՛ U+055B, ՛
ARMENIAN EMPHASIS MARK
՚
[U+055A]
Armenian ՜
[U+055C]

ArmenianEdit

Punctuation markEdit

՛ (́)

 1. Armenian emphasis mark, called շեշտ (šešt) in Armenian. Is put over the stressed vowel:
  1. in vocative words
   Վահա՛գ, դու աշխարհի ամենասեքսուալ հայն ես:
   Vahág, du ašxarhi amenasekʿsual hayn es:
   Vahag, you’re the sexiest Armenian in the world.
   Ի՞նչ եք անում, տիկի՛ն:
   I?nčʿ ekʿ anum, tikín:
   What are you doing, ma'am?
  2. in imperative verbs
   Խաղա՛ հետս:
   Xałá hets:
   Play with me!
   Ի՞նչ ես տանը նստել: Գնա՛, մի բան արա՛:
   I?nčʿ es tanə nstel: Gná, mi ban ará:
   Why are you sitting here? Go, do something!
   Մի՛ կեր:
   ker:
   Don’t eat!
  3. in vocative or onomatopoeic interjections
   Տո՛, եկե՜ք, եկե՜ք, կացին ախպերը կատաղել է, ոտս կծեց:
   , eke!kʿ, eke!kʿ, kacʿin axperə katałel ē, ots kcecʿ:
   (please add an English translation of this usage example)
   Չլո՛մփ, չլո՛մփ, — լսվում էին Պիտաչոկի քայլերը ճահճուտում:
   Čʿlómpʿ, čʿlómpʿ, — lsvum ēin Pitačʿoki kʿaylerə čahčutum:
   (please add an English translation of this usage example)
  4. in double conjunctions (but not always)
   Ես ուզում եմ ուտել և՛ խնձորը, և՛ տանձը:
   Es uzum em utel eẃ xnjorə, eẃ tanjə:
   I want to eat both the apple and the pear.
   Ես չեմ ուզում ուտել ո՛չ խնձորը, ո՛չ տանձը:
   Es čʿem uzum utel óčʿ xnjorə, óčʿ tanjə:
   I want to eat neither the apple nor the pear.
  5. in words carrying logical emphasis, that is, emphasis required by the sense of the passage
   Օ՛, գարնա՜ն ամիս, ապրելո՛ւ ապրիլ…
   Ṓ, garna!n amis, aprelú april…
   (please add an English translation of this usage example)

See alsoEdit

ReferencesEdit