Open main menu

Wiktionary β

User:Connel MacKenzie/apostrophe

< User:Connel MacKenzie

Contents

Garbage entries with printer's apostropheEdit

s x=0 f  s x=$o(^wiki2(x)),n=^(x,"name") i n["’" s t=^("text") i $$lc^wiki2(t)'?1"#redirect".e w !,"# [[",n,"]]"


  1. Talk:’
  2. ma’ishǫí
  3. na’ishǫ’
  4. ’isdzán
  5. γλαῦκ’ εἰς Ἀθήνας
  6. Shiwi’ma
  7. zim’ă
  8. p’ǫta
  9. gr’ǫdă
  10. vil’ă
  11. l’otü
  12. b’ordü
  13. l’aibü
  14. l’åťü
  15. m’oro
  16. Talk:raison d’être
  17. Template:topic cat parents/Gwich’in derivations
  18. Template:topic cat description/Gwich’in derivations
  19. Category:Gwich’in derivations
  20. Category:Gwich’in language
  21. clin d’œil
  22. vivre d’amour et d’eau fraiche
  23. yò’ónemą
  24. adùbi’íne
  25. àłu’úna
  26. benęnu’úne
  27. binągre’éne
  28. bòyi’ína
  29. c’ȁwéna
  30. c’ìpána
  31. c’óne
  32. c’òwowo’óna
  33. c’ȕnéna
  34. c’únena
  35. c’ùwala’ána
  36. cì’íne
  37. cìakǫ’óna
  38. cìli’íne
  39. cìliłə’əne
  40. yàwo’óna
  41. cìlithəo’óne
  42. cìwyu’úna
  43. xųp’íną
  44. cùlo’óna
  45. əwyu’úna
  46. gòyu’úna
  47. wę’énemą
  48. hųp’ôhaną
  49. ȉa’áne
  50. įęmę’éna
  51. upęyu’úna
  52. ȕp’iléna
  53. k’əonemą
  54. k’òwa’ána
  55. k’ùo’ȕ’úna
  56. kàsu’úna
  57. kàyi’ína
  58. kèke’éna
  59. kìłu’úna
  60. kò’óne
  61. kòlno’óna
  62. komòlto’óna
  63. kòmpu’úna
  64. kòsi’ína
  65. kòw’ȕ’úna
  66. kùci’ína
  67. kùku’úne
  68. kùli’ína
  69. kumàyli’ína
  70. kumpàyli’ína
  71. kùti’ína
  72. kw’àyána
  73. kwęxòci’ína
  74. kwìawìp’įęna
  75. lecùgo’óne
  76. łò’óne
  77. łùłi’ína
  78. mąc’élena
  79. mąkìno’óna
  80. mędiaxųci’ína
  81. męso’óna
  82. męsotu’úna
  83. mèstu’úna
  84. mįyo’óna
  85. moltìyu’úna
  86. monsònu’úna
  87. mùldu’úna
  88. mùlo’óna
  89. mùlso’óna
  90. mùoli’íne
  91. mùoya’ána
  92. mųsi’ína
  93. nąxù’úna
  94. nòdu’úna
  95. obènu’úne
  96. oxènti’ína
  97. p’àyu’úna
  98. p’íanenemą
  99. p’ínemą
  100. p’įwna
  101. p’ȍ’óne
  102. p’ȍ’ǫyona
  103. p’ȍcíane
  104. p’ȍk’úowoną
  105. p’ȍkúna
  106. p’óna
  107. p’ȍpəna
  108. p’ȍtukw’ilóna
  109. p’ȍwàya’ána
  110. p’ȍxəłóna
  111. p’ȍxúone
  112. p’ȍxwíana
  113. p’ǫyna
  114. p’óyona
  115. pə’əna
  116. pęcu’úna
  117. pènku’úna
  118. pèro’óna
  119. phà’áne
  120. phò’ína
  121. phųyu’úna
  122. plòso’óna
  123. pǫ’óna
  124. pòwdo’óne
  125. prìmu’úna
  126. pùru’úna
  127. ràncu’úna
  128. rarąxu’úna
  129. səoyi’ína
  130. sùdo’óne
  131. supòno’óna
  132. t’àmųna
  133. t’áwaną
  134. t’ółəona
  135. t’òyłóna
  136. t’óyna
  137. tà’ána
  138. tàłułi’ína
  139. thįę’éna
  140. tįęndo’óna
  141. tìkiti’ína
  142. tomòli’ína
  143. tràmpi’ína
  144. tròki’ína
  145. tùlu’úna
  146. tųłu’úna
  147. tumąti’ína
  148. ȕ’úna
  149. ùbo’óna
  150. ȕłęłę’éna
  151. kophà’ąsíne
  152. ùlit’áwaną
  153. cìlixòy’ȕ’úna
  154. ùypha’ána
  155. phonsàytų’úne
  156. mètu’úna
  157. wí’iną
  158. p’ąnyuosǐeną
  159. p’ąnyuosǐen
  160. p’ąnyuo
  161. wàlto’óna
  162. tìendo’óna
  163. ùru’úna
  164. ùro’óna
  165. cikulòti’ína
  166. p’įęna
  167. thə’əna
  168. tò’óne
  169. t’ő
  170. tę’éne
  171. t’ę
  172. cìa’áne
  173. pǫ’óne
  174. tò’óna
  175. yò’óna
  176. yòt’ő
  177. k’úona
  178. tòpháy’ȕ
  179. pôb’ȕ
  180. pįę’éna
  181. tǫm’ȕ
  182. ká’ȕ
  183. łá’ȕ
  184. Talk:nąxù’úna
  185. -kin’ow
  186. -k’əyto
  187. -’ogą
  188. -’oyą
  189. -pian’ow
  190. kwę’ogą
  191. hǫlp’ȍno
  192. p’ų
  193. c’əotho
  194. k’əotho
  195. Talk:p’ȍcíane
  196. Talk:p’ȍxúone
  197. système d’exploitation
  198. Talk:kùku’úne
  199. ȉac’ùlekwíame
  200. nąłàcit’əotuna
  201. nųtòke’éna
  202. -’oy
  203. təybo’oyą
  204. thəłó’oy
  205. p’əo’óne
  206. p’ȍsįwną
  207. səonp’óna
  208. ȕ’únemą
  209. tə’utho
  210. túy’ugą
  211. túybu’oyą
  212. Talk:pǫ’óne
  213. p’ȍ’óna
  214. p’ȍxwìli’ína
  215. cìp’ȍxwìli’íne
  216. təy’uk’u
  217. təwt’o
  218. Talk:təwt’o
  219. pìa’ąsíne
  220. łȉw’ȕ’úna
  221. cìat’áwaną
  222. t’əodmúluną
  223. Кур’ан
  224. łòk’útuną
  225. Talk:p’ȍk’úowoną
  226. Talk:hųp’ôhaną
  227. Talk:p’ȍsįwną
  228. Talk:p’ȍtukw’ilóna
  229. k’ùowoxəna
  230. ìałophàymųp’ȍhəothəlt’óynemą
  231. p’ȍłìlap’ȍ’óne
  232. k’ùoxwįwna
  233. ò’ílena
  234. p’ȍxət’įęnemą
  235. kòki’ína
  236. təot’ųnena
  237. pùot’ęną
  238. tątə’əwyu
  239. wępuop’ôto
  240. k’ùopána
  241. cíło’ȕ
  242. còhəo’óna
  243. p’ìtąmúluną
  244. k’ùołàxenlo’óna
  245. p’ȍ’ȕ’úna
  246. p’ìanwílaną
  247. c’əolena
  248. Talk:p’óyona
  249. łòwa’ána
  250. c’ìliyo’óna
  251. Talk:c’ìliyo’óna
  252. p’ȍcákana
  253. tǫ’one
  254. phàc’íene
  255. įęmęki’ína
  256. p’ȍpíaną
  257. pų’úne
  258. k’ȍ’óna
  259. mama’s
  260. two penn’orth
  261. twopenn’orth
  262. auto’s
  263. jeter le bébé avec l’eau du bain
  264. taux d’intérêt
  265. cola’s
  266. kònk’əobo
  267. toile d’araignée
  268. -’i

Nonsense with double apostropheEdit

Entries with the (correct) stright quoteEdit

w # s x=0 f  s x=$o(^wiki2(x)),n=^(x,"name") i n["'" w !,"# [[",n,"]]"
  1. Aaron's rod
  2. User:The Anome/Webster's Dictionary (1913)
  3. User talk:The Anome/Webster's Dictionary (1913)
  4. Achilles' tendon
  5. Buckley's chance
  6. o'clock
  7. me'ẽ
  8. me'eng
  9. it's
  10. Nelson's elk
  11. Darwin's rhea
  12. dry as a dead dingo's donger
  13. g'day
  14. johnny's en marina's
  15. you're
  16. Saint John's
  17. homme d'affaires
  18. Talk:Achilles' tendon
  19. pull the wool over somebody's eyes
  20. y'all
  21. let's
  22. one's self
  23. St Ignatius' bean
  24. Gambel's quail
  25. talk through one's hat
  26. Jehovah's Witnesses
  27. lil'
  28. Appendix:Roget's thesaurus classification
  29. Talk:o'clock
  30. who's
  31. Qur'an
  32. ts'ai-nü
  33. Valle d'Aosta
  34. L'Aquila
  35. Reggio nell'Emilia
  36. what's your name
  37. I'm fine, thank you
  38. Talk:what's your name
  39. hold one's own
  40. hold over one's head
  41. hold one's horses
  42. turn up one's nose
  43. turn in one's grave
  44. thumb one's nose
  45. under one's thumb
  46. knock somebody's socks off
  47. stick in one's craw
  48. can't
  49. aren't
  50. Alzheimer's disease
  51. he'd
  52. I'd
  53. we'd
  54. she'd
  55. you'd
  56. it'd
  57. they'd
  58. I've
  59. we've
  60. you've
  61. they've
  62. they're
  63. we're
  64. he's
  65. she's
  66. 'tis
  67. isn't
  68. doesn't
  69. hasn't
  70. hadn't
  71. didn't
  72. couldn't
  73. wouldn't
  74. won't
  75. don't
  76. shan't
  77. haven't
  78. an't
  79. Parkinson's disease
  80. oughtn't
  81. mustn't
  82. mightn't
  83. mayn't
  84. needn't
  85. usedn't to
  86. sha'n't
  87. wo'n't
  88. busman's holiday
  89. .y'y
  90. zo'obu
  91. spill one's guts
  92. Sophie's choice
  93. I'll
  94. nell'
  95. raison d'être
  96. dov'è
  97. sant'
  98. Thatcher's children
  99. fuckin' A
  100. moonshiner's turn
  101. you can't get a quart into a pint pot
  102. you can't fit a quart into a pint pot
  103. you can't put a quart into a pint pot
  104. lose one's rag
  105. get one's kit off
  106. New Year's Day
  107. New Year's resolution
  108. it's about time
  109. kat' exochen
  110. Talk:kat' exochen
  111. 'til
  112. President's Daily Briefing
  113. People's Democratic Republic of Yemen
  114. coup d'état
  115. User:DO'Neil
  116. philosopher's stone
  117. ma'am
  118. Alzheimer's Disease
  119. Talk:President's Daily Briefing
  120. he'll
  121. coup d'œil
  122. s'il vous plaît
  123. s'il te plaît
  124. Bahá'í
  125. Philosopher's Stone
  126. Philosophers' Stone
  127. Talk:g'day
  128. she'll
  129. you'll
  130. Talk:Thatcher's children
  131. there's more than one way to skin a cat
  132. driver's license
  133. d'
  134. that'd
  135. Talk:that'd
  136. Schomburgk's deer
  137. Count Branicki's mouse
  138. Euler's totient function
  139. Kienbock's disease
  140. Talk:Aaron's Rod
  141. User:Vuara/Sources from dchph's writing
  142. l'
  143. Talk:Bob's your uncle
  144. ז'רגון
  145. Martha's Vineyard
  146. 'taint
  147. atu'uba
  148. poisson d'avril
  149. let's go
  150. Talk:let's go
  151. קווידיץ'
  152. baker's dozen
  153. use one's loaf
  154. have eyes bigger than one's belly
  155. one's
  156. wasn't
  157. Appendix talk:Roget's thesaurus classification
  158. weren't
  159. we'll
  160. they'll
  161. I don't think so
  162. d'oh
  163. do'h
  164. carna'ivinji
  165. dukyba'u
  166. guntrusi'o
  167. fu'ivla
  168. what's in it for me
  169. Escherich's Reflex
  170. it'll
  171. who'd
  172. who'll
  173. who've
  174. Talk:let's
  175. hen's teeth
  176. 's
  177. t'
  178. wan'guy
  179. Ngan'gityemerri
  180. 'twill
  181. u's
  182. -'ve
  183. Talk:-'ve
  184. 'd
  185. what's
  186. when's
  187. 'm
  188. 're
  189. 'll
  190. chillin'
  191. Yup'ik
  192. Glauber's salt
  193. e'en
  194. 'scuse
  195. that's
  196. that'll
  197. Talk:y'all
  198. o'
  199. you's
  200. User:J'raxis
  201. Talk:you's
  202. O'odham
  203. gogs o'odham
  204. 'burb
  205. hors d'œuvre
  206. hor d'oeuvre
  207. Peyer's patches
  208. butcher's
  209. butcher's hook
  210. -in'
  211. adder's-tongue
  212. Addison's disease
  213. 'fraid
  214. People's Republic of China
  215. that'll be the day
  216. sta'
  217. Korsakoff's syndrome
  218. worth one's while
  219. 'sblood
  220. Wiktionary talk:Abbr's in Webster
  221. y'all's
  222. Talk:y'all's
  223. can't see the trees for the forest
  224. fool's paradise
  225. bee's knees
  226. the cat's meow
  227. when the cat's away the mice will play
  228. in two shakes of a lamb's tail
  229. one's days are numbered
  230. Talk:'tis
  231. how's tricks
  232. pull oneself up by one's bootstraps
  233. what's up
  234. what's up with
  235. Talk:what's up
  236. sow one's wild oats
  237. Talk:sow one's wild oats
  238. buyer's market
  239. seller's market
  240. zip one's lip
  241. crow's feet
  242. ones' complement
  243. two's complement
  244. will o' the wisp
  245. we're not in Kansas anymore
  246. 'n'
  247. H'Mông
  248. cat's pyjamas
  249. objet d'art
  250. c'era
  251. all'
  252. sull'
  253. dall'
  254. Akimel O'odham
  255. lady's slipper
  256. palàzzo 'e càsa
  257. St Mary's
  258. D'ni
  259. 'e
  260. 'o
  261. 'a
  262. s'pose
  263. 'ntréllece
  264. bad taste in one's mouth
  265. 'llustrà
  266. Arca dell'Alleanza
  267. 'e llènte
  268. ca'
  269. va'
  270. you'ns
  271. 'sarvo
  272. Category:Mi'kmaq language
  273. Category:Tolkien's Middle-earth
  274. knacker's yard
  275. fool's gold
  276. Talk:it's
  277. '
  278. apple of somebody's eye
  279. c'mon
  280. d'you
  281. d'ye
  282. 'sup
  283. fo'c'sle
  284. what's up?
