Open main menu

Wiktionary β

User:Psoup/workpages04

< User:Psoup

Heat & DeficiencyEdit

{ {rel-top|Heat & Deficiency}}

 1. 清虚热 Heat Clearing Herbs to Clear Heat of the Deficiency Type ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=qīngrèyào ---- qīng xū rè|pint= |tra=清熱藥--|sim=药----}} ^ 清熱藥----清虛熱 淫羊霍 清热药----清虚热 qīngrèyào ---- qīng xū rè ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngrèyào ---- qīng xū rè|pint= }}
 • - Sweet Wormwood ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qīnghāo (101-150)|pint= |tra=青蒿|sim=青蒿}} 青蒿 青蒿 - qīnghāo (101-150) ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qīnghāo (101-150)|pint= }}
 • - Swallowwort Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báiwēi|pint= |tra=白薇|sim=白薇}} 白薇 白薇 - báiwēi ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báiwēi|pint= }}
 • - Wolfberry Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dìgǔpí|pint= |tra=地骨皮|sim=地骨皮}} 地骨皮 地骨皮 - dìgǔpí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dìgǔpí|pint= }}
 • - Starwort Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yíncháihú|pint= |tra=銀柴胡|sim=银柴胡}} 銀柴胡 银柴胡 - yíncháihú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yíncháihú|pint= }}
 • 胡黄连 Picrorhiza Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=húhuánglián|pint= |tra=胡黃連|sim=胡黄连}} 胡黃連 胡桃肉 胡黄连 húhuánglián ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=húhuánglián|pint= }}

PurgativeEdit

{ {rel-top|Purgative Herbs}}

 1. 泻下药 Purgative Herbs ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=xièxiàyào|pint= |tra=瀉下藥|sim=药}} % 瀉下藥 没药 泻下药 xièxiàyào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=xièxiàyào|pint= }}
 • 攻下药 Purgative Herbs for Catharsis ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=xièxià yào gōng xià yào|pint= |tra=瀉下藥--|sim=药----}} ^ 瀉下藥----攻下藥 没药 泻下药----攻下药 xièxià yào gōng xià yào ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=xièxià yào gōng xià yào|pint= }}
 • - Rhubarb ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dàihuáng|pint= |tra=大黃|sim=大黄}} 大黃 大黄 - dàihuáng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dàihuáng|pint= }}
 • - Mirabilite ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mángxiāo|pint= |tra=芒硝|sim=芒硝}} 芒硝 芒硝 - mángxiāo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mángxiāo|pint= }}
 • - Senna Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fānxiè yè|pint= |tra=番瀉葉|sim=番泻叶}} 番瀉葉 番泻叶 - fānxiè yè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fānxiè yè|pint= }}
 • 芦荟 Aloe ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=lúhuì|pint= |tra=蘆薈|sim=芦荟}} 蘆薈 芦根 芦荟 lúhuì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=lúhuì|pint= }}
 1. 润下药 Purgative Herbs for Laxation ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=xièxià yào rùn xià yào|pint= |tra=瀉下藥--|sim=药----}} ^ 瀉下藥----潤下藥 没药 泻下药----润下药 xièxià yào rùn xià yào ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=xièxià yào rùn xià yào|pint= }}
 • 火麻仁 Hemp Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huǒmárén|pint= |tra=火麻仁|sim=火麻仁}} 火麻仁 滑石 火麻仁 huǒmárén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huǒmárén|pint= }}
 • - Bush Cherry Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yùlǐrén|pint= |tra=鬱李仁|sim=郁李仁}} 鬱李仁 郁李仁 - yùlǐrén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yùlǐrén|pint= }}

Purgative DrasticEdit

{ {rel-top|Purgative Drastic}}

 1. 峻下药 Purgative Herbs for Drastic Hydragogue ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=xièxià yào jùn xià yào|pint= |tra=瀉下藥--|sim=药----}} ^ 瀉下藥----峻下藥 没药 泻下药----峻下药 xièxià yào jùn xià yào ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=xièxià yào jùn xià yào|pint= }}
 • - Genkwa ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yuánhuā|pint= |tra=芫花|sim=芫花}} 芫花 芫花 - yuánhuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yuánhuā|pint= }}
 • - Kansui Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gānsuì|pint= |tra=甘遂|sim=甘遂}} 甘遂 甘遂 - gānsuì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gānsuì|pint= }}
 • - Knoxia Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dàjǐ|pint= |tra=大戟|sim=大戟}} 大戟 大戟 - dàjǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dàjǐ|pint= }}
 • 牵牛子 Morning Glory Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qiānniúzǐ|pint= |tra=牽牛子|sim=牵牛子}} 牽牛子 牡蛎 牵牛子 qiānniúzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qiānniúzǐ|pint= }}

