Open main menu

Module:zh/data/nan-pron/014

< Module:zh‎ | data‎ | nan-pron

bān-keng-chí 蔓荊子 bān-chheng 蔓菁 bû-chhiⁿ 蕪菁 biáu-sī 藐視 báng 蚊 báng-sak-á 蚊sak仔 báng-á 蚊仔 báng-á-chúi 蚊仔水 báng-á-thang 蚊仔窗 báng-á-hun 蚊仔薰 báng-á-hiuⁿ 蚊仔香 báng-bui 蚊微 báng-sut 蚊摔 báng-sut-á 蚊摔仔 báng-bó/báng-bú 蚊母 báng-tà 蚊罩 báng-hun 蚊薰 báng-thâng 蚊蟲 báng-hiuⁿ 蚊香 bi̍t 蜜 bi̍t-pô͘ 蜜房 bi̍t-goa̍t 蜜月 bi̍t-kam 蜜柑 bi̍t-chúi 蜜水 bi̍t-phang 蜜蜂 bi̍t-la̍h 蜜蠟 bi̍t-chiàn 蜜餞 bīn-thâng/būn-thâng 蝒蟲 bêng-ê 螟個 bêng-ê-kiáⁿ 螟個囝 bêng-lêng 螟蛉 bêng-lêng-chú 螟蛉子 bóng-chôa 蟒蛇 báng-tàu 蠓罩 bân 蠻 bân-chhâ-thâu 蠻柴頭 bân-phôe/bân-phê 蠻皮 bân-phôe-pēⁿ/bân-phê-pīⁿ 蠻皮病 bân-phôe-sián/bân-phê-sián 蠻皮癬 bân-chhí/bân-chhú 蠻鼠

cheng-khì 蒸氣 cheng-hoat 蒸發 cheng-cheng-ji̍t-siāng/cheng-cheng-ji̍t-siōng 蒸蒸日上 cheng-liû 蒸餾 cheng-liû-chúi 蒸餾水 chhǹg-phīⁿ/chhèng-phīⁿ 蒸鼻 che̍k-lê/chi̍t-lê 蒺藜 chhang 蒼 chhong-chu̍t 蒼朮 chhong-seng 蒼生 chhong-ní 蒼耳 chhio̍h 蓆 chhio̍h-chháu 蓆草 chià 蔗 chià-hn̂g 蔗園 chià-phoh 蔗粕 chià-thn̂g 蔗糖 chià-ku 蔗龜 chià-phō͘ 蔗 Chhòa 蔡 chhòa-pán-chháu 蔡板草 chhòa-khian 蔡牽 Chiúⁿ 蔣 Chiuⁿ-chóng-thóng 蔣總統 chhang 蔥 chhang-á-pe̍h 蔥仔白 chhang-chu 蔥珠 chhang-kńg 蔥管 chhang-kóng-pe̍h 蔥管白 chhang-kóng-phīⁿ 蔥管鼻 chhang-chhè 蔥脆 chhang-chhài 蔥菜 chhang-soàn 蔥蒜 chhang-ngāu 蔥藕 chhang-thâu 蔥頭 chio 蕉 chio-tē 蕉袋 chio-lông 蕉農 chhiûⁿ-bî/chhiông-bî 薔薇 chiàn-jīm 薦任 chî-táu/chû-táu 薯斗 chî-nn̂g/chû-nn̂g 薯榔 chî-nn̂g-tîn/chû-nn̂g-tîn 薯榔藤 chî-tāu/chû-tāu 薯豆 chî-môa/chû-môa 薯鰻 chià-kháu 藉口 chià-chhiú 藉手 chià-kò͘ 藉故 chià-ki 藉機 chià-tio̍h/chioh-tioh 藉著 chià-giân/chià-gân 藉言 chià-sû 藉詞 chià-ōe 藉話 chhàng/chn̄g 藏 chhàng-bī 藏bī chòng-jîn 藏人 chông-su 藏書 chhàng-pō͘ 藏步 chhàng-chúi 藏水 chhàng-chúi-bī 藏水bī chhàng-khí-lâi 藏起來 chông-sin 藏身 chông-kiàⁿ-jîn 藏鏡人 chhàng-thâu-bī 藏頭沕 chó 藻 chó-lūi 藻類 chhù 處 chhú-sè 處世 chhú-sū 處事 chhú-hun 處分 chhú-hêng 處刑 chhú-hô 處和 chhú-chāi 處在 chhú-kéng 處境 chhù-lí/chhù-lú/chhù-lú 處女 chhú-lí-tē/chhú-lí-tōe 處女地 chhú-chiat 處折 chhú-hng 處方 chhú-î/chhú-û 處於 chhù-sú 處暑 chhú-sí 處死 chhú-koat 處決 chhù-tī 處治 chhú-lí 處理 chhú-lí-khì 處理器 chhú-lí-ki 處理機 chhù-hoa̍t/chhú-hoa̍t 處罰 chhù-tiúⁿ 處長 chiù 蛀 chiù-chhùi-khí 蛀嘴齒 chiù-hu̍t 蛀核 chiù-tōng 蛀洞 chiù-khang 蛀空 chiù-chhng 蛀穿 chiù-jī-nn̂g 蛀膩瓤 chiù-ku 蛀蚼 chiù-iûⁿ 蛀蛘 chiù-thâng 蛀蟲 chiù-kut-nn̂g 蛀骨nn̂g chiù-phīⁿ 蛀鼻 chiù-khí 蛀齒 chiù-ku-á 蛀龜仔 chhi/chhu/chhu 蛆 chhu-thâng/chhi-thâng 蛆蟲 chôa 蛇 chôa-pô 蛇婆 chôa-phō 蛇抱 chôa-bo̍k 蛇木 chôa-khak 蛇殼 chhôa-pho 蛇波 chhôa-pho-le̍k 蛇波勒 chôa-kū-bó/chôa-kū-bú 蛇舅母 chôa-chi̍h-hông 蛇舌hông chôa-pô-tô 蛇葡萄 chôa-io̍h-chháu 蛇藥草 chôa-thòe/siâ-thòe 蛇蛻 chôa-bóng 蛇蟒 chôa-kó͘ 蛇蠱 chôa-thâu 蛇頭 chôa-chhiu 蛇鬚 chôa-môa 蛇鰻 chôa-tiau 蛇鵰 chôa-eng 蛇鷹 chôa-môa-chháu 蛇麻草 chôa-ku 蛇龜 chhioh-tio̍h 螫著 chiong-su 螽蟴 chiuⁿ-chî/chiong-chû 螿蜍 chiuⁿ-chî/chiuⁿ-chû 蟑蜍 chiúⁿ/phia̍h/piah 蟞 chián-á 蟫仔 chián-thâng 蟫蟲 chián-choa̍h 蟫蠽 chián-hî/chián-hû 蟫魚 chîm 蟳 chîm-á 蟳仔 chîm-á-jîn 蟳仔仁 chîm-hoe/chîm-he 蟳灰 chîm-kóng 蟳管 chîm-kóng-ngeh/chîm-kóng-ngoeh 蟳管挾 chîm-kóng-kha 蟳管腳 chîm-kóng-chhài 蟳管菜 chîm-ko 蟳膏 chîm-chhài 蟳菜 chiuⁿ-chî/chiuⁿ-chû/chiûⁿ-chî/siâm-sî/siâm-sî/siâm-sû 蟾蜍 chiûⁿ-chû-lân 蟾蜍蘭 chê 蠐 chhún-pūn 蠢笨 chhâm/thâm 蠶 chhâm-tāu 蠶豆 chhi̍h-jîn 蠽仁 chhi̍h-á 蠽仔 chhi̍h-ko 蠽膏 chhiong 衝 chhèng-hông 衝hông chhiong-tōng 衝動 chhiong-siā 衝射 chhiong-piàⁿ 衝拚 chhiong-tn̄g 衝撞 chhiong-kek 衝擊 chhiong-hoān 衝犯 chhèng-hông 衝皇 chhiong-phòa 衝破 chhiâng-póng 衝碰 chhiong-pōng 衝磅 chhiong-tu̍t 衝突 chhiong-sòaⁿ 衝線 chhiong-tio̍h-kúi 衝著鬼 chhiong-hong-hām-tīn 衝鋒陷陣 chhèng-bīn 衝面 chhèng-hong 衝風 chhiong-chông 衝