  285. Talk:what's up?
  286. admiral's barge
  287. St. Patrick's Day
  288. Saint Patrick's Day
  289. St. George's Day
  290. saint George's Day
  291. saint's day
  292. Sod's law
  293. Murphy's law
  294. pick somebody's brain
  295. pick one's brain
  296. ploughman's lunch
  297. 'til the cows come home
  298. mind one's p's and q's
  299. 'nuff
  300. collector's edition
  301. Talk:collector's edition
  302. feather in one's cap
  303. citizen's arrest
  304. Concordance:Foucault's Pendulum
  305. 'hood
  306. off one's own bat
  307. c'hwec'h
  308. p's and q's
  309. hangman's noose
  310. you're welcome
  311. esprit d'escalier
  312. on one's deathbed
  313. ha'nt
  314. Talk:ha'nt
  315. Queen's Counsel
  316. out of one's mind
  317. coup d'envoi
  318. eat one's heart out
  319. Talk:eat one's heart out
  320. Talk:bad taste in one's mouth
  321. what's the matter
  322. change one's tune
  323. Raynaud's disease
  324. Maxwell's demon
  325. she'll be apples
  326. she's apples
  327. wash one's hands of
  328. under one's nose
  329. drag one's feet
  330. wear one's heart on one's sleeve
  331. over one's head
  332. put one's foot in one's mouth
  333. born with a silver spoon in one's mouth
  334. get one's feet wet
  335. vel'mi
  336. couldn't happen to a nicer
  337. 'tache
  338. 'taches
  339. feel one's oats
  340. rattle someone's cage
  341. get one's wires crossed
  342. on the tip of one's tongue
  343. put one's finger on
  344. sportsman's bet
  345. gentleman's agreement
  346. greengrocer's apostrophe
  347. hold one's tongue
  348. c'è
  349. what's cooking
  350. what's eating you
  351. what's bugging you
  352. what's the good of
  353. make one's teeth itch
  354. lie through one's teeth
  355. hoist by one's own petard
  356. on one's soapbox
  357. wrong 'un
  358. 'un
  359. pink 'un
  360. green 'un
  361. se faire un sang d'encre
  362. s'il vous plait
  363. coming out of one's ears
  364. witches' brew
  365. p'tit déj
  366. on one's feet
  367. boatswain's chair
  368. boatswain's pipe
  369. Hobson's choice
  370. hang out one's shingle
  371. je m'appelle
  372. d'accord
  373. Gödel's incompleteness theorem
  374. writer's block
  375. one's complement
  376. ode'imini-giizis
  377. put one's best foot forward
  378. Talk:put one's best foot forward
  379. widow's peak
  380. mazina'igan
  381. get somebody's goat
  382. nitaawigi'
  383. prud'-homme
  384. amn't
  385. Talk:ain't
  386. e'er
  387. ne'er
  388. there's
  389. where's
  390. eat one's own dog food
  391. OD's
  392. OD'ed
  393. OD'ing
  394. Roget's Thesaurus
  395. tip one's hand
  396. where the sun don't shine
  397. act one's age
  398. to one's liking
  399. king's pawn
  400. hot on somebody's heels
  401. hot on one's heels
  402. by the skin of one's teeth
  403. doctor's orders
  404. all one's eggs in one basket
  405. at a moment's notice
  406. another nail in one's coffin
  407. catch some z's
  408. all it's cracked up to be
  409. Talk:hors d'œuvre
  410. put one's feet up
  411. clean up one's act
  412. up one's alley
  413. up someone's alley
  414. Talk:Kienbock's disease
  415. 'fraid so
  416. I'm afraid so
  417. I'm afraid not
  418. 'fraid not
  419. off one's rocker
  420. spin one's wheels
  421. li'l
  422. cut of one's jib
  423. all around Robin Hood's barn
  424. around Robin Hood's barn
  425. Bernoulli's principle
  426. all over hell's half acre
  427. at one's fingertips
  428. at one's beck and call
  429. at my wits' end
  430. at one's wit's end
  431. Benedict's solution
  432. Glaser's salt
  433. rain on somebody's parade
  434. prud'homme
  435. bend somebody's ear
  436. burst somebody's bubble
  437. pomme d'orenge
  438. cat's-paw
  439. Down's syndrome
  440. it's all Greek to me
  441. you don't say
  442. with one's pants down
  443. that's the way the cookie crumbles
  444. that's the way the ball bounces
  445. that's the way life is
  446. that's the way the mop flops
  447. farmer's tan
  448. pull the wool over someone's eyes
  449. you can lead a horse to water but you can't make him drink
  450. you can lead a horse to water but you can't make it drink
  451. you can't teach an old dog new tricks
  452. you can't judge a book by its cover
  453. prompter's box
  454. Talk:prompter's box
  455. the end of one's rope
  456. at the end of one's rope
  457. come to the end of one's rope
  458. reach the end of one's rope
  459. hang up one's shingle
  460. try one's hand at
  461. try one's hand
  462. get one's claws into
  463. don't teach your grandma to suck eggs
  464. don't teach your grandmother how to milk ducks
  465. don't teach your grandmother to steal sheep
  466. 'fess up
  467. be at one's beck and call
  468. 'cause
  469. duck's arse
  470. Talk:duck's arse
  471. Talk:in one's cups
  472. O'Reilly
  473. Talk:cat's-paw
  474. saggar maker's bottom knocker
  475. Schrödinger's cat
  476. Citations:coup d'état
  477. d'ailleurs
  478. cat's cradle
  479. un point c'est tout
  480. scavenger's daughter
  481. pick someone's brain
  482. sink one's teeth into
  483. hit one's stride
  484. don't hold your breath
  485. hold one's breath
  486. 'neath
  487. 'em
  488. 'n
  489. Talk:johnny's en marina's
  490. 'fro
  491. s'more
  492. s'entendre comme chien et chat
  493. s'entendre
  494. All Souls' Day
  495. All Saints' Day
  496. Concordance talk:Foucault's Pendulum
  497. how-d'ye-do
  498. Talk:how-d'ye-do
  499. eat one's words
  500. in over one's head
  501. Foucault's pendulum
  502. All Hallows'
  503. j'accuse
  504. cat's whisker
  505. User talk:Mark O'Sullivan
  506. change one's mind
  507. have one's heart set on
  508. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent
  509. while the cat's away the mice will play
  510. when the cat's away, the mice will play
  511. while the cat's away, the mice will play
  512. n'
  513. snowball's chance in hell
  514. Occam's razor
  515. Occam's Razor
  516. get on somebody's case
  517. twiddle one's thumbs
  518. take something in one's stride
  519. Category:O'odham language
  520. Amn't
  521. Arca dell'alleanza
  522. C'è
  523. Couldn't
  524. Coup d'état
  525. D'
  526. Dukyba'u
  527. F'shizzle
  528. G'day
  529. It'll
  530. It's
  531. Kat' exochen
  532. L'
  533. Mau'u
  534. N'
  535. Ne'er
  536. O'
  537. Objet d'art
  538. S'entendre comme chien et chat
  539. Saint George's Day
  540. T'
  541. U's
  542. Va'
  543. What's
  544. what's more
  545. Witch's brew
  546. You'ns
  547. you can lead a horse to water but you can't make it drink
  548. je t'aime
  549. o'odham
  550. down's syndrome
  551. Talk:keinbock's disease
  552. Talk:hawai'i
  553. Talk:Hawai'i
  554. Je t'aime
  555. be at someone's beck and call
  556. van der Waal's force
  557. Ockham's razor
  558. behind someone's back
  559. behind somebody's back
  560. pope's nose
  561. cìmme 'e ràpa
  562. robin's-egg blue
  563. I'm
  564. rack one's brain
  565. on one's own
  566. Category:Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  567. Frankenstein's monster
  568. come out of one's ears
  569. off one's nut
  570. tochchí'na
  571. so'
  572. cast up one's accounts
  573. Adam's ale
  574. Talk:eat one's own dog food
  575. be in one's altitudes
  576. frog in one's throat
  577. put one's foot down
  578. bring one's arse to an anchor
  579. sprain one's ankle
  580. apothecary's bill
  581. apothecary's Latin
  582. at arm's length
  583. in one's armour
  584. make a pig's ear of
  585. pig's ear
  586. in front of one's nose
  587. save one's bacon
  588. one of his majesty's bad bargains
  589. nod's as good as a wink to a blind bat
  590. barber's sign
  591. tailor's chalk
  592. devil's advocate
  593. Devil's Advocate
  594. All Hallows' Day
  595. Asperger's syndrome
  596. Moore's law
  597. leave to one's own devices
  598. Côte d'Ivoire
  599. St Ignatius's bean
  600. ain't
  601. Talk:'
  602. Shi'a
  603. Shi'ah
  604. All Fools' Day
  605. burn one's candle at both ends
  606. Shi'ite
  607. 'ulama
  608. bid'a
  609. da'wa
  610. du'a'
  611. 'eid
  612. 'Eid ul-Fitr
  613. Shari'a
  614. Sha'aban
  615. stand one's ground
  616. ijma'
  617. Ka'ba
  618. Karbala'
  619. pull somebody's leg
  620. to pull someone's leg
  621. to pull somebody's leg
  622. apple of one's eye
  623. Talk:Roget's Thesaurus
  624. ra'y
  625. аб'явіць
  626. п'яны
  627. сур'ёзны
  628. shari'a
  629. 'umra
  630. 'Uthman
  631. Talk:coup d'œil
  632. quand le chat n'est pas là, les souris dansent
  633. That's the way the dog turd crumbles
  634. Talk:pomme d'orenge
  635. bob's your uncle
  636. have one's hands full
  637. table d'hôte
  638. where's the beef
  639. Mickey Dee's
  640. McDonald's
  641. on one's high horse
  642. Talk:chillin'
  643. Mi'kmaq
  644. child's play
  645. to'
  646. User talk:Uncle G's 'bot
  647. User:Uncle G's 'bot
  648. take one's lumps
  649. off the top of one's head
  650. foundation's
  651. page d'accueil
  652. teacher's pet
  653. lion's share
  654. User:Uncle G's 'bot/Sandbox
  655. User:Uncle G's 'bot/Transwiki log
  656. give somebody a piece of one's mind
  657. give someone a piece of one's mind
  658. Citations:Chargé d'Affaires
  659. Jew's pitch
  660. nel'l'
  661. kuz'
  662. keep one's eyes peeled
  663. bum's rush
  664. king's
  665. Hawai'i
  666. Talk:philosophers' stone
  667. Talk:philosopher's stone
  668. 'nzularchìa
  669. De Morgan's laws
  670. n'y a-t-il
  671. rock 'n' roll
  672. philosophers' stone
  673. at the top of one's lungs
  674. User talk:Uncle G's 'bot/Sandbox
  675. nol'la
  676. I don't think
  677. DT's
  678. shanks' pony
  679. freshers' week
  680. User:Uncle G's 'bot/Test
  681. User talk:Uncle G's 'bot/Test
  682. nuõrttsää'miǩiõll
  683. devoir une fière chandelle à quelqu'un
  684. Adam's apple
  685. shouldn't've
  686. maker's name
  687. up somebody's alley
  688. jusqu'ici
  689. don't cry over spilt milk
  690. 'twould
  691. Talk:'twould
  692. Mach's principle
  693. out of harm's way
  694. rock-'n'-roll
  695. Chagas' disease
  696. 'The
  697. have one's back to the wall
  698. faire d'une pierre deux coups
  699. Кот-д'Ивуар
  700. make up one's mind
  701. in one's stockinged feet
  702. in one's stocking feet
  703. momma's boy
  704. on'yomi
  705. Planck's constant
  706. mum's the word
  707. not one's cup of tea
  708. here's
  709. other's
  710. men's
  711. Poisson's ratio
  712. j'ai
  713. which's
  714. Kur'an
  715. chi'
  716. i'
  717. eⁿ'
  718. ëⁿ'
  719. Don't cry over spilled milk
  720. mummy's boy
  721. 'tude
  722. lë'
  723. Gunter's line
  724. Mason and Dixon's Line
  725. Mason and Dixon's line
  726. Lord willing and the creek don't rise
  727. trompe l'oeil
  728. dragon's blood
  729. the bee's knees
  730. Woodford's rail
  731. Rouget's rail
  732. User talk:Y's cat
  733. New Year's Eve
  734. Chapman's antshrike
  735. Castelnau's antshrike
  736. Natterer's slaty antshrike
  737. maître d'hôtel
  738. 'nam
  739. o'er
  740. how's
  741. how're
  742. Buggins's turn
  743. Montezuma's revenge
  744. have a frog in one's throat
  745. User:Uncle G's major work 'bot
  746. User talk:Uncle G's major work 'bot
  747. twist somebody's arm
  748. straight from the horse's mouth
  749. Moctezuma's revenge
  750. accountable property officer's bond
  751. shouldn't
  752. cliche'
  753. cut one's teeth
  754. slip one's mind
  755. in one's cups
  756. c'est
  757. shoot 'em up
  758. hang up one's boots
  759. steal somebody's thunder
  760. mind one's own business
  761. get one's nose out of joint
  762. bee in one's bonnet
  763. Coulomb's law
  764. Coulomb's constant
  765. if it's all the same
  766. à tout à l'heure
  767. po'
  768. stew in one's juices
  769. Dalton's law
  770. cover one's bases
  771. mourners' bench
  772. devil's coach-horse
  773. mourner's bench
  774. mourner's seat
  775. mourners' seat
  776. la goutte d'eau qui fait déborder le vase
  777. Davey Jones' locker
  778. arm's reach
  779. m'kay
  780. Davy Jones's locker
  781. there's no I in team
  782. Gra'mercy
  783. Davy Jones' Locker
  784. Davy Jones's Locker
  785. rec'd
  786. Template:he-conj-paal-ef'ol-sh'lemim
  787. have butterflies in one's stomach
  788. Strong's concordance
  789. Strong's
  790. Template:Hebrew qal shelemim ef'al
  791. an'nai
  792. 'roids
  793. Veteran's Day
  794. Veterans' Day
  795. aujourd'hui
  796. Template:he-conj-paal-ef'al-lamed-ayin
  797. in'yō
  798. t'i
  799. have egg on one's face
  800. s'entretuer
  801. 'sfoot
  802. toot one's own horn
  803. at death's door
  804. he'e
  805. ma'heo'o
  806. have one's name on it
  807. Bright's disease
  808. batchelor's fare
  809. batchelor's son
  810. shake one's ass
  811. User:R'son-W
  812. bird's-eye view
  813. get into someone's pants
  814. confectioner's cream
  815. know like the back of one's hand
  816. à l'insu de
  817. chef-d'œuvre
  818. main d'œuvre
  819. don't knock yourself out
  820. don't go there
  821. open one's big mouth
  822. don't even go there
  823. drown one's sorrows
  824. Talk:raison d'être
  825. bi'i
  826. sod's law
  827. Rome wasn't built in a day
  828. on ne saurait faire boire un âne qui n'a pas soif
  829. up one's sleeve
  830. Hell's Kitchen
  831. jeweller's rouge
  832. Davy Jones' locker
  833. heav'n
  834. can'st
  835. have someone's guts for garters
  836. have somebody's guts for garters
  837. pick 'n' mix
  838. pop one's clogs
  839. pull one's finger out
  840. pull one's socks up
  841. follow in someone's footsteps
  842. pope's living room
  843. Talk:ma'heo'o
  844. throw one's toys out of the pram
  845. Pope's living room
  846. burn one's fingers
  847. cross one's fingers
  848. get one's finger out
  849. wasi'chu
  850. Pell's equation
  851. Hansen's disease
  852. Lou Gehrig's disease
  853. quake in one's boots
  854. 'tisn't
  855. Noah's ark
  856. art for art's sake
  857. cat-o'-nine-tails
  858. have one's work cut out for one
  859. to have one's work cut out for one
  860. noah's ark
  861. St Andrew's day
  862. jour de l'An
  863. jour de i'an
  864. April Fools' Day
  865. All Fool's Day
  866. April Fool's Day
  867. Hallowe'en
  868. The Lord's Anointed
  869. in a pig's eye
  870. 's-Gravenhage
  871. Patterson's Curse
  872. women's lib
  873. to'os
  874. carry one's bat
  875. ladies' fingers
  876. Clayton's
  877. Claytons'
  878. have one's head in the clouds
  879. na'an
  880. th'
  881. Burns' night
  882. price on one's head
  883. get one's foot in the door
  884. anchor's aweigh
  885. 't
  886. quelqu'un
  887. Major Mitchell's cockatoo
  888. fool's cap
  889. ha'porth
  890. Paget's disease
  891. Hittorf's phosphorus
  892. Jesuit's bark
  893. Jesuits' bark
  894. п'ятниця
  895. dog's bollocks
  896. -'
  897. off like a bride's nightie
  898. scare out of one's wits
  899. me'eppeh tepuhi
  900. fool's errand
  901. andian'olona
  902. rest on one's laurels
  903. ba'agi
  904. baa'tahai
  905. ba'-a'ip-a'pi'
  906. bag-aha'pi
  907. baa'bi
  908. hoigi'
  909. ho'iihi'i
  910. kaa'bi
  911. big girl's blouse
  912. User:Dubaduba/strong's greek1000
  913. User talk:Dubaduba/strong's greek1000
  914. toss one's cookies
  915. ha'u
  916. 'E Paise Vasce
  917. User:Dubaduba/strong's hebrew
  918. Snell's law
  919. Student's t-test
  920. Student's t-distribution
  921. a snowball's chance in hell
  922. être dans la merde jusqu'au cou
  923. coup d'arret
  924. pull someone's leg
  925. Davy's locker
  926. Bragg's law
  927. tradesman's entrance
  928. User:Skull 'n' Femurs
  929. User talk:Skull 'n' Femurs
  930. get somebody's back up
  931. get someone's back up
  932. go behind someone's back
  933. put someone's back up
  934. from the bottom of one's heart
  935. Talk:mum's the word
  936. fill somebody's shoes
  937. hold somebody's hand
  938. take somebody's word for it
  939. monkey's uncle
  940. from the horse's mouth
  941. Talk:d'oh
  942. curate's egg
  943. Fibber McGee's closet
  944. Hooke's law
  945. Young's modulus
  946. ha'p'orth
  947. Hubble's constant
  948. Hubble's law
  949. Huygens' principle
  950. Talk:have one's name on it
  951. Talk:shake one's ass
  952. traveller's cheque
  953. get 'round to
  954. get 'round
  955. '80s
  956. Talk:dry as a dead dingo's donger
  957. Saint Valentine's Day
  958. St. Valentine's Day
  959. Valentine's Day
  960. raise somebody's hackles
  961. Paris ne s'est pas fait en un jour
  962. t'othersider
  963. doesn't one
  964. hasn't one
  965. don't you?
