User:Xenos melophilos/Khalaj grammar

THIS IS A WORK IN PROGRESS

Nouns

edit

The normal word formation is:

Stem + derivational suffix + plural + possessive + case

When it comes the suffix -ki, it may be go on:

Stem + derivational suffix + plural + possessive + case + -ki + plural + possessive + case

Plurals

edit

The common plural suffix is -lər / -lar. For example:

Word 1 Word 2
singular tâğ (mountain) köz (eye)
plural tâğlar (mountains) közlər (eyes)

There's also the suffix -gil, borrowed from Azerbaijani -gil and it allows a family to be mentioned by a single member. Also compare:

Khalaj plurals
Word 1 Word 2
singular bâcım (my sister) bâcı (her/his sister)
plural bâcımgil (my sister's family) bâcıları (her/his sisters)
Turkish plurals
Word 1 Word 2
singular bacım (my sister) bacı (her/his sister)
plural bacımlar (my sister's family) bacıları (her/his sisters)

Possessives

edit
Suffixes of Possession (after consonant)
1st 2nd 3rd
singular -üm, -ım -ü̂ñ, -ııñ -i ~ -isi, ~ -ısı
plural -ümüz, -ımız -üñüz, -ıñız -ləri ~ -lərisi, -ları ~ -larısı
Suffixes of Possession (after vowel)
1st 2nd 3rd
singular -m -si, -sı
plural -müz, -mız -ñüz, -ñız -ləri ~ -lərisi, -ları ~ -larısı

The 3rd person singular possessive -i ~ -isi may also stand for the plural counterpart.

Cases

edit

Nominative

edit

The nominative is a endingless case. It has the following functions:

 • Subject: The basis of the nominal and verbal predicate.
 1. Biz hoğrıyaq (We are thiefs).
 2. Bâla hığla (The child cried).
 • Existential basis: The basis of existential sentences.
 1. diyə satan-artı (There was a pot seller).
 2. pâdişâhî vâr-artı (There was a monarch).
 • Predicate noun or adjective.
 1. Mən hoğrırsam (I am a thief too).
 2. Bizüm bâlıq êydisi havuları (Our village chief is good).
 • It's the case of making something.
 1. Âdam bəndəñ xalq êtdi (He made Adam, the servant, a people).
 2. İsmâîlü kərək qurbânlıq şağañ (You must make [kərək şayığañ] Ishmael a sacrifice).
 • Usually replaces the genitive when forming compounds.
 1. Əlüm barmaqı (The finger of my hand).
 2. söz Hârûn qulâqıña êrdi (This word reached Harun's ear).
 • Temporal.
 1. Kêçə kəldi köri (He came at night to look).
 2. Kêçələr dərvîşlük ləbâsınla tolğan-artı (He walked around at night [lit. “nights”] in dervish clothes).
 • Direction (similar to dative and locative).
 1. Vardım Təhrân bənzîn alığam (I went to Tehran to buy gasoline).
 2. Vaq hâğa (He/She looked behind him/herself).
 • "Order" (as in "three glasses of beer", "a flock of sheep").
 1. Bôrda ü̂ç sâat yôllar (It's three hours away from here)
 2. Buğda ta tikə həkmüşək (We also sowed some wheat)
 • Apposition.
 1. Hâşum dâyım (Hashum, my maternal uncle).
 2. Biz îrânluğlar (We, iranis).
 • Parataxis.
 1. hüzüm u hunduvânalarda todğıça pim (I want to eat these grapes and melons until I get full).
 2. Közüm yôl u ö̂züm êşükçə qâldım (My eyes were [lit. “my eye was]” on the way and I myself stayed at the door).
 • Topic.
 1. Ô bö̂rü, ki həmmîşə bâşı hâğrıyôr, dəvâ nə̂rsə? (“That wolf, whose head hurts all the time, what's wrong with it?”).
 2. Mən, âtım Qulâm Abbâs (Me, my name is Ghulam Abbas).
 • Indefinite direct object.
 1. Çây iyôrım (I'm drinking tea).
 2. Mən səñə kitâb aldım (I bought you a book).
 • Vocative:
 1. Bâbâ! (“Dad!”).
 2. Mullâ! (“Mullah!”).

Genitive

edit

The genitive suffix is -ü̂ñ / -ııñ after consonant (-in / -ın after the suffix -ki) and after vowels. It's used for making compounds.

 1. Əlümü̂ñ barmaqı (The finger of my hand).
 2. Şâh Abbâsü̂ñ qasrıça (In Shah Abbas' castle).

It can also be used predicatively:

 1. Oğul ta ö̂zümü̂ñərü, qıız ta ö̂zümü̂ñ (Both the boy is mine and the girl is mine).
 2. Nısma sənü̂ñ ôlığa, nısma mənüm (Half of it may be yours, half mine).

Dative

edit

The dative suffix is -kə / -qa. The dative denotes the target point of an action. The object is not seen as a whole (as the accusative), but only as a target point.

 1. Hatqa hü̂ndi (He/She get on the horse).
 2. Nənələriñə hâyır (They say to their mother).
 • The dative expresses an exchange value.
 1. Vêrdüm əçkü əvəziñə (I gave the goat in exchange).
 2. Satam tö̂rt abbâsıqa (I sell it for four abbasi).
 • The dative can describe who or what something is intended for.
 1. Kərək kişi alığa biləsiñə (We have to get a wife for him).
 • Time indication + dative = exactly at the specified desired time (it means a point in time).
 1. Sabâyı küniñə kəldi ənâr bâğçaña (The next day [lit. “in the morning of the day”] he came to the pomegranate orchard).
 2. Kəldük şâmqa həv (We came home in the evening).
 • Sometimes, the dative is used when the locative would be expected.
 1. Qudruqı yapış bûzək (Its tail stuck to the ice).
 2. Şəhr xalqı hığluparta meydânqa (The people of the city should gather in the square).
 • The dative expresses vow and hope.
 1. Imîedvâram Xudâqa (I hope in God).
 2. Hikmək ând ôlıta? (“Should the oath be with the bread?”).

Accusative

edit

The accusative suffix is / after consonants and after vowels (yeah the post-vocalic form of accusative, genitive and 2nd person singular possessive are the same). The accusative refers to the clearly defined “direct” = holistically recorded object. Sometimes the accusative and dative may altenate.

 1. Hatı hü̂nəkəlm (I will mount the horse).
 2. sözü hâyma (Don't say this word).
 • It can be understood as accusativus relationis.
 1. Kördi bullar dânışaqııñ nə̂rsə (He saw (regarding) their speech what it is).
 2. Əgər mə̂nü hişəyôrııñ biləñ kələm (If you wish me to come with you).
 • It's used to express time:
 1. Duvvum künü kəldi (She came on the second day).
 2. Bögünü (Today).

Locative

edit

The locative suffix is -çə / -ça. Its main meaning is "rest in or near a place" or "movement within the place or near it".

 1. şəhrçə ü̂ç nəfər rəfîq-əmüşlər (In a city three men were comrades).
 2. Ô hərçə ü̂ç oğul vâr-amış (That man had three sons [lit. “There were three sons with/near that man”]).
 • The locative is rarely used temporally, when it's used thus, it means "within a longer period of time, of which a significant or all part is taken".
 1. kêçəçə qasr va bâğ qayıralar (Within one night they build a castle and a garden).
 2. Şâh Ismâîl zamânıça vazîrî vâr-irti (At the time of Shah Ismail there was a vizier).
 • The locative is often used to indicate a goal at which one wants to linger longer, however, it should be noted that locative instead of dative only applies to the verb of movement or moving.
 1. kişi sanduqça (He put this woman in the coffin).
 2. Hây: Varım tâğça taqı yatım (“He said: ‘I go to the mountain and settle down’”).

Ablative

edit

The ablative suffix is -də / -da or -dən / -dan. Usually this is the case of distancing (“where from”).

