Chinese edit

summer; Xia (proper name) day; sky; heaven
trad. (夏天)
simp. #(夏天)

Pronunciation editRime
Character
Reading # 2/2 1/1
Initial () (33) (6)
Final () (98) (85)
Tone (調) Departing (H) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II IV
Fanqie
Baxter haeH then
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦˠaH/ /tʰen/
Pan
Wuyun
/ɦᵚaH/ /tʰen/
Shao
Rongfen
/ɣaH/ /tʰɛn/
Edwin
Pulleyblank
/ɦaɨH/ /tʰɛn/
Li
Rong
/ɣaH/ /tʰen/
Wang
Li
/ɣaH/ /tʰien/
Bernard
Karlgren
/ɣaH/ /tʰien/
Expected
Mandarin
Reflex
xià tiān
Expected
Cantonese
Reflex
haa6 tin1

Noun edit

夏天

 1. summer
  夏天冬天喜歡 [MSC, trad.]
  夏天冬天喜欢 [MSC, simp.]
  Xiàtiān hé dōngtiān, nǐ gèng xǐhuān nǎ yī ge? [Pinyin]
  Do you prefer summer or winter?
  冬天收集許多雪水準備夏天用來 [MSC, trad.]
  冬天收集许多雪水准备夏天用来 [MSC, simp.]
  Tā zài dōngtiān shōují le xǔduō xuěshuǐ, zhǔnbèi xiàtiān yònglái jiàng shǔ. [Pinyin]
  She collected lots of snow water in winter so as to reduce the heat in summer.

Synonyms edit