  966. wasn't one
  967. i'm
  968. would've
  969. an'
  970. put all one's eggs in one basket
  971. tinker's damn
  972. tinker's cuss
  973. not give a tinker's damn
  974. not give a tinker's cuss
  975. for Pete's sake
  976. for goodness' sake
  977. have bats in one's belfry
  978. butterflies in one's stomach
  979. in harm's way
  980. Hodgkin's disease
  981. Hodgkin's lymphoma
  982. Huntington's disease
  983. Huntington's chorea
  984. hangman's knot
  985. turk's head
  986. put up one's dukes
  987. add one's twopenn'orth
  988. twopenn'orth
  989. avoir l'air
  990. c'est-à-dire
  991. ahead of one's time
  992. Hunter's Moon
  993. hunter's moon
  994. brewer's rice
  995. l'Etat
  996. le silence est d'or
  997. le temps, c'est de l'argent
  998. à l'infini
  999. how'd
  1000. could've
  1001. should've
  1002. where'd
  1003. someone's
  1004. shiv'ah
  1005. d'ya
  1006. I'd've
  1007. who're
  1008. Talk:monkey's uncle
  1009. not leave one's thoughts
  1010. entr'acte
  1011. put one's mind to it
  1012. Aaron's beard
  1013. A'asia
  1014. not give a monkey's
  1015. your all's
  1016. Buddha's hand
  1017. lick one's wounds
  1018. z'n
  1019. riq'a
  1020. have something on the tip of one's tongue
  1021. St. Elmo's fire
  1022. y'know
  1023. what'd
  1024. must've
  1025. why'd
  1026. what're
  1027. there'll
  1028. burlin'
  1029. cas d'école
  1030. Talk:cas d'école
  1031. g'night
  1032. s'mores
  1033. have one's wits about one
  1034. Halley's Comet
  1035. User:Pippu d'angelo
  1036. Jehovah's-Witness
  1037. men's room
  1038. ladies' room
  1039. ladies'
  1040. Johne's disease
  1041. Joule's law
  1042. get one's goat
  1043. in one's element
  1044. not all it's cracked up to be
  1045. don't count your chickens before they're hatched
  1046. Kepler's equation
  1047. Kepler's laws
  1048. guy's
  1049. mom's
  1050. take in one's stride
  1051. but who's counting
  1052. make one's skin crawl
  1053. get one's act together
  1054. go out of one's way
  1055. Kirchhoff's circuit laws
  1056. Kirchhoff's current law
  1057. Kirchhoff's voltage law
  1058. I haven't the foggiest
  1059. I don't know
  1060. bite one's tongue
  1061. catch one's eyes
  1062. don'ts
  1063. keep one on one's toes
  1064. on one's toes
  1065. keep one's lips sealed
  1066. Lagrange's equations
  1067. anami'egiizhigad
  1068. ishkwaa-anami'egiizhigad
  1069. Paterson's Curse
  1070. Lenz's law
  1071. stick 'em up
  1072. 'cos
  1073. Talk:'cos
  1074. what's your phone number
  1075. how's the weather
  1076. 'k
  1077. poor man's steak
  1078. carpenter's square
  1079. Talk:Snell's law
  1080. do one's darnedest
  1081. do one's damnedest
  1082. set in one's ways
  1083. Kirtland's warbler
  1084. Le Chatelier's principle
  1085. Talk:Qur'an
  1086. might've
  1087. what'll
  1088. why's
  1089. there'd
  1090. wouldn't you know it
  1091. haven't the foggiest
  1092. hasn't the foggiest
  1093. give it one's best shot
  1094. Talk:on'yomi
  1095. snowball's chance in Hell
  1096. M&M's
  1097. stick one's nose in
  1098. Tz'utujil
  1099. she'll be right
  1100. attorney's fee
  1101. Talk:attorney's fee
  1102. attorney's fees
  1103. no man's land
  1104. take the wind out of one's sails
  1105. bust one's chops
  1106. attorney's work product
  1107. chasten'd
  1108. the cat's pyjamas
  1109. goat's-beard
  1110. get what's coming to one
  1111. Tailor's chalk
  1112. Gram's method
  1113. pull the other one, it's got bells on
  1114. ne'er-do-well
  1115. Curie's law
  1116. Citations:St. Vitus' dance
  1117. zo'e
  1118. fuller's earth
  1119. Benedict's reagent
  1120. Fehling's solution
  1121. tir à l'arc
  1122. .a'o
  1123. .a'u
  1124. .i'e
  1125. .u'e
  1126. .u'i
  1127. .u'u
  1128. clothes don't make the man
  1129. cut one's coat according to one's cloth
  1130. Category:Tz'utujil language
  1131. spring in one's step
  1132. have a spring in one's step
  1133. payback's a bitch
  1134. now that's what I'm talking about
  1135. Madame Tussaud's
  1136. what's-his-name
  1137. I don't understand
  1138. Boyle's law
  1139. Charles's law
  1140. User talk:Pippu d'angelo
  1141. Parkinson's
  1142. ki'o
  1143. lu'o
  1144. lu'a
  1145. artél'
  1146. have one's ducks in a row
  1147. speak one's mind
  1148. you shouldn't have
  1149. appellation d'origine contrôlée
  1150. tout d'abord
  1151. sparrow's fart
  1152. Orion's Belt
  1153. Charles' Wain
  1154. cat's whiskers
  1155. pa'anga
  1156. under one's belt
  1157. User talk:You're A Loser
  1158. User:You're A Loser
  1159. du'e
  1160. so'a
  1161. so'e
  1162. so'i
  1163. so'o
  1164. so'u
  1165. su'e
  1166. su'o
  1167. kun'yomi
  1168. lose one's marbles
  1169. cod's wallop
  1170. avoir l'estomac dans les talons
  1171. Talk:snowball's chance in hell
  1172. too big for one's britches
  1173. cap'n
  1174. lady's-slipper
  1175. dog's
  1176. can't get a word in edgeways
  1177. Kipp's apparatus
  1178. St. John's
  1179. N'Djamena
  1180. St. George's
  1181. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  1182. Crohn's disease
  1183. Queen Anne's Bounty
  1184. work one's butt off
  1185. one o'clock
  1186. two o'clock
  1187. three o'clock
  1188. five o'clock
  1189. four o'clock
  1190. User talk:America's Sweetheart
  1191. six o'clock
  1192. seven o'clock
  1193. eight o'clock
  1194. ten o'clock
  1195. eleven o'clock
  1196. twelve o'clock
  1197. Wilson's storm petrel
  1198. Wilson's petrel
  1199. 'twas
  1200. hell's bells
  1201. don't count your chickens before they hatch
  1202. caught with one's pants down
  1203. Wilson's Storm-petrel
  1204. seldu'a
  1205. poulter's measure
  1206. dree one's weird
  1207. Roosmalens' Dwarf Marmoset
  1208. n'est-ce pas
  1209. n'est-çe pas
  1210. Napier's bones
  1211. Napier's rods
  1212. c'est la vie
  1213. m'
  1214. Lord's Supper
  1215. cawayu'
  1216. je-m'en-foutisme
  1217. how've
  1218. there're
  1219. I'll be a monkey's uncle
  1220. l'esprit de l'escalier
  1221. Levi's
  1222. User talk:Ratzd'mishukribo
  1223. beat one's meat
  1224. that's that
  1225. Ohm's law
  1226. get off someone's back
  1227. sit on one's hands
  1228. 'um
  1229. Olbers' paradox
  1230. the apple doesn't fall far from the tree
  1231. put words in somebody's mouth
  1232. alc'hwez
  1233. don't put all your eggs in one basket
  1234. you can't tell a book by its cover
  1235. acino d'uva
  1236. po'e
  1237. that's what's up
  1238. St. John's wort
  1239. fi'u
  1240. lion's den
  1241. back o' Bourke
  1242. Baha'i
  1243. Alice's Restaurant
  1244. it's Greek to me
  1245. User:Rama's Arrow
  1246. User talk:Rama's Arrow
  1247. there's no accounting for taste
  1248. Chebyshev's theorem
  1249. Pascal's law
  1250. people's republic
  1251. people's army
  1252. hot on someone's heels
  1253. put one's back into
  1254. farmer's market
  1255. Chebyshev's inequality
  1256. Bertrand's postulate
  1257. pi'e
  1258. 'er
  1259. 'im
  1260. you can't run with the hare and hunt with the hounds
  1261. n'importe qui
  1262. n'importe quoi
  1263. I'd like to know
  1264. bataná'
  1265. mistu'
  1266. ze'i
  1267. ze'a
  1268. ze'u
  1269. ko'a
  1270. ko'e
  1271. ko'i
  1272. ko'o
  1273. ko'u
  1274. take one's hat off to
  1275. put one's hands together
  1276. cute as a bug's ear
  1277. ga'e
  1278. to'a
  1279. the way to a man's heart is through his stomach
  1280. if you can't take the heat, get out of the kitchen
  1281. Avogadro's number
  1282. there's plenty more fish in the sea
  1283. adar o'r unlliw hedant i'r unlle
  1284. ba'e
  1285. za'e
  1286. Lord's
  1287. Jew's harp
  1288. L'Aia
  1289. ma 's e do thoil e
  1290. if you can't beat them, join them
  1291. Talk:other's
  1292. make one's day
  1293. lost one's marbles
  1294. darken somebody's doorstep
  1295. ace up one's sleeve
  1296. show one's true colors
  1297. a'right
  1298. have one's wires crossed
  1299. put one's mind to
  1300. get one's butt somewhere
  1301. people who live in glass houses shouldn't throw stones
  1302. you can't make an omelette without breaking eggs
  1303. it's the early bird that gets the worm
  1304. bull's eye
  1305. have had one's Weet-Bix today
  1306. have one's cake and eat it too
  1307. you can't have your cake and eat it too
  1308. Talk:have one's cake and eat it too
  1309. a'ight
  1310. donkey's years
  1311. catcher's mitt
  1312. hors d'oeuvre
  1313. zo'u
  1314. bleu d'Auvergne
  1315. Carré de l'Est
  1316. Blair's babes
  1317. Father's Day
  1318. 'iriwity
  1319. cramp one's style
  1320. I'm in love with you
  1321. don't shoot the messenger
  1322. tì'ín
  1323. in't
  1324. République d'Orange
  1325. can't wait
  1326. Talk:can't wait
  1327. could not X one's way out of a paper bag
  1328. carry one's weight
  1329. carry one's own weight
  1330. X one's Y off
  1331. talk somebody's ear off
  1332. get off one's high horse
  1333. dell'
  1334. unable to X one's way out of a wet paper bag
  1335. Talk:'nuff
  1336. ride one's luck
  1337. ke'e
  1338. capelli d'angelo
  1339. ni'o
  1340. Category:Translations to be checked (O'odham)
  1341. BVD's
  1342. babasoti'
  1343. taga'
  1344. a'ti
  1345. wind up one's bottoms
  1346. George's Island
  1347. whene'er
  1348. cipolla d'inverno
  1349. -'d
  1350. fi'o
  1351. fe'u
  1352. fi'i
  1353. co'o
  1354. coll'
  1355. di'u
  1356. de'u
  1357. da'u
  1358. di'e
  1359. de'e
  1360. da'e
  1361. do'i
  1362. me'u
  1363. Transwiki:Good ol' gal
  1364. Transwiki talk:Good ol' gal
  1365. Noah's Ark
  1366. one and one's
  1367. fico d'India
  1368. take to one's heels
  1369. shit one's pants
  1370. ku'i
  1371. ji'a
  1372. si'a
  1373. mi'u
  1374. po'o
  1375. shagger's back
  1376. Baldwin's phosphorus
  1377. Canton's phosphorus
  1378. Homberg's phosphorus
  1379. penne all'arrabbiata
  1380. all'amatriciana
  1381. don't look at me
  1382. get one's knickers in a twist
  1383. 'twixt
  1384. one's bark is worse than one's bite
  1385. 'twere
  1386. pick one's nose
  1387. stretch one's legs
  1388. get one's leg over
  1389. Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse
  1390. s'en aller
  1391. li'u
  1392. lo'u
  1393. le'u
  1394. Pythagoras' theorem
  1395. Talk:Pythagoras' theorem
  1396. There's no accounting for taste
  1397. undress with one's eyes
  1398. prick up one's ears
  1399. Buckley's
  1400. Buckley's and none
  1401. R'n'R
  1402. bouton-d'or
  1403. Talk:je t'aime
  1404. bande d'arrêt d'urgence
  1405. swallow one's pride
  1406. beggars can't be choosers
  1407. think one's shit doesn't stink
  1408. toma'
  1409. toca'
  1410. toca'
  1411. Bellard's formula
  1412. director's cut
  1413. now you're cooking
  1414. now you're talking
  1415. tickle somebody's funny bone
  1416. Category:'Auhelawa language
  1417. lawyer's wig
  1418. strut one's stuff
  1419. Mickey D's
  1420. whate'er
  1421. shepherd's purse
  1422. to be the cat's whiskers
  1423. blow one's horn
  1424. pop someone's cherry
  1425. États-Unis d'Amérique
  1426. pig's trotter
  1427. brewer's yeast
  1428. riv'n
  1429. Cowper's gland
  1430. Cowper's glands
  1431. User:Heaven's Wrath
  1432. captain's servant
  1433. five w's
  1434. the five w's
  1435. get one's panties in a bunch
  1436. dowager's hump
  1437. St. Vitus' dance
  1438. Sydenham's chorea
  1439. 'tween
  1440. get on somebody's nerves
  1441. that's life
  1442. life's a bitch
  1443. d'ores et déjà
  1444. cat's pajamas
  1445. honkin'
  1446. Ritz's combination principle
  1447. Allahu a'alam
  1448. Talk:Allahu a'alam
  1449. heckler's veto
  1450. life's not all skittles and beer
  1451. Transwiki:Consumer's Risk
  1452. two's company, three's a crowd
  1453. call 'em as I see 'em
  1454. it's too late for sorry
  1455. give 'em enough rope
  1456. Ondine's curse
  1457. get one's end away
  1458. j't'ai cassé
  1459. hootin' tootin'
  1460. take one's time
  1461. horse's doover
  1462. dog's life
  1463. where'er
  1464. couldn't care less
  1465. X's and O's
  1466. Talk:dog's life
  1467. Talk:that's what's up
  1468. like nobody's business
  1469. poste d'essence
  1470. something's
  1471. nobody's
  1472. nothing's
  1473. everybody's
  1474. somebody's
  1475. Schrödinger's wave equation
  1476. ev'ry
  1477. Talk:hootin' tootin'
  1478. things'll
  1479. Կոտ դ'Իվուար
  1480. Talk:don'ts
  1481. let's roll
  1482. lose one's head
  1483. hon'ya
  1484. get up on the wrong side of one's bed
  1485. Graves' disease
  1486. Buggins' turn
  1487. breathe down somebody's neck
  1488. bust one's butt
  1489. Thurston's geometrization conjecture
  1490. coyo'
  1491. toto'
  1492. Talk:cat's pyjamas
  1493. Talk:bee's knees
  1494. we'll cross that bridge when we come to it