 1. Yârım êşüklərîñdən hü̂nmüş (My girlfriend walked away from their door).
 2. Yirəkümüz kudûrət bôşarı (Our heart is free from sorrow).
 • It is used in the sense of "along, behind, through".
 1. Əlisîñdə yapış (He/she grabbed him by the hand).
 2. Kərək ullar hârtııñda yovarğa (Must go after them).
 • It's used temporally, mainly in the sense of "every": kün (every day), kêçə (every night).
 1. Bəndümuzü kün suvqa vêrür (He gives our dike over to the water every day).
 2. Do sâat kêçə varmış-artı (Two hours had passed before the night).
 • It has a comparative function.
 1. Ullarda bədtərərü (It's worse than those).
 2. Mən sən kü̂çluğtaram (I am stronger than you).
 • It's used as partitive.
 1. Şâlııñda vêrdü̂ñ (You gave (a piece) of your scarf).
 2. ü̂ç nəfər si (One of these three people).
 3. dâna şinələr tökdi câm iñə (He/She poured one of these pebbles into the glass).
 • It's used as a predicate in the sense of "belonging to".
 1. sənü̂ñ bâzûbəndlərü̂ñ (This is from your bracelets).
 2. Pələng cınsııñdarsam (I belong to the panther family).
 • It expresses the means from which something is completed.
 1. ayıd səlâtînlərümuz qâlmış (This festival has been preserved by our sultans).
 2. Suvda tôq ôl (It became full of water).
 • It expresses the reason or cause.
 1. Kullı zâd nâzuklıqda qırılar, âdəmîzâd yoğunlıqda (Everything breaks because of thinness, people because of arrogance).
 2. Həm âçlıqda həm âşıqlıqda yıqınar (He collapses from both hunger and infatuation).

Instrumental

edit

The instrumental suffix is -lə / -la or -lən / -lan (though sometimes it may alternate with ablative). It has the following functions:

 • Means and tools with which an activity is carried out.
 1. Ö̂z közüm kördüm (I saw it with my own eyes).
 2. Qırqı ta mən şəmşîr vurdım (But I slew the forty with the sword).
 • To be equipped with something.
 1. Dərvîşlük ləbâsıñla yôrır-artı (He walked around in dervish clothes).
 2. Qasrî vâr-irü qırq êşük (She has a castle with forty doors).
 • Comitative sense.
 1. Şâh vəzîrləriñlə şikârqa varır (The shah goes hunting with his viziers).
 2. Şâh Abbâs əgər bâlıq məñə vêr hatla bilə, xəyli havul-artı (If shah Abbas gave me a village and also with a horse, it would be very nice).
 • Conjunctive, mostly with -u.
 1. kişi hərimiş (There were a woman and a man).
 2. Qıızlayu kidəyi (The bride and the bridegroom).
 • Adverbial.
 1. tâşı yavâşla kötürdi (He slowly picked up this stone).
 • When speaking to oneself.
 1. Ö̂ziñlə hây (He said to himself).

Equative

edit

5 suffixes and one preposition stand for the equative, being the most common -vâra. The other forms are -cûrıña, çûn, -raqamıña, -təki and -turıña. It's used to express comparison and similarity.

 1. Səninki məninkivâra ôlır (Yours becomes like mine).
 2. kişi qəşəng, hâyvâra (This woman is beautiful, is like the moon).
 • For quantity, the suffix is -qadar.
 1. Əgər dâyımızarı, kərək bizdiqadar qazâ pi (If he is our uncle, he must eat (the food) as much as we do).
 2. həv bidükərü, tâğqadararı (This house is big, is like a mountain).

Possessives joined to cases

edit
Suffixes of possession plus cases (after consonants)
1st singular 2nd singular 3rd singular 1st plural 2nd plural 3rd plural
nominative -üm, -ım -ü̂ñ, -ııñ -i ~ -isi, ~ -ısı -ümüz, -ımız -üñüz, -ıñız -ləri ~ -lərisi, -ları ~ -larısı
genitive -ümü̂ñ, -ımııñ -ü̂ñü̂ñ, -ııñııñ -inü̂ñ ~ -isinü̂ñ, -ınııñ ~ -ısınııñ -ümüzü̂ñ, -ımızııñ -üñüzü̂ñ, -ıñızııñ -lərinü̂ñ ~ -lərisinü̂ñ, -larınııñ ~ -larısınııñ
dative -ümə, -ıma -ü̂ñə, -ııña -iñə ~ -isiñə, ña ~ -ısıña -ümüz, -ımızqa -üñüz, -ıñızqa -ləriñə ~ -lərisiñə, -larıña ~ -larısıña
accusative -ümü, -ımı -ü̂ñü, -ııñı ñ ~ -isîñ, -ııñ ~ -ısııñ -ümüzü, -ımızı -üñüzü, -ıñızı -lərîñ ~ -lərisîñ, -larııñ ~ -larısııñ
locative -ümçə, -ımça -ü̂ñçə, -ııñça -içə ~ -isiçə, ça ~ -ısıça -ümüzçə, -ımızça -üñüzçə, -ıñızça -ləriçə ~ -lərisiçə, -larıça ~ -larısıça
ablative -üm, -ımda -ü̂ñ, -ııñda ñdə ~ -isîñdə, -ııñda ~ -ısııñda -ümüz, -ımızda -üñüz, -ıñızda -lərîñdə ~ -lərisîñdə, -larııñda ~ -larısııñda
instrumental -üm, -ımla -ü̂ñ, -ııñla -iñlə ~ -isiñlə, ñla ~ -ısıñla -ümüz, -ımızla -üñüz, -ıñızla -ləriñlə ~ -lərisiñlə, -larıñla ~ -larısıñla
equative -ümvâra, -ımvâra -ü̂ñvâra, -ııñvâra -ivâra ~ -isivâra, vâra ~ -ısıvâra -ümüzvâra, -ımızvâra -üñüzvâra, -ıñızvâra -lərivâra ~ -lərisivâra, -larıvâra ~ -larısıvâra
Suffixes of possession plus cases (after vowels)
1st singular 2nd singular 3rd singular 1st plural 2nd plural 3rd plural
nominative -m -si, -sı -müz, -mız -ñüz, -ñız -ləri ~ -lərisi, -ları ~ -larısı
genitive -mü̂ñ, -mııñ ü̂ñ, ııñ -sinü̂ñ, -sınııñ -müzü̂ñ, -mızııñ -ñüzü̂ñ, -ñızııñ -lərinü̂ñ ~ -lərisinü̂ñ, -larınııñ ~ -larısınııñ
dative -mə, -ma ə, a -siñə, -sıña -müz, -mızqa -ñüz, -ñızqa -ləriñə ~ -lərisiñə, -larıña ~ -larısıña
accusative -mü, -mı ü, ı -sîñ, -sııñ -müzü, -mızı -ñüzü, -ñızı -lərîñ ~ -lərisîñ, -larııñ ~ -larısııñ
locative -mçə, -mça çə, ça -siçə, -sıça -müzçə, -mızça -ñüzçə, -ñızça -ləriçə ~ -lərisiçə, -larıça ~ -larısıça
ablative -m, -mda , da -sîñdə, -sııñda -müz, -mızda -ñüz, -ñızda -lərîñdə ~ -lərisîñdə, -larııñda ~ -larısııñda
instrumental -m, -mla , la -siñlə, -sıñla -müz, -mızla -ñüz, -ñızla -ləriñlə ~ -lərisiñlə, -larıñla ~ -larısıñla
equative -mvâra vâra -sivâra, -sıvâra -müzvâra, -mızvâra -ñüzvâra, -ñızvâra -lərivâra ~ -lərisivâra, -larıvâra ~ -larısıvâra

Article

edit

Though there's not a definite article, there's a indefinite. Usually it's used with singular nouns, though when it comes the plural, the indefinite article changes it's meaning to "some", "a few".

 1. künî künlər (On a day of a few days).
 2. hədiyələrî (Some gifts).