èng-chhài-hông 蕹菜hông

êng-kong-bō͘ 螢光幕 êng-bō͘ 螢幕

gē 藝 gē-jîn 藝人 gē-miâ 藝名 gē-phín 藝品 gē-tôaⁿ 藝壇 gē-ki 藝妓 gē-tòaⁿ 藝妲 gē-choan 藝專 gē-tián 藝展 gē-bûn 藝文 gē-tòaⁿ-soa 藝旦鯊 gē-lîm 藝林 gē-lêng 藝能 gē-su̍t 藝術 gē-su̍t-hòa 藝術化 gē-su̍t-phín 藝術品 gē-su̍t-jī 藝術字 gē-su̍t-ka 藝術家 gē-su̍t-sèng 藝術性 gē-su̍t-kài 藝術界 gē-su̍t-koán 藝術館 gē-niū/gī-niū/gī-niū/gē-niū 藝量 gē-koh 藝閣 gio̍h/jio̍k/lio̍k 虐 gio̍h-chhùi 虐嘴 ge̍k-thāi/gio̍k-thāi 虐待 Gû 虞 gê 蚜 gô/ngô͘ 蛾 gô-bâi 蛾眉 giâ-kang 蜈蚣 giâ-kang-kî 蜈蚣旗 giâ-kang-chhiū 蜈蚣樹 giâ-kang-chu 蜈蚣珠 giâ-kang-tek 蜈蚣竹 giâ-kang-kū 蜈蚣舅 giâ-kang-chháu 蜈蚣草 gô͘-khî/mô͘-khî/ngô͘-khî/ngô͘-kî 蜈蜞 giô/ngiau/ngiauh 蟯 giô-á 蟯仔 giat-á 蠍仔 giat-á-thâng 蠍仔蟲 gê-mn̂g 衙門

