Appendix:Hungarian verb-final set phrases

This list contains Hungarian verb-final set phrases grouped by the case of the noun in the phrase. See also: Category:Hungarian verb-final set phrases.

Some phrases use the plural form of the noun or verb included.

Adverbs and nominative formsEdit

alig vár, ébren tart, ébren van, együtt él, együtt jár, hanyatt-homlok menekül, isten ments, isten őrizz, kívül esik, kívül marad, külön él, mélyen alszik, otthon hagy, otthon ül, pofon csap, pofon üt, pofon vág, pofon ver, veszteg marad, rosszul jár, rosszul van, távol áll, távol esik, távol marad, távol tart, tovább képez, tovább tanul, tovább tart

Adverbial participles (-va/-ve): nyitva tart, fogva tart, óva int, zárva tart

Nominative with a possessive suffixEdit

elege van, igaza van, lába kel / lába kél, melege van, nyoma vész, szüksége van, vége szakad, vége van

Accusative (-t/-ot/-at/-et/-öt)Edit

A,Á ablakot nyit, ajtót mutat, ajtót nyit, akadályt gördít, állást foglal, B befolyást gyakorol, békét köt, beszélgetést folytat, bocsánatot kér, bosszút áll, bosszút forral, búcsút int, búcsút mond, búcsút vesz, C célt ér, célt téveszt, Cs csalódást okoz, csapdát állít, csődöt mond, csúfot űz, csütörtököt mond, D délibábot kerget, diadalt arat, dicshimnuszokat zeng, E egérutat nyer, eget-földet megmozgat, egyezséget köt, eleget tesz, eljárást indít, erőt ad, F farkasszemet néz, fegyelmet tanúsít, fegyelmet tart, fegyvert fog, fejet hajt, feltűnést kelt, fényt derít, fittyet hány, fogat mos, G gáncsot vet, gátat vet, gazdát cserél, gikszert csinál, gondot fordít, görcsöt kap, gúnyt űz, Gy gyanakvást kelt, gyanút fog, gyanút kelt, gyereket vár, gyökeret ereszt, gyökeret ver, győzelmet arat, H hadat üzen, hadat visel, hálát ad, hasznot hajt, határozatot hoz, határt szab, hátat fordít, házasságot köt, helyet foglal, helyt ad, hetet-havat összehord, hiányt szenved, hibát hibára halmoz, hírt ad, I igényt tart, irányt téveszt, istenhozzádot mond, ítéletet hoz, J jogot formál, K kárt vall, képet alkot, keresztet vet, kezet ad, kezet fog, kezet nyújt, kezet ráz, kezet szorít, kosarat ad, könnyeket hullat, kudarcot vall, L lélegzetet vesz, lelket önt, lépést tart, lobbot vet, M megállapodást köt, minden követ megmozgat, N nagyokat mond, nagyot mond, nyitott kapukat dönget, nyomást gyakorol, nyomot hagy, Ö,Ő ördögöt űz, őrt áll, P pálcát tör, pályát téveszt, partot ér, példát mutat, példát statuál, petrezselymet árul, pisztolyt ránt, poharat ürít, R rémeket lát, rendet tart, részt kér, részt vállal, részt vesz, S sort kerít, sportot űz, Sz szagot fog, számot vet, szégyent vall, szemet huny, szemet szúr, szemrehányást tesz, szerencsét próbál, szert tesz, színt vall, szót ért, szót fogad, szót vált, T teret hódít/tért hódít, teret nyer, testet ölt, törvényt hoz, tréfát űz, tüzet nyit, U,Ú ujjat húz, utat nyit, utat mutat, Ü, Ű ügyet se vet rá, V vádat emel, választ ad, vállat von, véget ér, véget vet, véleményt alkot, vereséget szenved, vermet ás, versenyt fut, vérszemet kap, vigaszt nyújt, világot lát, vitorlát bont, Z zajt csap, zászlót bont

Accusative with a possessive suffixEdit

a füle botját sem mozdítja, bolondját járatja vele, életét veszti, gondját viseli, haját tépi, halálát leli, kedvét szegi, neszét veszi, örömét leli, párját ritkítja, szavát adja, szerét ejti, végét járja

Dative (-nak/-nek)Edit

égnek áll, jónak lát, készpénznek vesz, kötélnek áll, levegőnek néz, útnak indul, virágzásnak indul

Dative with a possessive suffixEdit

With the reflexive pronoun: magáénak vall

Instrumental (-val/-vel)Edit

bal lábbal kel fel, kesztyűs kézzel bánik, rossz szemmel néz, sikerrel jár, szemmel tart, tekintettel van