  1495. Talk:we'll cross that bridge when we come to it
  1496. Kirchoff's circuit laws
  1497. Kirchoff's current law
  1498. Kirchoff's voltage law
  1499. don't get me started
  1500. rat d'hotel
  1501. gird up one's loins
  1502. Bull's-Eye
  1503. yes'm
  1504. giv'n
  1505. p'tcha
  1506. penn'orth
  1507. beedxe'
  1508. xiiñi'
  1509. straw that broke the camel's back
  1510. Newton's second law
  1511. M'Naghten rule
  1512. cocky's joy
  1513. gin's piss
  1514. Newton's third law
  1515. Newton's first law
  1516. point d'orgue
  1517. Jehovah's Witness
  1518. cardellino dell'Himalaya
  1519. bide one's time
  1520. lucherino d'America
  1521. cardellino d'America
  1522. tepe'
  1523. lady's man
  1524. man's man
  1525. for God's sake
  1526. for god's sake
  1527. lose one's shirt
  1528. the world is one's oyster
  1529. wolf in sheep's clothing
  1530. time flies when you're having fun
  1531. you never know what you've got till it's gone
  1532. gallinella d'acqua
  1533. crow's nest
  1534. Mother's Day
  1535. coup d'etat
  1536. cavaliere d'Italia
  1537. recce'd
  1538. cat o' nine tails
  1539. c'ʌncho
  1540. ajcunts'u'
  1541. bic'ti pʌm
  1542. Lord's Prayer
  1543. take one's hat off
  1544. aaba'
  1545. under one's breath
  1546. Talk:amn't
  1547. all in a day's work
  1548. that's how the cookie crumbles
  1549. money doesn't grow on trees
  1550. call 'em as one sees 'em
  1551. m'n
  1552. rak'a
  1553. 'kay
  1554. 's morgens
  1555. 's avonds
  1556. 's nachts
  1557. 's middags
  1558. maitre d'hotel
  1559. adder's tongue
  1560. adder's tongues
  1561. jun'ai
  1562. take under one's wing
  1563. under one's wing
  1564. turn one's back
  1565. turn one's back on
  1566. pj's
  1567. thorn in one's side
  1568. ra'o
  1569. burn one's bridges
  1570. ha'p'orths
  1571. selma'o
  1572. bĕi'èrgāo
  1573. Jesus'
  1574. faiseur d'anges
  1575. for fuck's sake
  1576. Ruffini's corpuscle
  1577. passera d'Italia
  1578. Ruffini's corpuscles
  1579. try out one's own chops
  1580. how's your father
  1581. Talk:Bahá'í
  1582. pull one's weight
  1583. pull one's own weight
  1584. pulls one's own weight
  1585. pulling one's own weight
  1586. pulled one's own weight
  1587. pulls one's weight
  1588. pulling one's weight
  1589. pulled one's weight
  1590. handyman's special
  1591. like it's going out of style
  1592. 'round
  1593. User:Rænd'fæn
  1594. p.o.'ed
  1595. d'abord
  1596. daren't
  1597. will-o'-the-wisp
  1598. like it's going out of fashion
  1599. wouldn't say boo to a goose
  1600. five o'clock shadow
  1601. zo'n
  1602. ha'penny
  1603. play one's cards right
  1604. pau-d'arco
  1605. faire l'amour
  1606. Talk:faire l'amour
  1607. Talk:ha'p'orth
  1608. subs' bench
  1609. hold up one's end
  1610. shepherd's pie
  1611. elephant's trunk
  1612. elephant's
  1613. elephant's teeth
  1614. User talk:Can't sleep, clown will eat me
  1615. sou'-sou'-east
  1616. sou'-sou'-west
  1617. nor'-nor'-east
  1618. nor'-nor'-west
  1619. sou'-east
  1620. nor'-west
  1621. nor'-east
  1622. sou'-west
  1623. table d'hote
  1624. Admiral's eighth
  1625. Pandora's box
  1626. don't mention it
  1627. tan one's hide
  1628. tan someone's hide
  1629. set one's cap at
  1630. set one's cap for
  1631. chance'd be a fine thing
  1632. Hinali'i
  1633. ship's biscuit
  1634. Guerre d'Algérie
  1635. filer à l'anglaise
  1636. man'yōgana
  1637. worn't
  1638. white man's burden
  1639. cantore d'africa
  1640. willn't
  1641. stand in someone's shoes
  1642. Talk:Lord willing and the creek don't rise
  1643. Metcalfe's law
  1644. Talk:ev'ry
  1645. now we're cooking with gas
  1646. soqui'
  1647. y'allselves
  1648. reekin o' pish
  1649. Talk:reekin o' pish
  1650. fa'
  1651. wipe somebody's eye
  1652. Template:R:Webster's New Millennium
  1653. lose the number of one's mess
  1654. Talk:pull the other one, it's got bells on
  1655. We'll cross that bridge when we come to it
  1656. That's what's up
  1657. It's all Greek to me
  1658. Category:Tz'utujil nouns
  1659. Category:Tz'utujil articles
  1660. Category:Tz'utujil adverbs
  1661. queer one's pitch
  1662. lose one's virginity
  1663. chat échaudé craint l'eau froide
  1664. quant le chat n'est pas là les souris dansent
  1665. devil's food cake
  1666. devil's food cakes
  1667. don't give up your day job
  1668. well I'll be a money's uncle
  1669. reefer's nut
  1670. wouldn't've
  1671. Keinbock's disease
  1672. Talk:Keinbock's disease
  1673. Cook's tour
  1674. ship's bells
  1675. music to one's ear
  1676. music to one's ears
  1677. beat someone's brains out
  1678. Pascal's triangle
  1679. tam o'shanter
  1680. Solomon's seal
  1681. stuff one's face
  1682. Venus' flytrap
  1683. Ba'al
  1684. bisn't
  1685. maita'i
  1686. you scratch my back and I'll scratch yours
  1687. miner's lettuce
  1688. Talk:that's
  1689. surgeon's knot
  1690. monkey's fist
  1691. St John's wort
  1692. Saint John's wort
  1693. Jobseeker's Allowance
  1694. J's
  1695. Talk:your all's
  1696. an offer one can't refuse
  1697. Joe's Diner
  1698. byt'
  1699. 'рж
  1700. St. Stephen's Day
  1701. Saint Stephen's Day
  1702. Stati Uniti d'America
  1703. Queen Anne's lace
  1704. Euler's identity
  1705. Talk:life's a bitch
  1706. angel's advocate
  1707. frontin'
  1708. swan's-down
  1709. swan's down
  1710. 'bout
  1711. no-man's-land
  1712. there's no time like the present
  1713. A' Bh
  1714. A' Bhean-phòsda
  1715. A' Bhean-uasal
  1716. A' Mhaighdeann
  1717. A' Mh
  1718. A' Ghobhar
  1719. jack-o'-lantern
  1720. jack-o'-lanterns
  1721. Bahá'ís
  1722. baha'is
  1723. damned if one does and damned if one doesn't
  1724. damned if you do, damned if you don't
  1725. Jack O'Lantern
  1726. Jack O'Lanterns
  1727. A'asia2
  1728. A' Bhean-uasal22
  1729. tam-o'-shanter
  1730. Talk:tam-o'-shanter
  1731. moustachio'd
  1732. mustachio'd
  1733. Talk:-'d
  1734. Women's Christmas
  1735. m'ijo
  1736. wolf's bane
  1737. have eyes in the back of one's head
  1738. have a bee in one's bonnet
  1739. get one's back up
  1740. sala d'aspetto
  1741. sala d'attesa
  1742. stick one's oar in
  1743. Ba'th
  1744. Ba'ath
  1745. User:Connel MacKenzie/'Bot farm
  1746. Alzheimer's
  1747. soldier's heart
  1748. what's going on
  1749. Talk:trompe l'oeil
  1750. a' Bhreatann Bheag
  1751. A' Chòrn
  1752. σ'
  1753. all one's marbles
  1754. Template:Strong's
  1755. where the sun doesn't shine
  1756. up to one's neck
  1757. kin'yōbi
  1758. Template:he-conj-pa'al-'ef'ol-sh'leimim
  1759. Nevi'im
  1760. Ge'ez
  1761. p'unchaw
  1762. preachin' to the choir
  1763. Morrison's pouch
  1764. Euler's formula
  1765. Island'
  1766. S'aksamaa
  1767. bankers' hours
  1768. Transwiki:Blore's Razor
  1769. Bob's your uncle
  1770. camel's nose
  1771. Transwiki:Freedom Ain't free
  1772. Transwiki:Gentleman's bet
  1773. Talk:d'
  1774. it'sn't
  1775. cat's meow
  1776. it's all grist to the mill
  1777. be on the edge of one's seat
  1778. User talk:Pandora's Box
  1779. Saber's beads
  1780. poor man's
  1781. People's
  1782. people's
  1783. Talk:I'll be a monkey's uncle
  1784. ne'er-do-wells
  1785. Transwiki:Go'mon
  1786. Transwiki:Jama'at
  1787. Transwiki:Knacker's yard
  1788. in layman's terms
  1789. Transwiki:L'Chaim
  1790. Transwiki:L'chayim
  1791. Transwiki:McHenry's Law
  1792. Transwiki:Poshlost'
  1793. Transwiki:Queen's Tobacco-pipe
  1794. I'll drink to that
  1795. Transwiki:Segal's law
  1796. shanks' mare
  1797. Transwiki:Shuckin' and jivin'
  1798. Transwiki:Stapp's Ironical Paradox
  1799. the straw that broke the camel's back
  1800. nannittihollo'
  1801. wheresoe'er
  1802. man-o'-war
  1803. man-o'-war suit
  1804. a' bhuineach
  1805. O'Dare
  1806. off one's dot
  1807. Qapla'
  1808. spider's web
  1809. spider's webs
  1810. fare l'amore
  1811. Tha mi sa' ghaol leat
  1812. Tha mi sa' ghràdh leat
  1813. c'mînse
  1814. ticl'ye
  1815. gak'iy
  1816. naaholhtina'
  1817. for god's sakes
  1818. 'arf
  1819. d'occasion
  1820. all'infuori di
  1821. 've
  1822. Talk:'ve
  1823. Colored People's Time
  1824. A' Mhuir a Tuath
  1825. A' Mhuir Mheadhanach
  1826. Poll a' Ghrùthain
  1827. 'Auhelawa
  1828. 'auhelawa
  1829. User talk:Meddlin' Pedant
  1830. pay one's last respects
  1831. User talk:Meddlin' Pedant/testsubpage
  1832. User talk:Meddlin' Pedant/testsubpage2
  1833. raa'asti
  1834. foshi'
  1835. cheli'
  1836. nǚ'ér
  1837. Transwiki:Yog's Law
  1838. pihhi'la
  1839. Toraja-Sa'dan
  1840. chikashshanompa'
  1841. raison d'etre
  1842. sholosh chaaha'
  1843. okti'
  1844. inchokka'
  1845. fohi'
  1846. itti'
  1847. sheep's eye
  1848. sheep's eyes
  1849. so'm
  1850. Grubb's test
  1851. atofalla'a'
  1852. acho'li
  1853. Okla ishto'
  1854. Oklahomma'
  1855. what's the craic
  1856. d'accordo
  1857. von Willebrand's disease
  1858. chaklit losa'
  1859. incho'li
  1860. waawo'
  1861. aba'
  1862. hashi'
  1863. yaakni'
  1864. sipoknabi'
  1865. naki'
  1866. what's shaking
  1867. impa'
  1868. raba'
  1869. ba'
  1870. tali' tohbi'
  1871. tali'
  1872. No.'s
  1873. okakmi'
  1874. t'other
  1875. Behçet's syndrome
  1876. Behçet's disease
  1877. okchi'
  1878. takolo maso'fa'
  1879. RV's
  1880. RV'ing
  1881. RV'ed
  1882. RV'd
  1883. Oshpaanimanompa'
  1884. Naahollimanompa'
  1885. punk'wa
  1886. ork'an
  1887. all'improvviso
  1888. tutto d'un colpo
  1889. hawi' abooha
  1890. hawi'
  1891. nota'
  1892. warm the cockles of one's heart
  1893. battuta d'arresto
  1894. Rubik's cube
  1895. crow's foot
  1896. User:Meddlin' Pedant/testsubpage
  1897. pinti'
  1898. osi'
  1899. nita'
  1900. haksibish falaa'
  1901. issoba chaaha'
  1902. tanchi'
  1903. Transwiki:Cookin' Out
  1904. Oshpanni'
  1905. hattak holba'
  1906. holba'
  1907. albi'
  1908. oska falaa'
  1909. Chalakki'
  1910. ihoo hattak ikimiksho'
  1911. crow's-feet
  1912. crow's-foot
  1913. crow's-nest
  1914. lick one's chops
  1915. Sobieski's Shield
  1916. all'incirca
  1917. Green's theorem
  1918. to'i
  1919. fo'c's'le
  1920. Talk:von Willebrand's disease
  1921. right under one's nose
  1922. Category:Languages of Côte d'Ivoire
  1923. Hinóno'eitíít
  1924. nannola'
  1925. tanap homma'
  1926. issoba ipashi'
  1927. ipashi'
  1928. tohto'
  1929. in heaven's name
  1930. heaven's name
  1931. 'mwákha
  1932. 'máási
  1933. hattak abi'
  1934. all'ingrosso
  1935. it's raining cats and dogs
  1936. Template:el-conj-'δροσίζω'
  1937. p'ida
  1938. k'enɗi
  1939. α'
  1940. c'ota
  1941. k'o
  1942. t'a
  1943. β'
  1944. all'insù
  1945. k'iti
  1946. c'eka
  1947. c'uwa
  1948. c'aŋa
  1949. γ'
  1950. δ'
  1951. ε'
  1952. Seller's Pack
  1953. point d'exclamation
  1954. God's
  1955. ζ'
  1956. 4-H'er
  1957. 4-H'ers
  1958. η'
  1959. a' bhreac
  1960. Xi'an
  1961. get one's panties in a wad
  1962. Appendix talk:Variations of 'a'
  1963. A+'s
  1964. A−'s
  1965. glainn'-uighe
  1966. Template:el-conj-'δένω'
  1967. bird's-eye
  1968. Barlow's disease
  1969. Cheadle's disease
  1970. Moeller's disease
  1971. 'roid
  1972. 'roid rage
  1973. c'aara
  1974. k'inna
  1975. Talk:lose one's rag
  1976. cnàimh a' chlèibh
  1977. dead man's hand
  1978. have a chip on one's shoulder
  1979. pesce d'aprile
  1980. Chinaman's chance
  1981. User:Hippietrail/Life: A User's Manual
  1982. A' Bhreatann Bheag
  1983. Template:el-conj-'αγαπώ'
  1984. Template talk:el-conj-'δροσίζω'
  1985. Devil's Rings
  1986. langage d'assemblage
  1987. clean someone's clock
  1988. Template talk:el-conj-'δένω'
  1989. Template talk:el-conj-'αγαπώ'
  1990. Template:el-conj-'δένομαι'
  1991. cat got someone's tongue
  1992. A' Mhaighdeann Moire
  1993. Lhermitte's sign
  1994. pau d'arco
  1995. bull's-eye
  1996. Lunedì dell'Angelo
  1997. old wives' tales
  1998. old wives' tale
  1999. lamb's bread
  2000. Template:el-conj-'ζουπώ'
  2001. Joe's
  2002. Jack o' the clock
  2003. Template:el-conj-'στερώ'
  2004. Template:el-conj-'μιλώ'
  2005. robinet d'arrêt
  2006. Template:el-conj-'αγγίζω'
  2007. schoolma'am
  2008. tromp-l'oeil
  2009. château d'eau
  2010. User:Hippietrail/Cent'anni di solitudine
  2011. Talk:it's all Greek to me
  2012. User talk:Lil' gurl
  2013. break one's duck
  2014. quelqu'une
  2015. senz'altro
  2016. dry one's eyes
  2017. a man's home is his castle
  2018. Nuku'alofa
  2019. Template:el-conj-'μπαίνω'
  2020. devil's own
  2021. rei'ittää
  2022. Template:el-conj-'αγγίζομαι'
  2023. Template:el-conj-'αγαπιέμαι'
  2024. Template:el-conj-'στερούμαι'
  2025. Template:el-conj-'ζουπιέμαι'
  2026. tip one's hat
  2027. ϝ'
  2028. Victoria's Secret
  2029. Talk:'til
  2030. anch'io
  2031. today we're all
  2032. today, we're all
  2033. today we're all X
  2034. today, we're all ...
  2035. today we're all ...
