՛ U+055B, ՛
ARMENIAN EMPHASIS MARK
՚
[U+055A]
Armenian ՜
[U+055C]

Armenian

edit

Punctuation mark

edit

՛ (́)

 1. Armenian emphasis mark, called շեշտ (šešt) in Armenian. Is put over the stressed vowel:
  1. in vocative words
   Վահա՛գ, դու աշխարհի ամենասեքսուալ հայն ես:
   Vahág, du ašxarhi amenasekʻsual hayn es:
   Vahag, you’re the sexiest Armenian in the world.
   Ի՞նչ եք անում, տիկի՛ն:
   I?nčʻ ekʻ anum, tikín:
   What are you doing, ma'am?
  2. in imperative verbs
   Խաղա՛ հետս:
   Xaġá hets:
   Play with me!
   Ի՞նչ ես տանը նստել: Գնա՛, մի բան արա՛:
   I?nčʻ es tanə nstel: Gná, mi ban ará:
   Why are you sitting here? Go, do something!
   Մի՛ կեր:
   ker:
   Don’t eat!
  3. in vocative or onomatopoeic interjections
   Տո՛, եկե՜ք, եկե՜ք, կացին ախպերը կատաղել է, ոտս կծեց:
   , eke!kʻ, eke!kʻ, kacʻin axperə kataġel ē, ots kcecʻ:
   (please add an English translation of this usage example)
   Չլո՛մփ, չլո՛մփ, — լսվում էին Պիտաչոկի քայլերը ճահճուտում:
   Čʻlómpʻ, čʻlómpʻ, — lsvum ēin Pitačʻoki kʻaylerə čahčutum:
   (please add an English translation of this usage example)
  4. in double conjunctions (but not always)
   Ես ուզում եմ ուտել և՛ խնձորը, և՛ տանձը:
   Es uzum em utel eẃ xnjorə, eẃ tanjə:
   I want to eat both the apple and the pear.
   Ես չեմ ուզում ուտել ո՛չ խնձորը, ո՛չ տանձը:
   Es čʻem uzum utel óčʻ xnjorə, óčʻ tanjə:
   I want to eat neither the apple nor the pear.
  5. in words carrying logical emphasis, that is, emphasis required by the sense of the passage
   Օ՛, գարնա՜ն ամիս, ապրելո՛ւ ապրիլ…
   Ṓ, garna!n amis, aprelú april…
   (please add an English translation of this usage example)

See also

edit

References

edit