The indefinite article has 3 forms: , , and . Commonly, forms 1 and 3 may alternate. Before some finite forms of the auxiliary verb ərmək (to be), the suffix shortens: … + ərti = irti.

 1. kün (One day).
 2. Bizçə zâdî yôq-artı (There is nothing with us).
 3. nəfərî (A person).

Usually:

 • Forms 2 and 3 are used with vâr and yôq.
 1. Pâdişâhî vâr (There is a padishah).
 2. pâdişâhî vâr-artı (There was a padishah).
 • Before words with possessive or case suffixes, form 1 is used
 1. Êrər şəhr (He gets to a city).
 2. Munııñ oğlı vâr (This one has a son).
 1. xabarî vâr? (“What news is there?”).
 2. Nə cûrda şəhriri! (“What a city it is!”).
 3. Nəççə künî həv hü̂n (Don't leave the house for a few days).
 • After an adjective, form 1 is used.
 1. qarrı kişi (An old woman).
 2. bidüktər yıpâğ (A bigger lie).

It's not obligatory to use the indefinite article, though it's rare.

 1. oğul var bâlıqça nəvkər alığa (This boy went to the village to buy a servant).
 2. Yôlqa tüşlər êyzə şəhr tərəfiñə (They set off to another city).

However, is obligatory not to use the indefinite article with predicate.

 1. Dərvîş oğlırsañ (You are a dervish's son).
 2. Sən havul âdəməñ (You are a good person).

Adpositions

edit

Turkic postpositions, unlike other languages, are used as if they were nouns (possessives and cases). Some postpositions are:

 1. Ahməd bidük lâlañlə bilə kəldi (Ahmad came with his big brother).
 • sârı (because of) (+ ablative)
 1. Mûnda sârı (because of this, therefore)
 1. Qâlı istiçə yılâr (Sit on the carpet).
 2. Qâyıqlar suv yü̂ziçə kəzəyullar (The boats are floating on the water).
 1. bâlıq ortasıça məççid vâr (There is a mosque within this village).
 • (in, within, inside).
 1. Həv(ü̂ñ) i (House interior).
 1. Yer altı (Under the earth).
 • hâra (between, among)
 1. əkki bâlıq hârasıça tâğ vâr (Between these two villages there is a mountain).
 1. Ô mənüm hâğamda kəldi (He came after me).
 • taş (outside).
 1. Həvü̂ñ taşı (Outside the house).
 • artuq (furthermore, moreover) (+ ablative)
 1. Mûnda artuq (beyond this)
 • bərə (this side of, since) (+ ablative)
 1. Ôn yil bərə mən bâlıqça yôrıyôrım (I have lived in this village for ten years)
 • ərə (on the other side of, since) (+ ablative)
 1. Bildür ərə (Since last year)
 2. Ô tâğda ərə bâlıq vâr (Beyond that mountain there is a village)
 • yân (beside, next to).
 1. Bîrbîrü̂ñ yânıça (Next to each other).
 • öñ (in front of, before)
 1. Mənüm öñümçə yôrmış (He sat down in front of me).
 • hârt (behind, after)
 1. sinü̂ñ hârtıña tüşmək (To follow someone [lit. “To fall into someone's backside”]).
 1. Ôn kün sôñ (After ten days).
 2. Nəççə kün sö̂ñrə (After a few days).
 3. Mûnda sö̂ñrə (After this).
 • savâ (except, without, apart from) (+ablative)
 1. Hadaqııñda səvâ (Except his foot).

and hâra are often used in roughly the same sense.

 1. Oyınlarî ki xalaclar içiçə rəsmərü ((Some) games that are tradition among the Khalaj).
 2. top hatalar hâraqa (They throw a ball under (them)).

Persian influence

edit

There are also adpositions of Persian origin, for example:

 1. Nə̂ bərâyı, nə̂rsə bərâyı, nə̂rsə bərâyıña (Why) (the last is from **nə̂rsə bərây + 3 person singular possessive + dative).
 2. Məndibərâyı (Because of me), kimdibərâyı (Because of whom).
 1. sən (Without you).
 1. Bə̂d əz yigirmi tö̂rt sâat (After 24 hours).
 2. Bə̂d əz sâatı dəvâzdə (After 12 o'clock).
 3. Bə̂d əz , çâr sâat (After three, four hours).
 4. Bə̂d əz ü̂ç kêçə sö̂ñrə (After three nights).
 5. Bə̂d əz əkki kün sôñ (After two days).
 6. Bə̂d əz nəççə künî sôñ (After a few days).
 7. Bə̂d əz mən (After my death [lit. “After me”]).
 8. Pəs əz hölmək sö̂ñrə (After dying).
 1. (One after another).
 2. Şəhr şəhr, bâlıq bâlıq kəlülər (They come to town after town, village after village).

The adposition tərəf, unlike othe Turkic languages, doesn't need possessive suffixes, but a word in dative case which must be before tərəf.

 1. Yôlqa tüşdilər şâh Abbâsü̂ñ qasrıña tərəf (They set off towards shah Abbas' castle).
 2. Məñə tərəf vaqmış (She looked at me).
 3. Yôlqa tüşdilər biyâbânqa tərəf (They set off an open field).
 4. Ö̂z şəhrləriñə tərəf yôlqa tüşələr (They set off towards their own city).
 5. Dədəmə tərəf (To my father).

However, tərəf rarely can be inflected.

 1. Yôlqa tüşdilər êyzə şəhr tərəfiñə (They set off to another city).

Furthermore, it receives possessive suffixes (or genitive) when it is used as an agent of a passive sentence.

 1. Kullı bâlıq xalqıña yêgülük içgülük küdən êydisi tərəfîñdə verülüpər (All the village people should be given food and drink by the bride's master [lit. “from (the direction of) the wedding's master”]).

Another Persian adposition is , which can be used as pre-, circum- ,and postposition.

 1. Sîr soğanqa (From the beginning to the end; complete [lit. “From garlic to onion”]).
 • Place:
 1. Kəldi həv (He came to the house).
 2. Bizdi kəldilər Qumqa (They came with us as far as Qom).
 3. Êrər şəhr (He gets to a city).
 4. Kəlür êşükləriñə (He comes to their door).
 • Time:
 1. Têmi (Until now).
 2. Əkki kün (Up to two days).
 3. Ü̂ç kün (Up to three days).
 4. Bêş, alta kün (Up to fife, six days).
 5. () çâstqa (Until lunchtime).
 6. sîzdə (Up to thirteen).
 7. qiyâmət künçə (Until the day of resurrection).
 8. həşti kêçə (Until eight at night).
 9. âxırı şâmqa (Until the end of the evening).

can also be used as a conjunction.

 1. bâbâ nənə xabar ôlğıça , oğul hölər (Until father and mother become aware of it, the son dies).
 2. ôra êrçə (To get there).

Izâfa

edit

In Khalaj, the Izâfa links two words together (both Persian and native words). The suffix -i/ stands for it.

 1. Əmri muşkil (Difficult matter).
 2. Zəmânı qadîmçə (In the old days [lit. “time”]).
 3. Məqâmı bəxusûsî (Special rank).
 4. Sâatı dəvâzdə (Twelve o'clock).
 5. Râhı nəcâtî (A way of rescue).
 6. bâlıqı diyər êrər (He gets to another village).
 7. bâlıqı diyərçə varılar (They go to another village).
 8. Təmâmı yillər (Every year).
 9. Bâlıqı diyər / êyzə (Another village).

It's used also for Persian prepositions

 1. Beyni bâğlar (Between gardens).

Adverbs

edit

The distinction between the adverb, substantives, adpositions and adjectives is extremely complicated. Adverbs have the following characteristics:

 • Adverbs often coincide with adpositions.
 1. Hâğa almaq (To retrieve, get back).
 2. Öñ tutmaq (To prevent, ward off).
 3. Öñkə varmaq (To come towards (the face of something or somebody)).
 • Adverbs often coincide with adjectives. Some adjectives are also used as adverbs.
 1. Yeyin varmaq (To go, walk quickly; to hurry; to exaggerate).
 2. Ziring varmaq (To go, walk quickly).