hak-ke-hóe/hak-ke-hé 蓄傢伙 hak-kè-chng 蓄嫁妝 hak-chhân-hn̂g 蓄田園 hông-seng-kó 蓬生果 hông-lâi 蓬萊 han-chî/han-chû 蕃薯 han-chî-hn̂g/han-chû-hn̂g 蕃薯園 han-chî-chhī/han-chû-chhī 蕃薯市 han-chî-phôe/han-chû-phê 蕃薯皮 han-chî-chhiam/han-chû-chhiam 蕃薯簽 han-chî-chhiam/han-chû-chhiam 蕃薯籤 han-chî-hún/han-chû-hún 蕃薯粉 han-chî-moâi/han-chû-bê 蕃薯糜 hoan-chî-kū/hoan-chû-kū 蕃薯舅 han-chî-hio̍h/han-chû-hio̍h 蕃薯葉 han-chî-tîn/han-chû-tîn 蕃薯藤 han-chî/han-chû 蕃藷 han-chî-hio̍h/han-chû-hio̍h 蕃藷葉 hōe 薈 hiam 薟 hiam-chio-á 薟椒仔 hiam-kiuⁿ-á 薟薑仔 hiam-loa̍h-loa̍h 薟辣辣 hun 薰 hun-á-keng 薰仔間 hun-chhoe/hun-chhe 薰吹 hun-chhùi 薰嘴 hun-chhùi-á 薰嘴仔 hun-thô͘ 薰土 hun-that-á 薰塞仔 hun-sái 薰屎 hun-ki 薰枝 hun-khok-á 薰殼仔 hun-iû 薰油 hun-si/hun-sī 薰絲 hun-chháu 薰草 hun-hio̍h 薰葉 hun-lông 薰農 hun-chiú 薰酒 hok-hiong 藿香 hó͘ 虎 hó͘-siū 虎siū hó͘-á-hoe 虎仔花 hó͘-sian 虎仙 hó͘-sài-iâ 虎使爺 hó͘-kháu 虎口 hó͘-kháu-chhùi 虎口嘴 hó͘-kháu-mn̂g 虎口門 hó͘-kā-hông 虎咬hông hó͘-chhùi-khí 虎嘴齒 hó͘-ko͘-pô 虎姑婆 hó͘-ui 虎威 hó͘-pô-chhì 虎婆刺 hó͘-chiòng 虎將 hó͘-chiòng-kong 虎將公 hó͘-chiòng-iâ 虎將爺 Hó͘-bóe/Hó͘-bé 虎尾 hó͘-bóe-chang/hó͘-bé-chang 虎尾棕 hó͘-bóe-lân/hó͘-bé-lân 虎尾蘭 hó͘-siū 虎岫 hó͘-tû 虎廚 hó͘-ah 虎押 hó͘-thèⁿ-ām 虎撐頷 hó͘-pan 虎斑 hó͘-pan-káu 虎斑狗 hó͘-pan-tiám 虎斑點 hó͘-tiōng 虎杖 hó͘-mûi-chhì 虎梅刺 hó͘-teng-láng 虎燈籠 hó͘-jiáu-lân 虎爪蘭 hó͘-jiáu-tāu 虎爪豆 hó͘-iâ 虎爺 hó͘-lông-sim-koaⁿ 虎狼心肝 hó͘-sai 虎獅 hó͘-sai-ná 虎獅拿 hó͘-sai-káu 虎獅狗 hó͘-phôe/hó͘-phê 虎皮 hó͘-phôe-lâm/hó͘-phê-lâm 虎皮楠 hó͘-phôe-hoe/hó͘-phê-hoe 虎皮花 hó͘-phôe-chhiok/hó͘-phê-chhiok 虎皮雀 hó͘-siòng-kong 虎相公 hó͘-sîn 虎神 hó͘-hia̍t 虎穴 hó͘-hû 虎符 hó͘-hīⁿ-chháu 虎耳草 hó͘-sèng-kong 虎聖公 hó͘-sèng-iâ 虎聖爺 hó͘-sèng-ông 虎聖王 hó͘-lān-sian 虎膦仙 hó͘-lān-chhùi 虎膦嘴 hó͘-hoe 虎花 hó͘-m̂ 虎莓 hó͘-m̂-chhì 虎莓刺 hó͘-io̍h 虎藥 hó͘-sī-tam-tam 虎視眈眈 hó͘-pà-bó/hó͘-pà-bú 虎豹母 Hó͘-thâu-soaⁿ 虎頭山 hó͘-thâu-kam 虎頭柑 hó͘-thâu-phang 虎頭蜂 hó͘-thâu-khîⁿ 虎頭鉗 hó͘-kut 虎骨 hó͘-chhiu 虎鬍 hó͘-chhiu 虎鬚 hó͘-soa 虎鯊 hó͘-môa 虎鰻 hi/hu 虛 hu-lám 虛lám hi-ké 虛假 hi-gûi 虛偽 hi-miâ 虛名 hi-pò 虛報 hi-si̍t 虛實 hi-hoàn 虛幻 hu-té/hi-tóe 虛底 hi-jia̍k/hu-jio̍k 虛弱 hi-sim/hu-sim 虛心 hi-chêng-ké-ì 虛情假意 hi-êng/hu-êng 虛榮 hi-kò͘ 虛構 hi-hòe/hi-hè 虛歲 hi-hoàn/hu-hoàn 虛泛 hi-hóe/hu-hé 虛火 hi-bû 虛無 hi-bû-chú-gī 虛無主義 hi-sòaⁿ 虛線 hi-thoat 虛脫 hi-hoa 虛花 hi-lám 虛荏 hi-hoa 虛華 hi-le̍h-le̍h 虛裂裂 hi-siat 虛設 hi-chà 虛詐 hi-sû 虛詞 hi-hàm 虛譀 hi-hâm/hu-hâm 虛銜 hi-kiaⁿ-chi̍t-tiûⁿ 虛驚一場 hō 號 hō-lēng 號令 hō-chò/hō-chòe 號做 hō-khì/hō-khù 號去 hō-kiò 號叫 hō-tiàu 號召 hō-miâ 號名 hō-chhoe/hō-chhe 號吹 hō-gōa 號外 hō-sò͘ 號數 hō-kî 號旗 hō-phàu 號炮 hō-bé/hō-má 號碼 hō-tâng 號筒 hō-chì 號誌 hō-thâu 號頭 hō-thâu-kî 號頭旗 hō-thâu-chhèng 號頭銃 ham 蚶 ham-á 蚶仔 ham-chham-kam 蚶參柑 ham-khak-chháu 蚶殼草 ham-ham 蚶蚶 hôe-thâng 蛔虫 hû-iû 蜉蝣 hê 蝦 hê-koaⁿ 蝦乾 hê-jîn 蝦仁 hê-á 蝦仔 hê-kong-chhiu 蝦公鬚 hê-pi 蝦卑 hê-nn̄g 蝦卵 hê-chí 蝦子 hê-bóe/hê-bé 蝦尾 hê-kâu 蝦猴 hê-lang-á 蝦籠仔 hê-bí 蝦米 hê-bí-khiau 蝦米曲 hê-bí-khiau 蝦米蹺 hê-ko͘ 蝦蛄 hê-ko͘-phia̍t 蝦蛄蟞 hê-ko͘-thâu 蝦蛄頭 hōe 蟹 hōe-á 蟹仔 hiā 蟻 hoeh/huih 血 hiat-kiû 血仇 hiat-chè 血債 hoeh-tàng/huih-tàng 血凍 hoeh-ìn/huih-ìn 血印 hiat-hêng/hoeh-hêng/huih-hêng 血型 hoeh-tè/huih-tè 血塊 hiat-ap/hoeh-ap/huih-ap 血壓 hiat-pheng/hiat-peng 血崩 hoeh-pang-soaⁿ/huih-pang-soaⁿ 血崩山 hoeh-pa/huih-pa 血巴 hiat-khò͘/hoeh-khò͘/huih-khò͘ 血庫 hiat-sèng 血性 hiat-chiàn 血戰 hoeh-phō-sim/huih-phō-sim 血抱心 hoeh-kong-sim/huih-kong-sim 血攻心 hiat-su 血書 hiat-pún 血本 hiat-pún-bô-kui 血本無歸 hoeh-tô/huih-tô 血朵 hoeh-kin-chháu/huih-kun-chháu 血根草 hiat-àn 血案 hoeh-tông/huih-tông 血桐 hoeh-bó/huih-bú 血母 hiat-khì 血氣 hoeh-chúi/huih-chúi 血水 hiat-hān/hoeh-kōaⁿ/huih-kōaⁿ 血汗 hoeh-kōaⁿ-chîⁿ/huih-kōaⁿ-chîⁿ 血汗錢 hoeh-iû/huih-iû 血油 hiat-po̍h 血泊 hiat-liû-jî-chù/hiat-liû-jû-chù 血流如注 hiat-e̍k 血液 hiat-lūi 血淚 hiat-chheng 血清 hoeh-tái/huih-tái 血滓 hiat-lāu 血漏 hiat-hàn 血漢 hiat-chiong/hiat-chiuⁿ 血漿 hiat-kiû 血球 hoeh-pa/huih-pa 血疤 hoeh-hûn/huih-hûn 血痕 hiat-lī 血痢 hoeh-kì/huih-kì 血痣 hiat-liû/huih-liû 血瘤 hoeh-gâm/huih-gâm 血癌 hoeh-kin/huih-kun 血筋 hoeh-kńg/huih-kńg 血管 hiat-thn̂g/hoeh-thn̂g/huih-thn̂g 血糖 hiat-thóng 血統 hiat-iân 血緣 hiat-bah 血肉 hiat-me̍h/hoeh-me̍h/huih-me̍h 血脈 hoeh-sai-sai/huih-sai-sai 血腮腮 hoeh-chho/huih-chho 血臊 hoeh-sek/huih-sek 血色 hiat-hi 血虛 hoeh-ham/huih-ham 血蚶 hoeh-giô/huih-giô 血蟯 hoeh-thâng/huih-thâng 血蟲 hiat-i 血衣 hiat-chhin 血親 hoeh-kak/huih-kak 血角 hiat-chek/hoeh-jiah/huih-jiah 血跡 hiat-lō͘ 血路 hâng/hēng/hêng/kiâⁿ 行 hêng-sū 行事 hêng-jîn 行人 hâng-ngó͘ 行伍 hêng-sú 行使 hêng-toān 行傳 hêng-gî/kiâⁿ-gî 行儀 hêng-hiong 行兇 hêng-hiong 行凶 hêng-hêng 行刑 hâng-lia̍t 行列 hêng-chhì 行刺 hêng-kiap 行劫 hêng-tōng/kiâⁿ-tāng 行動 hâng-kháu 行口 hêng-gîm 行吟 hêng-siong 行商 hêng-siān 行善 hêng-gî 行宜 hêng-kiong 行宮 hâng-ka 行家 hâng-khò͘ 行庫 hêng-kiông 行強 hêng-kèng 行徑 hâng-chêng 行情 hêng-hiàn 行憲 hêng-pâng/kiâⁿ-pâng/kiâⁿ-pâng 行房 hêng-chèng 行政 hêng-chèng-khu 行政區 hêng-chèng-hoat-īⁿ 行政法院 hêng-bûn 行文 hêng-seng 行星 hêng-lí 行李 hêng-lí-siuⁿ 行李箱 hâng-gia̍p 行業 hêng-chí 行止 hêng-khì/kiâⁿ-khì/kiâⁿ-khì/kiâⁿ-khùi 行氣 hêng-ûi 行為 hêng-chiàu 行照 hêng-séng 行省 hêng-lé/kiâⁿ-lé 行禮 hêng-chhiap 行竊 hêng-chiá 行者 hâng-hō 行號 hâng-kui 行規 hêng-chà 行詐 hêng-hòe 行賄 hêng-chó͘ 行走 hêng-chong 行蹤 hêng-chhia 行車 hêng-kun 行軍 hêng-chìn 行進 hâng-kau 行郊 hêng-to͘ 行都 hêng-i 行醫 hêng-siau 行銷 hêng-thâu 行頭 hâng-koán 行館 hêng-hiuⁿ 行香 hêng-sú 行駛 hêng-phiàn 行騙 hēng-lé 衒禮