With the reflexive pronoun: magával ragad

Causal-final (-ért)Edit

éhbérért dolgozik

Translative (-vá/-vé)Edit

bolonddá tesz, csúffá tesz, eggyé válik, holttá nyilvánít, kővé mered, lóvá tesz, lovaggá üt, pénzzé tesz, porrá ég, porrá tör, porrá zúz, semmivé válik, tűvé tesz, úrrá lesz, világgá megy

Translative with a possessive suffixEdit

With the reflexive pronoun: magáévá tesz

Terminative (-ig)Edit

bőrig ázik, égig ér, porig aláz, térdig ér, vérig sért

Essive-formal (-ként)Edit

futótűzként terjed

Essive-modal (-ul/-ül)Edit

áldozatul esik, arcul csap, arcul üt, bizonyítékul szolgál, feleségül ad, feleségül kér, feleségül megy, feleségül vesz, foglyul ejt, hírül ad, osztályrészül jut, örökül hagy, pórul jár, rabul ejt, rosszul bánik, rosszul jár, rosszul van, segítségül hív, segítségül küld, szentül hisz, szentül megfogad, szentül meg van győződve, tudomásul vesz, tudtul ad, túszul ejt, vendégül lát

Inessive (-ban/-ben)Edit

a fasorban sincs, a zavarosban halászik, becsben tart, börtönben ül, cserben hagy, egy csónakban evez, életben hagy, életben marad, ellentétben áll, előnyben részesít, érvényben marad, észben tart, fejben tart, fellegekben jár, gyerekcipőben jár, haragban van, helyben marad, jegyben jár, kézben tart, kordában tart, lesben áll, lázban ég, perben áll, rendben tart, rendben van, rosszban sántikál, sakkban tart, sorban áll, szemben áll, szóban forog (chiefly its present participle), szégyenben marad, tejben-vajban füröszt, tisztában van, tiszteletben tart, titokban tart, útban van, veszélyben forog

Inessive with a possessive suffixEdit

csírájában elfojt, elemében van, kedvében jár, módjában áll

Superessive (-n/-on/-en/-ön)Edit

a kákán is csomót keres, békén hagy, ébren tart, ébren van, egy hajszálon múlik, egy húron pendülnek, éhen hal, éhen marad, éhkoppon marad, fejen áll, féken tart, fülön csíp, hadilábon áll, hoppon marad, hidegen hagy, kockán forog, küszöbön áll, mélyen alszik, nagy lábon él, nyakon csap, nyakon csíp, nyakon vág, nyomon követ, sarkon fordul, szabadon bocsát, szabadon enged, szíven szúr, térden áll, tetten ér, tisztán lát, tisztán tart, torkon ragad, tűkön ül, vállon vereget

Superessive with a possessive suffixEdit

a jég hátán is megél, a könyökén jön ki, a sír szélén áll, halálán van, helyén van, szaván fog

Adessive (-nál/-nél)Edit

faképnél hagy

Illative (-ba/-be)Edit

A,Á agyba-főbe dicsér, álomba merül, ámulatba ejt, B bajba jut, bajba kerül, bajba keveredik, bámulatba ejt, bérbe ad, bérbe vesz, bilincsbe ver, bűnbe esik, C célba vesz, Cs csapdába ejt, csapdába esik, cserébe ad, csőbe húz, csődbe jut, csődbe kerül, D darázsfészekbe nyúl, derékba tör, derékba törik, díszbe öltözik, döntőbe jut, dugába dől, dühbe gurul, E egyenesbe jön, egy vagyonba kerül, életbe lép, életbe vág, előtérbe kerül, emlékbe ad, érvénybe lép, észbe kap, F fejbe kólint, fejbe lő, fejbe ver, figyelembe vesz, forgalomba hoz, formába önt, főbe lő, fűbe harap, füstbe megy, G gondolkodóba ejt, gondolkodóba esik, Gy gyanúba keveredik, gyászba borul, H háborúba lép, hadba lép, hadba száll, hadba vonul, hajba kap, harcba száll, harcba vet, hasra esik, használatba vesz, hatályba lép, hátba támad, hátba vág, háttérbe szorít, háttérbe szorul, hírbe hoz, hivatalba lép, I igénybe vesz, indulatba hoz, indulatba jön, írásba foglal, J jövőbe lát, K kárba vész, kerékbe tör, keresztbe szervez, keresztbe tesz, kétségbe ejt, kétségbe von, kézbe ad, kézbe vesz, kudarcba fullad, kútba esik, L lángba borít, lángba borul, latba vet, lázba jön, lényegbe vág, letétbe helyez, levegőbe repít, M méregbe gurul/jön, munkába áll, munkába lép, működésbe hoz, N nehézségbe ütközik, Ny nyélbe üt, nyomorba dönt, nyugdíjba megy, O,Ó oldalba bök, Ö,Ő ölbe vesz, őrizetbe vesz, örökbe ad, örökbe fogad, (az) őrületbe kerget, P perbe fog, perbe száll, porba dönt, porba tipor, R ráncba szed, rendbe hoz, rendbe jön, rendbe szed, rendbe tesz, S sarokba állít, sarokba szorít, semmibe vesz, sírba tesz, sírba visz, sokba kerül, sorba áll, sorba állít, sutba dob, Sz szabadlábra helyez, szabályba foglal, szájba rág, számba jön, számba vesz, szárba szökik, szégyenbe hoz, szívbe markol, szóba áll, szóba hoz, szóba jön, szolgálatba lép, T teherbe ejt, teherbe esik, tekintetbe vesz, tervbe vesz, tisztába tesz, tollba mond, tőrbe csal, törvénybe iktat, túlzásba visz, tűzbe hoz, tűzbe jön, U,Ú útba ejt, útba esik, útba igazít, Ü,Ű üldözőbe vesz, üzembe helyez, V válságba kerül, vérbe fagy, vérbe fojt, veszélybe sodor, veszendőbe megy, vigyázzba áll, virágba borul, vitába száll, vízbe fojt, vízbe fúl, vízbe fullad, Z zálogba ad, zálogba tesz, zavarba ejt, zavarba hoz, zavarba jön