  2036. today, we're all X
  2037. we're all X today
  2038. we're all X, today
  2039. mind your P's and Q's
  2040. let one's hair down
  2041. too big for one's boots
  2042. foc's'le lamp
  2043. Template:el-conj-'αγαπιέμαι'/doc
  2044. Template:el-conj-'αγαπώ'/doc
  2045. Template:el-conj-'αγγίζομαι'/doc
  2046. Template:el-conj-'αγγίζω'/doc
  2047. Template:el-conj-'δένομαι'/doc
  2048. Template:el-conj-'δένω'/doc
  2049. Template:el-conj-'δροσίζω'/doc
  2050. Template:el-conj-'ζουπιέμαι'/doc
  2051. Template:el-conj-'ζουπώ'/doc
  2052. Template:el-conj-'μιλώ'/doc
  2053. Template:el-conj-'μπαίνω'/doc
  2054. Template:el-conj-'στερούμαι'/doc
  2055. Template:el-conj-'στερώ'/doc
  2056. Category:Yup'ik language
  2057. Bailey's
  2058. let's not and say we did
  2059. time of one's life
  2060. have the time of one's life
  2061. athlete's foot
  2062. Mother Carey's chicken
  2063. sou'wester
  2064. Broca's area
  2065. potter's clay
  2066. potter's field
  2067. Talk:Qapla'
  2068. snail's pace
  2069. little boy's room
  2070. little girl's room
  2071. biretta'd
  2072. Talk:don't go there
  2073. grocer's
  2074. potter's fields
  2075. '70s
  2076. Democratic People's Republic of Korea
  2077. Transwiki:Lickin' chicken
  2078. confectioners' sugar
  2079. confectioner's sugar
  2080. when you're up to your neck in alligators, it's easy to forget that the initial objective was to drain the swamp
  2081. don't be penny-wise and pound-foolish
  2082. Marie's disease
  2083. engross'd
  2084. there's nowt so queer as folk
  2085. banker's hours
  2086. protossido d'azoto
  2087. by one's own hand
  2088. bche'
  2089. Bda'ašj
  2090. becoyo'o
  2091. bechjao'
  2092. mezz'ora
  2093. abia' mɨ'xɨrɨ'
  2094. abɨyiŋɨ'
  2095. adɨxɨ'
  2096. agwɨrɨwɨ'
  2097. anianɨ'
  2098. erɨ'kura'
  2099. gume'
  2100. kakwɨ'
  2101. hide one's light under a bushel
  2102. Lamb's bread
  2103. mama's boy
  2104. ak'
  2105. Category:Ch'orti' nouns
  2106. Category:Ch'orti' language
  2107. arib'
  2108. b'aj
  2109. b'ak
  2110. b'ajram
  2111. one's jig is up
  2112. ch'ich'
  2113. the jig's up
  2114. one's jig's up
  2115. jig's up
  2116. diba'igan
  2117. diba'igaans
  2118. anami'e-giizhik
  2119. anami'e-giizhig
  2120. cc'ing
  2121. casa d'appuntamenti
  2122. Asperger's
  2123. men's rooms
  2124. four-o'clock
  2125. Category:Bahá'í Faith
  2126. Category:fa:Bahá'í Faith
  2127. Cowper's fluid
  2128. chemist's
  2129. horse's ass
  2130. maître d'
  2131. Talk:Strong's concordance
  2132. Alhazen's problem
  2133. Category:O'odham nouns
  2134. all'aperto
  2135. ynn'
  2136. death's-head
  2137. shalln't
  2138. put words in someone's mouth
  2139. put one's money where one's mouth is
  2140. cochon d'Inde
  2141. pomme d'amour
  2142. ג'ל
  2143. wie geht's
  2144. tendine d'Achille
  2145. gallinelle d'acqua
  2146. mezz'ore
  2147. pesci d'aprile
  2148. protossidi d'azoto
  2149. sale d'aspetto
  2150. sale d'attesa
  2151. tendini d'Achille
  2152. for heaven's sake
  2153. read somebody's lips
  2154. all'inizio
  2155. can't see the forest for the trees
  2156. carta d'identità
  2157. carte d'identità
  2158. Murphy's game
  2159. what's the crack
  2160. fiore d'arancio
  2161. take a leaf out of someone's book
  2162. take a leaf out of somebody's book
  2163. fiori d'arancio
  2164. Talk:what's the craic
  2165. Tourette's syndrome
  2166. Tourette's disorder
  2167. Tourette's
  2168. fall on one's sword
  2169. have one's way
  2170. nau'un
  2171. raa'an
  2172. vaa'an
  2173. liu'un
  2174. liu'uttaa
  2175. liu'ut
  2176. sogni d'oro
  2177. Baedeker's
  2178. d'oro
  2179. farmer's walk
  2180. meet one's maker
  2181. sihua'
  2182. at Her Majesty's pleasure
  2183. shoot one's mouth off
  2184. Talk:lamb's bread
  2185. beat'emest
  2186. Job's news
  2187. Job's comforter
  2188. more'n
  2189. parola d'ordine
  2190. parole d'ordine
  2191. cat's paw
  2192. Cupid's bow
  2193. until you're blue in the face
  2194. one can run but one can't hide
  2195. doin'
  2196. is't
  2197. wus't
  2198. ç'
  2199. fuoco d'artificio
  2200. Lawyer's Wig
  2201. associate's degree
  2202. associate's degrees
  2203. fuochi d'artificio
  2204. Transwiki:Don't-leveling
  2205. fool's mate
  2206. tho'
  2207. User:Dmcdevit/Dmcdevit's Law
  2208. User:Dmcdevit/Dmcdevit's law
  2209. I's
  2210. don't teach your grandmother to suck eggs
  2211. Talk:don't teach your grandmother to suck eggs
  2212. what's your phone number?
  2213. what's your name?
  2214. Talk:what's your name?
  2215. watch one's mouth
  2216. devil's hand
  2217. don't take any wooden nickels
  2218. get one's hands on
  2219. bull's eyes
  2220. quoziente d'intelligenza
  2221. quozienti d'intelligenza
  2222. boys' toys
  2223. Talk:ç'
  2224. Woolworth's
  2225. ג'וק
  2226. eat one's young
  2227. Texas hold 'em
  2228. וכו'
  2229. tout d'un coup
  2230. none of your bee's wax
  2231. Citations:none of your bee's wax
  2232. bein'
  2233. shoot one's bolt
  2234. B'alam
  2235. Pascal's wager
  2236. pagina's
  2237. women's libber
  2238. get into one's stride
  2239. off one's face
  2240. tp'ed
  2241. tp's
  2242. tp'ing
  2243. ishnowa'
  2244. hattak ihoo toba'
  2245. ім'я
  2246. ngwi pyaw ai X'mas rai u ga
  2247. 'bot
  2248. put one out of one's misery
  2249. bust someone's bubble
  2250. coups d'état
  2251. y'allself
  2252. Gizaagi'in
  2253. m'lady
  2254. m'lord
  2255. m'ladies
  2256. m'lords
  2257. upon't
  2258. wolln't
  2259. ç'-
  2260. inkana'
  2261. chakwihili'
  2262. ahi'
  2263. taala'
  2264. Omaha hold 'em
  2265. Hold 'em
  2266. nihi'
  2267. go'i
  2268. qur'anic
  2269. 'uku
  2270. mau'u
  2271. Без'Ятие
  2272. none of your bees' wax
  2273. boy's cat
  2274. God's honest truth
  2275. onti'd
  2276. wi'd
  2277. di'
  2278. addi'
  2279. contraddi'
  2280. interdi'
  2281. predi'
  2282. ridi'
  2283. indi'
  2284. yht'äkkiä
  2285. o'd
  2286. ga'i
  2287. heh'i
  2288. disfa'
  2289. contraffa'
  2290. malfa'
  2291. rifa'
  2292. soddisfa'
  2293. tumefa'
  2294. wa'i
  2295. watch your P's and Q's
  2296. middle C's
  2297. tra'i
  2298. dee'd
  2299. 'Ndrangheta
  2300. whae's
  2301. worth one's salt
  2302. monkey's fists
  2303. Schrödinger's kitten
  2304. get someone's goat
  2305. potter's rot
  2306. ladies' lounge
  2307. out on one's ear
  2308. mare's-nest
  2309. mare's nest
  2310. master's
  2311. master's degree
  2312. Talk:Asperger's syndrome
  2313. disdi'
  2314. maledi'
  2315. benedi'
  2316. ribenedi'
  2317. today's
  2318. caa'd
  2319. wha'
  2320. 'i
  2321. wet one's whistle
  2322. angel's dram
  2323. stupefa'
  2324. sodisfa'
  2325. how's the weather?
  2326. What's your name?
  2327. Talk:What's your name?
  2328. bettern't
  2329. in one's way
  2330. out of one's way
  2331. splore't
  2332. throw up one's hands
  2333. fall over one's feet
  2334. come out of one's shell
  2335. blot one's copy book
  2336. Jupiter's beard
  2337. gioco d'azzardo
  2338. nor'easter
  2339. on one's way
  2340. giochi d'azzardo
  2341. sopraffa'
  2342. passage à l'acte
  2343. hold one's urine
  2344. hishi'
  2345. illi'
  2346. okishko'
  2347. oka'
  2348. paskawaalhaali'
  2349. nasi'
  2350. tohi'
  2351. Mashkooki'
  2352. Hattak Losa' Aa-asha'
  2353. hollonkso' aloota
  2354. hollonkso'
  2355. h'm
  2356. naayimmi'
  2357. hashi' kanalli ishtithana'
  2358. Hattak Aakapassaa-aasha'
  2359. pull one's head in
  2360. 'cuz
  2361. lump in one's throat
  2362. lump to one's throat
  2363. can't help
  2364. Talk:can't help
  2365. grind one's gears
  2366. Iista'
  2367. Talk:barber's sign
  2368. can't be arsed
  2369. Talk:Colored People's Time
  2370. Talk:cc'ing
  2371. under one's hat
  2372. keep under one's hat
  2373. demi d'ouverture
  2374. Appo'si'
  2375. cool one's jets
  2376. Category:Translations to be checked (Tz'utujil)
  2377. shove ha'penny
  2378. tuppenny-ha'penny
  2379. ha'porths
  2380. traveller's joy
  2381. ha'
  2382. ha'pennies
  2383. St George's Channel
  2384. mug's game
  2385. a mug's game
  2386. burning one's fingers
  2387. snowball's chance
  2388. thro'
  2389. hoist with one's own petard
  2390. j'explique
  2391. Template:grc-ipatok-a'
  2392. Template:grc-ipatok-aa'
  2393. Template:grc-ipatok-aai'
  2394. Template:grc-ipatok-e'
  2395. Template:grc-ipatok-i'
  2396. Template:grc-ipatok-o'
  2397. Template:grc-ipatok-aau'
  2398. Template:grc-ipatok-aauh'
  2399. Template:grc-ipatok-ai'
  2400. Template:grc-ipatok-au'
  2401. Template:grc-ipatok-ee'
  2402. Template:grc-ipatok-eei'
  2403. Template:grc-ipatok-eeu'
  2404. Template:grc-ipatok-eeuh'
  2405. Template:grc-ipatok-ei'
  2406. Template:grc-ipatok-eu'
  2407. Template:grc-ipatok-euh'
  2408. Template:grc-ipatok-ii'
  2409. Template:grc-ipatok-oi'
  2410. Template:grc-ipatok-oo'
  2411. Template:grc-ipatok-ooi'
  2412. Template:grc-ipatok-ou'
  2413. Template:grc-ipatok-u'
  2414. Template:grc-ipatok-ui'
  2415. Template:grc-ipatok-uu'
  2416. Template:grc-ipatok-au'b
  2417. Template:grc-ipatok-aau'b
  2418. Template:grc-ipatok-eu'b
  2419. Template:grc-ipatok-eeu'b
  2420. Template:grc-ipatok-au'ph
  2421. Template:grc-ipatok-auh'
  2422. Template:grc-ipatok-aau'ph
  2423. Template:grc-ipatok-eu'ph
  2424. Template:grc-ipatok-eeu'ph
  2425. beat 'em up
  2426. Template:grc-ipatok-oou'
  2427. hir'
  2428. 'ntussecoso
  2429. rei'ittämä
  2430. raa'at
  2431. w'sup
  2432. apothecaries'
  2433. apothecaries' system
  2434. 'prentice
  2435. ruo'ot
  2436. luo'ot
  2437. vaa'at
  2438. arm's length
  2439. Talk:y'allselves
  2440. Talk:devil's own
  2441. muzzarella 'e vufera
  2442. Template:grc-ipatok-y'
  2443. Template:grc-ipatok-yi'
  2444. Template:grc-ipatok-yy'
  2445. Hundred Years' War
  2446. Talk:the world is one's oyster
  2447. cala'
  2448. laa'at
  2449. riu'ut
  2450. tiu'ut
  2451. Transwiki:Ship's company
  2452. lose one's lunch
  2453. fek'
  2454. Talk:Frankenstein's monster
  2455. Winter's bark
  2456. ǃkwi
  2457. ǃk'wiː
  2458. ǁk'we
  2459. ˤk'i
  2460. ǃk'a
  2461. s'aː
  2462. a frog in one's throat
  2463. cry one's eyes out
  2464. unable to X one's way out of a paper bag
  2465. Talk:ladies'
  2466. couldn't punch one's way out of a paper bag
  2467. unable to find one's way out of a paper bag
  2468. cam'st
  2469. widow's mite
  2470. widow's mites
  2471. chi'yo
  2472. powder one's nose
  2473. guv'nor
  2474. scratch one's head
  2475. Template:grc-ipatok-aj'
  2476. Template:grc-ipatok-oj'
  2477. Template:grc-ipatok-ow'
  2478. A*'s
  2479. Hawai'ian
  2480. qu'il
  2481. qu'
  2482. vote with one's feet
  2483. s'il
  2484. Talk:shouldn't've
  2485. Talk:wouldn't've
  2486. in one's right mind
  2487. at the end of one's tether
  2488. 'Ρῶμος
  2489. o'dam
  2490. di'ti
  2491. s'
  2492. Α' Παραλειπομένων
  2493. Β' Παραλειπομένων
  2494. stars in one's eyes
  2495. tili'ko' nihi'
  2496. eyes in the back of one's head
  2497. for cryin' out loud
  2498. luo'on
  2499. riu'un
  2500. ruo'on
  2501. tiu'un
  2502. bird of one's own brain
  2503. behind one's back
  2504. ploughman's lunches
  2505. Pandora's boxes
  2506. ishtachifa'
  2507. keep one's head
  2508. That's the way the mop flops
  2509. what's yours
  2510. above one's bend
  2511. ch'osh
  2512. Rasiuñe'ẽ
  2513. find one's feet
  2514. beyond one's pay grade
  2515. Talk:beyond one's pay grade
  2516. pwn'd
  2517. Destot's space
  2518. fa'ti
  2519. 'd better
  2520. rei'itettiin
  2521. get in someone's hair
  2522. get in somebody's hair
  2523. Talk:coup d'état
  2524. doesn't one?
  2525. hasn't one?
  2526. wasn't one?
