Open main menu

Module:zh/data/nan-pron/020/documentation

< Module:zh‎ | data‎ | nan-pron‎ | 020
Edit-copy green.svg Documentation for Module:zh/data/nan-pron/020. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the module.

a-phiàn-thô͘ 鴉片塗 a-phiàn-ko 鴉片膏 a-phiàn-kúi 鴉片鬼 ah 鴨 ah-kui 鴨kui ah-lut-á 鴨lut仔 ah-á-tan 鴨仔tan ah-á-kiáⁿ 鴨仔囝 ah-kang 鴨公 ah-kang-khiû 鴨公khiû ah-nn̄g 鴨卵 ah-nn̄g-hêng 鴨卵形 ah-nn̄g-chheⁿ/ah-nn̄g-chhiⁿ/ah-nn̄g-chheng 鴨卵青 ah-nn̄g-bīn 鴨卵面 ah-bī 鴨味 ah-bî 鴨咪 ah-bî-á 鴨咪仔 ah-chhùi-hông 鴨嘴hông ah-thô͘-chu 鴨土珠 ah-chhioh 鴨尺 ah-pa 鴨巴 ah-chiúⁿ/ah-chióng 鴨掌 ah-bó/ah-bú 鴨母 ah-bó-it/ah-bú-it 鴨母乙 ah-bó-phàⁿ/ah-bú-phàⁿ 鴨母冇 ah-bó-chhiū/ah-bú-chhiū 鴨母樹 ah-bó-chu/ah-bú-chu 鴨母珠 ah-bó-le̍h/ah-bú-le̍h 鴨母笠 ah-bó-chháu/ah-bú-chháu 鴨母草 ah-bó-tê/ah-bú-tôe 鴨母蹄 ah-le̍k 鴨綠 ah-bah 鴨肉 ah-kha-pê 鴨腳扒 ah-kha-chiúⁿ 鴨腳掌 ah-kha-bo̍k 鴨腳木 ah-kha-chhiū 鴨腳樹 ah-kha-phôe/ah-kha-phê 鴨腳皮 ah-kha-sek 鴨腳稷 ah-kha-hiāⁿ 鴨腳艾 ah-kha-tê/ah-kha-tôe 鴨腳蹄 ah-kha-hiuⁿ 鴨腳香 ah-kha-sóe/ah-kha-sé 鴨腳黍 ah-chi̍h-hông 鴨舌hông ah-chi̍h-chháu 鴨舌草 ah-kak 鴨角 ah-thûn-á 鴨豚仔 ah-siúⁿ 鴨賞 ah-tê-chháu/ah-tôe-chháu 鴨蹄草 ah-tê-sé/ah-tôe-sóe 鴨蹄黍 ah-hêng 鴨雄 ah-hêng-á 鴨雄仔

àng 齆 àng-siaⁿ 齆聲 àng-phīⁿ 齆鼻 àng-phīⁿ-á 齆鼻仔 àng-phīⁿ-siaⁿ 齆鼻聲

bêng-ta̍t 鳴笛 bêng-chhèng 鳴銃 bî-lo̍k 麋鹿 be̍h 麥 be̍h-á 麥仔 be̍h-á-ng 麥仔秧 be̍h-á-chháu 麥仔草 be̍h-á-kó 麥仔蒿 be̍h-á-chiú 麥仔酒 be̍h-phìⁿ 麥片 be̍h-gê 麥牙 be̍h-sūi 麥穗 be̍h-gê-ko/be̍h-lê-ko 麥芽膏 be̍h-kó-chháu 麥蒿草 be̍h-kak 麥角 be̍h-bûn-tong 麥門冬 bâ/môa 麻 bâ-jî-tek 麻兒竹 bâ-bún-chhiò 麻吻笑 bâ-siā 麻射 bâ-bî/bâ-bui 麻微 bâ-bui-tiⁿ 麻微甜 bâ-bui-chhiò 麻微笑 bâ-bui-sng 麻微酸 bâ-bo̍k 麻木 bâ-pì 麻痺 bâ-hong 麻瘋 bâ-io̍h 麻藥 bâ-chùi 麻醉 bâ-chhiok/môa-chhiok/môa-chhiok 麻雀 bâ-bū 麻霧 bâ-bū-kng 麻霧光 bâ-bâ 麻麻 be̍k-khè 默契 bî 黴 bùn-tē-chhí/bùn-tōe-chhú 鼢地鼠 bùn-sái-ku 鼢屎龜 bùn-chhí/bùn-chhú 鼢鼠