Illative with a possessive suffixEdit

agyába vés, becsületébe vág, elemébe jön, emlékezetébe vés, eszébe jut, eszébe juttat, eszébe villan, fejébe vés, fejébe vesz, hatalmába kerít, helyébe hoz, nyakába varr, oltalmába vesz, ölébe hullik, örökébe lép, szavába vág, szemébe tűnik, szemébe vág, védelmébe vesz

Sublative (-ra/-re)Edit

A arcra borul, B birokra kel, C célra tart, célra tör, célra vezet, Cs csapra ver, D dobra ver, dűlőre jut, dűlőre visz, E,É egyetemre jár, életre hív, életre kel, életre kelt, erőre kap, érvényre jut, észre térít, F fejre áll, felelősségre von, fontolóra vesz, földre borul, G gajra megy, gajra vág, gondozásra szorul, H halálra ítél, halálra rémít, halálra rémül, halálra válik, haragra gerjed, haragra lobban, harcra kel, hatalomra jut, hatalomra kerül, házasságra lép, helyre tesz, J jobb belátásra tér, jobblétre szenderül, K kapóra jön, kardélre hány, keresztre feszít, kérdőre von, kézre kerül, kockára tesz, L lángra gyúl, lángra lobban, lapátra kerül, lapátra tesz, lépre csal, M messzire megy, móresre tanít, műsorra tűz, N nagyra becsül, nagyra tart, napvilágra hoz, napvilágra kerül, Ny nyomra vezet, nyugovóra tér, O orra bukik, Ö ölre megy, P papírra vet, partra lép, partra száll, pellengérre állít, piacra dob, piacra kerül, próbára tesz, R rendelkezésre áll, rendelkezésre bocsát, rendre int, ripityára tör, ripityára törik, rossz lóra tesz, rövidre fog, rövidre zár, S segítségre szorul, síkra száll, sokra becsül, sokra tart, sorra jár, sorra kerül, sorra vesz, süket fülekre talál, Sz szabadságra megy, szemügyre vesz, színre lép, színre visz, szívre hat, szóra bír, T talpra áll, talpra esik, talpra ugrik, testre szab, trónra lép, U uralomra jut, uralomra tör, útra kel, V vakvágányra fut, valóra válik, vasra ver, vérre megy, versenyre kel, világra hoz, világra jön, világra segít, vízre bocsát, Z zátonyra fut, zöld ágra vergődik, Zs zsebre dug, zsebre vág

With the reflexive pronoun: magára hagy, magára vesz

Sublative with a possessive suffixEdit

agyára megy, a pohár fenekére néz, a sarkára áll, becsületére válik, csodájára jár, emberére akad, idegeire megy, javára válik, körmére ég, nehezére esik, nyakára hág, nyakára ül, sorsára hagy, szemére hány, szemére vet, szívére vesz, terhére van, tudtára ad, útjára bocsát, védelmére kel, végére jár

Allative (-hoz/-hez/-höz)Edit

észhez tér, falhoz vág, férjhez ad, férjhez megy, földhöz csap, földhöz vág, házhoz szállít, kézhez vesz, szívhez szól, véghez visz

With the reflexive pronoun: magához tér

Elative (-ból/-ből)Edit

a csapból is folyik, látásból ismer

Delative (-ról/-ről)Edit

félvállról vesz, lapról olvas, szájról olvas

Ablative (-tól/-től)Edit

With the reflexive pronoun: magától értetődik

Ablative with a possessive suffixEdit

az árnyékától is fél

PostpositionsEdit

Adverbial (-va/-ve)Edit

sírva fakad

See alsoEdit

Further readingEdit