Contents

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian բան ‎(ban); see it for more. The main meaning of բան ‎(ban) in Old Armenian was "word, speech, saying". The sense "thing", which is the only one surviving in modern Armenian, developed from the notion of speech → the subject of speech → the subject itself. Typologically compare Hebrew דבר ‎(davar, word, speech; thing).

PronunciationEdit

NounEdit

բան ‎(ban)

 1. thing
  մի բան անել‎ ― mi ban anel ― to do something
  մի բան ուտել‎ ― mi ban utel ― to eat something
  մի բան արա՛‎ ― mi ban ará ― do something!
  ամեն բան‎ ― amen ban ― everything
  ոչ մի բան‎ ― očʿ mi ban ― nothing
  բա՞ն ասիր‎ ― ba?n asir ― did you say something?
  ինձ էս բանը դուր չի գալիս‎ ― inj ēs banə dur čʿi galis ― I don't like this thing
 2. work, business
 3. (slang) penis

DeclensionEdit

SynonymsEdit

Derived termsEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *bʰeh₂ni-, from *bʰeh₂- ‎(speak). Cognate with Proto-Germanic *bōniz.

NounEdit

բան ‎(ban)

 1. speech, word, term, saying, dictate, expression, oration, discourse
  բան առ բան‎ ― ban aṙ ban ― word for word
  միով բանիւ‎ ― miov baniw ― in a word
  զբանիւք առնել‎ ― zbaniwkʿ aṙnel ― to converse, to speak
  զբանիւք անկանել‎ ― zbaniwkʿ ankanel ― to converse with, to hold a conversation
  ի բանս արկանել, ի բանի առնել‎ ― i bans arkanel, i bani aṙnel ― to persuade, to convince, to gain
  ի բանս հրապուրանաց արկանել, ի բանս ելու առնել‎ ― i bans hrapuranacʿ arkanel, i bans elu aṙnel ― to charm or to allure with one's words
  բան ել, կալաւ‎ ― ban el, kalaw ― it is said
  զոյգ ընդ բանիցս‎ ― zoyg ənd banicʿs ― at these words
  ասել բան չարութեան զումեքէ‎ ― asel ban čʿarutʿean zumekʿē ― to speak ill of some one
  բանս բարեաց խօսել վասն‎ ― bans bareacʿ xōsel vasn ― to speak well of some one
  բան տալ‎ ― ban tal ― to promise, to give one's word
  բան ի գործ առնել‎ ― ban i gorc aṙnel ― to begin to speak
  բան ինչ է ինձ առ քեզ‎ ― ban inčʿ ē inj aṙ kʿez ― I have a word to say to you
  ըստ բանի ամենեցուն‎ ― əst bani amenecʿun ― according to everybody
  վասն քո բանիդ‎ ― vasn kʿo banid ― upon your word
  ըստ բանի քո‎ ― əst bani kʿo ― according to what you have said
  մինչդեռ բանքն ի բերան նորա կային‎ ― minčʿdeṙ bankʿn i beran nora kayin ― hardly had he spoken
  ընդ բանիւ առնել‎ ― ənd baniw aṙnel ― to excommunicate
 2. commandment, order, injunction
 3. language, dialect, idiom
 4. opinion; reason, intellect, understanding, intelligence; counsel
  բանս ընդ իրեարս դնել, բան ունել ընդ ումեք, բան կապել առ ոք‎ ― bans ənd irears dnel, ban unel ənd umekʿ, ban kapel aṙ okʿ ― to understand, to be understood, to come to an understanding
  ըստ իմումս բանի, որպէս իմ բանս է‎ ― əst imums bani, orpēs im bans ē ― according to me
  ոչ եւս ընդ բանս ինչ ածեալ‎ ― očʿ ews ənd bans inčʿ aceal ― without any hesitation
 5. relation, ratio, correspondence
 6. (Christianity) Word, logos, the principle of divine reason and creative order, incarnate in the person of Jesus Christ
  Ի սկզբանէ էր Բանն, եւ Բանն էր առ Աստուած, եւ Աստուած էր Բանն։‎ ― I skzbanē ēr Bann, ew Bann ēr aṙ Astuac, ew Astuac ēr Bann. ― In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
 7. thing
  զինչ է բանս այս‎ ― zinčʿ ē bans ays ― what is this?
  բան վճարել‎ ― ban včarel ― to do some thing
  գիտես ընդ ում է բանդ‎ ― gites ənd um ē band ― you know well with whom you have to do
  բանք ինչ ոչ էին/ոչ գոյին նոցա ընդ ումեք ի մարդկանէ‎ ― bankʿ inčʿ očʿ ēin/očʿ goyin nocʿa ənd umekʿ i mardkanē ― they have neither society nor commerce with other men
  բանք ինչ եմ իմ ընդ ումեք‎ ― bankʿ inčʿ em im ənd umekʿ ― I have a suspicion of someone; I have intrigues or connections with someone
  առանց բանի պոռնկութեան‎ ― aṙancʿ bani poṙnkutʿean ― except for cause of adultery
  ի բան տանել, արկանել‎ ― i ban tanel, arkanel ― to employ, to serve one's self

DeclensionEdit

Usage notesEdit

As a suffix -բան ‎(-ban) was used in calques from Ancient Greek to translate λόγος ‎(lógos) in words like θεο-λόγος ‎(theo-lógos) or θεο-λογία ‎(theo-logía), which were rendered as աստուածաբան ‎(astuacaban) and աստուածաբանութիւն ‎(astuacabanutʿiwn), respectively.

Derived termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “բան”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “բալ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935
 • Martirosyan, Hrach (2010) Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8), Leiden, Boston: Brill, page 165