Adverbs also have some special morphological markings, namely:

Inflection of locative adverbs
bôra ôra nêrə
nominative bôra ôra nêrə
genitive bôrañ ôrañ nêrəñ
dative bôra, bôraqa ôra, ôraqa nêrə, nêrə
accusative bôrañ ôrañ nêrəñ
locative bôda, bôrça ôda, ôrça nêdə, nêrçə
ablative bôrda ôrda nêr
 1. kün (every day), kêçə (every night), yil (every year).
 2. tôğrıda (actually, really).
 3. bîrdə (suddenly).
 4. obaşda, səhərdə, têzdə, têzîñdə (early in the morning).
 5. dubârda (again, once again).
 6. ınağda (in that way), mınağda (in this way), nətəydə (how).

Pronouns

edit

Personal and demonstrative pronouns

edit
1st singular 2nd singular 3rd singular (and that, this) 1st plural 2nd plural 3rd plural (and those, these)
nominative mən sən ô, biz siz ullar, bullar
genitive mənüm sənü̂ñ unııñ, munııñ bizüm sizüm ullarııñ, bullarııñ
dative məñə səñə uña, muña bizkə sizkə ullarqa, bullarqa
accusative mə̂nü sə̂nü ûnı, mûnı bizü sizü ulları, bulları
locative mə̂ndiçə sə̂ndiçə ûndıça, mûndıça bizdiçə sizdiçə ullarça, bullarça
ablative mə̂ndə sə̂ndə ûnda, mûnda bizdə sizdə ullarda, bullarda
instrumental mə̂ndilə sə̂ndilə ûndıla, mûndıla bizdilə sizdilə ullarla, bullarla
equative mə̂ndivâra sə̂ndivâra ûndıvâra, mûndıvâra bizdivâra sizdivâra ullarvâra, bullarvâra
 • Besides biz, siz, there are also bizlər, sizlər
 • Genitive forms end in -in / -ın after the suffix -ki.
 • The infix -di- / -dı- can appear in the form -də- / -da- after the equative.
 • The infix -di- / -dı- (or -də- / -da-) can also appear in the 3rd person plural by analogy with the 3rd person singular (thus this infix is optional regarding to the 3rd person plural).
 • The nasal Anlaut of the inflected forms of coexists with the plosive Anlaut (analogy with the nominative form).

Besides the former pronouns, there's also bilə, which it's used like the above (though the difference between simple pronouns and bilə is too subtle to deduce). Its inflection is based on possessive suffixes

Inflection of bilə
1st singular 2nd singular 3rd singular 1st plural 2nd plural 3rd plural
nominative biləm biləñ biləsi biləmüz biləñüz bilələri ~ bilələrisi
genitive biləmü̂ñ biləñü̂ñ biləsinü̂ñ biləmüzü̂ñ biləñüzü̂ñ bilələrinü̂ñ ~ bilələrisinü̂ñ
dative biləmə biləñə biləsiñə biləmüz biləñüz bilələriñə ~ bilələrisiñə
accusative biləmü biləñü biləñ biləmüzü biləñüzü bilələrîñ ~ bilələrisîñ
locative biləmçə biləñçə biləsiçə biləmüzçə biləñüzçə bilələriçə ~ bilələrisiçə
ablative biləm biləñ biləñdə biləmüz biləñüz bilələrîñdə ~ bilələrisîñdə
instrumental biləm biləñ biləsiñlə biləmüz biləñüz bilələriñlə ~ bilələrisiñlə
equative biləmvâra biləñvâra biləsivâra biləmüzvâra biləñüzvâra bilələrivâra ~ bilələrisivâra

Interrogative pronouns

edit

Derived from Proto-Turkic *ka-

edit
 • The interrogative pronoun kêm / kîm (who) appears in 4 forms.
Inflection of kêm / kîm
singular plural
nominative kêm / kîm kimlər
oblique (all the other cases) kim / küm

Commmonly, it appears as küm in hêç küm (nobody), hər küm (everybody) and before a suffix that starts with a vowel. Normally it appears as kim elsewhere and in kimsə (somebody).

Derived from Proto-Turkic *nē-

edit
 • The interrogative pronoun appears specially in derived terms, but it survives alone in sentences like:
 1. havul(arı) (How good (is it)).
 2. yezi kö̂kərü (How green is this plain).
 3. Hər vâr (Whatever is there).
 4. Hêç yôqım (I have nothing).
 5. Hêç müz yôq (We have nothing).
 6. Hər nə̂ hâyı (Say whatever it is).
 7. rəqəm (As provided).
 • Some derived terms from :
 1. nə̂, nîl (why).
 2. nəy, nəysə (what, why), nəysədə sârı (why).
 3. nêrə (where).
 4. nəççə (how many), nəççəminci (what number, how manyth), (nəççə + indefinite article = a few, some).
 5. nə̂rsə (what) (the common word for this meaning), nə̂rsəkə (why), nə̂rsəy (what) (conflation of nə̂rsə and nəy).
 6. nətəy (why), nətəydə (in what way).
 7. nâşmaq (to do what).

Other pronouns

edit
 • Reciprocal pronoun: bîrbîr (declinable).
 • Reflexive pronoun: ö̂z (declinable).
 • Indefinite personal pronoun: Though it doesn't exist, the 3rd person plural may be translated to "one" when it comes to verbs:
 1. (Context: God created the ancestor of the Khalaj) Bə̂d kördilər yoğun xâr (Then one saw that he was fat and well-built).
 2. Qolııñ körməz-ərtilər (You couldn't see her arm).
 3. (Context: A lure puts a whole grape, not a berry, into the fruit seller's mouth at once) Hüzümü rəqəm məzlər (You don't eat a grape this way).

Adjectives

edit

As in all Turkic languages, the adjective is distinguished from the noun by the fact that it is not inflected, so in contrast to the verb there is not even plural congruence.

Comparison

edit

Comparative

edit

The comparative has the Persian suffix -tər / -tar. This suffix is equivalent to Proto-Turkic *yẹg (better) (whence Khalaj *yê [compare plural yêlər]) and *artuq (more) (whence Khalaj artuq), and they even have the Persian suffix: yêtər, artuqtar.

The comparative appears with the ablative -də / -da as comparison case.

Some examples:

 1. həv ô hağaçda ucatararı (This house is higher than that tree).
 2. həv dirəxt bidüktərərü (This house is bigger than this tree).
 3. Qarrıtar ôlılar (They get older).
 4. Mən ilgərtər yetdüm sə̂nü (I led you there in advance [lit.“more forward”]) (here ilgər is treated as a noun adjective).

It also means “as … as possible”.

 1. Têztər bôrda hü̂nəkə (Leave here as quickly as possible [lit. “Leave here faster).

Superlative

edit

The superlative, unlike comparative, is more diverse and confusing. Often the izâfa is used.

 1. bâlıq bidüktərîni Qum bâlıqları (This village is the largest of the villages of Qum).

There are four main forms to express the superlative, all of them influenced by Persian:

 1. həv təmâmı bâlıq həvlərîñ ucatararı (This house is higher than all houses of the village).
 2. həv kullı həvlər bidüktərərü (This house is bigger than all houses).
 3. Kullîñ qoləytər (The nearest (of all)).
 4. Kullîñ keləmətər qıız (The smallest girl (of all)).
 1. həv bâlıqııñ bidüktərîn həvi (This house is the biggest house of this village).
 • Comparative.
 1. həv bâlıqııñ bidüktəri (This house is the biggest [lit. “bigger”] house of this village).
 2. Bêş, alta bâlıqlarııñ hürün bidüktərîñ saqqalîñ, qıığralar (Five, six from the greatest white bearded ones of the villages, invite (you)).
 • Comparison suffix missing.
 1. həv bâlıqııñ bidüki (This house is the biggest [lit. “big”] house of this village).