chiáu 鳥 chiáu-kui 鳥kui chiáu-á 鳥仔 chiáu-á-kiáⁿ 鳥仔囝 chiáu-á-kha 鳥仔腳 chiáu-á-táⁿ 鳥仔膽 chiáu-á-hoe 鳥仔花 chiáu-á-hēng 鳥仔莧 chiáu-á-môa 鳥仔蔓 chiáu-kang 鳥公 chiáu-bôe 鳥囮 chiáu-bôe 鳥媒 chiáu-sái-chhêng 鳥屎榕 chiáu-sái-bīn 鳥屎面 chiáu-siū 鳥岫 chiáu-keng 鳥弓 chiáu-keng-á 鳥弓仔 chiáu-phia̍k-á 鳥擗仔 chiáu-chhêng 鳥松 chiáu-lâi 鳥梨 chiáu-lâm 鳥楠 chiáu-chhêng 鳥榕 chiáu-chiuⁿ 鳥樟 chiáu-lam-á 鳥檻仔 chiáu-bó/chiáu-bú 鳥母 chiáu-mn̂g 鳥毛 chiáu-gê 鳥牙 chiáu-lang 鳥籠 chiáu-chiaⁿ/chiáu-chiⁿ 鳥精 chiáu-kiān-hoe 鳥腱花 chiáu-kak 鳥角 chiáu-thûn-á 鳥豚仔 chiáu-ta̍h-chhì 鳥踏刺 chiáu-chhèng 鳥銃 chiáu-chiah 鳥隻 chiáu-lūi 鳥類 chiáu-soa 鳥鯊 chiáu-thi 鳥黐 chhi-hiau 鴟鴞 chhiok-chiáu 鵲鳥 chhio 鶺 chhio-ko 鶺哥 chhio-tiô 鶺趒 chit-lêng/chek-lêng 鶺鴒 chû-lô͘ 鶿鸕 chià-ko͘/chè-ko͘ 鷓鴣 chiàu-ko͘-hoe 鷓鴣花 chià-ko͘-chhài 鷓鴣菜 chiau-liû 鷦鶹 chiau-liâu 鷦鷯 chhí/chhú 鼠 chhí-bóe/chhú-bé 鼠尾 chhí-bóe-âng/chhú-bé-âng/chhí-bóe-hông/chhú-bé-hông 鼠尾紅 chhí-bóe-hong/chhú-bé-hong 鼠尾風 chhí-koe/chhú-koe 鼠瓜 chhí-e̍k/chhú-e̍k 鼠疫 chhí-pēⁿ/chhú-pīⁿ 鼠病 chhí-un/chhú-un 鼠瘟 chhí-lāu-chhng/chhú-lāu-chhng 鼠瘺瘡 chhí-chhiap/chhú-chhiap 鼠竊 chhí-chha̍t/chhú-chha̍t 鼠賊 chhí-chha̍t-á/chhú-chha̍t-á 鼠賊仔 chhí-khak/chhú-khak 鼠麴 chê/chôe/chiâu 齊 chê-chi̍t/chôe-chi̍t 齊一 chiâu-pī 齊備 chiâu-chn̂g/chê-chn̂g 齊全 chiâu-kàu 齊到 chê-le̍k/chôe-le̍k 齊力 chiâu-ûn 齊勻 chiâu-chió-á 齊少仔 chê-cháⁿ/chôe-cháⁿ 齊嶄 chê-sim/chôe-sim 齊心 chê-bî/chôe-bî 齊眉 chê-siaⁿ/chôe-siaⁿ 齊聲 chiâu-thàu 齊透 chê-chi̍p/chôe-chi̍p 齊集 chê-thâu/chôe-thâu 齊頭 chê-thâu-pēng-chìn/chôe-thâu-pēng-chìn 齊頭並進 chê-thâu-óa/chôe-thâu-óa 齊頭倚 chê-thâu-siàu/chôe-thâu-siàu 齊頭數 chê-thâu-pôaⁿ/chôe-thâu-pôaⁿ 齊頭盤 chiâu-chê/chiâu-chôe/chiâu-chiâu 齊齊 chai 齋 chai-kong 齋公 chai-iú 齋友 chai-tn̂g 齋堂 chai-ko͘ 齋姑 chai-kài 齋戒 chai-kàu 齋教 chhut 齣 chhut-thâu 齣頭 cha̍k 齪

eng-á 鶯仔 eng-ko 鶯哥 Eng-koa 鶯歌 eng-chiáu 鶯鳥 eng-eng-iàn-iàn 鶯鶯燕燕 eng 鷹 eng-á 鷹仔 eng-á-ba̍k 鷹仔目 eng-á-hó͘ 鷹仔虎 eng-á-phīⁿ 鷹仔鼻 eng-kè 鷹架 eng-thiāu-chiáu 鷹柱鳥 eng-jiáu-thô 鷹爪桃 eng-jiáu-hoe 鷹爪花 eng-jiáu-lân 鷹爪蘭 eng-hio̍h-chhì 鷹葉刺 eng-hang 鷹魴 eng-chiáu 鷹鳥 eng-ko 鸚哥 eng-ko-kiáⁿ 鸚哥囝 eng-ko-kè 鸚哥架 eng-ko-hoe 鸚哥花 eng-ko-chiáu 鸚哥鳥 eng-ko-phīⁿ 鸚哥鼻 eng-bú 鸚鵡

gô-thâu-piah 鰲頭壁 gô-kó͘ 鰲鼓 go̍k-hî/go̍k-hû/kho̍k-hî/go̍k-hû 鱷魚 giâ/gô 鵝 gô-á 鵝仔 gô-á-kiáⁿ 鵝仔囝 gô-á-tn̂g 鵝仔腸 gô-á-chháu 鵝仔草 gô-á-chhài 鵝仔菜 gô-á-n̂g 鵝仔黃 gô-kang 鵝公 giâ-nn̄g-chio̍h 鵝卵石 giâ-kháu-chhng 鵝口瘡 gô-chiúⁿ 鵝掌 gô-chiúⁿ-chhâ 鵝掌柴 gô-bó/gô-bú 鵝母 gô-mn̂g 鵝毛 giâ-kńg-chio̍h 鵝管石 gô-kha-chiúⁿ 鵝腳掌 gô-kha-chháu 鵝腳草 gô-tn̂g-chhài 鵝腸菜 giâ-kak 鵝角 Gô-loân-phīⁿ 鵝鑾鼻 ge̍k-á 鷁仔 gí-á 齒仔 giàng 齴 giàng-gê 齴牙 giàng-khí 齴齒

hāu-á-chhì 鱟仔刺 hāu-á-thâu 鱟仔頭 hāu-á-soa 鱟仔鯊 hāu-kang 鱟公 hāu-chhì 鱟刺 hāu-sia̍h 鱟勺 hāu-bóe-to/hāu-bé-to 鱟尾刀 hāu-hia 鱟桸 hāu-khak-chhì 鱟殼刺 hāu-khak-tîn 鱟殼藤 hāu-bó/hāu-bú 鱟母 hāu-peh-chheh 鱟百冊 hāu-peh-chheh 鱟百柵 hāu-kha-chhì 鱟腳刺 hāu-kha-le̍k 鱟腳綠 hāu-kha-giô 鱟腳蟯 hāu-tîn 鱟藤 hāu-hoeh-chheⁿ/hāu-huih-chhiⁿ 鱟血青 hāu-phiaⁿ 鱟骿 hāu-hî/hāu-hû 鱟魚 hōng 鳳 hōng-sian-hoe 鳳仙花 hōng-hông 鳳凰 hōng-hông-nn̄g 鳳凰卵 hōng-hông-bo̍k 鳳凰木 hōng-bóe-chhêng/hōng-bé-chhêng 鳳尾松 hōng-bóe-tek/hōng-bé-tek 鳳尾竹 hōng-bóe-pit/hōng-bé-pit 鳳尾筆 hōng-bóe-chháu/hōng-bé-chháu 鳳尾草 hōng-bóe-chio/hōng-bé-chio 鳳尾蕉 Hōng-soaⁿ 鳳山 Hōng-soaⁿ-chhī 鳳山市 Hōng-soaⁿ-khe/Hōng-soaⁿ-khoe 鳳山溪 hōng-gán-kó 鳳眼果 hōng-gán-liân 鳳眼蓮 hōng-thâu-ah 鳳頭鴨 hōng-bû 鳳 hông 鴻 hông-jû 鴻儒 hông-ki 鴻基 hông-chì 鴻志 hông-bûn 鴻文 hông-gia̍p 鴻業 hông-kau 鴻溝 hông-hok 鴻福 hông-ūn 鴻運 hông-gān 鴻雁 hiu-liû 鵂鶹 ho̍h 鶴 ho̍h-siū 鶴壽 ho̍h-téng-lân 鶴頂蘭 hu/kho͘/pho͘ 麩 hu-chhng 麩瘡 hu-hu 麩麩 hûiⁿ/n̂g 黃 hông-hun 黃昏 hông-hun-àm 黃昏暗 Hông-hô 黃河 hông-choân 黃泉 hông-thán/n̂g-thán/hông-thán 黃疸 hông-kim/n̂g-kim 黃金 hông-kim-táu-àng 黃金斗甕 hông-kim-àng 黃金甕 hông-niáu/n̂g-chiáu 黃鳥 hông-lê 黃鸝 he̍k-kok 黑kok hek-un-e̍k 黑瘟疫 hm̍h 默 hm̍h-hm̍h 默默 hê-chhí/hê-chhú 鼷鼠 hoaⁿ-hoaⁿ-kiò/hôⁿ-hôⁿ-kiò/hôaⁿ-hôaⁿ-kiò 鼾鼾叫 hôaⁿ-hôaⁿ-háu 鼾鼾吼 hoaⁿ-hoaⁿ-khùn 鼾鼾睏

ian-chhun/ian-chun/ian-chun/am-chhun/ian-tun/ian-thun 鵪鶉 iō 鷂 iâm/kó͘/sîⁿ 鹽 iâm-hūn 鹽份 iâm-khu 鹽坵 iâm-po͘ 鹽埔 iâm-tiaⁿ/iâm-tiâⁿ 鹽埕 iâm-tiûⁿ 鹽場 iâm-pô 鹽婆 Iâm-liâu 鹽寮 iâm-kiông-chúi 鹽強水 iâm-kiông-sng 鹽強酸 iâm-sok-hoe 鹽束花 iâm-sng-á 鹽桑仔 iâm-chúi 鹽水 iâm-pho 鹽波 Iâm-hái 鹽海 iâm-ló͘ 鹽滷 iâm-thoaⁿ 鹽灘 iâm-tiân 鹽田 iâm-siau 鹽硝 iâm-hoe 鹽花 iâm-hoe-á 鹽花仔 iâm-sîⁿ 鹽豉 iâm-sng 鹽酸 iâm-sng-tîn 鹽酸藤 iâm-sîⁿ 鹽鹽

jiâu-á-hî/jiâu-á-hû 鱙仔魚 jiâu-un 鱙

kòe-hî/kè-hû 鱖魚 kòe-á-hî/kè-á-hû 鱠仔魚 kè-hî/kòe-hû/kòe-hî/kè-hû 鱠魚 ka-chui 鳩鵻 ko͘-hûiⁿ 鴣黃 kap 鴿 kap-á/chíⁿ-á 鴿仔 kap-á-tû 鴿仔櫥 kap-á-soa 鴿仔鯊 kap-tû 鴿廚 kap-tiâu 鴿牢 kap-eng 鴿鷹 ka-lēng 鵁閵 ka-chui 鵁隹 ka-lēng 鵁鴒 ka-chui 鵁鵻 ka-chui-á 鵁鵻仔 ka-chui-ba̍k 鵁鵻目 ka-hêng 鵁 kut 鶻 kiâm 鹹 kiâm-kè 鹹價 kiâm-kong-piáⁿ 鹹光餅 kiâm-kòa-siap 鹹掛澀 kiâm-m̂-á 鹹梅仔 kiâm-sí-sí 鹹死死 kiâm-chúi-thô͘ 鹹水土 kiâm-chúi-tē/kiâm-chúi-tōe 鹹水地 kiâm-chúi-hòe/kiâm-chúi-hè 鹹水貨 kiâm-chúi-hî/kiâm-chúi-hû 鹹水魚 kiâm-chiáⁿ 鹹汫 kiâm-tôa 鹹淘 kiâm-siap 鹹澀 kiâm-gû-leng/kiâm-gû-ni 鹹牛奶 kiâm-koe 鹹瓜 kiâm-siûⁿ 鹹瘍 kiâm-siam 鹹瞻 kiâm-tok-tok 鹹篤篤 kiâm-moâi/kiâm-bê 鹹糜 kiâm-chháu 鹹草 kiâm-chhài 鹹菜 kiâm-hê-hoe 鹹蝦花 kiâm-giô-á 鹹蟯仔 kiâm-sng-tiⁿ 鹹酸甜 kiâm-sng-chháu 鹹酸草 kiâm-koh-siap 鹹閣澀 kiâm-hō͘ 鹹雨 kiâm-hî/kiâm-hû 鹹魚 kiâm-hî-thâu/kiâm-hû-thâu 鹹魚頭 kiâm-liân-hî/kiâm-liân-hû 鹹鰱魚 kiâm-ah-nn̄g 鹹鴨蛋 kiâm-ku 鹹龜 kiâm-ku-sian 鹹龜仙 kiâm-ku-thu̍h 鹹龜突 kiⁿ 鹼 kiⁿ-sèng 鹼性 kiⁿ-hún 鹼粉 kí 麂 kî-lîn 麒麟 kî-lîn-hoe 麒麟花 kî-lîn-hî/kî-lîn-hû 麒麟魚 kî-lîn-lo̍k 麒麟鹿 khâm 黔 kó͘ 鼓 kó͘-chéⁿ/kó͘-chíⁿ 鼓井 kó͘-á-sìⁿ 鼓仔扇 kó͘-á-í 鼓仔椅 kó͘-á-teng 鼓仔燈 kó͘-á-bīn 鼓仔面 kó͘-chhui 鼓催 kó͘-lē 鼓勵 kó͘-lē 鼓厲 kó͘-chhoe/kó͘-chhe 鼓吹 kó͘-chhoe-hoe/kó͘-chhe-hoe 鼓吹花 kó͘-chú-hoe 鼓子花 kó͘-í 鼓椅 kó͘-í-á 鼓椅仔 kó͘-thûi 鼓槌 kó͘-teng 鼓燈 kó͘-tī/kó͘-tū 鼓箸 kó͘-siaⁿ 鼓聲 kó͘-tiùⁿ 鼓脹 kó͘-bú 鼓舞 kó͘-lê-á 鼓螺仔 kó͘-bô͘ 鼓謀 kôⁿ 齁 kôⁿ-kôⁿ-khùn 齁齁睏 khí 齒 khí-jîn/khí-lîn 齒仁 khí-pau 齒包 khí-pho 齒坡 khí-hōaⁿ 齒岸 khí-thok/khí-thuh 齒托 khí-bín 齒抿 khí-thok 齒拓 khí-poe-á 齒杯仔 khí-kin/khí-kun 齒根 khí-chô 齒槽 khí-tái 齒滓 khí-siông/khí-siûⁿ/khí-siông 齒瘍 khí-chio̍h 齒石 khí-kho 齒科 khí-hún 齒粉 khí-phāng 齒縫 khí-kha 齒腳 khí-ko 齒膏 khí-chôa 齒蛇 khí-sau 齒蛸 khí-giâ-kang 齒蜈蚣 khí-lâ-giâ 齒蟧蜈 khí-tāu 齒豆 khí-lûn 齒輪 khí-jîn 齒齦 Kióng 龔 kham 龕 ku/kui 龜 ku-leh-sô 龜leh-sô ku-á 龜仔 ku-á-kiáⁿ 龜仔囝 ku-á-chiⁿ 龜仔精 ku-á-thâng 龜仔蟲 Ku-soaⁿ 龜山 Ku-soaⁿ-tó 龜山島 Ku-soaⁿ-hiong 龜山鄉 ku-koài 龜怪 ku-pán 龜板 ku-khak 龜殼 ku-khak-hoe 龜殼花 ku-mo͘ 龜毛 ku-mo͘-sîn 龜毛神 ku-kah-n̂g 龜甲黃 ku-chhiò-pih-bô-mn̂g 龜笑鱉無毛 ku-chiaⁿ/ku-chiⁿ 龜精 ku-sui 龜綏 ku-pòe 龜背 ku-heng 龜胸 ku-hoe 龜花 ku-hê 龜蝦 ku-piah 龜蟞 ku-sîn 龜蠅 ku-li̍h 龜裂 ku-lí-chim 龜裡椹 ku-kim-chhùi 龜金嘴 kui-thâu/ku-thâu 龜頭 ku-pih 龜鱉

liân-hî/liân-hû 鰱魚 le̍k 鰳 la̍t-hî/la̍t-hû/le̍k-hî/le̍k-hû 鰳魚 lân 鱗 lé 鱧 lô͘-niau 鱸貓 lô͘-hî/lô͘-hû 鱸魚 lô͘-môa 鱸鰻 lô͘-môa-kiáⁿ 鱸鰻囝 lô͘-môa-pô 鱸鰻婆 lô͘-môa-khùi 鱸鰻氣 lô͘-môa-phoe 鱸鰻胚 lô͘-môa-sià 鱸鰻舍 lô͘-môa-hî/lô͘-môa-hû 鱸鰻魚 lē-hî/lē-hû 鱺魚 lāi-hio̍h 鶆鴞 lāi-hio̍h-chhì 鶆鴞刺 lāi-hio̍h-kha 鶆鴞腳 lāi-hio̍h-eng 鶆鴞鷹 lō͘-phiau 鷺標 lō͘-si-pân 鷺絲瓶 lō͘-si-kha 鷺絲腳 lô͘-chî 鸕鶿 lô͘-chî-kha 鸕鶿腳 loân 鸞 ló͘ 鹵 ló͘-nn̄g 鹵卵 ló͘-bah 鹵肉 lō͘-nih-hìⁿ 鹵裡幌 ló͘-mī 鹵麵 lo̍k 鹿 lo̍k-á 鹿仔 lo̍k-á-chhiū 鹿仔樹 lo̍k-á-chháu 鹿仔草 lo̍k-á-chhài 鹿仔菜 lo̍k-á-hî/lo̍k-á-hû 鹿仔魚 lo̍k-tû 鹿廚 Lo̍k-káng 鹿港 lo̍k-káng 鹿犅 lo̍k-bûn 鹿紋 lo̍k-kha-bé-chhèng 鹿腳馬沖 lo̍k-jiông 鹿茸 lo̍k-jiông-chháu 鹿茸草 lo̍k-chhong 鹿蔥 lo̍k-chhong-hoe 鹿蔥花 lo̍k-kak 鹿角 lo̍k-kok-chhe 鹿角叉 lo̍k-kak-ka 鹿角膠 lo̍k-kak-jiông 鹿角茸 lo̍k-kak-chháu 鹿角草 lo̍k-kak-hî/lo̍k-kak-hû 鹿角魚 lo̍k-kak-ku 鹿角龜 Lo̍k-kok 鹿谷 Lo̍k-iá 鹿野 lo̍k-chhèng 鹿銃 lo̍k-pn̄g 鹿飯 lê 麗 lè-táu 麗倒 lē-chhun-hoe 麗春花 lîn 麟 lîn-jî 麟兒 lê-bêng 黎明 liâm 黏 liâm-bē-tiâu 黏bē-tiâu liâm-thi-thi 黏thi-thi liâm-tī--leh 黏tī--leh liâm-óa 黏倚 liâm-kīⁿ-koāiⁿ 黏吱乖 liâm-thô͘ 黏土 liâm-ba̍t 黏密 liâm-pò͘ 黏布 liâm-chúi 黏水 liâm-mó͘h 黏膜 liâm-ka 黏膠 liâm-tah 黏貼 liâm-lô 黏醪 liâm-thi 黏黐 liâm-thi-thi 黏黐黐 lut 黜 lut-á 黜仔 lut-á-chhùi 黜仔嘴 lut-jīm 黜任 lut-kè 黜價 lut-miâ 黜名 lut-mn̂g 黜毛 lut-pan 黜班 lut-kip 黜級 lut-chit 黜職 lut-khū 黜臼 lut-lûn/thut-lûn 黜輪 lut-lut-chhut 黜黜出 lêng/liông 龍 Liông-chéⁿ/Liông-chíⁿ 龍井 lêng-á 龍仔 lêng-á-gîn/lêng-á-gûn 龍仔銀 lêng-chiam/liông-chiam 龍占 lêng-thò͘-chu 龍吐珠 lêng-kiong 龍宮 Lêng-kiā 龍崎 liông-kńg-hong 龍捲風 liông-bûn-hî/liông-bûn-hû 龍文魚 liông-bûn-soa 龍文鯊 lêng-peh 龍柏 lêng-thiāu 龍柱 liông-choân-chhu 龍泉疽 lêng-siân/lêng-iân 龍涎 lêng-siân-hiuⁿ/liông-iân-hiuⁿ 龍涎香 Liông-thâm 龍潭 lêng-jiáu-sek/liông-jiáu-sek 龍爪稷 lêng-jiáu-hoe 龍爪花 lêng-jiáu-sóe/liông-jiáu-sé 龍爪黍 lêng-gê-hoe 龍牙花 lêng-gê-chháu 龍牙草 lêng-ông 龍王 liông-chu 龍珠 lêng-géng/lêng-kéng 龍眼 lêng-géng-koaⁿ 龍眼乾 lêng-géng-chí 龍眼子 lêng-géng-hu̍t/lêng-kéng-hu̍t 龍眼核 lêng-géng-thâng 龍眼蟲 lêng-géng-ke/lêng-géng-koe 龍眼雞 liông-hia̍t 龍穴 lêng-ká-chúi 龍絞水 lêng-chit 龍脊 lêng-táⁿ-hoe 龍膽花 lêng-táⁿ-chháu/lêng-tám-chháu 龍膽草 lêng-chi̍h 龍舌 lêng-chi̍h-chháu 龍舌草 lêng-chi̍h-lân 龍舌蘭 lêng-chiu 龍舟 liông-chiu-kèng-tō͘ 龍舟競渡 lêng-chûn/liông-chûn 龍船 lêng-chûn-tô͘ 龍船圖 lêng-chûn-hoe 龍船花 lêng-chûn-chháu 龍船草 lêng-chûn-hio̍h 龍船葉 lêng-chûn-kut 龍船骨 lêng-hó͘-tò͘ 龍虎鬥 lêng-sat 龍虱 lêng-hê/liông-hê 龍蝦 lêng-hê-tiau 龍蝦雕 lêng-pâu/lêng-pô͘ 龍袍 lêng-kak 龍角 lêng-kak-kóng 龍角管 lêng-kóaⁿ-chúi 龍趕水 lêng-kut-chhóe/lêng-kut-chhé/liông-kut-chhóe/liông-kut-chhé 龍骨髓 lêng-chhiu-chháu 龍鬚草 lêng-chhiu-tîn 龍鬚藤 lêng-lân-chháu 龍鱗草 liông-hōng 龍鳳 lêng-hōng-piáⁿ 龍鳳餅

môa-sat-ba̍k 鰻虱目 môa-hî/môa-hû 鰻魚 mī 麵 mī-che-á 麵che仔 mī-kui 麵kui mī-chē 麵劑 mī-pau 麵包 mī-pau-tiàm 麵包店 mī-pau-chhiū 麵包樹 mī-pau-chhia 麵包車 mī-ang-á 麵尪仔 mī-koaⁿ 麵干 mī-tiōng 麵杖 mī-thô 麵桃 mī-tiâu 麵條 mī-thûi 麵槌 mī-thng 麵湯 mī-chià 麵炙 mī-chià-thi 麵炙黐 mī-pōng 麵磅 mī-pōng-chhiū 麵磅樹 mī-hún 麵粉 mī-hún-hīⁿ 麵粉耳 mī-hún-chó 麵粉藻 mī-hún-tē 麵粉袋 mī-hún-tē-á 麵粉袋仔 mī-hún-lō͘/mī-pún-lō͘ 麵粉路 mī-kô͘ 麵糊 mī-sòaⁿ 麵線 mī-sòaⁿ-chhi 麵線蛆 mī-sòaⁿ-chhin 麵線親 mī-sòaⁿ-ōe 麵線話 mī-tê 麵茶 mī-chiùⁿ 麵醬 mī-thâu 麵頭 mī-si̍t 麵食 mī-thi 麵黐 mī-ku 麵龜 mī-ku-bīn 麵龜面 môa-kám-thâu 麻kám頭 môa-á 麻仔 môa-thoân 麻團 môa-pò͘ 麻布 môa-ho̍k 麻服 môa-le̍k-chhiū 麻栗樹 môa-iû 麻油 môa-iû-ke/môa-iû-koe 麻油雞 mâ-hoân 麻煩 môa-koáiⁿ 麻稈 môa-kó 麻稿 môa-tek 麻竹 môa-sún 麻筍 môa-chî/môa-chû 麻糬 môa-soh 麻索 môa-phang-chhoa̍h 麻芳斜 môa-phang-hoān 麻芳範 môa-sat-ba̍k 麻虱目 môa-saⁿ 麻衫 môa-tē 麻袋 môa-tāu 麻豆 môa-hông 麻黃 mah 麼

niáu-chhí-tauh/niáu-chhú-tauh 鳥鼠tauh niáu-chhí-á-chèng/niáu-chhú-á-chèng 鳥鼠仔症 niáu-chhí-chhì/niáu-chhú-chhì 鳥鼠刺 niáu-chhí-le̍k/niáu-chhú-le̍k 鳥鼠勒 niáu-chhí-kā/niáu-chhú-kā 鳥鼠咬 niáu-chhí-tû/niáu-chhú-tû 鳥鼠廚 niáu-chhí-tng/niáu-chhú-tng 鳥鼠當 niáu-chhí-pēⁿ/niáu-chhú-pīⁿ 鳥鼠病 niáu-chhí-chèng/niáu-chhú-chèng 鳥鼠症 niáu-chhí-sek/niáu-chhú-sek 鳥鼠色 niáu-chhí-io̍h-á/niáu-chhú-io̍h-á 鳥鼠藥仔 niáu-chhí-chiáu/niáu-chhú-chiáu 鳥鼠鳥 n̂g-gìm-gìm 黃gìm-gìm n̂g-pit-lô 黃伯勞 n̂g-kong-á 黃公仔 n̂g-sî 黃匙 n̂g-kháu 黃口 n̂g-gām-gām/n̂g-gâm-gâm 黃喦喦 n̂g-thô͘ 黃土 n̂g-thô͘-hún 黃土粉 n̂g-sôe-chúi/n̂g-sê-chúi/n̂g-sōe-chúi/ûiⁿ-sē-chúi 黃垂水 n̂g-bóe/n̂g-bé 黃尾 N̂g-châu 黃巢 n̂g-hóaⁿ 黃幻 n̂g-hóaⁿ-hóaⁿ 黃幻幻 n̂g-sim-á 黃心仔 n̂g-sim-peh 黃心柏 n̂g-gīm-gīm/n̂g-gìm-gìm 黃扲扲 n̂g-kin/n̂g-kun 黃斤 n̂g-kî 黃旗 n̂g-kí 黃杞 n̂g-peh/ûiⁿ-peh 黃柏 n̂g-kin/n̂g-kun 黃根 n̂g-mûi-thiⁿ 黃梅天 n̂g-mûi-tiāu 黃梅調 n̂g-kiⁿ 黃梔 n̂g-kiⁿ-á 黃梔仔 n̂g-ki-chí 黃梔子 n̂g-iûⁿ 黃楊 n̂g-kín 黃槿 n̂g-tôaⁿ 黃檀 n̂g-hám-hám 黃欿欿 n̂g-chúi-kiô 黃水茄 n̂g-phàu-chhiū 黃泡樹 n̂g-phā-phā 黃泡泡 N̂g-hái 黃海 n̂g-ui 黃渨 n̂g-hoe-sek/n̂g-he-sek 黃灰色 n̂g-gê-gê 黃牙牙 n̂g-gû 黃牛 n̂g-koe 黃瓜 n̂g-koe-á 黃瓜仔 n̂g-koe-hî/n̂g-koe-hû 黃瓜魚 n̂g-tám-hong 黃疸風 n̂g-sng 黃痠 n̂g-sng-tháng 黃痠桶 n̂g-sng-thán 黃痠疸 n̂g-sng-hō͘ 黃痠雨 n̂g-un-e̍k 黃瘟疫 n̂g-ba̍k-chí 黃目子 n̂g-ba̍k-chhiū 黃目樹 n̂g-chio̍h 黃石 n̂g-chhek/ûiⁿ-chhek 黃粟 n̂g-sòaⁿ 黃線 n̂g-hóaⁿ 黃罕 n̂g-si̍t-á 黃翅仔 n̂g-bah-á 黃肉仔 n̂g-heng-chhiok 黃胸雀 n̂g-tāu 黃脰 n̂g-chéng 黃腫 n̂g-chéng-hàm 黃腫顑 n̂g-io-phang 黃腰蜂 n̂g-táⁿ 黃膽 n̂g-sek 黃色 n̂g-hoe-hiāⁿ 黃花艾 n̂g-hoe-chháu 黃花草 n̂g-hoe-liám 黃花蘞 n̂g-hoe-hî/n̂g-hoe-hû 黃花魚 n̂g-hio̍h-bâ 黃葉狸 n̂g-hio̍h-niau 黃葉貓 n̂g-gia̍t 黃蘗 n̂g-ô͘-tia̍p 黃蝴蝶 n̂g-siâm 黃蟬 n̂g-la̍h-la̍h 黃蠟蠟 n̂g-kì 黃記 n̂g-tāu 黃豆 n̂g-tāu-kúi 黃豆鬼 n̂g-sng 黃酸 n̂g-sng-á-to̍k 黃酸仔毒 n̂g-sng-á-hō͘ 黃酸仔雨 n̂g-sng-gín-ná 黃酸囝仔 n̂g-sng-tháng 黃酸桶 n̂g-sng-to̍k 黃酸毒 n̂g-sng-kiat-hēng 黃酸結行 n̂g-kim-kùi 黃金桂 n̂g-tâng 黃銅 n̂g-sūn 黃順 n̂g-ām-chôa 黃頷蛇 n̂g-hî/n̂g-hû 黃魚 n̂g-hî-kui/n̂g-hû-kui 黃魚規 n̂g-kî-la̍h 黃鰭la̍h n̂g-kî-chhǹg 黃鰭串 n̂g-tàn 黃鴠 n̂g-chui/ûiⁿ-chui 黃鵻 n̂g-eng 黃鶯 n̂g-eng 黃鷹 n̂g-môa 黃麻 n̂g-môa-chí 黃麻子 n̂g-môa-soh 黃麻索 n̂g-n̂g 黃黃 n̂g-n̂g-n̂g 黃黃黃 n̂g-lêng-bóe/n̂g-lêng-bé 黃龍尾 n̂g-ku 黃龜

ong 鶲 o͘ 鷗 o͘-bō͘ 黑幕

pih 鱉 pih-á-chháu 鱉仔草 pih-khak-hoe 鱉殼花 phīⁿ 鼻 phīⁿ-bē-chhut 鼻bē出 phīⁿ-tok-tok 鼻tok-tok phīⁿ-á 鼻仔 phīⁿ-au 鼻凹 phīⁿ--chhut-lâi 鼻出來 phīⁿ-to 鼻刀 phīⁿ-to-to 鼻刀刀 phīⁿ-khang 鼻孔 phīⁿ-khang-kháu 鼻孔口 phīⁿ-khang-mn̂g 鼻孔毛 phīⁿ-khang-hong 鼻孔風 phīⁿ-sái 鼻屎 phīⁿ-sái-ko 鼻屎膏 phīⁿ-niû/phīⁿ-lêng 鼻梁 phīⁿ-lak/phīⁿ-lok/phīⁿ-lok 鼻橐 phīⁿ-lak-kóng/phīⁿ-lok-kóng 鼻橐管 phīⁿ-chui/phīⁿ-chúi 鼻水 phīⁿ-kau 鼻溝 phīⁿ-iām 鼻炎 phīⁿ-àng 鼻甕 phīⁿ-sng 鼻痠 phīⁿ-thâm-nōa 鼻痰瀾 phīⁿ-gâm 鼻癌 phīⁿ-ba̍k-chhùi 鼻目嘴 phīⁿ-ba̍k-phāng 鼻目縫 phīⁿ-chó͘ 鼻祖 phīⁿ-khang 鼻空 phīⁿ-chhng 鼻穿 phīⁿ-tō͘-iām 鼻竇炎 phīⁿ-kin/phīⁿ-kun 鼻筋 phīⁿ-kóng 鼻管 phīⁿ-hún-bī 鼻粉味 phīⁿ-phāng 鼻縫 phīⁿ-si̍t 鼻翼 phīⁿ-siaⁿ 鼻聲 phīⁿ-khang 鼻腔 phīⁿ-khang-hong 鼻腔風 phīⁿ-io 鼻腰 phīⁿ-phang 鼻芳 phīⁿ--tio̍h 鼻著 phīⁿ-ô 鼻蚝 phīⁿ-hoeh/phīⁿ-huih 鼻血 phīⁿ-piⁿ-hûn 鼻邊痕 phīⁿ-sng 鼻酸 phīⁿ-chui-chui/phīⁿ-chui-chui 鼻錐錐 phīⁿ-oaⁿ 鼻鞍 phīⁿ-im 鼻音 phīⁿ-thâu 鼻頭 phīⁿ-thâu-sng 鼻頭酸 phīⁿ-hong 鼻風 phīⁿ-àng 鼻齆 phīⁿ-àng-á 鼻齆仔 phīⁿ-àng-àng 鼻齆齆 pâng-tōa 龐大

