Open main menu

ChineseEdit

bandit; not
 
safe; to raze; to exterminate; barbarian
actually; place; (nominalisation prefix) to think; to consider
simp. and trad.
(匪夷所思)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1 1/1 1/2
Initial () (1) (36) (21) (16)
Final () (21) (15) (22) (19)
Tone (調) Rising (X) Level (Ø) Rising (X) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Open Open Open
Division () III III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/pʉiX/ /jiɪ/ /ʃɨʌX/ /sɨ/
Pan
Wuyun
/pʷɨiX/ /ji/ /ʃiɔX/ /sɨ/
Shao
Rongfen
/piuəiX/ /jɪ/ /ʃiɔX/ /sie/
Edwin
Pulleyblank
/pujX/ /ji/ /ʂɨə̆X/ /sɨ/
Li
Rong
/piuəiX/ /i/ /ʃiɔX/ /siə/
Wang
Li
/pĭwəiX/ /ji/ /ʃĭoX/ /sĭə/
Bernard
Karlgren
/pwe̯iX/ /i/ /ʂi̯woX/ /si/
Expected
Mandarin
Reflex
fěi shǔ
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
fěi fěi suǒ suǒ
Middle
Chinese
‹ pjɨjX › ‹ pjɨjX › ‹ yij › ‹ yij › ‹ srjoX › ‹ xuX › ‹ si ›
Old
Chinese
/*pəjʔ/ /*pəjʔ/ /*ləj/ /*ləj/ /*s-qʰ<r>aʔ/ /*qʰaʔ/ /*[s]ə/
English bamboo basket bandit level, peaceful foreigner (especially to the east) place (n.); that which 所所 = 許許 = 滸滸 sound of hewing wood think

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1 1/1 1/1 1/2
No. 3085 14862 5306 13835
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*pɯlʔ/ /*lil/ /*sqʰraʔ/ /*snɯ/

IdiomEdit

匪夷所思

  1. not what an ordinary person can imagine; unimaginable; unusual; fantastic