Contents

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian բան(ban); see it for more. The main meaning of բան(ban) in Old Armenian was "word, speech, saying". The sense "thing", which is the only one surviving in modern Armenian, developed from the notion of speech → the subject of speech → the subject itself. Typologically compare Hebrew דבר(davar, word, speech; thing).

PronunciationEdit

NounEdit

բան ‎(ban)

 1. thing
  մի բան անել‎ ― mi ban anel ― to do something
  մի բան ուտել‎ ― mi ban utel ― to eat something
  մի բան արա՛‎ ― mi ban ará ― do something!
  ամեն բան‎ ― amen ban ― everything
  ոչ մի բան‎ ― očʿ mi ban ― nothing
  բա՞ն ասիր‎ ― ba?n asir ― did you say something?
  ինձ էս բանը դուր չի գալիս‎ ― inj ēs banə dur čʿi galis ― I don't like this thing
 2. work, business
 3. (slang) penis

DeclensionEdit

SynonymsEdit

Derived termsEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *bʰeh₂ni-, from *bʰeh₂-(speak). Cognate with Proto-Germanic *bōniz.

NounEdit

բան ‎(ban)

 1. speech, word, term, saying, dictate, expression, oration, discourse
  բան առ բան‎ ― ban aṙ ban ― word for word
  միով բանիւ‎ ― miov baniw ― in a word
  զբանիւք առնել‎ ― zbaniwkʿ aṙnel ― to converse, to speak
  զբանիւք անկանել‎ ― zbaniwkʿ ankanel ― to converse with, to hold a conversation
  ի բանս արկանել, ի բանի առնել‎ ― i bans arkanel, i bani aṙnel ― to persuade, to convince, to gain
  ի բանս հրապուրանաց արկանել, ի բանս ելու առնել‎ ― i bans hrapuranacʿ arkanel, i bans elu aṙnel ― to charm or to allure with one's words
  բան ել, կալաւ‎ ― ban el, kalaw ― it is said
  զոյգ ընդ բանիցս‎ ― zoyg ənd banicʿs ― at these words
  ասել բան չարութեան զումեքէ‎ ― asel ban čʿarutʿean zumekʿē ― to speak ill of some one
  բանս բարեաց խօսել վասն‎ ― bans bareacʿ xōsel vasn ― to speak well of some one
  բան տալ‎ ― ban tal ― to promise, to give one's word
  բան ի գործ առնել‎ ― ban i gorc aṙnel ― to begin to speak
  բան ինչ է ինձ առ քեզ‎ ― ban inčʿ ē inj aṙ kʿez ― I have a word to say to you
  ըստ բանի ամենեցուն‎ ― əst bani amenecʿun ― according to everybody
  վասն քո բանիդ‎ ― vasn kʿo banid ― upon your word
  ըստ բանի քո‎ ― əst bani kʿo ― according to what you have said
  մինչդեռ բանքն ի բերան նորա կային‎ ― minčʿdeṙ bankʿn i beran nora kayin ― hardly had he spoken
  ընդ բանիւ առնել‎ ― ənd baniw aṙnel ― to excommunicate
 2. commandment, order, injunction
 3. language, dialect, idiom
 4. opinion; reason, intellect, understanding, intelligence; counsel
  բանս ընդ իրեարս դնել, բան ունել ընդ ումեք, բան կապել առ ոք‎ ― bans ənd irears dnel, ban unel ənd umekʿ, ban kapel aṙ okʿ ― to understand, to be understood, to come to an understanding
  ըստ իմումս բանի, որպէս իմ բանս է‎ ― əst imums bani, orpēs im bans ē ― according to me
  ոչ եւս ընդ բանս ինչ ածեալ‎ ― očʿ ews ənd bans inčʿ aceal ― without any hesitation
 5. relation, ratio, correspondence
 6. (Christianity) Word, logos, the principle of divine reason and creative order, incarnate in the person of Jesus Christ
  Ի սկզբանէ էր Բանն, եւ Բանն էր առ Աստուած, եւ Աստուած էր Բանն։‎ ― I skzbanē ēr Bann, ew Bann ēr aṙ Astuac, ew Astuac ēr Bann. ― In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
 7. thing
  զինչ է բանս այս‎ ― zinčʿ ē bans ays ― what is this?
  բան վճարել‎ ― ban včarel ― to do some thing
  գիտես ընդ ում է բանդ‎ ― gites ənd um ē band ― you know well with whom you have to do
  բանք ինչ ոչ էին/ոչ գոյին նոցա ընդ ումեք ի մարդկանէ‎ ― bankʿ inčʿ očʿ ēin/očʿ goyin nocʿa ənd umekʿ i mardkanē ― they have neither society nor commerce with other men
  բանք ինչ եմ իմ ընդ ումեք‎ ― bankʿ inčʿ em im ənd umekʿ ― I have a suspicion of someone; I have intrigues or connections with someone
  առանց բանի պոռնկութեան‎ ― aṙancʿ bani poṙnkutʿean ― except for cause of adultery
  ի բան տանել, արկանել‎ ― i ban tanel, arkanel ― to employ, to serve one's self

DeclensionEdit

Usage notesEdit

As a suffix -բան(-ban) was used in calques from Ancient Greek to translate λόγος(lógos) in words like θεο-λόγος(theo-lógos) or θεο-λογία(theo-logía), which were rendered as աստուածաբան(astuacaban) and աստուածաբանութիւն(astuacabanutʿiwn), respectively.

Derived termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “բան”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “բալ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935
 • Martirosyan, Hrach (2010) Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8), Leiden, Boston: Brill, page 165