  2527. Where's the beef?
  2528. coup d'État
  2529. coups d'État
  2530. off one's rocket
  2531. what's good
  2532. on one's mark
  2533. summer's day
  2534. γι'
  2535. Bahá'í Faith
  2536. v'
  2537. merc'hig
  2538. plac'hig
  2539. plac'h
  2540. merc'h
  2541. wits' end
  2542. shank's mare
  2543. a whole 'nother
  2544. Talk:lawyer's wig
  2545. fish 'n' chips
  2546. chef d'oeuvre
  2547. man's best friend
  2548. nista'
  2549. jista'
  2550. tista'
  2551. seconde d'angle
  2552. ta' sekonda
  2553. Il-Belt ta' Monako
  2554. stick one's tongue out
  2555. User:Connel MacKenzie/I'm told this is English
  2556. Achilles' heel
  2557. Achilles' heels
  2558. s'épanouir
  2559. it's all good
  2560. rose'
  2561. I'se
  2562. 'tweren't
  2563. 'twasn't
  2564. point d'inflexion
  2565. tenere d'occhio
  2566. point d'interrogation
  2567. גאוצ'ו
  2568. meet one's doom
  2569. eat one's Wheaties
  2570. faire une montagne d'une taupinière
  2571. leu'ut
  2572. Template talk:he-conj-pa'al-'ef'ol-sh'leimim
  2573. eat one's hat
  2574. I'll eat my hat
  2575. ג'מייקה
  2576. cut one's losses
  2577. Barrett's esophagus
  2578. cheval d'arçons
  2579. laa'an
  2580. sucre d'orge
  2581. livre d'or
  2582. vaa'alle
  2583. liu'uttu
  2584. Category:Kalispel-Pend d'Oreille language
  2585. Category:Kalispel-Pend d'Oreille nouns
  2586. t'ot'ó
  2587. q'eʔéw's
  2588. Category:Kalispel-Pend d'Oreille pronouns
  2589. sísn'ce
  2590. like water off a duck's back
  2591. water off a duck's back
  2592. Appendix:Variations of 'a'
  2593. Appendix:Variations of 'b'
  2594. Appendix:Variations of 'c'
  2595. Appendix:Variations of 'd'
  2596. Appendix:Variations of 'e'
  2597. Appendix:Variations of 'f'
  2598. Appendix:Variations of 'g'
  2599. Appendix:Variations of 'h'
  2600. Appendix:Variations of 'i'
  2601. Appendix:Variations of 'j'
  2602. Appendix:Variations of 'k'
  2603. Appendix:Variations of 'm'
  2604. Appendix:Variations of 'n'
  2605. Appendix:Variations of 'o'
  2606. Appendix:Variations of 'r'
  2607. Appendix:Variations of 's'
  2608. Appendix:Variations of 'u'
  2609. Appendix:Variations of 'v'
  2610. Appendix:Variations of 'y'
  2611. Appendix:Variations of 'z'
  2612. Appendix:Variations of 'bo'
  2613. Appendix:Variations of 'bi'
  2614. Appendix:Variations of 'ban'
  2615. Appendix:Variations of 'ba'
  2616. Appendix:Variations of 'at'
  2617. Appendix:Variations of 'ar'
  2618. Appendix:Variations of 'ao'
  2619. Appendix:Variations of 'an'
  2620. Appendix:Variations of 'ca'
  2621. Appendix:Variations of 'co'
  2622. Appendix:Variations of 'con'
  2623. Appendix:Variations of 'cu'
  2624. Appendix:Variations of 'da'
  2625. Appendix:Variations of 'de'
  2626. Appendix:Variations of 'sa'
  2627. Appendix:Variations of 'si'
  2628. Appendix:Variations of 'ae'
  2629. Appendix:Variations of 'ai'
  2630. Appendix:Variations of 'al'
  2631. Appendix:Variations of 're'
  2632. Appendix:Variations of 'do'
  2633. Appendix:Variations of 'en'
  2634. Appendix talk:Variations of 'en'
  2635. Appendix:Variations of 'er'
  2636. Appendix:Variations of 'fu'
  2637. Appendix:Variations of 'ha'
  2638. Appendix:Variations of 'in'
  2639. Appendix:Variations of 'io'
  2640. Appendix:Variations of 'la'
  2641. Appendix:Variations of 'lu'
  2642. Appendix:Variations of 'ma'
  2643. Appendix:Variations of 'man'
  2644. Appendix:Variations of 'na'
  2645. Appendix:Variations of 'no'
  2646. Appendix:Variations of 'nu'
  2647. Appendix:Variations of 'pa'
  2648. Appendix:Variations of 'pan'
  2649. cuts one's losses
  2650. cutting one's losses
  2651. d'où
  2652. Raynaud's phenomenon
  2653. Abraham's bosom
  2654. get on one's wick
  2655. j'
  2656. 's zomers
  2657. 's winters
  2658. Parkinson's syndrome
  2659. an Englishman's home is his castle
  2660. ladies' man
  2661. tailor's dummy
  2662. Template:he-conj-paal-ef'al-sh'lemim
  2663. widow's walk
  2664. i'a
  2665. il'ă
  2666. sequins in one's eyes
  2667. you can't unring a bell
  2668. Ewing's sarcoma
  2669. don't pass go
  2670. all'insaputa di
  2671. A-'s
  2672. who's your daddy
  2673. states' rights
  2674. s'endormir
  2675. blind man's bluff
  2676. don't look a gift horse in the mouth
  2677. bust somebody's chops
  2678. bust someone's chops
  2679. can't've
  2680. that'll've
  2681. -n't
  2682. hate somebody's guts
  2683. St. Anthony's fire
  2684. diviner's sage
  2685. 'tain't
  2686. ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
  2687. pull up one's socks
  2688. raisons d'etre
  2689. dot the i's and cross the t's
  2690. harden one's heart
  2691. nine o'clock
  2692. couldn't've
  2693. aboves'd
  2694. Talk:ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
  2695. bo's'n
  2696. in one's eyes
  2697. raisons d'être
  2698. raison d'êtres
  2699. jack o'lantern
  2700. work one's arse off
  2701. work one's tail off
  2702. work one's fingers to the bone
  2703. wash one's hands of something
  2704. where there's smoke, there's fire
  2705. walk one's talk
  2706. keep one's eye on the ball
  2707. take one's eye off the ball
  2708. potter's wheel
  2709. under someone's spell
  2710. trompe-l'oeil
  2711. have an ace up one's sleeve
  2712. shanks' nag
  2713. d'après
  2714. insh'allah
  2715. blow someone's brains out
  2716. blow one's brains out
  2717. season's greetings
  2718. Stoli's
  2719. necker's knob
  2720. entre le marteau et l'enclume
  2721. entre l'arbre et l'écorce
  2722. marteau d'armes
  2723. m'ari
  2724. -'s
  2725. zinucl'u
  2726. wodka's
  2727. on one's watch
  2728. on someone's watch
  2729. da'a
  2730. on one's head
  2731. on someone's head
  2732. I'll be
  2733. piss in someone's pocket
  2734. renjitsuren'ya
  2735. nau'unnan
  2736. c'n
  2737. that's all she wrote
  2738. nougat'n
  2739. p'nawn da
  2740. p'nawn
  2741. settle someone's hash
  2742. Template:grc-ipatok-a(')
  2743. Template:grc-ipatok-aa(')
  2744. Template:grc-ipatok-aai(')
  2745. Template:grc-ipatok-aau(')
  2746. Template:grc-ipatok-aauh(')
  2747. Template:grc-ipatok-ai(')
  2748. Template:grc-ipatok-aj(')
  2749. Template:grc-ipatok-au(')
  2750. Template:grc-ipatok-auh(')
  2751. Template:grc-ipatok-e(')
  2752. Template:grc-ipatok-ee(')
  2753. Template:grc-ipatok-eei(')
  2754. Template:grc-ipatok-eeu(')
  2755. Template:grc-ipatok-eeuh(')
  2756. Template:grc-ipatok-ei(')
  2757. Template:grc-ipatok-eu(')
  2758. Template:grc-ipatok-euh(')
  2759. Template:grc-ipatok-i(')
  2760. Template:grc-ipatok-ii(')
  2761. Template:grc-ipatok-o(')
  2762. Template:grc-ipatok-oi(')
  2763. Template:grc-ipatok-oj(')
  2764. Template:grc-ipatok-oo(')
  2765. Template:grc-ipatok-ooi(')
  2766. Template:grc-ipatok-oou(')
  2767. Template:grc-ipatok-ou(')
  2768. Template:grc-ipatok-ow(')
  2769. Template:grc-ipatok-u(')
  2770. Template:grc-ipatok-ui(')
  2771. Template:grc-ipatok-uu(')
  2772. tiger's eye
  2773. That's the way the cookie crumbles
  2774. 'Aukekulelia
  2775. Ridgen's penguin
  2776. ne'er cast a clout til May be out
  2777. as dry as a dead dingo's donger
  2778. Talk:as dry as a dead dingo's donger
  2779. when'd
  2780. lady's mantle
  2781. get one's marching orders
  2782. substitutes' bench
  2783. la'au
  2784. pil'v
  2785. dog's letter
  2786. Heron's formula
  2787. a's
  2788. A's
  2789. haul one's ashes
  2790. haul someone's ashes
  2791. b's
  2792. B's
  2793. c's
  2794. C's
  2795. d's
  2796. D's
  2797. e's
  2798. E's
  2799. f's
  2800. g's
  2801. h's
  2802. F's
  2803. G's
  2804. H's
  2805. i's
  2806. j's
  2807. k's
  2808. l's
  2809. m's
  2810. n's
  2811. o's
  2812. p's
  2813. K's
  2814. q's
  2815. L's
  2816. M's
  2817. N's
  2818. O's
  2819. P's
  2820. r's
  2821. Q's
  2822. R's
  2823. s's
  2824. t's
  2825. v's
  2826. w's
  2827. x's
  2828. y's
  2829. z's
  2830. Z's
  2831. Y's
  2832. X's
  2833. W's
  2834. V's
  2835. T's
  2836. S's
  2837. that's what she said
  2838. ap't
  2839. diamonds are a girl's best friend
  2840. Transwiki:Soga'imiti
  2841. Wiktionary:Webster's Dictionary (1913)
  2842. Wiktionary talk:Webster's Dictionary (1913)
  2843. eats one's words
  2844. eating one's words
  2845. ate one's words
  2846. eaten one's words
  2847. hate someone's guts
  2848. Lao People's Democratic Republic
  2849. flap one's gums
  2850. Raynaud's
  2851. I've got your nose
  2852. who'd've
  2853. horse's mouth
  2854. horses' mouths
  2855. merc'hetaer
  2856. Keene's cement
  2857. Molisch's reagent
  2858. rei'itin
  2859. mutt'
  2860. vaikk'
  2861. syndrome d'immunodéficience acquise
  2862. keep on truckin'
  2863. mau'unta
  2864. assuefa'
  2865. Talk:that's the way life is
  2866. Talk:stars in one's eyes
  2867. Talk:someone's
  2868. Talk:What's your phone number?
  2869. Talk:how's the weather?
  2870. strafa'
  2871. Category:Translations to be checked (Mi'kmaq)
  2872. what's eating somebody
  2873. dare un'occhiata
  2874. feather in one's hat
  2875. a feather in one's cap
  2876. a feather in one's hat
  2877. break someone's heart
  2878. Haalpulaar'en
  2879. sur la même longueur d'onde
  2880. stick one's neck out
  2881. almost doesn't count
  2882. at one's wits' end
  2883. have eyes bigger than one's stomach
  2884. has eyes bigger than it's stomach
  2885. had eyes bigger than it's stomach
  2886. it's eyes are bigger than it's stomach
  2887. one's eyes are bigger than one's stomach
  2888. one's eyes are bigger than their stomach
  2889. it's eyes were bigger than it's stomach
  2890. one's eyes were bigger than one's stomach
  2891. one's eyes were bigger than their stomach
  2892. bitchin'
  2893. tout ce qui brille n'est pas or
  2894. l'habit ne fait pas le moine
  2895. Eat at Joe's
  2896. blind man's buff
  2897. scheletro nell'armadio
  2898. scheletri nell'armadio
  2899. a misura d'uomo
  2900. offre publique d'achat
  2901. burn a hole in one's pocket
  2902. Talk:which's
  2903. pieds d'argile
  2904. Talk:Noah's ark
  2905. l'esprit d'escalier
  2906. esprit de l'escalier
  2907. huile d'olive
  2908. clear one's throat
  2909. ya'll
  2910. clean as a hound's tooth
  2911. Darwin's frog
  2912. A' Chuimrigh
  2913. A' Ghearmailt
  2914. A' Ghrèig
  2915. Talk:get into someone's pants
  2916. Citations:TGI Friday's
  2917. hens' teeth
  2918. when it's at home
  2919. Appendix:O'clock
  2920. Talk:frog in one's throat
  2921. carré d'agneau
  2922. sindrome dell'intestino irritabile
  2923. sindromi dell'intestino irritabile
  2924. blow one's top
  2925. lose one's temper
  2926. printer's devil
  2927. Talk:n'y a-t-il
  2928. Talk:ya'll
  2929. don't put your eggs in one basket
  2930. qu'est-ce que
  2931. qu'est-ce qui
  2932. galleria d'arte
  2933. capo d'abbigliamento
  2934. Ch'orti'
  2935. acini d'uva
  2936. gallerie d'arte
  2937. capi d'abbigliamento
  2938. knocking on heaven's door
  2939. follow someone's footsteps
  2940. c'iniiŋ
  2941. c'iniin
  2942. Talk:one can run but one can't hide
  2943. cast one's vote
  2944. Quai d'Orsay
  2945. don't quit your day job
  2946. clair comme de l'eau de roche
  2947. smooth as a baby's bottom
  2948. plain as the nose on one's face
  2949. auto d'epoca
  2950. d'epoca
  2951. Talk:when you're up to your neck in alligators, it's easy to forget that the initial objective was to drain the swamp
  2952. Talk:I'm in love with you
  2953. Costa d'Avorio
  2954. hen's tooth
  2955. rei'ikkään
  2956. rei'ikkäät
  2957. rei'ittimen
  2958. s'arrêter
  2959. s'asseoir
  2960. rei'ittimet
  2961. hors d'oeuvres
  2962. poi'i
  2963. liu'u
  2964. mou'u
  2965. nau'u
  2966. User talk:Elohssa Naer'uoy
  2967. Thor's hammer
  2968. Thor's beard
  2969. medaglia d'oro
  2970. черв'як
  2971. throw one's cap over the windmill
  2972. throw one's hat over the windmill
  2973. that's just me
  2974. Talk:when it's at home
  2975. pomo d'Adamo
  2976. pomi d'Adamo
  2977. when he's at home
  2978. when she's at home
  2979. сім'я
  2980. pop a cap in someone's ass
  2981. mend one's pace
  2982. death's head
  2983. Sell my clothes, I'm going to heaven
  2984. take someone's point
  2985. take one's point
  2986. Citations:Dunkin' Donuts
  2987. pianta d'appartamento
  2988. piante d'appartamento
  2989. Citations:I'ma
  2990. I'ma
  2991. Citations:Chi-Chi's
  2992. Talk:everybody's
  2993. keep one's nose to the grindstone
  2994. mares' tails
  2995. kítzë'
  2996. stand on one's own two feet
  2997. have one's feet on the ground
  2998. fall on one's feet
  2999. land on one's feet
  3000. put one's foot in it
  3001. under one's feet
  3002. Category:'Are'are nouns
  3003. Category:'Are'are language
  3004. 's Gravenhage
  3005. poke one's nose into
  3006. stick one's nose into
  3007. it's never too late to mend
  3008. Talk:cut of one's jib
  3009. Category:Palu'e nouns
  3010. Category:Palu'e language
  3011. da's
  3012. You can't judge a book by its cover
  3013. Talk:camel's nose
  3014. raa'aksi
  3015. samgi'e
  3016. have a bone in one's leg
  3017. throw one's weight around
  3018. jus d'orange
  3019. qu'est-ce que c'est
  3020. make someone's day
  3021. make somebody's day
  3022. s'évanouir
  3023. Nan'ō
  3024. 5' cap
  3025. 5' end
  3026. sull'unghia
  3027. 3' end
  3028. Transwiki:In a coon's age
  3029. Citations:Abraham's bosom
  3030. direttore d'orchestra
  3031. liu'unnan
  3032. mau'unnan
  3033. direttori d'orchestra
  3034. Van der Waal's force
  3035. Talk:Van der Waal's force
  3036. poi'innan
  3037. puoliraa'an
  3038. Talk:don't count your chickens before they're hatched
  3039. get on one's nerves
  3040. jusqu'à
  3041. rei'itteet
  3042. N'Yawk
  3043. Category:K'iche' nouns
  3044. Category:K'iche' language
  3045. Transwiki:Doctors' mess
  3046. Ases' Garth
  3047. close one's eyes
  3048. Transwiki:O'odham
  3049. Talk:'taint
  3050. keep one's cards close to one's chest
  3051. ndivá'i
  3052. ndika'a
  3053. ndio'o
  3054. tisǒ'ma
  3055. Kǒ'yo
  3056. va'u
  3057. Category:Ge'ez nouns
  3058. Category:Ge'ez language
  3059. how's it hanging
  3060. to one's heart's content
  3061. 'a'
  3062. Citations:cut of one's jib
  3063. nau'ut
  3064. Jew's-ear
  3065. take leave of one's senses
  3066. Citations:take leave of one's senses
  3067. Category:Mandarin xiao'erjing
  3068. you can lead a horse to water but you can't make her drink
  3069. you can lead a horse to water but you can't make him drink
  3070. mau'un
  3071. poi'it
  3072. mau'ut
  3073. poi'in
  3074. Category:K'iche' pronouns
  3075. 'ilio
  3076. that's it
  3077. for one's liking
  3078. farmer's sausage
  3079. Brahmagupta's formula
  3080. Godwin's law
  3081. Citations:light someone's fire
  3082. pay one's dues
  3083. put one's shoulder to the wheel
  3084. donkey's ears
  3085. murder's out
  3086. monk's hood
  3087. lovers' tiff
  3088. Category:Dungan xiao'erjing
  3089. butchers' knife
  3090. out of one's depth
  3091. bite someone's head off
  3092. flip one's lid
  3093. nau'unta
  3094. Ó'Caltháin
  3095. de l'-
  3096. l'-
  3097. de l'
  3098. harsh one's mellow
  3099. harshing one's mellow
  3100. s'habiller comme la chienne à Jacques
  3101. tie one's hands
  3102. have one's hands tied
  3103. wash one's hands
  3104. put oneself in someone's shoes
  3105. how's it hanging?