Numerals

edit

They show a strong influence of Persian, so that Persian numerals will gradually replace the Turkic ones.

Cardinal numerals

edit

The tens numbers from 60 onwards offer a wide variety of forms. The lower tens numbers go back to the following patterns:

    10 ôn    
1 11 ôn bî    
2 əkki 12 ôn əkki 20 yigirmi
3 ü̂ç 13 ôn ü̂ç 30 hottuz
4 tö̂rt 14 ôn tö̂rt 40 qırq
5 bêş 15 ôn bêş 50 əllig
6 alta 16 ôn alta    
7 yêtti 17 ôn yêtti    
8 səkkiz 18 ôn səkkiz    
9 toqquz 19 ôn toqquz    

From 60 onwards there are 5 forms of patterns: native Turkic, borrowed Persian, based on 30, based on 40 and based on 50.

60 70 80 90 100 1000
Turkic altmış yêtmiş səksən toqsan yü̂z ming
Persian şəst həftâd həştâd nəvəd səd
based on 30 əkki hottuz əkki hottuz u ôn əkki hottuz u yigirmi ü̂ç hottuz ü̂ç hottuz u ôn
based on 40 əkki qırq
based on 50 əllig u ôn əllig yigirmi əllig hottuz əllig qırq
Other cardinal numbers
80 110 120 180 240 327 10000
Turkic ü̂ç yü̂z yigirmi yêtti ôn ming
based on 30 ü̂ç hottuz u yigirmi tö̂rt hottuz səkkiz hottuz
based on 40 əkki qırq u tö̂rt yü̂z u əkki qırq

If the numeral is provided with a possessive suffix, it either functions as an ordinal or means "the (number), all (number)", and is therefore a collective number word (the numeral can also be plural).

 1. Ü̂çlər (The three).
 2. Biz əkkimüz məlâikarsaq (But both of us are angels).
 3. Əkkisi varlar (They both went).
 4. Mənüm yêtti oğlım vâr, yêttisi dêvəllər (I have seven sons, but all seven are demons).
 5. Bullar qırq nəfər-ərtilər, qırqııñ ta mən şəmşîr vurdım (There were 40 of them, and I killed all 40 of them).
 6. Əkkiləri âç-artılar (But both of them were hungry)

As can be seen, / ta follows the inflected numeral.

Persian influence
edit

Another characteristic of the Khalaj is that in certain cases (especially when specifying money and time) Persian numerals are often (but not always) used.

 • Time:
 1. Bə̂d əz , çâr sâat (After three, four hours).
 2. Bə̂d əz sâatı dəvâzdə (After 12 o'clock).
 3. Yək sâat, do sâat (One hour, two hours).
 4. Sâatı dəvâzdə (At 12 o'clock).
 5. dəvâzdəi şəb biyâbânçartıq (We were outside until 12 o'clock at night).
 6. Bə̂d əz dəvâzdəi şəb (After 12 o'clock at night).
 7. Kəldüm əlbəttə dəvâzdə sâatça Təhrânqa (Of course I got to Tehran in 12 hours)
 8. Bîst u çâr sâatça Qumça qâlmış-artım (I stayed in Qum for 24 hours).
 9. Bə̂d sâatı şeşi sahar (Until six o'clock a.m.).
 10. Bîst çâr sâat (4 hours).
 11. Sâatı pənci nîmi sahar (Half past five in the morning).
 12. həşti kêçə yer yôrıtıq (We wandered around there until 8 o'clock in the evening).
 • Money:
 1. Mə̂ndiçə həştâd u çâr tumən pûl vâr (I have 84 toman [lit. “To me there are 84 toman money”]).
 2. Səd həzâr tumən (One hundred thousand toman).
 • Other:
 1. Səd dərsəd qânım uçrayır (One hundred percent of my blood will jump).
 2. Yâşım çihil u həşt sâlə (I am 48 years old [lit. “My age is 48 years”]) (Usually age is expressed with Turkic numerals, though).
 3. Yâşım ta u pənc sâlımarı (I am 38 years old [lit. “My age is 38 years”]).

Numerals often are found with the Persian general classifier dân / dâna. Unlike Persian, dân / dâna are used even with numbers greater than one.

 1. dân (One piece).
 2. Yigirmi, hottuz dân əşgə (Twenty, thirty donkeys)
 3. Ü̂ç dâna dərvîş (Three dervishes).
 4. Əkki dâna şikâr (Two gazelles)

Ordinal numerals

edit

There are a wealth of expressions in the Chaladz dialects to represent ordinals. There is a suffix (-minci / -mıncı) that is also known in the Oghuz dialects (compare Turkmen -minji), and that is precisely why Khalaj may have borrowed it. There's also the word ü̂çümyil (last year, literally third year) which preserved the old Proto-Turkic suffix *-m found also in Bulgar ـم.

The Khalaj dialects in general have 12 types for the ordinals, of which only 4, namely for the numbers 1, 2, 5, 12, may be particularly common (but this area has long since been exhausted).

 • Persian ordinal numerals.
 1. əvvəl (first), dovvum / doyyum (second), sivum / səvvum / səyyum (third), pəncum (fifth), həftum (seventh).
 2. Həftumi kün, künü̂ñ yêttisirti (It was the seventh day, the seventh day).
 • Persian ordinal numerals suffixed by -ki,
 1. əvvəlki (first), dovvumki / doyyumki (second), sivumki (third), çârumki (fourth); also dubâraki (second, literally again-th).
 1. bîumî (first), əkkiumî (second).
 • Persian suffix -(u)min (commonly suffixed with -ki).
 1. əkkimin / əkkiminki (second), ü̂çuminki (third), tö̂rtuminki (fourth), bêşuminki (fifth).
 1. tö̂rtəm (fourth), bêşəm (fifth), altam (sixth).
 1. əvvəlîñki, bîsîñki (first)
 1. əkkindisi (second), ü̂çindisi (third), tö̂rtindisi (fourth), bêşindisi (fifth), altaındısı (sixth).
 1. bîminci, əkkiminci (second), ü̂çminci (third), altamıncı (sixth).
 1. ü̂çinci (third).
 1. bîdəki (first), əkkidəki (second).
 1. Ü̂çki dêv (The third demon).
 • Compound
 1. bêşi (fifth), alta (sixth), yêttisi (seventh).
 2. Künü̂ñ ü̂çi (The third day).
 3. Künü̂ñ ü̂çi ôl ki Hâcər höldi (It was on the third day that Hagar died).
 4. Ô künü̂ñ ü̂çi holın (On that third day he returned).
 5. Künü̂ñ bêşi hü̂nəkəldüm mâşîn (On the fifth day I came down to the car).

Distributive and others

edit

Each” is expressed through repetition.

 1. (One after another).
 2. Əkki-əkki (Each two)
 3. Ü̂ç-ü̂ç (Each three)

-fold” is expressed by the ablative of yân (side).

 1. Əkki yânda (Twofold)
 2. Ü̂ç yânda (Threefold)

How many” and “how much” are expressed by nəççə.

Verbs

edit

Voice

edit
Voices
Voice Ending Notes
Reflexive -(ü)n / -(ı)n -nül / -nıl, -nün / -nın or -lün / -lın after a CVː stem whose aorist ends in -yUr
Reciprocal -(ü)ş / -(ı)ş
Causative -t after polysyllabic stems ending in a vowel or (Oghuz influence) -r
-tür / -tır in other cases
-ür / -ır, -üt / -ıt, -zür / -zır, -gür / -ğır, -gər / -ğar, -dər / -dar exceptional forms
Passive -(ü)l / -(ı)l after stems ending in a consonant other than -l and after -nV; otherwise (after vowel and -l) same as reflexive. -nül / -nıl, -nün / -nın or -lün / -lın after a CVː stem whose aorist ends in -yUr

Sometimes the passive voice occurs instead of the reflexive.

