Category:Vietnamese adverbs

Recent additions to the category
  1. hung
  2. nôm na
  3. chay
  4. đời đời
  5. đơn phương
  6. tới bến
  7. song
  8. tất
  9. mai
  10. vô ý
Oldest pages ordered by last edit
  1. hãy
  2. như thế
  3. vậy
  4. đều
  5. tất
  6. vừa
  7. đại khái
  8. đôi khi
  9. vì sao
  10. bao lâu

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Adverbs

Vietnamese terms that modify clauses, sentences and phrases directly.