Old ArmenianEdit

Alternative formsEdit

 • ըն (ən) (post-classical, rare)

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *h₂énti. See also ենթա- (entʿa-).

PrepositionEdit

ընդ (ənd)

 1. (with genitive) in the place, instead of; for
  թագաւորել ընդ նորաtʿagaworel ənd norato reign instead of him, to succeed him
  նա ինձ չար ընդ բարւոյ հատոյցna inj čʿar ənd barwoy hatoycʿhe repaid me with evil in place of the good
  տալ գինս ընդ կերակրոյtal gins ənd kerakroyto give price for food
  տուր ընդ իմ եւ ընդ քոtur ənd im ew ənd kʿogive for me and for you
  փոխանակ ընդ կնոջ միոյpʿoxanak ənd knoǰ mioyinstead of a certain woman
  փոխանակ ընդ այնրpʿoxanak ənd aynrfor it
  ընդ է՞րənd ē?rwhy? for what reason? wherefore?
  ընդ է՞ր ոչənd ē?r očʿwhy not?
 2. (with dative) with
  խօսել սկսաւ ընդ նմաxōsel sksaw ənd nmastarted talking with him
  կին նորա եկեալ էր ընդ նմաkin nora ekeal ēr ənd nmahis wife had come with him
 3. (with dative) marks the indirect object with some verbs
  նախանձել ընդ ումեքnaxanjel ənd umekʿto be jealous of someone
  համբուրեաց ընդ նմաhambureacʿ ənd nmahe kissed him
 4. (with accusative) to, in the direction of
  ընդ կողմանս կողմանսənd kołmans kołmansin many directions
  ընդ ամենայն գաւառասənd amenayn gawaṙasinto many regions
  ընդ ամենայն երկիրənd amenayn erkirin all countries
  ընդ արեւմուտս հիւսիսոյənd arewmuts hiwsisoytowards north-west
  ընդ մէջənd mēǰin; into, inside, in the midst; through
  ընդ մէջ կտրելənd mēǰ ktrelto split, to pass or go across
  ընդ գիրկս մտանելənd girks mtanelto draw the bow strongly
 5. (with accusative) marks the indirect object with some verbs
  եւ նա ընդ բանսն խռովեցաւew na ənd bansn xṙovecʿawand he got offended because of the words
  ուրախ եղաք ընդ այսurax ełakʿ ənd ayswe were happy because of this
  ընդ միմեամնս գրգռեալənd mimeamns grgṙealinflamed against each other
  զայրացան ընդ բանս նորաzayracʿan ənd bans norathey were angry at his words
  նայել ընդ ամբոխnayel ənd amboxto look at a crowd
  հայել ընդ երկինսhayel ənd erkinsto look at the sky
 6. (with accusative) with
  առին ընդ իւրեանս պատարագսaṙin ənd iwreans pataragsthey took with them presents
  կագել ընդ հողմսkagel ənd hołmsto fight with winds
  ընդ իս խօսելənd is xōselto speak with me
  եկ ընդ իսek ənd iscome away with me
  ընդ խաղ, կատակսənd xał, kataksludicrously, facetiously
  ընդ խաբսənd xabsfraudulently, erroneously
  ընդ աղօտənd ałōtobscurely; near sighted, hazy, obscure
  իբրեւ ընդ աղօտ իմն շունչ յըռնգունս ունէինibrew ənd ałōt imn šunčʿ yəṙnguns unēinthey were at the last gasp
  ընդ մի բերանənd mi beranwith one voice, unanimously
  դի՛ր զգիրսդ ընդ այլսdír zgirsd ənd aylsput these books with the others
 7. (with accusative) through
  մտանել ընդ դուռն նեղmtanel ənd duṙn nełto enter through a narrow doorway
  ընկենուլ ընդ պատուհաննənkenul ənd patuhannto throw out of window
  ի լիւղ անցանէր ընդ գետն Եփրատi liwł ancʿanēr ənd getn Epʿratwas crossing Euphrates by swimming
  անցանել ընդ Կարինancʿanel ənd Karinto pass through Erzerum
  անցանել ընդ այնancʿanel ənd aynto go that way
  ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր, ընդ եղեգան փող բոց ելանէրənd ełegan pʿoł cux elanēr, ənd ełegan pʿoł bocʿ elanērsmoke rose from the reed, a flame rose from the reed
 8. (with accusative) in, on
  յածիք ընդ ծով եւ ընդ ցամաքyacikʿ ənd cov ew ənd cʿamakʿyou travel on sea and on earth
  ընդ բազում տեղիսənd bazum tełisin many places
  ընդ միտս իւրənd mits iwrin his mind
  ընդ միտ ածել, հարկանելənd mit acel, harkanelto think, to reason in one's mind
  ընդ ամենայն տեղիսənd amenayn tełiseverywhere
  ընդ թիւ մտանելənd tʿiw mtanelto be reckoned among
 9. (with accusative) at the time of, at
  ընդ առաւօտանալնənd aṙawōtanalnat the time when it was dawning
  ընդ ծագել արգեականənd cagel argeakanwhen the sun was rising
  ընդ փթթելն եւ գօսասցիənd pʿtʿtʿeln ew gōsascʿiit will fade as soon as it blooms
  ընդ աւուրսն ընդ այնոսիկ, ընդ ժամանակսն ընդ այնոսիկ, ընդ այնու ժամանակաւənd awursn ənd aynosik, ənd žamanaksn ənd aynosik, ənd aynu žamanakawin those days, at that time
  ընդ առաւօտն, այգնənd aṙawōtn, aygnat break of day
  ընդ երեկս, երեկոյս, երեկոյնənd ereks, erekoys, erekoyntowards the evening
  մեկնեցաւ ընդ լուր համբաւոյ գալստեան նորաmeknecʿaw ənd lur hambawoy galstean norahe set out on the report of his coming
  ընդ ամս տասնənd ams tasnduring ten years
 10. (with accusative) into (with numerals)