io̍h-oân 藥丸 io̍h-á-tiàm 藥仔店 io̍h-che 藥劑 io̍h-che-su 藥劑師 io̍h-la̍t 藥力 io̍h-pau 藥包 io̍h-bī 藥味 io̍h-phín 藥品 io̍h-siong 藥商 io̍h-toaⁿ 藥單 io̍h-îⁿ 藥圓 io̍h-ha̍k 藥學 io̍h-kio̍k 藥局 io̍h-thiap 藥帖 io̍h-su 藥師 io̍h-tiàm 藥店 io̍h-chhiúⁿ 藥廠 io̍h-ín 藥引 io̍h-sèng 藥性 io̍h-téng 藥戥 io̍h-pâng 藥房 io̍h-hāu 藥效 io̍h-sán/io̍h-sóaⁿ 藥散 io̍h-hng 藥方 io̍h-boa̍h 藥末 io̍h-châi 藥材 io̍h-châi-ông 藥材王 io̍h-sng 藥栓 io̍h-tiâu 藥條 io̍h-tû 藥櫥 io̍h-khùi 藥氣 io̍h-chúi 藥水 io̍h-chúi-pò͘ 藥水布 io̍h-chúi-mî 藥水棉 io̍h-che 藥渣 io̍h-thng 藥湯 io̍h-tái 藥滓 io̍h-phìⁿ 藥片 io̍h-bu̍t 藥物 io̍h-ông 藥王 io̍h-lí-ha̍k 藥理學 io̍h-iōng 藥用 io̍h-hún 藥粉 io̍h-phoh 藥粕 io̍h-se-pò͘ 藥紗布 io̍h-koàn 藥罐 io̍h-ko 藥膏 io̍h-chháu 藥草 io̍h-hó͘ 藥虎 io̍h-chhi/io̍h-chhu 藥蛆 io̍h-chiú 藥酒 io̍h-liāng/io̍h-liōng 藥量 io̍h-kó͘ 藥鈷 io̍h-thâu 藥頭 io̍h-thâu-á 藥頭仔 io̍h-piáⁿ 藥餅 iûⁿ-kóng-sai 蛘廣西 iûⁿ-pô͘-sai 蛘蜅西 i-ui 蛜蝛 ióng 蛹 ián-thêng 蝘蜓 ia̍h/tia̍p 蝶 ia̍h-á 蝶仔 ia̍h-á-hún 蝶仔粉 ia̍h-á-hoe 蝶仔花 ia̍h-á-chháu 蝶仔草 ia̍h-lân 蝶蘭 iông-ji̍p 融入 iông-ha̍p 融合 iông-chu 融資 iông-thong 融通 iâⁿ 螢 ián-seng 衍生 i/ui 衣 i-koan 衣冠 i-siu-kûn 衣收裙 i-liāu 衣料 i-ho̍k 衣服 i-kūi 衣櫃 i-bu̍t 衣物 i-poat 衣缽 i-kûn 衣裙 i-chiûⁿ 衣裳 i-chiûⁿ-sin-chhēng 衣裳身穿 i-si̍t 衣食


ìm-khàm 蔭khàm ìm-hūn 蔭份 ìm-hūn 蔭分 ìm-tui 蔭堆 ìm-si 蔭屍 ìm-ńg 蔭影 ìm-hóe/ìm-hé 蔭火 ìm-koe-á 蔭瓜仔 ìm-le̍k 蔭綠 ìm-kó͘ 蔭股 ìm-hio̍h 蔭葉 ìm-sīⁿ 蔭豉 ìm-sīⁿ-á 蔭豉仔 ìm-sin 蔭身 ì-jîn/ì-lîn 薏仁 ì-bí 薏米 ì-í 薏苡

jùn/lùn 蠕

kah/kài/kòa 蓋 kài-it-tōa 蓋一大 kòa-á 蓋仔 kài-sian 蓋仙 khap-ìn-á 蓋印仔 kài-hó 蓋好 kah-thán-á 蓋毯仔 Kài-lo̍k-phó͘ 蓋洛普 kài-ló͘ 蓋滷 kài-chiong 蓋章 khap-chhiò 蓋笑 kài-tē-it 蓋第一 kah-phōe/kah-phē 蓋被 koeh-soaⁿ-niau 蕨山貓 koeh-niau 蕨貓 keh-niau-sim/koeh-niau-sim 蕨貓心 koeh-niau-chháu 蕨貓草 khau 薅 kiuⁿ 薑 kiuⁿ-bó/kiuⁿ-bú 薑母 kiuⁿ-bó-thâu/kiuⁿ-bú-thâu 薑母頭 kiuⁿ-si 薑絲 kiuⁿ-piáⁿ 薑餅 kiuⁿ-n̂g 薑黃 khiân-sim 虔心 khiân-ì 虔意 khiân-leh-leh 虔捋捋 khiân-kèng 虔敬 khiân-chhiò 虔笑 khiân-sêng 虔誠 khui 虧 khui-thāi 虧待 khui-sim 虧心 khui-sim-hēng 虧心行 khui-sún 虧損 khui-sńg-lūi-lūi 虧損累累 khui-pún 虧本 khui-khong 虧空 khui-khoat 虧缺 khiû 虯 khiû-chi-liu 虯之溜 khiû-khiām 虯儉 khiû-mo͘/khiû-mn̂g 虯毛 khiû-liu-liu 虯溜溜 khiû-kha-kin/khiû-kha-kun 虯腳筋 khiû-thâu-mo͘/khiû-thâu-mn̂g 虯頭毛 kiû-liông/kî-liông 虯龍 khēng 虹 khêng-á 虹仔 khēng-jiō 虹尿 ka-cháu 虼蚤 ka-chê 虼蠐 ku 蚼 ku-á 蚼仔 káu-hiā 蚼蟻 káu-hiā-tui 蚼蟻堆 káu-hiā-thah 蚼蟻塔 káu-hiā-siū 蚼蟻岫 ku-sîn 蚼蠅 koai/oa 蛙 khoat-jû 蛞蝓 kiau 蛟 kau-lêng 蛟龍 kap-kui-á 蛤kui仔 kap-á 蛤仔 kap-á-siû 蛤仔泅 kap-kài 蛤蚧 kap-koai 蛤蛙 kap-koâi-á/kap-koe-á 蛤蛙仔 kap-lâ 蛤蜊 kap-lê 蛤螺 kàn-á 蜆仔 khî 蜞 khiong-lông 蜣螂 khûn 蜷 khûn-soaⁿ-lō͘ 蜷山路 khûn-soh-á 蜷索仔 ka-cháu/kā-cháu 蟉蚤 ka-siân 蟉蟬 ka-chê 蟉蠐 ka-choa̍h 蟉蠽 ka-choa̍h-si̍t 蟉蠽翅 ka-choa̍h-chháu 蟉蠽草 kó͘-tiòng 蠱脹 kiâⁿ-bē-thong/kiâⁿ-bōe-thong 行bē通 kiâⁿ-hông 行hông kiâⁿ-óa 行óa kiâⁿ-thàng-thàng 行thàng-thàng kiâⁿ-chi̍t-chōa 行一chōa kiâⁿ-chi̍t-liàn 行一liàn kiâⁿ-ûn 行云 kiâⁿ-tò-thè/kiâⁿtò-thòe 行倒退 kiâⁿ-kàu 行到 kiâⁿ-ûn 行勻 kiâⁿ--khì/kiâⁿ--khù/kiâⁿ-khì/kiâⁿ-khù 行去 kiâⁿ-khì--a/kiâⁿ-khù--a 行去a kiâⁿ-hiòng/kiâⁿ-hiàng 行向 kâng-oân 行員 kiâⁿ-tōa-lé 行大禮 kiâⁿ-soaⁿ 行山 kiâⁿ-oan-lō͘ 行彎路 kiâⁿ-āu-soaⁿ 行後山 kiâⁿ-āu-mn̂g 行後門 kiâⁿ-sóa 行徙 kiâⁿ-kûn 行拳 kiâⁿ-pàng 行放 kiâⁿ-chhun 行春 kiâⁿ-sî 行時 kiâⁿ-àm-lō͘ 行暗路 kiâⁿ-ē-thong 行會通 kiâⁿ-chhâ-kha 行柴腳 kiâⁿ-kî 行棋 kiâⁿ-kang-ô͘ 行江湖 kiâⁿ-bô-lō͘ 行無路 kiâⁿ-hûn 行痕 kiâⁿ-té-lō͘ 行短路 kiâⁿ-cheh-khùi/kiâⁿ-choeh-khùi 行節氣 kiâⁿ-soh 行索 kiâⁿ-keng 行經 kiâⁿ-kha 行腳 kiâⁿ-kha-kàu 行腳到 kiâⁿ-kha-hoe 行腳花 kiâⁿ-chûn 行船 kiâⁿ-chûn-lâng 行船人 kiâⁿ-tio̍h-lō͘ 行著路 kiâⁿ-chhin 行親 kiâⁿ-chhin-chiâⁿ 行親情 kiâⁿ-tāⁿ 行誕 kiâⁿ-jiah 行跡 kiâⁿ-lō͘ 行路 kiâⁿ-lō͘-kang 行路工 kiâⁿ-ta̍h 行踏 kiâⁿ-tńg 行轉 kiâⁿkīn-lō͘/kiâⁿkūn-lō͘ 行近路 kiâⁿ-thàu-thàu 行透透 kiâⁿ-iû 行遊 kiâⁿ-ūn 行運 kiâⁿ-phiàn 行遍 kiâⁿ-kòe/kiâⁿ-kè 行過 kiâⁿ--kòe-khì/kiâⁿ--kè-khù 行過去 kiâⁿ-kòe-sin/kiâⁿ-kè-sin 行過身 kiâⁿ-chiú-ka 行酒家 kiâⁿ-hûn-téng 行雲頂 kiâⁿ-lêng 行靈 kiâⁿ-hia̍h-lé 行額禮 ke/koe 街 ke-á/koe-á 街仔 ke-chhī/koe-chhī 街市 ke-kéng/koe-kéng 街景 ke-lí/koe-lí 街裡 ke-lō͘/koe-lō͘ 街路 ke-bīn/koe-bīn 街面 ke-bīn-téng/koe-bīn-téng 街面頂 ke-téng/koe-téng 街頂 ke-thâu/koe-thâu 街頭 ka-se 袈裟