  3106. tight as a duck's arse
  3107. buyer's remorse
  3108. shut one's mouth
  3109. shut one's face
  3110. plaque d'immatriculation
  3111. King's Lynn
  3112. monkey on one's back
  3113. have a monkey on one's back
  3114. a monkey on one's back
  3115. the monkey on one's back
  3116. take one's leave
  3117. mal d'auto
  3118. O'zbekiston
  3119. Qirg'izston
  3120. Afg'oniston
  3121. Index:Uzbek/o'
  3122. armée de l'air
  3123. armée de l'espace
  3124. olio d'oliva
  3125. oli d'oliva
  3126. baimu'er
  3127. Reye's syndrome
  3128. bus'sá
  3129. eal'li
  3130. gám'me
  3131. Devil's Triangle
  3132. to'rt
  3133. miel'li
  3134. oar'ri
  3135. wouldn't shout if a shark bit him
  3136. roll up one's sleeves
  3137. shoot 'em ups
  3138. shoot-'em-up
  3139. shoot-'em-ups
  3140. bend one's elbow
  3141. had've
  3142. lose one's head if it wasn't attached
  3143. Haast's eagle
  3144. Berlepsch's tinamou
  3145. Bartlett's tinamou
  3146. Taczanowski's tinamou
  3147. Darwin's nothura
  3148. Major Mitchell's Cockatoo
  3149. User:Ra'ike
  3150. there's many a slip twixt cup and lip
  3151. You can't judge a book by its cover.
  3152. Citations:rest on one's laurels
  3153. yishi'erniao
  3154. xing'ershangxue
  3155. fireman's carry
  3156. all'incontrario
  3157. don'tcha
  3158. goat's cheese
  3159. that's the ticket
  3160. a'a
  3161. Transwiki:Naruw'an
  3162. Talk:Joe's
  3163. get one's own back
  3164. bishop's collar
  3165. I'll see your X and raise you Y
  3166. I'll see your
  3167. I'll see your X and raise you a Y
  3168. I'll see your five and raise you ten
  3169. driver's licence
  3170. comme d'habitude
  3171. offer one's condolences
  3172. Chinaman on one's back
  3173. Hanyu Pinyin Fang'an
  3174. Talk:n'est
  3175. Talk:j'ai
  3176. brewer's droop
  3177. Transwiki:St Giles' Greek
  3178. get one's knickers in a knot
  3179. get one's shorts in a knot
  3180. get one's undies in a bundle
  3181. don't get your knickers in a knot
  3182. get one's shorts in wad
  3183. don't get your shorts in a knot
  3184. don't get your shorts in a wad
  3185. stone's throw
  3186. in all one's glory
  3187. mend one's ways
  3188. death's-head hawkmoth
  3189. dutchman's pipe
  3190. Dutchman's pipe
  3191. a-walc'h
  3192. King Charles' head
  3193. who's a pretty boy then
  3194. Category:Wiktionary pages that don't exist
  3195. Category:Mi'kmaq derivations
  3196. Ol Cemet'
  3197. da'an
  3198. King Charles's head
  3199. pomme d'Adam
  3200. d'homme à homme
  3201. lec'hienn
  3202. coup d'oeil
  3203. Bava Metzi'a
  3204. couldn've
  3205. p'raps
  3206. Fratelli d'Italia
  3207. L'viv
  3208. Tian'anmen
  3209. Lord's prayer
  3210. Tengmalm's owl
  3211. 'struth
  3212. the sky's the limit
  3213. all'erta
  3214. Roget's
  3215. eat one's own words
  3216. User:Thryduulf/it doesn't matter if this page gets deleted
  3217. sundowner's syndrome
  3218. them's the facts
  3219. didn't know what hit them
  3220. didn't know what hit him
  3221. didn't know what hit her
  3222. doesn't know what hit her
  3223. doesn't know what hit him
  3224. don't know what hit them
  3225. doesn't know what hit one
  3226. knock one's socks off
  3227. ting'erzouxian
  3228. yifenwei'er
  3229. lista d'attesa
  3230. pasta all'uovo
  3231. vent one's spleen
  3232. won't know what hit one
  3233. won't know what hit him
  3234. won't know what hit her
  3235. won't know what hit them
  3236. well ain't that the catfish in the trap
  3237. Talk:settle someone's hash
  3238. master's thesis
  3239. liste d'attesa
  3240. paste all'uovo
  3241. ban'yū
  3242. Citations:out of the side of one's mouth
  3243. plus ça change, plus c'est la même chose
  3244. plus ca change, plus c'est la meme chose
  3245. c'
  3246. man'yōshū
  3247. צ'ק
  3248. cup o' joe
  3249. have one's ears lowered
  3250. get one's ears lowered
  3251. lower one's ears
  3252. have someone's ears lowered
  3253. get someone's ears lowered
  3254. lower someone's ears
  3255. le beurre et l'argent du beurre
  3256. hedge one's bets
  3257. keep one's options open
  3258. s'infléchir
  3259. Dena'ina
  3260. Dena'inaq'
  3261. Category:Dena'ina proper nouns
  3262. Category:Dena'ina nouns
  3263. Category:Dena'ina language
  3264. ch'u
  3265. Category:Dena'ina conjunctions
  3266. Category:Dena'ina adverbs
  3267. Category:Dena'ina determiners
  3268. sh'izhi ... hdilan
  3269. Category:Dena'ina phrasebook
  3270. not someone's cup of tea
  3271. sht'a
  3272. gasht'ana
  3273. Category:Dena'ina particles
  3274. Category:Dena'ina pronouns
  3275. twist someone's arm
  3276. 'zackly
  3277. hq'u
  3278. Category:Dena'ina interjections
  3279. k'u
  3280. dach'
  3281. wan'an
  3282. raise one's hand
  3283. goat's milk cheese
  3284. satin'
  3285. ain' tu
  3286. clin d'œil
  3287. clin d'oeil
  3288. jin'iteki
  3289. hold one's water
  3290. mal de l'air
  3291. dog's breakfast
  3292. Category:cs:Tolkien's Middle-earth
  3293. animale d'affezione
  3294. animali d'affezione
  3295. Allah'a ısmarladık
  3296. te'oro
  3297. King's Counsel
  3298. lobe de l'oreille
  3299. out of one's league
  3300. er'esi
  3301. f'siti
  3302. confectioner's creams
  3303. L'argent ne tombe pas du ciel
  3304. battute d'arresto
  3305. feather one's nest
  3306. feather one's own nest
  3307. have one's cake and eat it
  3308. kan'nyū
  3309. pay through one's nose
  3310. kon'nyū
  3311. handyman's specials
  3312. sawyer's handful
  3313. shin'nyū
  3314. User:Watson's Hat
  3315. User talk:Watson's Hat
  3316. sen'nyū
  3317. chin'nyū
  3318. m'ass
  3319. one strike and you're out
  3320. guma'
  3321. for what it's worth
  3322. ulo'
  3323. han'nyū
  3324. han'nyūsuru
  3325. lalo'
  3326. ha'i
  3327. to'lang
  3328. tano'
  3329. hen'nyū
  3330. say it, don't spray it
  3331. mata'
  3332. san'nyū
  3333. puno'
  3334. ten'nyū
  3335. tan somebody's hide
  3336. sleeves from one's vest
  3337. mightn't've
  3338. not that there's anything wrong with that
  3339. se'se'
  3340. me'me'
  3341. wear something on one's sleeve
  3342. Bloom's syndrome
  3343. hurt one's feelings
  3344. ran'nyū
  3345. wan'nyū
  3346. n'importe
  3347. cover one's ass
  3348. jok'ainoa
  3349. cover someone's ass
  3350. cover somebody's ass
  3351. User:Sins We Can't Absolve
  3352. User talk:Sins We Can't Absolve
  3353. mo'
  3354. Talk:'s
  3355. kan'nin
  3356. kooni'ííni
  3357. rei'ittyä
  3358. take someone under one's wing
  3359. take somebody under one's wing
  3360. snap someone's head off
  3361. snap somebody's head off
  3362. snap off someone's head
  3363. snap off somebody's head
  3364. no matter how thin you slice it, it's still baloney
  3365. no matter how thin you slice it, it's still balonie
  3366. no matter how thin you slice it, it's still boloney
  3367. no matter how thin you slice it, it's still bologna
  3368. no matter how thin you slice it it's still balonie
  3369. no matter how thin you slice it it's still boloney
  3370. no matter how thin you slice it it's still bologna
  3371. no matter how thin you slice it it's still baloney
  3372. à l'entour
  3373. push one's luck
  3374. lose one's mind
  3375. blow someone's mind
  3376. qu'en
  3377. d'un
  3378. d'une
  3379. n'a
  3380. s'est
  3381. s'y
  3382. s'agit
  3383. qu'un
  3384. qu'on
  3385. qu'elle
  3386. qu'ils
  3387. qu'une
  3388. n'y
  3389. n'ont
  3390. l'un
  3391. n'en
  3392. s'en
  3393. d'en
  3394. d'or
  3395. d'avoir
  3396. qu'elles
  3397. n'ai
  3398. n'avait
  3399. m'a
  3400. l'a
  3401. qu'au
  3402. s'ils
  3403. n'était
  3404. d'y
  3405. lorsqu'il
  3406. rub salt into one's wounds
  3407. a dime's worth
  3408. in a league of one's own
  3409. Rt. Rev'd.
  3410. mujin'na
  3411. c'est du chinois
  3412. c'est de l'hébreu
  3413. write one's own ticket
  3414. affaire d'honneur
  3415. liu'unta
  3416. watch one's steps
  3417. vivre d'amour et d'eau fraîche
  3418. light someone's fire
  3419. lights someone's fire
  3420. lighting someone's fire
  3421. lit someone's fire
  3422. kon'in
  3423. outstay one's welcome
  3424. rapide comme l'éclair
  3425. cross one's path
  3426. be at somebody's beck and call
  3427. mind's eye
  3428. in two shakes of a cow's tail
  3429. in two shakes of a dog's tail
  3430. in two shakes of a duck's tail
  3431. out of one's sight
  3432. in one's sight
  3433. deoc'h
  3434. ganeoc'h
  3435. have one's cake and eat it, too
  3436. Talk:have one's cake and eat it, too
  3437. one can't judge a book by its cover
  3438. one can't tell a book by its cover
  3439. one cannot have one's cake and eat it too
  3440. take a page out of someone's book
  3441. take a page out of somebody's book
  3442. take a leaf from someone's book
  3443. take a leaf from somebody's book
  3444. take a page from someone's book
  3445. take a page from somebody's book
  3446. qui se ressemble s'assemble
  3447. Talk:like water off a duck's back
  3448. emperor's new clothes
  3449. 'bots
  3450. 'prentices
  3451. I'mma
  3452. mother's milk
  3453. you've got to crack a few eggs to make an omelette
  3454. everyman's right
  3455. Talk:p.o.'ed
  3456. palao'an
  3457. sa'
  3458. ha'nts
  3459. on s'en fout
  3460. s'en foutre
  3461. water's edge
  3462. andare d'intestino
  3463. don't let the bedbugs bite
  3464. lobe d'oreille
  3465. mind one's P's and Q's
  3466. demandeur d'asile
  3467. ploughman's
  3468. set in one's way
  3469. s'enivrer
  3470. c'hembraeg
  3471. buddha's hand
  3472. Stoliczka's mountain vole
  3473. Temminck's tragopan
  3474. avoir le beurre et l'argent du beurre
  3475. vouloir le beurre et l'argent du beurre
  3476. No'omi
  3477. c'hi
  3478. bump-n'-grind
  3479. bump n' grind
  3480. c'hemmadurioù
  3481. warc'hoazh
  3482. arc'hoazh
  3483. c'helenner
  3484. c'helennerien
  3485. medaglia d'argento
  3486. menare il can per l'aia
  3487. medaglie d'argento
  3488. putrefa'
  3489. lose one's touch
  3490. a stone's throw
  3491. pop one's cherry
  3492. fold one's tent
  3493. Hopi'sinom
  3494. tiro con l'arco
  3495. c'est de l’hébreu
  3496. tiri con l'arco
  3497. salto con l'asta
  3498. salti con l'asta
  3499. dov'
  3500. un'
  3501. cos'
  3502. anch'
  3503. quell'
  3504. quest'
  3505. com'
  3506. dev'
  3507. gliel'
  3508. qual'
  3509. qualcos'
  3510. bell'
  3511. mezz'
  3512. nient'
  3513. quand'
  3514. quant'
  3515. senz'
  3516. neanch'
  3517. tutt'
  3518. ch'
  3519. roc'h
  3520. Citations:off one's rocket
  3521. Talk:Allah'a ısmarladık
  3522. Bewick's swan
  3523. médaille d'argent
  3524. médaille d'or
  3525. bump-'n'-grind
  3526. bump 'n' grind
  3527. scavenger's daughters
  3528. Talk:hide one's light under a bushel
  3529. 'l
  3530. p'
  3531. miller's thumb
  3532. Irlanda ta' Fuq
  3533. in Abraham's bosom
  3534. Talk:have a chip on one's shoulder
  3535. story of one's life
  3536. nyūkon'na
  3537. witches' Sabbath
  3538. fly one's freak flag
  3539. t'internet
  3540. t'Internet
  3541. KO'd
  3542. KO's
  3543. KO'ing
  3544. force one's hand
  3545. forces one's hand
  3546. forcing one's hand
  3547. forced one's hand
  3548. Citations:what's with
  3549. Citations:Applebee's
  3550. adorn'd
  3551. you'se
  3552. rarefa'
  3553. file d'attente
  3554. buco dell'ozono
  3555. Talk:hold one's urine
  3556. shake one's head
  3557. quarto d'ora
  3558. buchi dell'ozono
  3559. quarti d'ora
  3560. get on someone's case
  3561. be on someone's case
  3562. be on somebody's case
  3563. on someone's case
  3564. on somebody's case
  3565. Talk:I'd've
  3566. you can run but you can't hide
  3567. it's not the end of the world
  3568. it's no skin off my back
  3569. Where's the beef
  3570. damned if you do and damned if you don't
  3571. cat got one's tongue
  3572. xochi'
  3573. d'andata
  3574. boatswain's pipes
  3575. boatswain's chairs
  3576. Rus'
  3577. Category:Entries which need Ge'ez script
  3578. off one's game
  3579. off of one's game
  3580. Pickett's charge
  3581. d'improvviso
  3582. hangman's nooses
  3583. Qur'ans
  3584. Category talk:Wiktionary pages that don't exist
  3585. Citations:Pickett's charge
  3586. blow one's nose
  3587. have ants in one's pants
  3588. flying one's freak flag
  3589. blow somebody's mind
  3590. blow one's mind
  3591. Citations:have ants in one's pants
  3592. ants in one's pants
  3593. wipe one's nose
  3594. stationer's
  3595. miner's canary
  3596. there's no such thing as a free lunch
  3597. there ain't no such thing as a free lunch
  3598. Cetti's warbler
  3599. -'er
  3600. bucks' party
  3601. 'scuses
  3602. 'scusing
  3603. 'scused
  3604. User:Msh210/R'n'B/00
  3605. User:Msh210/R'n'B/1
  3606. User:Msh210/R'n'B/2
  3607. User:Msh210/R'n'B/3
  3608. User:Msh210/R'n'B/4
  3609. User:Msh210/R'n'B/5
  3610. User:Msh210/R'n'B/6
  3611. User:Msh210/R'n'B/7
  3612. User:Msh210/R'n'B/8
  3613. User:Msh210/R'n'B/9
  3614. User:Msh210/R'n'B/10
  3615. User:Msh210/R'n'B/11
  3616. User:Msh210/R'n'B/12
  3617. User:Msh210/R'n'B/13
  3618. User:Msh210/R'n'B/14
  3619. User:Msh210/R'n'B/15
  3620. User:Msh210/R'n'B/16
  3621. User:Msh210/R'n'B/17
  3622. User:Msh210/R'n'B/18
  3623. User:Msh210/R'n'B
  3624. thank one's lucky stars
  3625. there've
  3626. Template:topic cat parents/Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  3627. Template:topic cat description/Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  3628. Template:topic cat parents/Tolkien's Middle-earth
  3629. Template:topic cat description/Tolkien's Middle-earth
  3630. after one's own heart
  3631. Citations:Occam's razor
  3632. Dressler's syndrome
  3633. 'dswounds
  3634. bite one's head off
  3635. bite somebody's head off
  3636. bite off someone's head
  3637. bite off somebody's head
  3638. bite off one's head
  3639. tilti'
  3640. pocho'
  3641. tzica'
  3642. nyūnen'na
  3643. a'
  3644. do one's utmost
  3645. offer one can't refuse
  3646. be on it's way out
  3647. Talk:'struth
  3648. bilog manipu'on
  3649. Talk:twist someone's arm
  3650. bon ap'
  3651. I'll say
  3652. y'see
  3653. Talk:I'll see your X and raise you Y
  3654. ichca'
  3655. cacahua'
  3656. User talk:Conrad.Irwin/α'
  3657. clean one's clock
  3658. clean somebody's clock
  3659. true lover's knot
  3660. sick to one's stomach
  3661. on one's uppers
  3662. put hair on somebody's chest
  3663. Talk:busman's holiday
  3664. spill one's seed
  3665. j'adoube
  3666. 'zactly
  3667. stick to one's guns
  3668. Cleese's woolly lemur
  3669. Paul Allen's flower fly
  3670. Bill Gates' flower fly
  3671. Sir David's long-beaked echidna
  3672. collect one's thoughts
  3673. gather one's thoughts
  3674. collect one's wits
  3675. gather one's wits
  3676. Br'er Rabbit
  3677. it doesn't matter
  3678. piu'
  3679. saggar maker's bottom knockers
  3680. mac 'n' cheese
  3681. po'boy
  3682. po' boy
  3683. Transwiki:Sa'idi
  3684. penny for one's thoughts
  3685. Citations:send shivers down someone's spine
  3686. don't do anything I wouldn't do
  3687. répondez s'il vous plaît
  3688. Talk:l'esprit de l'escalier
  3689. brewer's yeasts
  3690. have one's number on it
  3691. gvd'en
  3692. Talk:pwn'd
  3693. cat's-eye
  3694. mot d'esprit
  3695. fly by the seat of one's pants
  3696. light somebody's fire
  3697. fix someone's wagon
  3698. fix somebody's wagon
  3699. fix someone's red wagon
  3700. fix somebody's red wagon
  3701. fix one's wagon
  3702. fix one's red wagon
  3703. freno d'emergenza
  3704. Talk:Texas hold 'em
  3705. look what the cat's dragged in
  3706. look what the cat's brought in
  3707. in one's own right
  3708. money can't buy happiness
  3709. ye'elimite
  3710. hang on someone's every word
  3711. freni d'emergenza
  3712. keep one's cards close
  3713. hold one's cards close to one's chest
  3714. play one's cards close to one's chest
  3715. play one's cards close to one's vest
  3716. keep one's cards close to one's vest
  3717. hold one's cards close to one's vest
  3718. hold one's cards close
  3719. play one's cards close
  3720. goat's milk cheeses
  3721. keep one's cards close to the chest
  3722. play one's cards close to the chest
  3723. hold one's cards close to the chest
  3724. keep one's cards close to the vest
  3725. play one's cards close to the vest
  3726. hold one's cards close to the vest
  3727. throw one's hat in the ring
  3728. keep one's mouth shut
  3729. User:L'Aquatique
  3730. User talk:L'Aquatique
  3731. keep one's counsel
  3732. keep someone's counsel
  3733. keep somebody's counsel
  3734. keep one's own counsel
  3735. flea in one's ear
  3736. 'pon
  3737. don't cry over spilled milk
  3738. Talk:H'Mông
  3739. housemaid's knee
  3740. s'habiller
  3741. boucle d'oreille
  3742. Jumu'ah
  3743. Talk:for what it's worth
  3744. When you're up to your neck in alligators, it's easy to forget that the initial objective was to drain the swamp
  3745. Talk:When you're up to your neck in alligators, it's easy to forget that the initial objective was to drain the swamp
  3746. there's no place like home
  3747. Sabine's gull
  3748. letters after one's name
  3749. san'nyūsuru
  3750. whyn't
  3751. make a stick for one's own back
  3752. huilo'
  3753. epaso'
  3754. ilhui'
