Open main menu

Wiktionary β

Appendix:Sino-Tibetan Swadesh lists/51-75

< Appendix:Sino-Tibetan Swadesh lists
1-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-207
English word POS language sub-type Romanization cognates are shaded IPA notes(similar use is shaded) Traditional Chinese Simplified Chinese
51 tree noun Mandarin Standard Pinyin shù ʂu˥˩
Cantonese Standard Cantonese Pinyin sy6
Amoy Pe̍h-ōe-jī chhiū tɕʰiu˧˧
Amoy Pe̍h-ōe-jī chhiū-á tɕʰiu˨˩a˥˧ 樹仔 树仔
Teochew Standard Cantonese Pinyin ciu7
Hakka su55 e31 樹仔 树仔
Burmese pin pìn
52 forest noun Mandarin Standard Pinyin sēnlín sən˥˥lɪn˧˥ 森林 森林
Cantonese Standard Cantonese Pinyin sam1 lam4 森林 森林
Amoy Pe̍h-ōe-jī sim-lîm ɕɪm˧˧lɪm˧˥ 森林 森林
Amoy Pe̍h-ōe-jī chhiū-nâ tɕʰiu˨˩na˧˥ 樹林 树林
Teochew Standard Cantonese Pinyin siem1lim5 森林 森林
Hakka sem24 lim11 森林 森林
Burmese taw
53 stick noun Mandarin Standard Pinyin shùzhī ʂu˥˩tʂɚ˥˥ tree branch 樹枝 树枝
Mandarin Standard Pinyin zhītiáo tʂɚ˥˥tʰiau˧˥ formal 枝條 枝条
Mandarin Standard Pinyin zhīzi tʂɚ˥˥tsɨ informal 枝子 枝子
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzi1
Amoy Pe̍h-ōe-jī chhiū-ki tɕʰiu˨˩ki˥˥ tree branch 樹枝 树枝
Amoy Pe̍h-ōe-jī ki-á ki˧˧a˥˧ informal 枝仔 枝仔
Teochew Standard Cantonese Pinyin gi1diao5 枝條 枝条
Hakka ki24 thiau11 枝條 枝条
Burmese dok doʊʔ
54 fruit noun Mandarin Standard Pinyin shǔiguǒ ʂuei˧˥kuɔ˨˩˦ 水果 水果
Cantonese Standard Cantonese Pinyin soey2 gwo2 水果 水果
Cantonese Standard Cantonese Pinyin sang1 gwo2 colloquial 生果 生果
Amoy Pe̍h-ōe-jī chúi-kó tsui˥˥ko˥˧ 水果 水果
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī ké-chí kə˥˥tɕi˥˧ 果子 果子
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī kóe-chí kue˥˥tɕi˥˧ 果子 果子
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī ké-chí ke˥˥tɕi˥˧ 果子 果子
Teochew Standard Cantonese Pinyin zui2guên2 水果 水果
Hakka sui31 ko31 水果 水果
Burmese thi θí
55 seed noun Mandarin Standard Pinyin zhǒngzi tʂʊŋ˨˩tsɨ 種子 种子
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzung2 dzi2
Amoy Pe̍h-ōe-jī chéng-chí tɕiŋ˥˥tɕi˥˧ 種子 种子
Teochew Standard Cantonese Pinyin zi2
Hakka tsung31
Burmese seet sḭ
56 leaf noun Mandarin Standard Pinyin iɛ˥˩
Mandarin Standard Pinyin yèzi iɛ˥˩tsɨ 葉子 叶子
Cantonese Standard Cantonese Pinyin jip6
Amoy Pe̍h-ōe-jī hio̍h hioʔ˥˥
Amoy Pe̍h-ōe-jī hio̍h-á hioʔ˨˩a˥˧ 葉仔 叶仔
Teochew Standard Cantonese Pinyin hiah8
Hakka iap5
Burmese ywet jweʔ
57 root noun Mandarin Standard Pinyin gēn kən˥˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin gan1
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī kin kɨn˥˥
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī kun kun˥˥
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī kin kɪn˥˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin ging1
Hakka kin24
Burmese myit mjiʔ
58 bark noun Mandarin Standard Pinyin shùpí ʂu˥˩pʰi˧˥ 樹皮 树皮
Cantonese Standard Cantonese Pinyin sy6 pei4
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī chhiū-phê tɕʰiu˨˩pʰə˧˥
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī chhiū-phê tɕʰiu˨˩pʰe˧˥