Reciprocal means:

 • “To do something to each other”.
 • “To do something together”.
 • To deal with an object in a reserved manner, so that it is perceived as separate from oneself and in opposition to one another.

Examples

edit
Passive (“to be verbed, to verb [intransitive]”)
edit
 • After a consonant other than -l:
 1. basılmaq (to be pressed).
 2. biçülmək (to be reaped).
 3. çandılmaq (to be rolled up).
 4. çəvrülmək (to be twisted).
 5. əyülmək (to be bent, to bend).
 6. əzülmək (to be ground).
 7. qayrılmaq (to be made).
 8. haçılmaq (to be opened, to open, sprout, blossom).
 9. hasılmaq (to be hung).
 10. hatılmaq (to be thrown).
 11. hirülmək / hirinmək (to be braided).
 12. hığılmaq (to congregate, gather).
 13. hüzülmək (to be torn, to break down).
 14. hurılmaq (to be broken, torn).
 15. körülmək (to be seen, to appear).
 16. kəsülmək (to be cut).
 17. kîvrülmək (to be inserted).
 18. qavrılmaq (to be gathered, picked (up)).
 19. qazılmaq (to be dug, to tear off, separate).
 20. qırılmaq (to be broken, to break (down)).
 21. qurrılmaq (to (be[come]) dry).
 22. saçılmaq (to be destroyed, decompose').
 23. satılmaq (to be sold).
 24. sâyılmaq (to be combed (of cotton)).
 25. sıqılmaq (to'be pressed, squeezed).
 26. sırılmaq (to be wove).
 27. sü̂zülmək (to be sieved, filtered).
 28. tâqılmaq (to scatter, spread, burst).
 29. tiyülmək (to be crushed, smashed).
 30. tizülmək (to be strung)
 31. toğılmaq (to be born).
 32. tökülmək (to be poured out, to gush).
 33. tuomılmaq (to be knocked down to the ground or into water).
 34. tutılmaq (to be grabbed).
 35. vêrülmək (to be given).
 36. yâncılmaq (to be have a pressure point, be pressed in (a place on the body under the influence of a solid body)).
 37. yimülmək (to be closed (eyes, fist)).
 38. yirtürülmək (to be spun, twisted).
 39. yıqılmaq (to break down, fall down, collapse).
 • After a vowel:
 1. allanmaq (to be deceived).
 2. bağışlanmaq (to be forgiven).
 3. çîdələnmək (to be laid, assigned (the table, meal)).
 4. pərtlənmək (to be thrown).
 5. sîvanmaq (to be rubbed in, to rub).
 6. sıınmaq (to be broken, to break (down)).
 7. sunnətlənnmək (to be circumcised).
 8. tikənmək (to be finished, completed, to come to an end).
 9. torğanmaq (to be dismembered).
 10. yâralanmaq (to be wounded).
 • After -l:
 1. alınmaq (to be taken, bought).
 2. bilünmək (to be known).
 3. bitrünmək (to be completed, realized, to come to an end).
 4. bulınmaq (to be found, situated).
 5. salınmaq (to be freed, rescued).
 6. təpünmək (to be pierced).
 7. yılınmaq (to be shaved).
 • After -nV:
 1. sânalmaq (to be counted).
 • After -CVː:
 1. nılmaq / nınmaq (to be bound).
 2. lınmaq / nılmaq / nınmaq (to be washed).
Reflexive (“to verb oneself”)
edit
 • After a consonant:
 1. âvınmaq (to stop crying).
 2. bəkünmək (to veil oneself).
 3. boğınmaq (to suffocate).
 4. çandınmaq (to turn around, squirm, curl up, wrap).
 5. çaqınmaq (to get ready to beat someone with a stick).
 6. çəvrünmək (to 'hange, topple (over)).
 7. çîzünmək (to scratch).
 8. çıprınmaq (to be beaten).
 9. ərünmək (to melt).
 10. hadrınmaq (to separate).
 11. körünmək (to appear).
 12. pü̂öçünmək (to squirm, writhe).
 13. qâğrınmaq (to bake, roast, pan-fry, grill, broil).
 14. qavrınmaq (to congregate).
 15. səvünmək (to be glad, happy, pleased).
 16. soğlınmaq (to fit in, go in (of something)).
 17. tavlınmaq (to hang).
 18. təyşünmək (to change, transform, be replaced).
 19. təyünmək (to come into conflict with each other, cross each other).
 20. tökünmək (to gush).
 21. yıqınmaq (to to fall down, collapse).
 • After a vowel:
 1. bəzənmək (to adorn oneself).
 2. bôşanmaq (to empty).
 3. gillânmaq (to crumble away, writhe).
 4. həvlənmək (to get married (of a man)).
 5. haçınmaq (to open).
 6. holınmaq (to return, turn around).
 7. irgənmək (to learn).
 8. kü̂öşünmək (to hide, conceal).
 9. məcənmək (to decorate oneself with clothes).
 10. pırlanmaq (to fly, jump up).
 11. qabzanmaq (to get up).
 12. qaşınmaq (to scratch).
 13. qolaylanmaq (to approach).
 14. qurlanmaq (to roar (of a lion)).
 15. tâvlanmaq (to spin, rotate, turn (around)).
 16. tikənmək (to finished, to come to an end)}.
 17. tîrənmək (to rest, lean).
 18. tirgənmək (to revive, come to oneself).
 19. tirriglənmək (to revive, come to oneself).
 20. toqınmaq (to come into conflict with each other, cross each other).
 21. uzânmaq (to elongate, scretch out, lie down to rest).
 22. yerlənmək (to fit in, find space).
 23. yəngilənmək (to be renewed).
 24. yirgənmək (to feel uncomfortable because of a senseless and absurd incident, be disgusted by it, be nauseous).
 25. yıdlanmaq (to smell).
Reciprocal
edit
 • After a consonant:
 1. bulışmaq (to find each other, meet).
 2. çalışmaq (to accidentaly touch something that then falls and breaks, to come into view and immediately disappea').
 3. çandışmaq (to roll up).
 4. epüşmək (to kiss each other).
 5. hadrışmaq (to separate from each other).
 6. hatışmaq (to criticise baselessly, find fault, speak maliciously about someone, complain about someone rudely and capriciously).
 7. qapışmaq (to get into a fight, wrestle).
 8. vurışmaq (to fight).
 9. yapışmaq (to unite, connect, glue, stick).
 • After a vowel:
 1. çənələşmək (to chat (with each other / together)).
 2. əlləşmək (to feel up, cop a feel (each other)).
 3. hîecəşmək (to fight with each other as a joke).
 4. môluqlaşmaq (to eat something that one doesn't like).
 5. pıççıllaşmaq (to mumble, whisper (each other / together)).
 6. qolaylaşmaq (to approach each other).
 7. sâzışmaq (to come to terms, reach an agreement).
 8. tolğaşmaq (to unexpectedly wrap oneself around something).
Causative
edit
 • After a consonant:
 1. bastırmaq (to make press).
 2. biltürmək (to make known).
 3. bəküştürmək (to argue, fight, quarrel).
 4. çəküştürmək (to argue, fight, quarrel).
 5. çıpırtırmaq (to make beat).
 6. elüştürmək (to kindle a fire).
 7. hayğântırmaq (to (cause to) rotate).
 8. hâzaltırmaq (to reduce, lessen).
 9. həktürmək (to make sow).
 10. hirgəntürmək (to bleach, make white).
 11. huvıştırmaq (to rub in).
 12. huvtırmaq (to make rub in).
 13. türmək (to make drink).
 14. işüttürmək (to make hear).
 15. ışârtırmaq (to light, illuminate).
 16. ıştırmaq (to brighten, illuminate).
 17. kədtürmək (to make dress).
 18. kəztürmək (to lead (around)).
 19. kîvürtürmək (to make insert).
 20. kö̂kərtürmək (to cultivate, grow).
 21. kültürmək (to make laugh).
 22. qarıştırmaq (to add, mix together, spread).
 23. qaşıntırmaq (to scratch).
 24. tırmaq (to make put).
 25. sâğaltırmaq (to heal, restore).
 26. sâğtırmaq (to make milk).
 27. sıdrantırmaq (to make stumble, slide).
 28. sıqtırmaq (to make press, squeeze).
 29. türmək (to make break).
 30. soğıştırmaq (to accomodate, make find a place).
 31. sôrtırmaq (to suckle).
 32. sü̂zültürmək (to make filter, sieve).
 33. sü̂ztürmək (to make filter, sieve).
 34. tâttırmaq (to make taste).
 35. təyüştürmək (to make replace).
 36. tiktürmək (to make sew).
 37. tirgəntürmək (to liven up, reawaken).
 38. tiytürmək (to make beat).
 39. tolğantırmaq (to lead around).
 40. toqıttırmaq (to rap, knock, strike).
 41. uçırtırmaq (to make fly).
 42. vurıştırmaq (to measure the forces (against each other)).
 43. yapıştırmaq (to glue).
 44. yaztırmaq (to make write).
 45. türmək (to feed).
 46. yirtürmək (to spin, wind).
 47. yığıştırmaq / hığıştırmaq (to gather).
 48. yıdıttırmaq (to make stink, rot).
 49. tırmaq (to make wash).
 50. yûttırmaq (to make swallow, devour).
 • After a vowel ending polysyllabic stem:
 1. allatmaq (to deceive).
 2. anglatmaq (to explain, make comprehensible).
 3. arıtmaq (to clean).
 4. bidütmək (to enlarge, increase, raise (a child), rear (an animal), nurture).
 5. çatlatmaq (to split, blow up).
 6. çikillətmək (to instill, make drop / drip).
 7. çirrütmək (to make rot).
 8. ərütmək (to make melt).
 9. qımıllatmaq (to push, swing, set in motion).
 10. hâçıtmaq (to torment, worry, make cry).
 11. hâğrıtmaq (to inflict pain).
 12. hö̂lütmaq (to moisten).
 13. hığlatmaq (to make cry).
 14. incitmaq (to wound, hurt, insult, sadden).
 15. ışârtmaq (to light, illuminate) (Oghuz influence).
 16. ışıllatmaq (to make shine).
 17. kırrıtmaq (to to make someone discontented, to depress).
 18. körsətmaq (to show).
 19. kü̂öşütmək (to hide, conceal).
 20. mânıtmaq (to compare, change something so that it more closely resembles something or someone else).
 21. otlatmaq (to graze).
 22. ôynatmaq (to make dance).
 23. pûsıtmaq (to make rot).
 24. qattıtmaq (to give strength, make coagulate / congeal).
 25. qaynatmaq (to cook).
 26. qızzıtmaq (to melt).
 27. qurrıtmaq (to dry (out)).
 28. rəncitmək (to hurt, offend, torture)
 29. sânatmaq (to make count).
 30. tappırlatmaq (to mildly impact and then make a slight noise).
 31. taqqırlatmaq (to burst (of the bang of a weapon and like)).
 32. tâqıtmaq (to scatter).
 33. titrətmək (to make tremble).
 34. toğrıtmaq (to raise up).
 35. toqıtmaq (to make beat).
 36. uzâtmaq (to stretch (out)).
 37. yaratmaq (to create).
 38. yarutmaq (to make proud).
 39. yazâtmaq (to spread (out)).
 40. turıtmaq (to make the water clean).
 41. yıdıtmaq (to make stink, rot).
 42. yittütmək (to sharpen).
 43. zingirlətmək (to ding-dong (sound like a bell)).