  3755. p'tit
  3756. Hallowe'eny
  3757. get one's ducks in a row
  3758. Talk:I'm a doctor, not a...
  3759. boucles d'oreille
  3760. ass'n
  3761. d'avanzo
  3762. talk one's way out of
  3763. down on one's luck
  3764. feeling one's oats
  3765. chargé d'affaires
  3766. one swallow doesn't make a summer
  3767. It's never too late to mend
  3768. That's the way the ball bounces
  3769. There's more than one way to skin a cat
  3770. will-o'-wisp
  3771. Citations:will-o'-wisp
  3772. ballin'
  3773. feu d'artifice
  3774. shin'yū
  3775. driver's licences
  3776. sistema d'allarme
  3777. sistemi d'allarme
  3778. valet d'écurie
  3779. sell one's soul
  3780. sfa'
  3781. numero d'onda
  3782. numero d'ossidazione
  3783. numeri d'onda
  3784. numeri d'ossidazione
  3785. good ol' boy
  3786. maître d's
  3787. Toile d'araignée mondiale
  3788. begonia's
  3789. 'twouldn't
  3790. chefs d'oeuvre
  3791. lady's men
  3792. 'puter
  3793. 'puters
  3794. onda d'urto
  3795. hors-d'oeuvre
  3796. hors-d'oeuvres
  3797. onde d'urto
  3798. miners' canaries
  3799. miners' canary
  3800. miner's canaries
  3801. to pick one's nose
  3802. hospita's
  3803. ne're-do-well
  3804. quando il gatto non c'è, i topi ballano
  3805. non dire gatto se non ce l'hai nel sacco
  3806. non vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso
  3807. non c'è trippa per gatti
  3808. Category:Entries with non-standard headers (On'yomi readings)
  3809. m'y
  3810. m'en
  3811. left to one's own devices
  3812. agenda's
  3813. artist's proof
  3814. s'évanouir dans la nature
  3815. Buck's Fizz
  3816. blow one's chances
  3817. no'm
  3818. Gorlin's syndrome
  3819. s'effondrer
  3820. l'ee
  3821. p'ee
  3822. Citations:I'd've
  3823. you'd've
  3824. he'd've
  3825. we'd've
  3826. they'd've
  3827. tops'l
  3828. armées de l'air
  3829. armées de l'espace
  3830. papa's
  3831. ma's
  3832. oma's
  3833. opa's
  3834. a dh'aithghearr
  3835. two pennies' worth
  3836. Buck's Fizzes
  3837. Talk:greengrocer's apostrophe
  3838. cat's eye
  3839. cats' eyes
  3840. mugs' games
  3841. Who's 'she', the cat's mother?
  3842. Who's she, the cat's mother?
  3843. vu'u
  3844. pi'i
  3845. su'i
  3846. fe'i
  3847. Jacob's coat
  3848. 'rents
  3849. you can't fight city hall
  3850. I'm all right, Jack
  3851. see 'ya
  3852. jump one's bones
  3853. jumps one's bones
  3854. jumping one's bones
  3855. jumped one's bones
  3856. Bahama's
  3857. Maccy D's
  3858. Jap's eye
  3859. Japs' eyes
  3860. devil's advocates
  3861. ren'aisuru
  3862. gives 'em what for
  3863. gives 'er what for
  3864. gives 'im what for
  3865. give 'em what-for
  3866. give 'er what-for
  3867. give 'im what-for
  3868. give 'em what for
  3869. give 'er what for
  3870. give 'im what for
  3871. gives 'im what-for
  3872. gave 'em what-for
  3873. gave 'er what-for
  3874. gave 'im what-for
  3875. gave 'em what for
  3876. gave 'er what for
  3877. gave 'im what for
  3878. gives 'em what-for
  3879. gives 'er what-for
  3880. giving 'em what for
  3881. giving 'im what for
  3882. giving 'er what for
  3883. giving 'em what-for
  3884. giving 'er what-for
  3885. giving 'im what-for
  3886. givin' him what for
  3887. givin' her what for
  3888. givin' them what for
  3889. givin' them what-for
  3890. givin' her what-for
  3891. givin' him what-for
  3892. givin' 'em what-for
  3893. givin' 'er what-for
  3894. givin' 'im what-for
  3895. givin' 'em what for
  3896. givin' 'er what for
  3897. givin' 'im what for
  3898. givin' one what for
  3899. givin' one what-for
  3900. Sts'Ailes
  3901. nail one's colours to the mast
  3902. chôl'ye
  3903. k'ko'sas
  3904. shareholders' derivative action
  3905. shareholders' derivative actions
  3906. bandes d'arrêt d'urgence
  3907. that's more like it
  3908. s'accroupir
  3909. s'efforcer
  3910. s'esclaffer
  3911. l'erba del vicino è sempre più verde
  3912. it's a pleasure
  3913. beat 'em ups
  3914. coup de l'étrier
  3915. Citations:the yen an' anny
  3916. nail one's colors to the mast
  3917. jus'
  3918. don'
  3919. i'da
  3920. Transwiki:Banker's dozen
  3921. point d'Angleterre
  3922. s'écouler
  3923. dogma's
  3924. greengrocers' apostrophes
  3925. gov't
  3926. cailleachag a' chinn ghuirm
  3927. cailleachag a' chinn duibh
  3928. cailleach bheag a' chìrein
  3929. laugh one's head off
  3930. bishop's collars
  3931. Talk:can't see the trees for the forest
  3932. 'bye
  3933. Template talk:he-conj-paal-ef'al-sh'lemim
  3934. Template:Hebrew qal shelemim ef'ol
  3935. Template:Hebrew qal lamed-ayin ef'al
  3936. 's urrainn do
  3937. sott'occhio
  3938. sott'
  3939. liquefa'
  3940. glien'
  3941. grand'
  3942. Talk:li'l
  3943. Category:'Auhelawa verbs
  3944. how'll
  3945. Talk:it's a pleasure
  3946. rabbit's foot
  3947. gapers' block
  3948. gaper's block
  3949. gawkers' block
  3950. gawker's block
  3951. sou'westers
  3952. feuille d'acanthe
  3953. bear's breeches
  3954. bear's-breech
  3955. bear's breech
  3956. you don't dip your pen in company ink
  3957. you don't dip your pen in the company's ink
  3958. you don't dip your pen in the company inkwell
  3959. you don't dip your pen in the inkwell
  3960. don't dip your pen in the company ink
  3961. don't dip your pen in the company's ink
  3962. don't dip your pen in the company inkwell
  3963. don't dip your pen in the company's inkwell
  3964. don't dip your pen in the inkwell
  3965. do not dip your pen in the company's ink
  3966. do not dip your pen in the company's inkwell
  3967. you do not dip your pen in the company's ink
  3968. you do not dip your pen in the company's inkwell
  3969. you don't dip your pen in the company ink
  3970. you don't dip your pen in the company's inkwell
  3971. thorns in one's side
  3972. Talk:Godwin's law
  3973. fools' errands
  3974. upset someone's applecart
  3975. Talk:you can't judge a book by its cover
  3976. don't judge a book by its cover
  3977. Presidents' Day
  3978. Washington's Birthday
  3979. piede d'atleta
  3980. piedi d'atleta
  3981. '90s
  3982. Rubik's Cube
  3983. Rubik's cubes
  3984. nozze d'argento
  3985. nozze d'oro
  3986. in the driver's seat
  3987. Talk:ma'am
  3988. sana'ne
  3989. ka'chakamawa
  3990. shpaki'techi
  3991. cho'kapeli
  3992. ana'shana
  3993. na'yeni
  3994. ayi'ti
  3995. pya'kijnani
  3996. ana'shanaye
  3997. lache'ta
  3998. ka'nil sheye
  3999. chena'to
  4000. likajpe'ta
  4001. tsepe'ta
  4002. sye'ki
  4003. ma'sha
  4004. aki'sho
  4005. lajpa'sachi
  4006. pewa puti'na
  4007. pe'cha
  4008. ma'sheti
  4009. tsemo'ye
  4010. a'pujki
  4011. ma'pata
  4012. usma'chachi
  4013. pi'tochi
  4014. ocha'tina
  4015. kajsho'meki
  4016. kajso'no tsakala
  4017. a'lotsi'ta
  4018. akachelo'ta
  4019. na'tepelejka
  4020. chi'nashtalichi
  4021. shamle'choma
  4022. ma'lushana
  4023. nuka'chomachi
  4024. lota'choma
  4025. chepe'kiline
  4026. na'yechoma
  4027. na'kolyaye
  4028. ma'pojtamala chunka
  4029. ma'pojtamala
  4030. ka'sulujyaka
  4031. ishama che'na'ti
  4032. ilya'lan kati
  4033. lokote'sho'lochi
  4034. na'yejchoma
  4035. na'sekolojka
  4036. peski'tujka
  4037. ikakwi'ti
  4038. chunka ma'pojta
  4039. ma'pojta
  4040. i'yijku shana
  4041. shipotoshka'sho'lochi
  4042. ala'ye
  4043. tiki'tsa
  4044. to'sona
  4045. ana'ye
  4046. ita'la
  4047. mache'choma
  4048. alijkwa'takochi
  4049. a'soowa
  4050. me'sawa
  4051. nu'pijkaplejcha
  4052. shaki'su
  4053. kwe'la
  4054. ma'pwalo
  4055. cho'kota
  4056. e'teshuli
  4057. pya'choma
  4058. kapaletsi'ta
  4059. a'mashuupi
  4060. ishakatu'kulu'to kana
  4061. Citations:rock'n'roll
  4062. jeweller's
  4063. watchmaker's
  4064. Citations:hold'em
  4065. User:Nestum82/Hikaiat Shamsu 'L-Bahrain
  4066. Venus' comb
  4067. lady's comb
  4068. shepherd's needle
  4069. Figlio dell'Uomo
  4070. golfer's elbow
  4071. pu'uwai
  4072. Talk:plus ça change, plus c'est la même chose
  4073. 'sall good
  4074. Adam's apples
  4075. Bill Gates' flower flies
  4076. Bill Gates' flower flys
  4077. fo' shizzle
  4078. horses' doovers
  4079. There isn't any easy way to say this
  4080. c'est à dire
  4081. je t'en prie
  4082. segno d'interpunzione
  4083. segni d'interpunzione
  4084. diritti dell'uomo
  4085. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
  4086. People's Liberation Army Navy
  4087. People's Liberation Army
  4088. rayon d'action
  4089. I'ven't
  4090. you'ven't
  4091. he'sn't
  4092. she'sn't
  4093. we'ven't
  4094. calendario dell'Avvento
  4095. levée d'écrou
  4096. blanchiment d'argent
  4097. calendari dell'Avvento
  4098. hangin'
  4099. wern't
  4100. ma'koleti
  4101. sa'pu
  4102. ashpijka'chachi
  4103. ta'wojko
  4104. pya'sino
  4105. wa'ni
  4106. yashtijka mo'sojko
  4107. break one's fast
  4108. break somebody's heart
  4109. ma'sho
  4110. kashele'taka
  4111. meyana'shanaye
  4112. upa'saknanisti
  4113. a'ti
  4114. polawa'ti
  4115. chiklo'ti
  4116. me'na
  4117. ma'kona
  4118. chkwa'ti
  4119. tu'lu
  4120. ma'nali
  4121. itepo'sa
  4122. iso'no
  4123. na'shanana
  4124. kujpawa'to
  4125. yaple'ti
  4126. kolo'sheta
  4127. itso'me
  4128. melo'ti
  4129. katsala'taka
  4130. ijsana'to
  4131. mo'sojko
  4132. sha'me
  4133. pa'sawa
  4134. ka'nakosilo
  4135. wa'ni tsijta
  4136. pi'ti
  4137. kya'ti
  4138. ijsu'pa
  4139. u'ti
  4140. nome d'arte
  4141. ד'
  4142. march to one's own drum
  4143. march to one's own drummer
  4144. Gunter's chain
  4145. Gunter's Chain
  4146. Gunter's chains
  4147. Talk:don't
  4148. bernard l'ermite
  4149. Baird's tapir
  4150. nomi d'arte
  4151. pickin' and grinnin'
  4152. Category:Kalispel-Pend d'Oreille adverbs
  4153. Category:Kalispel-Pend d'Oreille adjectives
  4154. Category:Kalispel-Pend d'Oreille plurals
  4155. Citations:get somebody's goat
  4156. Talk:it's never too late to mend
  4157. cent'anni
  4158. quarant'anni
  4159. trent'anni
  4160. vent'anni
  4161. quest'anno
  4162. tutt'altro
  4163. varkiclaflo'i
  4164. Talk:cliche'
  4165. tp'tpósgan
  4166. t'taukéinchst
  4167. t'shez
  4168. zísp'sh
  4169. z'né
  4170. chz'sélpten
  4171. Gweddi'r Arglwydd
  4172. c'erano
  4173. com'era
  4174. com'è
  4175. dov'era
  4176. n't
  4177. rhoi'r gorau
  4178. ottant'anni
  4179. sessant'anni
  4180. anch'egli
  4181. i'w
  4182. z'
  4183. juge d'instruction
  4184. 'ndrangheta
  4185. nient'altro
  4186. Vincent's angina
  4187. Vincent's infection
  4188. Vincent's stomatitis
  4189. 'ndranghete
  4190. banjo's
  4191. b' àill leat
  4192. b' àill leibh
  4193. b'
  4194. qualcos'altro
  4195. capello d'angelo
  4196. Cooper's hawk
  4197. s'enfuir
  4198. droits de l'homme
  4199. Barrow's goldeneye
  4200. Wigner's friend
  4201. Talk:'s nachts
  4202. diéthylamide de l'acide lysergique