Anti-Rheumatics & ColdEdit

{ {rel-top|Anti-Rheumatics & Cold}}

 1. 祛风湿药 Anti-rheumatics ((zh~forms|[[ ]]|}} ((cmn~noun|s|pin=qūfēngshī yào|pint= |tra=祛風濕藥|sim=湿药}} % 祛風濕藥 礞石 祛风湿药 qūfēngshī yào ((zh~hanzi|[[ ]]}} ((cmn~noun|ts|pin=qūfēngshī yào|pint= }}
 • 散寒药 Anti-rheumatics for Dispersing Cold ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=qūfēngshī sǎn / sàn hán yào|pint= |tra=祛風濕--|sim=湿----}} ^ 祛風濕----散寒藥 礞石 祛风湿----散寒药 qūfēngshī sǎn / sàn hán yào ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=qūfēngshī sǎn / sàn hán yào|pint= }}
 • - Pubescent Angelica Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dúhuó|pint= |tra=獨活|sim=独活}} 獨活 独活 - dúhuó ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dúhuó|pint= }}
 • - Clematis Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wēilíngxiān|pint= |tra=威靈仙|sim=威灵仙}} 威靈仙 威灵仙 - wēilíngxiān ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wēilíngxiān|pint= }}
 • - Chaenomeles Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mùguā|pint= |tra=木瓜|sim=木瓜}} 木瓜 木瓜 - mùguā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mùguā|pint= }}

Anti-Rheumatics & HeatEdit

{ {rel-top|Anti-Rheumatics & Heat}}

 1. 清热药 Anti-rheumatics for Clearing Heat ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=qūfēngshī qīngrè yào|pint= |tra=祛風濕--|sim=湿----}} ^ 祛風濕----清熱藥 礞石 祛风湿----清热药 qūfēngshī qīngrè yào ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=qūfēngshī qīngrè yào|pint= }}
 • - Large Leaf Gentian Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qín???|pint= |tra=秦艽|sim=秦艽}} 秦艽 秦艽 - qín??? ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qín???|pint= }}
 • - Fangji ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fángjǐ|pint= |tra=防己|sim=防己}} 防己 防己 - fángjǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fángjǐ|pint= }}
 • - Long-Noded Pit Viper ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báihuāshé|pint= |tra=白花蛇|sim=白花蛇}} 白花蛇 白花蛇 - báihuāshé ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báihuāshé|pint= }}

Anti-Rheumatics & BonesEdit

{ {rel-top|Anti-Rheumatics & Bones}}

 1. 强筋骨药 Anti-rheumatics for Strengthening Bones and Tendon ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=qūfēngshī jiàng / qiǎng / qiáng jīngǔ yào|pint= |tra=祛風濕--|sim=湿----}} ^ 祛風濕----強筋骨藥 礞石 祛风湿----强筋骨药 qūfēngshī jiàng / qiǎng / qiáng jīngǔ yào ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=qūfēngshī jiàng / qiǎng / qiáng jīngǔ yào|pint= }}
 • - Wujiapi ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wǔjiāpí|pint= |tra=五加皮|sim=五加皮}} 五加皮 五加皮 - wǔjiāpí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wǔjiāpí|pint= }}
 • - Mulberry Mistletoe ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=sāngjìshēng|pint= |tra=桑寄生|sim=桑寄生}} 桑寄生 桑寄生 - sāngjìshēng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=sāngjìshēng|pint= }}

Aromatic HerbsEdit

{ {rel-top|Aromatic Herbs}}

 1. 芳香化湿药 Aromatic Herbs for Resolving Dampness ((zh~forms|湿|}} ((cmn~noun|s|pin=fāngxiānghuà shī yào|pint= |tra=芳香化濕藥|sim=化湿药}} % 芳香化濕藥 花椒 芳香化湿药 fāngxiānghuà shī yào ((zh~hanzi|湿}} ((cmn~noun|ts|pin=fāngxiānghuà shī yào|pint= }}
 • - Atractylodes Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=cāngshù|pint= |tra=蒼術|sim=苍术}} 蒼術 苍术 - cāngshù ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=cāngshù|pint= }}
 • - Magnolia Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hòupǔ|pint= |tra=厚樸|sim=厚朴}} 厚樸 厚朴 - hòupǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hòupǔ|pint= }}
 • - Agastache ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huòxiāng|pint= |tra=藿香|sim=藿香}} 藿香 藿香 - huòxiāng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huòxiāng|pint= }}
 • - Eupatorium ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=pèilán|pint= |tra=佩蘭|sim=佩兰}} 佩蘭 佩兰 - pèilán ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=pèilán|pint= }}
 • - Amomum Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shārén|pint= |tra=砂仁|sim=砂仁}} 砂仁 砂仁 - shārén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shārén|pint= }}
 • - Cardamon Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báidòukòu|pint= |tra=白豆蔻|sim=白豆蔻}} 白豆蔻 白豆蔻 - báidòukòu ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báidòukòu|pint= }}
 • - Caoguo ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=cǎoguǒ|pint= |tra=草果|sim=草果}} 草果 草果 - cǎoguǒ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=cǎoguǒ|pint= }}

DiuresisEdit

{ {rel-top|Diuresis}}

 1. 利水渗湿药 Herbs for Inducing Diuresis and Excreting Dampness ((zh~forms|湿|}} ((cmn~noun|s|pin=lìshuǐ shèn shī yào|pint= |tra=利水滲濕藥|sim=渗湿药}} % 利水滲濕藥 决明子 利水渗湿药 lìshuǐ shèn shī yào ((zh~hanzi|湿}} ((cmn~noun|ts|pin=lìshuǐ shèn shī yào|pint= }}
 • - Tuckahoe ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fúlíng|pint= |tra=茯苓|sim=茯苓}} 茯苓 茯苓 - fúlíng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fúlíng|pint= }}
 • 猪苓 Umbellate Pore-Fungus ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhūlíng|pint= |tra=豬苓|sim=猪苓}} 豬苓 独活 猪苓 zhūlíng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhūlíng|pint= }}
 • - Job's Tears ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yìyǐrén|pint= |tra=薏苡仁|sim=薏苡仁}} 薏苡仁 薏苡仁 - yìyǐrén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yìyǐrén|pint= }}
 • - Alismatis Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zéxiè|pint= |tra=澤瀉|sim=泽泻}} 澤瀉 泽泻 - zéxiè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zéxiè|pint= }}
 • - Jinqiancao ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=jīnqiáncǎo|pint= |tra=金錢草|sim=金钱草}} 金錢草 金钱草 - jīnqiáncǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=jīnqiáncǎo|pint= }}
 • - Plantain Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=chēqiánzǐ|pint= |tra=車前子|sim=车前子}} 車前子 车前子 - chēqiánzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=chēqiánzǐ|pint= }}
 • - Talc ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huáshí|pint= |tra=滑石|sim=滑石}} 滑石 滑石 - huáshí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huáshí|pint= }}
 • 关木通 Manchurian Aristolochia Stem ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=guānmùtōng|pint= |tra=關木通|sim=关木通}} 關木通 全蝎 关木通 guānmùtōng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=guānmùtōng|pint= }}
 • - Ricepaper Pith ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tōngcǎo|pint= |tra=通草|sim=通草}} 通草 通草 - tōngcǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tōngcǎo|pint= }}
 • - Capillary Artemisia ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yīnchénhāo|pint= |tra=茵陳蒿|sim=茵陈蒿}} 茵陳蒿 茵陈蒿 - yīnchénhāo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yīnchénhāo|pint= }}
 • - Yam Rhizome ((zh~forms|[[]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=0|pint= |tra=萆薢|sim=}} 萆薢 #N/A #N/A 0 ((zh~hanzi|[[]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=0|pint= }}
 • - Pyrrosia Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shíwěi(151-200)|pint= |tra=石葦|sim=石苇}} 石葦 石苇 - shíwěi(151-200) ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shíwěi(151-200)|pint= }}
 • 海金砂 Climbing Fern ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hǎijīnshā|pint= |tra=海金砂|sim=海金砂}} 海金砂 海藻 海金砂 hǎijīnshā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hǎijīnshā|pint= }}