liân-tâi 蓮台 liân-chí 蓮子 liân-chí-sim 蓮子心 liân-pô͘ 蓮房 liân-tî 蓮池 liân-hoe 蓮花 liân-hoe-chē/liân-hoe-chō 蓮花坐 liân-hoe-tî 蓮花池 liân-hoe-teng 蓮花燈 liân-hoe-tī 蓮花痔 liân-hoe-chi̍h 蓮花舌 liân-hoe-pô͘ 蓮花苞 liân-hoe-thâu 蓮花頭 liân-pô͘ 蓮苞 liân-chiau 蓮蕉 lêng-ngāu/liân-ngāu 蓮藕 lián-bū 蓮霧 láu 蓼 láu-kó 蓼稿 lio̍k-hoa 蓼花 lô͘-tîn 蔞藤 lian 蔫 lian--khì/lian--khù 蔫去 lian-pó͘ 蔫脯 lúi 蕊 lō͘-giô 蕗giô lō͘-kiō/lō͘-giō 蕗蕎 lō͘-kiō-chhang 蕗蕎蔥 lâm-tô͘/nâ-tô͘ 藍圖 lâm-sek/nâ-sek 藍色 lâm-tiān 藍靛 lô͘-tà 蘆tà lô͘-kam 蘆柑 Lô͘-chiu 蘆洲 lô͘-tek 蘆竹 lô͘-tek-á 蘆竹仔 lô͘-sún 蘆筍 lô͘-sún 蘆荀 lô͘-tek/lô͘-te̍k 蘆荻 lô͘-úi 蘆葦 lô͘-hē/lô͘-hōe/lô͘-ōe/lô͘-ōe/lô͘-hōe 蘆薈 lô͘-tîn 蘆藤 lô͘-sé/lô͘-sóe 蘆黍 lang/leng 蘢 lang-lang 蘢蘢 lang-chhin-chiâⁿ 蘢親情 lân 蘭 Lân-sū 蘭嶼 lân-hoe 蘭花 Lân-iông 蘭陽 Lân-iông-khe/Lân-iông-khoe 蘭陽溪 lô-po̍k/nâ-po̍k 蘿蔔 lâ-pa̍k-chhài 蘿蔔菜 la̍h-á-chháu 蚋仔草 lâ-á 蜊仔 lâ-á-hio̍h 蜊仔葉 lùn-kè 蝡價 lê 螺 lê-á 螺仔 lê-á-khak 螺仔殼 lê-á-piáⁿ 螺仔餅 lê-á-chang 螺仔鬃 lê-sàu-kak 螺哨角 lê-chn̄g 螺旋 lê-khak 螺殼 lê-bó/lê-bú 螺母 lê-phí 螺疕 lô͘-si/lô-si 螺絲 lô-si-to 螺絲刀 lô-si-bō 螺絲帽 lô͘-si-teng/lê-si-teng/lô-si-teng 螺絲釘 lô͘-si-choān 螺絲鏇 lê-bah 螺肉 lê-tì 螺蒂 lê-pòe 螺貝 lê-tiān 螺鈿 lê-chang 螺鬃 lâ 蟟 lâ-lí 蟟鯉 lâ-giâ 蟧蜈 lâ-giâ-chhia/piàⁿ-kín-chhia 蟧蜈車 la̍h 蠟 la̍h-siōng 蠟像 la̍h-pán 蠟板 la̍h-tiâu 蠟條 la̍h-chek 蠟燭 la̍h-chek-tâi 蠟燭台 la̍h-chek-sim 蠟燭心 la̍h-chek-iû 蠟燭油 la̍h-pôaⁿ 蠟盤 la̍h-pit 蠟筆 la̍h-chóa 蠟紙

mōa-mōa 蔓蔓 mé 蜢

nâ-chhiok 藍鵲 ngāu 藕 ngāu-chat 藕節 ngāu-hún 藕粉 ni 蛉 ngô͘-bî-tāu 蛾眉豆 ngô͘-khî-kā 蜈蜞咬 ngô͘-khî-tòa 蜈蜞帶 ngô͘-khî-pó͘ 蜈蜞脯 ngô͘-khî-boe̍h 蜈蜞襪 ngô͘-khî-teng 蜈蜞釘 nâ-giâ 螂蜈 nâ-giâ-í 螂蜈椅 ngiāu-chhi-chhā/ngia̍uh-chhī-chhā 蟯嗤嘈 ngiau-lāng 蟯弄 ngiauh-tái 蟯歹 ngiau-chiūⁿ 蟯癢 ngiau-si 蟯絲 ngiauh-ngiauh 蟯蟯 ngia̍uh-ngia̍uh-tāng/ngiau-ngiau-tāng 蟯蟯動 ngiauh-than 蟯蟶

oan-iuⁿ/ian-iⁿ 螉蠮 oan-iuⁿ-io 螉蠮腰 oan-iuⁿ-phang 螉蠮蜂 Oân 袁


ô 蚵 ô-á 蚵仔 ô-á-tau 蚵仔兜 ô-á-chian 蚵仔煎 ô-á-lìn 蚵仔輾 ô-á-kiâm 蚵仔鹹 ô-iû 蚵油 ô-thng 蚵湯 ô-chìⁿ 蚵糋 ô-kiⁿ 蚵羹 ô-pô͘ 蚵酺 ô͘-tia̍p/hô͘-tia̍p 蝴蝶 ô͘-tia̍p-hoe 蝴蝶花 ô͘-tia̍p-lân 蝴蝶蘭 ô-á 蠔仔 ô-khak-hoe/ô-khak-he/ô-khak-hu 蠔殼灰 ô-kiàⁿ 蠔鏡