  ընդ երիս բաժանել զզօրսնənd eris bažanel zzōrsnto divide the army into three parts
  ընդ երկու կտրելənd erku ktrelto cut into two
 11. (with accusative) from
  կախել ընդ ռնգունքնkaxel ənd ṙngunkʿnto hang from the nose
  կապէին ընդ նաւkapēin ənd nawwere tying to the ship
 12. (with accusative) by, with, with the help of
  ընդ ձեռնənd jeṙnwith or by the hand
  ընդ իւրեանց ձեռն ընկեցինənd iwreancʿ jeṙn ənkecʿinthey threw with their own hands
 13. (with accusative) between (reduplicated and used with a conjunction)
  ընդ մեզ եւ ընդ ձեզənd mez ew ənd jezbetween us and you
  ընդ երկինս եւ ընդ երկիրənd erkins ew ənd erkirbetween heaven and earth
  ընդ Շապուհ եւ ընդ Արշակənd Šapuh ew ənd Aršakbetween Shapur and Arsaces
  ընդ շատ եւ ընդ փոքրənd šat ew ənd pʿokʿrmore or less, a little more, a little less
  ընդ այս եւ ընդ այնənd ays ew ənd aynbetween this and that; altogether, unitedly
 14. (with accusative) taken together, counted together (reduplicated and used with a conjunction)
  ընդ հեծեալ եւ ընդ հետեւակənd heceal ew ənd hetewakthe cavalry and infantry together
  ընդ այր եւ ընդ կինənd ayr ew ənd kinas much the man as the woman
 15. (with accusative) found in idioms
  հանել ընդ սուրhanel ənd surto consign to a sword
  ընդ ցից հանելənd cʿicʿ hanelto impale
  ընդ ժամս ժամսənd žams žamssometimes
  ընդ ժամանակս ժամանակսənd žamanaks žamanaksfrom time to time
  ընդ այս ընդ այնənd ays ənd aynto and fro
  ընդ ամենայնənd amenayntotally, in all
  ընդ հակառակնənd hakaṙaknon the contrary; cross-wise
  ընդ ոտն հարկանելənd otn harkanelto trample under foot
  ընդ առաջənd aṙaǰbefore, against
  ընդ առաջ գալ, յառնել, գնալ, ելանել, լինելənd aṙaǰ gal, yaṙnel, gnal, elanel, linelto go to meet; to anticipate, to obviate, to prevent, to meet, to affront, to face
  ընդ հուպənd hupnear, close, at hand; by and by, shortly, soon, very soon, in a short time
  ընդ ձեռնənd jeṙnby means of, through
  ընդ վայրənd vayrin vain, uselessly
  ընդ վայր հարկանելənd vayr harkanelto throw away, to abandon, to despise
  ընդ վայր յածիլənd vayr yacilto run here and there, to rove, to wander; ընդ վայր խօսել
  ընդ վայր պայքարումնənd vayr paykʿarumnidle dispute
 16. (with ablative) at, on
  ընդ աջմէənd aǰmēto the right
  նի՛ստ ընդ աջմէ իմմէníst ənd aǰmē immēsit to my right!
  ընդ ահեկէնənd ahekēnon the left
 17. (with ablative, rare) because of
  ընդ երկիւղէնənd erkiwłēnbecause of fear
  ընդ հեղգութենէն լինիənd hełgutʿenēn liniit happens because of laziness
 18. (with ablative) from
  ընդ արեւելից կողմանէənd arewelicʿ kołmanēfrom the eastern side
 19. (with instrumental) under
  ընդ հողովənd hołovunder the soil
  ընդ ծառովənd caṙovunder a tree
  ընդ մահճօքənd mahčōkʿunder the bed
  ընդ երկնիւքənd erkniwkʿunder heaven
  ընդ իւրեւ/իւրեաւənd iwrew/iwreawunder him
  ընդ պատրուակաւənd patruakawunder pretence
  պատունդան ընդ ոտիւք այլոյpatundan ənd otiwkʿ ayloya pedestal under others' feet
  ընդ գրով արկանելənd grov arkanelto put into writing
  ընդ ահիւ անկանելənd ahiw ankanelto fall under fear
  ունիմ ընդ ինեւ զինուորսunim ənd inew zinuorsI have soldiers under my authority
  ընդ ակամբ հայելənd akamb hayelto look upon one with an evil eye or with aversion
 20. (with instrumental) indicates a locative sense
  ընդ անձամբ բառնալənd anjamb baṙnalto take upon oneself
  ընդ լերանց ստորոտովքənd lerancʿ storotovkʿby the feet of the mountains
  եօթանասուն եւ հինգ ամք ընդ ութ հարիւրովeōtʿanasun ew hing amkʿ ənd utʿ hariwroveight hundred and seventy five years

Usage notesEdit

In compounds the word may sometimes change to ընտ- (ənt-) by devoicing of դ (d); ըն- (ən-) when դ (d) drops under the influence of the next consonant as in ընկեր (ənker) from *ընդ-կեր (ənd-ker); ըմ- (əm-) before labial consonants as in ըմբոշխնել (əmbošxnel) from *ընդ-բոշխնել (ənd-bošxnel).

Derived termsEdit

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879) , “ընդ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Abrahamyan, Ašot (1976) Grabari jeṙnark [A Handbook of Old Armenian] (in Armenian), 4th edition, Yerevan: Luys
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979) , “ընդ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, reprint of the original 1926–1935 seven-volume edition, Yerevan: University Press
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837) , “ընդ”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy