Open main menu

ChineseEdit

 
familiar; skilled; ripe; done; cooked
 
ability; can; may; capable; energy; able
 
to be born; to give birth; life; to grow; student; raw
 
opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
simp. and trad.
(熟能生巧)

EtymologyEdit

陳康肅公堯當世自矜微頷
康肅康肅忿然安敢射!葫蘆康肅
[Classical Chinese, trad.][▼ expand/hide]
陈康肃公尧当世自矜微颔
康肃康肃忿然安敢射!葫芦湿康肃
[Classical Chinese, simp.]
From: "The Oil Peddler" (賣油翁) by Ouyang Xiu
Chén Kāngsù gōngyáo zī shàn shè, dāngshì wú shuāng, gōng yì yǐ cǐ zìjīn. Cháng shè yú jiā pǔ, yǒu mài yóu wēng shì dān ér lì, nì zhī, jiǔ ér bù qù. Jiàn qí fā shǐ shí zhōng bā jiǔ, dàn wēihàn zhī.
Kāngsù wèn yuē: “Rǔ yì zhī shè hū? Wú shè bù yì jīng hū?” Wēng yuē: “Wú tā, dàn shǒu shú ěr.” Kāngsù fènrán yuē: “Ěr āngǎn qīng wú shè!” Wēng yuē: “Yǐ wǒ zhuó yóu zhī zhī.” Nǎi qǔ yī húlú zhì yú dì, yǐ qián fù qí kǒu, xú yǐ biāo zhuó yóu lì zhī, zì qián kǒng rù, ér qián bù shī. Yīn yuē: “Wǒ yì wú tā, wéi shǒu shú ěr.” Kāngsù xiào ér qiǎn zhī.
[Pinyin]
(please add an English translation of this example)

PronunciationEdit


IdiomEdit

熟能生巧

  1. practice makes perfect