ōm-iáⁿ 蓊影 ōe 衛 ōe-peng/ūi-peng 衛兵 ōe-bián 衛冕 ōe-chheⁿ/ōe-chhiⁿ/ōe-seng 衛星 ōe-e̍k 衛浴 ōe-seng 衛生 ōe-seng-kio̍k 衛生局 ōe-seng-só͘ 衛生所 ōe-seng-mî 衛生棉 ōe-seng-chóa 衛生紙 ōe-seng-sú 衛生署 ōe-seng-chhù 衛生處 ōe-seng-i 衛生衣 ōe-seng-saⁿ 衛生衫 ōe-seng-pō͘ 衛生部 ōe-tō 衛道 ōe-tūi 衛隊

phô͘-kong-eng/pô͘-kong-eng 蒲公英 pô͘-khì/pô͘-khù 蒲去 phô͘-thoân 蒲團 pô͘-thô 蒲桃 pô͘-eng 蒲英 pô͘-kûi 蒲葵 pi 蓖 pi-môa 蓖麻 phông/pōng 蓬 phông-pu̍t 蓬勃 phōng-sim/pōng-sim 蓬心 phōng-kó 蓬果 phông-phông-chhèng 蓬蓬沖 phōng-phōng-hun 蓬蓬燻 phông-phông-to̍h 蓬蓬著 phông-phông-eng 蓬蓬颺 phông-song/phōng-song 蓬鬆 phông-song-mi̍h 蓬鬆物 po̍h 薄 po̍k-hēng 薄倖 po̍h-lī 薄利 po̍k-bēng 薄命 po̍k-jio̍k 薄弱 po̍k-thāi 薄待 po̍k-chêng 薄情 po̍h-pán-á 薄板仔 po̍h-phôe/po̍h-phê 薄皮 po̍h-phôe-á/po̍h-phê-á 薄皮仔 po̍h-hok 薄福 po̍h-lé 薄禮 po̍h-tek-á-chóa 薄竹仔紙 po̍h-mo̍͘h 薄膜 po̍h-tê 薄茶 po̍k-hô 薄荷 po̍h-ko͘ 薄菇 po̍h-hio̍h-tông 薄葉桐 po̍h-chiú 薄酒 po̍h-lî-si 薄釐絲 phek-lē 薜荔 phiô 薸 phoan-pîn 藩屏 phoan-lî 藩籬 phîn-pô/pîn-pô 蘋婆 pîn-kó 蘋果 pāng 蚌 phang 蜂 phang-siū 蜂siū phang-siū-eng 蜂siū-eng phang-siū-mûi 蜂siū煤 phang-siū-khang 蜂siū空 phang-á 蜂仔 phang-chhì 蜂刺 phang-siū 蜂岫 phang-siū-eng 蜂岫癰 phang-siū-tō͘ 蜂岫肚 phang-tû 蜂廚 phang-ông 蜂王 phang-o-chu 蜂窩疽 phang-siuⁿ 蜂箱 phang-io 蜂腰 phang-hó͘ 蜂虎 phang-bi̍t 蜂蜜 phang-hê 蜂蝦 phang-chiam 蜂針 phang-eng 蜂鷹 phú 蜅 po͘-oa 蜅蛙 pūi 蜚 pi 蜱 pian-hok 蝙蝠 phoân-thô 蟠桃 piáu/pió 表 pió-á 表仔 piáu-hiaⁿ 表兄 piáu-hiaⁿ-tī 表兄弟 piáu-chek 表叔 piáu-miâ 表名 piáu-ko 表哥 piáu-mōe 表妹 piáu-ché 表姊 piáu-ché 表姐 piáu-chí-mōe 表姐妹 piáu-ti̍t 表姪 piáu-sió-bē/piáu-sió-moāi/piáu-sió-mōe 表小妹 piáu-sió-tī 表小弟 piáu-chân 表層 piáu-tē 表弟 piáu-chiong 表彰 piáu-teng 表徵 piáu-chêng 表情 piáu-thài 表態 piáu-iông 表揚 piáu-bêng 表明 piáu-keh 表格 piáu-iūⁿ 表樣 piáu-hān 表汗 piáu-koat 表決 piáu-ián 表演 piáu-ián-sài 表演賽 piáu-soài/piáu-sut 表率 piáu-hiān 表現 piáu-pe̍k 表白 piáu-ê 表的 piáu-phôe/piáu-phê 表皮 piáu-sī 表示 piáu-lí 表裏 piáu-siōng 表象 piáu-ta̍t 表達 piáu-lō͘ 表露 phàu/pô͘ 袍 phàu-lam 袍襤

sui 蓑 som-á 蔘仔 soe 蔬 so͘-kó 蔬果 so͘-chhài 蔬菜 Siau-pang 蕭邦 Sih 薛 siâm-po̍k 薝蔔 Sat 薩 sin-hōng 薪俸 sin-thoân 薪傳 sin-lô 薪勞 sin-súi 薪水 sin-chin 薪津 sin-hóe-siòng-thoân/sin-hé-siòng-thoân 薪火相傳 sin-hô 薪禾 sin-siû 薪酬 so͘ 蘇 So͘-Gô 蘇俄 so͘-chiu-ōe 蘇州話 so͘-bo̍k 蘇木 so͘-hong 蘇枋 So͘-keh-lân 蘇格蘭 so͘-khì 蘇氣 so͘-phài 蘇派 So͘-Ò 蘇澳 So͘-Ò-káng 蘇澳港 so͘-sóng 蘇爽 So͘-ûi-ia 蘇維埃 So͘-liân 蘇聯 So͘-hoa-kong-lō͘ 蘇花公路 so͘-thih 蘇鐵 sat 虱 sat-bó/sat-bú 虱母 sat-bó-á/sat-bú-á 虱母仔 sat-bó-chí/sat-bú-chí 虱母子 sat-bó-thâu/sat-bú-thâu 虱母頭 sat-ba̍k 虱目 sat-ba̍k-hî/sat-ba̍k-hû 虱目魚 sap-pìn/sat-pìn 虱篦 sau 蛸 Sio̍k 蜀 sio̍k-chhit 蜀七 sio̍k-kûi/so̍k-kûi 蜀葵 si̍h 蝕 si̍t-ji̍t/sit-ji̍t 蝕日 si̍t-goe̍h/si̍t-ge̍h 蝕月 si̍h-pún 蝕本 si̍h-chúi 蝕水 si̍h-hûn 蝕痕 si̍h-chhìn 蝕秤 si̍h-chhìn-thâu 蝕秤頭 si̍h-tāng 蝕重 sat-bó/sat-bú 蝨母 sat-bó-nn̄g/sat-bú-nn̄g 蝨母卵 siâm/siân 蟬 siân-á 蟬仔 siân-liân 蟬聯 siān-lâng-á/siān-thâng-á/sīn-thâng-á 蟺蟲仔 sîn 蠅 sîn-hó͘ 蠅虎 su̍t 術 su̍t-á 術仔 su̍t-sū 術士 su̍t-kho 術科 su̍t-gí/su̍t-gú 術語 sam/saⁿ 衫 saⁿ-tn̄g 衫丈 saⁿ-á-keng 衫仔弓 saⁿ-á-bín 衫仔抿 saⁿ-á-kòa 衫仔掛 saⁿ-á-liāu 衫仔料 saⁿ-á-pang 衫仔枋 saⁿ-á-kè 衫仔架 saⁿ-á-thûi 衫仔槌 saⁿ-á-tû 衫仔櫥 saⁿ-á-tāu 衫仔脰 saⁿ-á-tē 衫仔袋 saⁿ-á-ki 衫仔裾 saⁿ-á-khò͘ 衫仔褲 saⁿ-á-khim 衫仔襟 saⁿ-á-niá 衫仔領 saⁿ-phè 衫帕 saⁿ-keng-á 衫弓仔 saⁿ-bín 衫抿 saⁿ-liāu 衫料 saⁿ-thûi 衫槌 saⁿ-tû 衫櫥 saⁿ-tiam 衫砧 saⁿ-chhēng 衫穿 saⁿ-chit 衫脊 saⁿ-khò͘ 衫褲 saⁿ-liân-kûn 衫連裙 soe 衰 soe-bái 衰bái soe-siâu 衰siâu soe-lâng 衰人 soe-bóe/soe-bé 衰尾 soe-jio̍k 衰弱 soe-bî 衰微 soe-chhiú 衰手 soe-pāi 衰敗 soe-ōng 衰旺 soe-ōng-tiāu 衰旺兆 soe-ōng-chhiú 衰旺手 soe-ōng-khì/soe-ōng-khùi 衰旺氣 soe-khùi 衰氣 soe-lám 衰荏 soe-lo̍h 衰落 soe-thè/soe-thòe 衰退 soe-ūn 衰運 siū 袖 siū-chhiú-pông-koan 袖手旁觀