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī chhiū-phôe tɕʰiu˨˩pʰue˧˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin ciu7puê5
Hakka su55 phi11
Burmese hkun kʰùn
59 flower noun Mandarin Standard Pinyin huā xua˥˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin faa1
Amoy Pe̍h-ōe-jī hoe hue˥˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin huê1
Hakka fa24
Burmese pan pán
60 grass noun Mandarin Standard Pinyin cǎo tsʰau˨˩˦
Cantonese Standard Cantonese Pinyin tsou2
Amoy Pe̍h-ōe-jī chháu tsʰau˥˧
Teochew Standard Cantonese Pinyin cao2
Hakka tsho31
Burmese myek mjeʔ
61 rope noun Mandarin Standard Pinyin shéng ʂəŋ˧˥
Mandarin Standard Pinyin shéngzi ʂəŋ˧˥tsɨ 繩子 绳子
Cantonese Standard Cantonese Pinyin sing2
Amoy Pe̍h-ōe-jī soh soʔ˩˩
Amoy Pe̍h-ōe-jī soh-á soʔ˥˧a˥˧ 索仔 索仔
Teochew Standard Cantonese Pinyin soh4
Hakka sok2
Burmese kyo tʃóʊ
62 skin noun Mandarin Standard Pinyin pʰi˧˥
Mandarin Standard Pinyin pífū pʰi˧˥fu˥˥ 皮膚 皮肤
Cantonese Standard Cantonese Pinyin pei4
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī phê pʰə˧˥
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī phê pʰe˧˥
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī phôe pʰue˧˥
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī phê-hu pʰə˨˩hu˥˥ 皮膚 皮肤
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī phê-hu pʰe˨˩hu˥˥ 皮膚 皮肤
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī phôe-hu pʰue˧˧hu˥˥ 皮膚 皮肤
Teochew Standard Cantonese Pinyin puê5
Hakka phi11 fu24 皮膚 皮肤
Burmese tha yay θá jè
63 meat noun Mandarin Standard Pinyin ròu ʐou˥˩
Cantonese Standard Cantonese Pinyin joek6
Amoy Pe̍h-ōe-jī bah baʔ˩˩
Teochew Standard Cantonese Pinyin bhah4
Hakka ngiuk2
Burmese tha θá
64 blood noun Mandarin Standard Pinyin xuè ɕyɛ˥˩
Mandarin Standard Pinyin xuèyè ɕyɛ˥˩iɛ˥˩ 血液 血液
Cantonese Standard Cantonese Pinyin hyt3
Amoy Quanzhou, Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī huih huiʔ˩˩
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī hoeh hueʔ˩˩
Amoy Pe̍h-ōe-jī hiat-e̍k hɪɛt˥˥ɪk˥˥ 血液 血液
Teochew Standard Cantonese Pinyin hueh4
Hakka hiet2
Burmese thway θwé
65 bone noun Mandarin Standard Pinyin ku˨˩˦
Mandarin Standard Pinyin gǔtóu ku˨˩tʰou˧˥ 骨頭 骨头
Cantonese Standard Cantonese Pinyin gwat1
Amoy Pe̍h-ōe-jī kut kut˩˩
Amoy Pe̍h-ōe-jī kut-thâu kut˥˥tʰau˧˥ 骨頭 骨头
Teochew Standard Cantonese Pinyin gug4
Hakka kut2 theu11 骨頭 骨头
Burmese yo jóʊ
66 fat noun Mandarin Standard Pinyin zhīfáng tʂɚ˥˥faŋ˧˥ 脂肪 脂肪
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzi1 fong1 脂肪 脂肪
Amoy Pe̍h-ōe-jī chi-hông tɕi˧˧hɔŋ˧˥ academic 脂肪 脂肪
Amoy Quanzhou, Taipei Pe̍h-ōe-jī lī-nn̂g li˨˩nŋ˧˥ colloquial 膩瓤 腻瓤
Amoy Xiamen, Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī jī-nn̂g ʑi˨˩nŋ˧˥ colloquial 膩瓤 腻瓤
Teochew Standard Cantonese Pinyin
Hakka phi11
Burmese hsi sʰì
67 egg noun Mandarin Standard Pinyin dàn tan˥˩
Mandarin Standard Pinyin jīdàn tɕi˥˥tan˥˩ chicken egg 雞蛋 鸡蛋
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dan2
Amoy Quanzhou, Xiamen, Taiwan Pe̍h-ōe-jī nn̄g nŋ˧˧
Amoy Zhangzhou, Yilan Pe̍h-ōe-jī nūi nui˧˧
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī ke-nn̄g kə˧˧nŋ˧˧ chicken egg 雞卵 鸡卵