Potential

edit

The potential usually uses the vowel found in the aorist (it depends of the verb) plus the verb bilmək. That vowel then should be pronounced as unrounded.

 1. Mən varıbilüm, kəlibilüm (I can go, I can come).
 2. Hər qırqııñda varıbilü̂ñ içgər (You can go in through all forty of them).
 3. Varıbilüm, varıbilü̂ñ, varıbilür (I can go, you can go, he can go)
 4. Varıbildüm, varıbildü̂ñ, varıbildi (I could go, you could go, he could go)

The potential usually occurs as impotential.

 1. Şayıbilm, mən varıbilyôrım, kəlibilm, kəlibilñ (I can't do it, I can't go, I can't come, you can't come).
 2. Tutabildüm (I couldn't hold).
 3. Tutabildi (He couldn't hold).
 4. Mən bôda ôlığa sən zindəgânlıq êtibilñ (If I'm here you can't live).
 5. Körəbilməz (He can't see).
 6. Yêyəbilm (I won't be able to eat).
 7. Hêç nə hâyıbilməz (He can't say anything).
 8. Salqayıbilm (I can't preserve it).
 9. Hölə̂ribildi (He couldn't kill).
 10. Bulıbildilər (They couldn't find).
 11. Turıbilyôrııñ (You can't stand).
 1. Yatıbildüm (I couldn't sleep).
 2. Turıbilyôr (He can't stand).
 3. Tutabilyôritım (I couldn't hold).

Impotential also makes use of the ancient Proto-Turkic *u-(ma-): -imə / -uma.

 1. Munı hölə̂riməz (He can't kill this).

Negation

edit

Negation is made by adding -mə(z) / -ma(z) for the aorist and most conjugations, and -mədük / -madıq for the perfect. The personal copular suffixes beginning in -A are used for the last one.

 • Aorist:
 1. Bidüm (I don't grow up).
 2. Bilməzər (He/she/it doesn't know).
 3. Kəlm (I don't come).
 4. Kəlñ (You don't come).
 5. Kəlm (I don't come).
 6. Kəlməz(ər) (He/she/it doesn't come).
 7. Kəlmüz (We don't come).
 8. Kəlñüz (You don't come).
 9. Kəlməzlər (They don't come).
 • Present:
 1. Bilyôrııñ (Yu don't know).
 2. Bulınmayôr (He/she/it's not (being) found).
 3. Kəlyôrım (I'm not coming).
 4. Kəlyôr(ı) (He/she/it's not coming).
 5. Hatmayôr (He/she/it's not throwing).
 6. Hişəyôrım (I don't want).
 7. Varmayôrım (I'm not going).
 8. Varmayôr (He/she/it's not going).
 9. Yaqınmayôr (It's not ignating).
 • Past:
 1. Kəldüm (I don't come).
 • Perfect:
 1. Kəlmədükəm (I haven't come).
 • Plusquamperfect:
 1. Kəlmədük-ərtüm (I hadn't come).
 • Aorist past
 1. Kəlməz-ərtüm (I didn't used to come).

While some positive conjugations use the imperative suffix (for example in the past tense and the imperative itself), the negative conjugation deletes it.

Verbal nouns

edit

The suffix -gü / -ğı is often used to form words and may then be more of a deverbal noun.

 1. Vêrgü (debt, tax), from vêrmək (to give).

Otherwise, this suffix only occurs in conjunction with "(tâ) -çə / -ça " and has so far only been found in Xarrâbî dialect; it almost seems like a verbal adverb.

 1. bâbâ nənə xabar ôlğıça , oğul hölər (Until father and mother become aware of it, the son dies).
 2. ôra êrçə , çâstda sôñ ôlmış-artı (By the time one got there, it was afternoon (later)).
 3. hüzüm u hunduvânalarda todğıça pim (I want to eat these grapes and melons until I get full).
 4. Kəlçə (Until coming).
 5. (Tâ) ô kəlçə , bôda tulâr (Until he comes, stay here).
 6. Sən varğıça , mən bôda turım (Until you go, I'll stay here).
 7. Varğıça (Until going).

In addition, -gü / ğı appears as a curse or negative optative in 2nd and 3rd persons: / ğı + possessive suffix + ôlmata.

