclensionEdit

SynonymsEdit

Derived termsEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *bʰeh₂ni-, from *bʰeh₂- (speak). Cognate with Proto-Germanic *bōniz.

NounEdit

բան (ban

 1. speech, word, term, saying, dictate, expression, oration, discourse
  բան առ բանban aṙ ban ― word for word
  միով բանիւmiov baniw ― in a word
  զբանիւք առնելzbaniwkʿ aṙnel ― to converse, to speak
  զբանիւք անկանելzbaniwkʿ ankanel ― to converse with, to hold a conversation
  ի բանս արկանել, ի բանի առնելi bans arkanel, i bani aṙnel ― to persuade, to convince, to gain
  ի բանս հրապուրանաց արկանել, ի բանս ելու առնելi bans hrapuranacʿ arkanel, i bans elu aṙnel ― to charm or to allure with one's words
  բան ել, կալաւban el, kalaw ― it is said
  զոյգ ընդ բանիցսzoyg ənd banicʿs ― at these words
  ասել բան չարութեան զումեքէasel ban čʿarutʿean zumekʿē ― to speak ill of some one
  բանս բարեաց խօսել վասնbans bareacʿ xōsel vasn ― to speak well of some one
  բան տալban tal ― to promise, to give one's word
  բան ի գործ առնելban i gorc aṙnel ― to begin to speak
  բան ինչ է ինձ առ քեզban inčʿ ē inj aṙ kʿez ― I have a word to say to you
  ըստ բանի ամենեցունəst bani amenecʿun ― according to everybody
  վասն քո բանիդvasn kʿo banid ― upon your word
  ըստ բանի քոəst bani kʿo ― according to what you have said
  մինչդեռ բանքն ի բերան նորա կայինminčʿdeṙ bankʿn i beran nora kayin ― hardly had he spoken
  ընդ բանիւ առնելənd baniw aṙnel ― to excommunicate
 2. commandment, order, injunction
 3. language, dialect, idiom
 4. opinion; reason, intellect, understanding, intelligence; counsel
  բանս ընդ իրեարս դնել, բան ունել ընդ ումեք, բան կապել առ ոքbans ənd irears dnel, ban unel ənd umekʿ, ban kapel aṙ okʿ ― to understand, to be understood, to come to an understanding
  ըստ իմումս բանի, որպէս իմ բանս էəst imums bani, orpēs im bans ē ― according to me
  ոչ եւս ընդ բանս ինչ ածեալočʿ ews ənd bans inčʿ aceal ― without any hesitation
 5. relation, ratio, correspondence
 6. (Christianity) Word, logos, the principle of divine reason and creative order, incarnate in the person of Jesus Christ
  Ի սկզբանէ էր Բանն, եւ Բանն էր առ Աստուած, եւ Աստուած էր Բանն։I skzbanē ēr Bann, ew Bann ēr aṙ Astuac, ew Astuac ēr Bann. ― In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
 7. thing
  զինչ է բանս այսzinčʿ ē bans ays ― what is this?
  բան վճարելban včarel ― to do some thing
  գիտես ընդ ում է բանդgites ənd um ē band ― you know well with whom you have to do
  բանք ինչ ոչ էին/ոչ գոյին նոցա ընդ ումեք ի մարդկանէbankʿ inčʿ očʿ ēin/očʿ goyin nocʿa ənd umekʿ i mardkanē ― they have neither society nor commerce with other men
  բանք ինչ եմ իմ ընդ ումեքbankʿ inčʿ em im ənd umekʿ ― I have a suspicion of someone; I have intrigues or connections with someone
  առանց բանի պոռնկութեանaṙancʿ bani poṙnkutʿean ― except for cause of adultery
  ի բան տանել, արկանելi ban tanel, arkanel ― to employ, to serve one's self

DeclensionEdit

Usage notesEdit

As a suffix -բան (-ban) was used in calques from Ancient Greek to translate λόγος (lógos) in words like θεο-λόγος (theo-lógos) or θεο-λογία (theo-logía), which were rendered as աստուածաբան (astuacaban) and աստուածաբանութիւն (astuacabanutʿiwn), respectively.

Derived termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • բան in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • բալ in Hračʿeay Ačaṙean (1971–79), Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words], in 4 vols (second edition), Yerevan: Yerevan State University
 • Hrach Martirosyan (2010), Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, ISBN 9789004173378, page 165