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī koe-nn̄g kue˧˧nŋ˧˧ chicken egg 雞卵 鸡卵
Amoy Tainan Pe̍h-ōe-jī ke-nn̄g ke˧˧nŋ˧˧ chicken egg 雞卵 鸡卵
Amoy Zhangzhou, Yilan Pe̍h-ōe-jī ke-nūi ke˧˧nui˧˧ chicken egg 雞卵 鸡卵
Teochew Standard Cantonese Pinyin neng2
Hakka than55
Burmese u
68 horn noun Mandarin Standard Pinyin jiǎo tɕiau˨˩˦
Cantonese Standard Cantonese Pinyin gok3
Amoy Pe̍h-ōe-jī kak kak˩˩
Teochew Standard Cantonese Pinyin gag4
Hakka kok2
Burmese jo dʒòʊ
69 tail noun Mandarin Standard Pinyin wěi uei˨˩˦
Mandarin Standard Pinyin wěiba uei˨˩pa 尾巴 尾巴
Cantonese Standard Cantonese Pinyin mei5
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī bə˥˧
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī be˥˧
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī bóe bue˥˧
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī bé-liu bə˥˥liu˥˥ 尾溜 尾溜
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī bé-liu be˥˥liu˥˥ 尾溜 尾溜
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī bóe-liu bue˥˥liu˥˥ 尾溜 尾溜
Teochew Standard Cantonese Pinyin bhuê2
Hakka mi24
Burmese hmi m̥í
70 feather noun Mandarin Standard Pinyin yǔmáo y˨˩mau˧˥ 羽毛 羽毛
Cantonese Standard Cantonese Pinyin jy5 mou4 羽毛 羽毛
Amoy Quanzhou, Xiamen, Taiwan Pe̍h-ōe-jī chiáu-mn̂g tɕiau˥˥mŋ˧˥ 鳥毛 鸟毛
Amoy Zhangzhou, Yilan Pe̍h-ōe-jī chiáu-mo͘ tɕiau˥˥mɔ˥˥ 鳥毛 鸟毛
Teochew Standard Cantonese Pinyin
Hakka mo24
Burmese hmway m̥wé
71 hair noun Mandarin Standard Pinyin tóufa tʰou˧˥fa 頭髮 头发
Cantonese Standard Cantonese Pinyin fat1
Amoy Quanzhou, Xiamen, Taiwan Pe̍h-ōe-jī thâu-mn̂g tʰau˨˩mŋ˧˥ 頭毛 头毛
Amoy Zhangzhou, Yilan Pe̍h-ōe-jī thâu-mo͘ tʰau˧˧mɔ˥˥ 頭毛 头毛
Teochew Standard Cantonese Pinyin tao5mo1 頭毛 头毛
Hakka theu11 na11 mo24 頭那毛 头那毛
Burmese za bin zà bìn
72 head noun Mandarin Standard Pinyin tóu tʰou˧˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin tau4
Amoy Pe̍h-ōe-jī thâu tʰau˧˥ affix
Amoy Quanzhou, Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī thâu-khak tʰau˨˩kʰak˩˩ 頭殼 头壳
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī thâu-khak tʰau˧˧kʰak˩˩ 頭殼 头壳
Teochew Standard Cantonese Pinyin tao5
Hakka theu11
Burmese gaung gáʊn
73 ear noun Mandarin Standard Pinyin ěrduo aɻ˨˩tuɔ 耳朵 耳朵
Cantonese Standard Cantonese Pinyin ji5
Cantonese Standard Cantonese Pinyin ji5 dzai2 耳仔 耳仔
Amoy Pe̍h-ōe-jī hīⁿ hĩ˧˧
Amoy Pe̍h-ōe-jī hīⁿ-á hĩ˨˩a˥˧ 耳仔 耳仔
Amoy Pe̍h-ōe-jī hīⁿ-khang hĩ˨˩kʰaŋ˥˥ 耳孔 耳孔
Teochew Standard Cantonese Pinyin hin6
Hakka ngi31 kung24 耳公 耳公
Burmese
74 eye noun Mandarin Standard Pinyin yǎnjing iɛn˨˩tɕiŋ 眼睛 眼睛
Cantonese Standard Cantonese Pinyin ngaan5
Amoy Pe̍h-ōe-jī ba̍k-chiu bak˩˩tɕiu˥˥ 目睭 目睭
Teochew Standard Cantonese Pinyin mag5
Hakka muk2 tsu24 目珠 目珠
Burmese mjeʔ sḭ
75 nose noun Mandarin Standard Pinyin pi˧˥
Mandarin Standard Pinyin bízi pi˧˥tsɨ 鼻子 鼻子
Cantonese Standard Cantonese Pinyin bei6
Cantonese Standard Cantonese Pinyin bei6 go1 鼻哥 鼻哥
Amoy Pe̍h-ōe-jī phīⁿ pʰĩ˧˧
Amoy Pe̍h-ōe-jī phīⁿ-á pʰĩ˨˩a˥˧ 鼻仔 鼻仔
Teochew Standard Cantonese Pinyin pin7
Hakka phi55 kung24 鼻公 鼻公
Burmese n̥ə kʰáʊn