thiok-tiān-khì 蓄電器 thiok-tiān-tî 蓄電池 thiok-tiān-liāng/thiok-tiān-liōng 蓄電量 thiok-im-ki 蓄音機 tōng 蕩 thōng-sî-li̍t 蕩時日 tōng-tōng-hìⁿ/tōng-tōng-hián 蕩蕩晃 tîn 藤 tîn-á 藤仔 tîn-á-hoe 藤仔花 tîn-chhn̂g 藤床 tîn-phóng 藤捧 tîn-phôe/tîn-phê 藤皮 tîn-chî/tîn-chû 藤薯 tîn-eng 藤鶯 thâng 虫 tàn 蛋 tàn-pe̍k-chit 蛋白質 tu-si-má-jiah 蛛絲馬跡 thùi-mn̂g/thùi-mo͘/thùiⁿ-mo͘/thǹg-mn̂g 蛻毛 thùi-pó͘ 蛻補 thùi-piàn 蛻變 thē 蜇 thē-hî/thē-hû 蜇魚 thē-hang 蜇魴 ti-tu 蜘蛛 ti-tu-si 蜘蛛絲 ti-tu-bāng 蜘蛛網 tông-pì-tong-ki/tông-pì-tong-ku 螳臂當車 thâng 蟲 thâng-hāi 蟲害 thâng-si 蟲絲 thâng-chháu 蟲草 thâng-thōa 蟲豸 than 蟶 than-phiâⁿ 蟶坪 than-tiâⁿ 蟶埕 than-bô-iáⁿ 蟶無影 tò͘-hî/tò͘-hû 蠹魚 thiong-sim 衷心 tē 袋 tē-á 袋仔 tē-thô͘ 袋土 tē-kiong 袋恭 tē-pùn 袋糞 tē-chng 袋裝 tē-pió 袋錶 tē-chhí/tē-chhú 袋鼠 thán-chhin 袒親

un-sian-seⁿ/un-sian-siⁿ 蝹先生 un-lún-khûn 蝹碖蜷 un-khûn 蝹蜷 un-khûn-lō͘ 蝹蜷路 un-un-khûn-khûn 蝹蝹蜷蜷 ui-tòa 衣帶 ui-phō-sim 衣抱心