siān-hî/siān-hû 鱔魚 si 鷥 siā 麝 siā-káu 麝狗 siā-niau 麝貓 siā-hiuⁿ 麝香 siā-hiuⁿ-lo̍k 麝香鹿 siā-hiuⁿ-chhí/siā-hiuⁿ-chhú 麝香鼠 sóe 黍 sé-á/sóe-á/sóe-á 黍仔 sóe-á-hún 黍仔粉

thiâu 鰷 thiâu-á-hî/thiâu-á-hû 鰷仔魚 thê-ô͘ 鵜鶘 tiau-ke/tiau-koe 鵰雞 thi 黐 ti-ti-tu̍t-tu̍t 黐黐突突 tìm-lâm 黕藍 tìm-chheⁿ/tìm-chhiⁿ 黕青 Tai-an-na 黛安娜 tiám 點 tiám-tuh 點tuh tiám-kau 點交 tiám-á 點仔 tiám-á-ka 點仔膠 tiám-á-ka-lō͘ 點仔膠路 tiám-peng 點兵 tiám-chhut 點出 tiám-pòaⁿ 點半 tiám-báu 點卯 tiám-kù 點句 tiám-miâ 點名 tiám-chhiùⁿ 點唱 tiám-jī 點字 tiám-chiòng 點將 tiám-sim 點心 tiám-sim-tàⁿ 點心擔 tiám-táⁿ 點打 tiám-siu 點收 tiám-sò͘ 點數 tiám-sò͘-bo̍k 點數目 tiám-toān 點斷 tiám-kiám 點檢 tiám-koa 點歌 tiám-iû 點油 tiám-tuh 點注 tiám-tih 點滴 tiám-hóe/tiám-hé 點火 tiám-teng 點燈 tiám-teng-iú 點燈酉 tiám-chek 點燭 tiám-kì 點痣 tiám-ba̍k-io̍h 點目藥 tiám-phòa 點破 tiám-hia̍t 點穴 tiám-Sèng-chúi 點聖水 tiám-siaⁿ 點聲 tiám-ian-chi 點胭脂 tiám-chhài 點菜 tiám-to̍h/tiám--to̍h 點著 tiám-hoeh-lō͘/tiám-huih-lō͘ 點血路 tiám-hòe/tiám-hè 點貨 tiám-chhéⁿ/tiám-chhíⁿ 點醒 tiám-kim-su̍t 點金術 tiám-cheng 點鐘 tiám-tîn 點陳 tiám-hiuⁿ 點香 tiám-tiám-á 點點仔 tóng 黨 tóng-chú-se̍k 黨主席 tóng-jîn 黨人 tóng-bū 黨務 tóng-oân 黨員 tóng-kok 黨國 tóng-thoân 黨團 tóng-gōa 黨外 tóng-kang 黨工 tóng-chèng 黨政 tóng-kî 黨旗 tóng-koa 黨歌 tóng-tī-kok 黨治國 tóng-phài 黨派 tóng-phài-būn-tê/tóng-phài-būn-tôe 黨派問題 tóng-kìm 黨禁 tóng-chiong 黨章 tóng-che̍k 黨籍 tóng-kí 黨紀 tóng-kang 黨綱 tóng-hùi 黨費 tóng-pō͘ 黨部 tóng-pian 黨鞭 tóng-lūi 黨類 tóng-siú 黨首 tóng-khoe 黨魁 tiáⁿ 鼎 tiáⁿ-chhè 鼎chhè tiáⁿ-chhòe 鼎chhòe tiáⁿ-kám-phû 鼎kám浮 tiáⁿ-khàm 鼎khàm tiáⁿ-á 鼎仔 tiáⁿ-te-phok 鼎低膊 tiáⁿ-lāi-thô͘-chhiu 鼎內土鰍 téng-le̍k-siang-chō͘/téng-le̍k-siong-chō͘ 鼎力相助 tiáⁿ-khàm 鼎勘 tiáⁿ-thûn 鼎塵 tiáⁿ-phí 鼎庀 tiáⁿ-chhè 鼎撮 tiáⁿ-chàu 鼎灶 tiáⁿ-chhoe-tîn/tiáⁿ-chhe-tîn 鼎炊藤 tiáⁿ-phí 鼎疕 tiáⁿ-chhéng 鼎筅 tiáⁿ-phok 鼎膊 tiáⁿ-châi 鼎臍 tiáⁿ-kòa 鼎蓋 tiáⁿ-siⁿ 鼎鉎 tiáⁿ-oe-á 鼎鍋仔 tiáⁿ-kám 鼎

un-á-hî/un-á-hû 鰮仔魚