Open main menu

ChineseEdit

beam of roof
 
up; on; on top; upon; first; previous or last; upper; higher; above; previous; to climb; to go into; to go up
trad. (樑上君子/梁上君子) / 君子
simp. (梁上君子) 君子
Literally: “gentleman on the roof beam”.
 
Wikipedia has an article on:

EtymologyEdit

From a story in the Book of the Later Han.

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 2/2 1/1 1/1
Initial () (37) (25) (28) (13)
Final () (105) (105) (59) (19)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Closed Open
Division () III III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/lɨɐŋ/ /d͡ʑɨɐŋH/ /kɨun/ /t͡sɨX/
Pan
Wuyun
/liɐŋ/ /d͡ʑiɐŋH/ /kiun/ /t͡sɨX/
Shao
Rongfen
/liɑŋ/ /d͡ʑiɑŋH/ /kiuən/ /t͡sieX/
Edwin
Pulleyblank
/lɨaŋ/ /d͡ʑɨaŋH/ /kun/ /t͡sɨX/
Li
Rong
/liaŋ/ /ʑiaŋH/ /kiuən/ /t͡siəX/
Wang
Li
/lĭaŋ/ /ʑĭaŋH/ /kĭuən/ /t͡sĭəX/
Bernard
Karlgren
/li̯aŋ/ /ʑi̯aŋH/ /ki̯uən/ /t͡siX/
Expected
Mandarin
Reflex
liáng shàng jūn
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1 3/3 1/1 2/2
Modern
Beijing
(Pinyin)
liáng shàng jūn
Middle
Chinese
‹ ljang › ‹ dzyangH › ‹ kjun › ‹ tsiX ›
Old
Chinese
/*raŋ/ /*daŋʔ-s/ /*C.qur/ /*tsəʔ/
English beam; bridge top, above (n.) lord; ruler child; gentleman, master

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1 2/2 1/1 1/1
No. 1648 11103 7289 17857
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 2 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*raŋ/ /*djaŋs/ /*klun/ /*ʔslɯʔ/

IdiomEdit

樑上君子

  1. (humorous) burglar; thief