See also: 能够

ChineseEdit

 
ability; can; may
ability; can; may; capable; energy; able
to reach; to be enough
trad. (能夠/能够) /
simp. (能够)
alternative forms 能彀
能勾

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/4 1/2 2/2
Initial () (8) (29) (28)
Final () (41) (137) (137)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/nʌi/ /kʰəu/ /kəu/
Pan
Wuyun
/nəi/ /kʰəu/ /kəu/
Shao
Rongfen
/nɒi/ /kʰəu/ /kəu/
Edwin
Pulleyblank
/nəj/ /kʰəw/ /kəw/
Li
Rong
/nᴀi/ /kʰu/ /ku/
Wang
Li
/nɒi/ /kʰəu/ /kəu/
Bernard
Karlgren
/nɑ̆i/ /kʰə̯u/ /kə̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
nái kōu gōu

VerbEdit

能夠

  1. can; to be able to; to be capable of
    存在東西怎麼能夠 [MSC, trad.]
    存在东西怎么能够 [MSC, simp.]
    Bù cúnzài de dōngxi, wǒ zěnme nénggòu kàn de dào? [Pinyin]
    How can I see that which does not exist?

SynonymsEdit

See alsoEdit