 1. Kəlñ ôlmata (May you not come, literally May your coming not happen).
 2. Kəlsi ôlmata (May he/she/it not come).
 3. Kəlñüz ôlmata (May you not come).
 4. Kəlləri ôlmata (May they not come).
 5. Varğıñ ôlmata (May you not go).
 6. Varğı ôlmata (May he/she/it not go).
 7. Varğıñüz ôlmata (May you not go).
 8. Yôrğıñ ôlmata (May you not sit down).
 9. Yôrğı ôlmata (May he/she/it not sit down).
 10. Türñ ôlmata (May you not get up).
 11. Türləri ôlmata (May they not get up).
 12. İçñ ôlmata (May you not drink).
 13. İçñüz ôlmata (May you not drink).
 14. ñ ôlmata (May you not eat).
 15. Yâtğıları ôlmata (May they not sleep).

This suffix appears in 4 forms:

 1. Ô kül kəldi êşük (He came out the door laughing).
 2. Ô hığlamala biz xudâhâfiz şa (He said goodbye to us crying).
 3. Sən hığlamala bizüm yânımız vardııñ (You left us crying).
 4. Sən kül məñə hâydııñ (You spoke to me laughing).
 5. Sən kül ki həv kəldü̂ñ içgər (You came into this house laughing).
 6. Ô kül êşük kəldi içgər (He came through the door laughing).
 7. Ô hığla məñə hây: dədəñ hölmüş (He/she said to me crying: your father has died).
 8. Kül kəldi (He/she came laughing).
 9. Hığlamala kəldi (He/she came crying).
 1. Varmaça qulâmlar buşqâb tôla təlâ ullarqa vêrür-ərtilər (As they left, the servants used to hand them a plate full of gold).
 2. Səîd dərs hoqımaça hat ôynatmaça ərəki lâlalarııñda ilgər vurır (Said surpasses his other brothers when it comes to teaching lessons and training horses).
 3. körümləşlərçə (While this visiting (of them)).
 4. Mullâ kün var hôtunqa biyâbânça qaz, kəlîçə əşgə qâl (One day Mulla went outside to pick up firewood, and his donkey got left behind when he brought it).
 1. Kidəyü həviñə kəlî sö̂ñrə (After bringing the bridegroom into his house).
 2. Ullar kəlsîñ ilgər (Before they come).
 3. Dêv kəz sôñ, kəlür (After the demon wanders around, he comes).
 4. Bə̂d əz ziyâd çalmada sôñ (After playing a lot of music).
 5. ki közîñ mış, ullar kü̂öşü sôñ, kərək yovarğa bilələrîñ bulığa (If he has his eyes blindfolded, then after they have hidden, he has to go and look for them).
 • Alone, with possessive suffixes. For indefinite or universal context, it doesn't take the possessive.
 1. Mənüm hığlamam kəlyôr (I can't cry, literally My crying isn't coming).
 2. Sîdsi əvəziñə, sıçmış (Instead of peeing, he has shitted).
 3. Hü̂nər-ərti kəzsi (He used to go out on his hike).
 4. Kördi şâhqıızı yirək qasdı tirriglük êt (He saw (that) the princess's intention from the heart is to live).
 5. Körər həv çal ôynama səsi kəliyôr (He perceives (that) the sound of music and dancing [lit. “dance while playing music”] comes from one house).
 6. Qənâtlarımız arıtma hişəyür (Our channels need cleaning).
 7. Hər küm ôynama bələdərü ôynayır (Anyone who knows how to dance [lit. “Anyone who is skilled at dancing”] dances).
 8. Hâyma ta cûrda (The way he speaks is like that, literally His speaking is like that).
 9. Bö̂rü körsi (What the wolf saw, literally The vision of the wolf).

This suffix is very similar to the former, but one difference between them is that -mə / -ma can be used adverbially and -mək / -maq usually not. Instead, -mək / -maq may occur next to "to begin" and in the sense of "to must do something". In general both suffixes are very similar to each other.

 1. Əgər Xudâ yôlıña pûl vêrmək bô cûrda ôlır (If giving money in God's way happens like that).
 2. Ô hığlamaqla məñə hây (He spoke to me while crying).
 3. sənü̂ñ hâymaqııñ durust dâğ (What you say is not true).
 4. Sizi hâymaq havul dâğ-artı (Your speaking was not good).
 5. Körmək ki ôlır eşitməkvâra? (“When will seeing be like hearing?”).
 6. Bullar məşğûl ullar noğl mək (They are busy eating sweets).

It occurs with ablative when it comes sôñ / sôñra.

 1. Pəs əz hölmək sö̂ñrə, kəldi u xalqı yığ (After its death, he came and gathered the people).

This verbal noun suffix is very close to a deverbal noun, since it appears quite rare.

 1. Bîrbîrü̂ñ körümiñə varımız (We go visit each other)
 2. Yü̂z haçım (literally Face opening) (a wedding celebration).
 3. Bî suv içüm (A moment, blink of an eye, literally A drinking of water).

It occurs with ablative when it comes sôñ / sôñra.

 1. suv içüm sôñ (After drinking water once).

This suffix actually functions both as a verbal noun and as a participle (like Turkish -dik). As Turkish, it often takes possessive suffixes.

 1. Kəldüküm kün (The day I came).
 2. Kəldüküm künü (On the day I came).
 3. Kəldükü̂ñ kün (The day you came).
 4. Kəldükü̂ñ künü (On the day you came).
 5. Kəldüki kün (The day he/she/it came).
 6. Kəldüki künü (On the day he/she/it came).
 7. Kəldükümüz kün (The day we came).
 8. Kəldükümüz künü (On the day we came).
 9. Kəldüküñüz kün (The day you came).
 10. Kəldüküñüz künü (On the day you came).
 11. Kəldükləri kün (The day they came).
 12. Kəldükləri künü (On the day they came).
 13. Hü̂ndüküm hat (The horse I mounted).
 14. Hü̂ndükü̂ñ hat (The horse you mounted).
 15. Hü̂ndüki hat (The horse he/she/it mounted).
 16. Hü̂ndükümüz hat (The horse we mounted).
 17. Hü̂ndüküñüz hat (The horse you mounted).
 18. Hü̂ndükləri hat (The horse they mounted).
 19. Tikiş tikənü̂ñ tikdüki tôn (The shirt that a sewing thorn has sewed).
 20. Hikmək yapğılıñ yapdıqı hikmək (The bread that the baker baked).
 21. Əgər cûrda, dükü̂ñ hêç (If it's this way, what you eat is nothing).

With the locative suffix it means "when subject verb".

 1. Mən bôra kəldükümçə ô varmış-artı (When I came here he was gone).

With the ablative suffix it means "when/after subject verb".

 1. Kəldüküm sovğatlıq biləñə kəlütüm (When I come, I'll bring you a gift).
 2. Həvüñüz vardıqıñızda (When you go into your house).
 3. Çâyı dük qaşuqı istikâm içiçə ma (When drinking tea don't put the spoon in the glass).
 4. Bêş sâat şâmda vardıqda (When five hours have passed from evening).

Verbal adverbs

edit

Many of the verbal nouns mentioned form a transition to the verbal adverb. Now things are strange with the Khalaj verbal adverbs. Overall it can be stated:

 • The use of verbal adverbs (popular in Persian usage), is largely avoided (even if it were easily possible). Also there is often a simple ordering of verbal predicates instead of the use of verbal adverbs.
 • Many ancient Turkic verbal adverbs only live on in a fosilized form.
 • The use of the few remaining verbal adverbs is limited to certain cases.

I'll only focus on the remaining verbal adverbs. Examples of the other can be found in page 130 and 131 of Grammatik des Chaladsch.

References

edit
 • Doerfer, Gerhard (1988) Grammatik des Chaladsch [Grammar of Khalaj] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz, →ISBN, →OCLC
 • Doerfer, Gerhard (1987) Lexik und Sprachgeographie des Chaladsch [Lexicon and Language Geography of Khalaj] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz, →ISBN
 • Doerfer, Gerhard (1980) Wörterbuch des Chaladsch (Dialekt von Charrab) [Khalaj dictionary] (in German), Budapest: Akadémiai Kiadó