return {
	["蒲"] = "phô͘",
	["蒲公英"] = "phô͘-kong-eng/pô͘-kong-eng",
	["蒲去"] = "pô͘-khì/pô͘-khù",
	["蒲團"] = "phô͘-thoân",
	["蒲桃"] = "pô͘-thô",
	["蒲英"] = "pô͘-eng",
	["蒲葵"] = "pô͘-kûi",
	["蒸"] = "chhèng",
	["蒸氣"] = "cheng-khì",
	["蒸發"] = "cheng-hoat",
	["蒸蒸日上"] = "cheng-cheng-ji̍t-siāng/cheng-cheng-ji̍t-siōng",
	["蒸餾"] = "cheng-liû",
	["蒸餾水"] = "cheng-liû-chúi",
	["蒸鼻"] = "chhǹg-phīⁿ/chhèng-phīⁿ",
	["蒺藜"] = "che̍k-lê/chi̍t-lê",
	["蒼"] = "chhang",
	["蒼朮"] = "chhong-chu̍t",
	["蒼生"] = "chhong-seng",
	["蒼耳"] = "chhong-ní",
	["蒿"] = "o",
	["蒿茼"] = "ko-tâng",
	["蓄"] = "hak/thiok",
	["蓄傢伙"] = "hak-ke-hóe/hak-ke-hé",
	["蓄嫁妝"] = "hak-kè-chng",
	["蓄水池"] = "thiok-chúi-tî",
	["蓄田園"] = "hak-chhân-hn̂g",
	["蓄電器"] = "thiok-tiān-khì",
	["蓄電池"] = "thiok-tiān-tî",
	["蓄電量"] = "thiok-tiān-liāng/thiok-tiān-liōng",
	["蓄音機"] = "thiok-im-ki",
	["蓆"] = "chhio̍h",
	["蓆草"] = "chhio̍h-chháu",
	["蓊"] = "ōm",
	["蓊影"] = "ōm-iáⁿ",
	["蓋"] = "kah/kài/kòa",
	["蓋一大"] = "kài-it-tōa",
	["蓋仔"] = "kòa-á",
	["蓋仙"] = "kài-sian",
	["蓋印仔"] = "khap-ìn-á",
	["蓋好"] = "kài-hó",
	["蓋毯仔"] = "kah-thán-á",
	["蓋洛普"] = "Kài-lo̍k-phó͘",
	["蓋滷"] = "kài-ló͘",
	["蓋章"] = "kài-chiong",
	["蓋笑"] = "khap-chhiò",
	["蓋第一"] = "kài-tē-it",
	["蓋被"] = "kah-phōe/kah-phē",
	["蓍草"] = "si-chháu",
	["蓑"] = "sui",
	["蓖"] = "pi",
	["蓖麻"] = "pi-môa",
	["蓬"] = "phông/pōng",
	["蓬勃"] = "phông-pu̍t",
	["蓬心"] = "phōng-sim/pōng-sim",
	["蓬果"] = "phōng-kó",
	["蓬生果"] = "hông-seng-kó",
	["蓬萊"] = "hông-lâi",
	["蓬蓬沖"] = "phông-phông-chhèng",
	["蓬蓬燻"] = "phōng-phōng-hun",
	["蓬蓬著"] = "phông-phông-to̍h",
	["蓬蓬颺"] = "phông-phông-eng",
	["蓬鬆"] = "phông-song/phōng-song",
	["蓬鬆物"] = "phông-song-mi̍h",
	["蓮"] = "liân",
	["蓮台"] = "liân-tâi",
	["蓮子"] = "liân-chí",
	["蓮子心"] = "liân-chí-sim",
	["蓮房"] = "liân-pô͘",
	["蓮池"] = "liân-tî",
	["蓮花"] = "liân-hoe",
	["蓮花坐"] = "liân-hoe-chē/liân-hoe-chō",
	["蓮花池"] = "liân-hoe-tî",
	["蓮花燈"] = "liân-hoe-teng",
	["蓮花痔"] = "liân-hoe-tī",
	["蓮花舌"] = "liân-hoe-chi̍h",
	["蓮花苞"] = "liân-hoe-pô͘",
	["蓮花頭"] = "liân-hoe-thâu",
	["蓮苞"] = "liân-pô͘",
	["蓮蕉"] = "liân-chiau",
	["蓮藕"] = "lêng-ngāu/liân-ngāu",
	["蓮霧"] = "lián-bū",
	["蓼"] = "láu",
	["蓼稿"] = "láu-kó",
	["蓼花"] = "lio̍k-hoa",
	["蔓"] = "mōa",
	["蔓桃花"] = "bān-thô-hoe",
	["蔓荊子"] = "bān-keng-chí",
	["蔓菁"] = "bān-chheng",
	["蔓蔓"] = "mōa-mōa",
	["蔗"] = "chià",
	["蔗"] = "chià-phō͘",
	["蔗園"] = "chià-hn̂g",
	["蔗粕"] = "chià-phoh",
	["蔗糖"] = "chià-thn̂g",
	["蔗龜"] = "chià-ku",
	["蔘仔"] = "som-á",
	["蔞藤"] = "lô͘-tîn",
	["蔡"] = "Chhòa",
	["蔡板草"] = "chhòa-pán-chháu",
	["蔡牽"] = "chhòa-khian",
	["蔣"] = "Chiúⁿ",
	["蔣總統"] = "Chiuⁿ-chóng-thóng",
	["蔥"] = "chhang",
	["蔥仔白"] = "chhang-á-pe̍h",
	["蔥珠"] = "chhang-chu",
	["蔥管"] = "chhang-kńg",
	["蔥管白"] = "chhang-kóng-pe̍h",
	["蔥管鼻"] = "chhang-kóng-phīⁿ",
	["蔥脆"] = "chhang-chhè",
	["蔥菜"] = "chhang-chhài",
	["蔥蒜"] = "chhang-soàn",
	["蔥藕"] = "chhang-ngāu",
	["蔥頭"] = "chhang-thâu",
	["蔫"] = "lian",
	["蔫去"] = "lian--khì/lian--khù",
	["蔫脯"] = "lian-pó͘",
	["蔬"] = "soe",
	["蔬果"] = "so͘-kó",
	["蔬菜"] = "so͘-chhài",
	["蔭"] = "ìm",
	["蔭khàm"] = "ìm-khàm",
	["蔭份"] = "ìm-hūn",
	["蔭分"] = "ìm-hūn",
	["蔭堆"] = "ìm-tui",
	["蔭屍"] = "ìm-si",
	["蔭影"] = "ìm-ńg",
	["蔭火"] = "ìm-hóe/ìm-hé",
	["蔭瓜仔"] = "ìm-koe-á",
	["蔭綠"] = "ìm-le̍k",
	["蔭股"] = "ìm-kó͘",
	["蔭葉"] = "ìm-hio̍h",
	["蔭豉"] = "ìm-sīⁿ",
	["蔭豉仔"] = "ìm-sīⁿ-á",
	["蔭身"] = "ìm-sin",
	["蕃薯"] = "han-chî/han-chû",
	["蕃薯園"] = "han-chî-hn̂g/han-chû-hn̂g",
	["蕃薯市"] = "han-chî-chhī/han-chû-chhī",
	["蕃薯皮"] = "han-chî-phôe/han-chû-phê",
	["蕃薯簽"] = "han-chî-chhiam/han-chû-chhiam",
	["蕃薯籤"] = "han-chî-chhiam/han-chû-chhiam",
	["蕃薯粉"] = "han-chî-hún/han-chû-hún",
	["蕃薯糜"] = "han-chî-moâi/han-chû-bê",
	["蕃薯舅"] = "hoan-chî-kū/hoan-chû-kū",
	["蕃薯葉"] = "han-chî-hio̍h/han-chû-hio̍h",
	["蕃薯藤"] = "han-chî-tîn/han-chû-tîn",
	["蕃藷"] = "han-chî/han-chû",
	["蕃藷葉"] = "han-chî-hio̍h/han-chû-hio̍h",
	["蕉"] = "chio",
	["蕉袋"] = "chio-tē",
	["蕉農"] = "chio-lông",
	["蕊"] = "lúi",
	["蕗giô"] = "lō͘-giô",
	["蕗蕎"] = "lō͘-kiō/lō͘-giō",
	["蕗蕎蔥"] = "lō͘-kiō-chhang",
	["蕘"] = "giô",
	["蕨山貓"] = "koeh-soaⁿ-niau",
	["蕨貓"] = "koeh-niau",
	["蕨貓心"] = "keh-niau-sim/koeh-niau-sim",
	["蕨貓草"] = "koeh-niau-chháu",
	["蕩"] = "tōng",
	["蕩時日"] = "thōng-sî-li̍t",
	["蕩蕩晃"] = "tōng-tōng-hìⁿ/tōng-tōng-hián",
	["蕪菁"] = "bû-chhiⁿ",
	["蕭邦"] = "Siau-pang",
	["蕹菜"] = "èng-chhài",
	["蕹菜hông"] = "èng-chhài-hông",
	["薁蕘"] = "ò-giô",
	["薄"] = "po̍h",
	["薄倖"] = "po̍k-hēng",
	["薄利"] = "po̍h-lī",
	["薄命"] = "po̍k-bēng",
	["薄弱"] = "po̍k-jio̍k",
	["薄待"] = "po̍k-thāi",
	["薄情"] = "po̍k-chêng",
	["薄板仔"] = "po̍h-pán-á",
	["薄皮"] = "po̍h-phôe/po̍h-phê",
	["薄皮仔"] = "po̍h-phôe-á/po̍h-phê-á",
	["薄福"] = "po̍h-hok",
	["薄禮"] = "po̍h-lé",
	["薄竹仔紙"] = "po̍h-tek-á-chóa",
	["薄膜"] = "po̍h-mo̍͘h",
	["薄茶"] = "po̍h-tê",
	["薄荷"] = "po̍k-hô",
	["薄菇"] = "po̍h-ko͘",
	["薄葉桐"] = "po̍h-hio̍h-tông",
	["薄酒"] = "po̍h-chiú",
	["薄釐絲"] = "po̍h-lî-si",
	["薅"] = "khau",
	["薈"] = "hōe",
	["薏仁"] = "ì-jîn/ì-lîn",
	["薏米"] = "ì-bí",
	["薏苡"] = "ì-í",
	["薑"] = "kiuⁿ",
	["薑母"] = "kiuⁿ-bó/kiuⁿ-bú",
	["薑母頭"] = "kiuⁿ-bó-thâu/kiuⁿ-bú-thâu",
	["薑絲"] = "kiuⁿ-si",
	["薑餅"] = "kiuⁿ-piáⁿ",
	["薑黃"] = "kiuⁿ-n̂g",
	["薔薇"] = "chhiûⁿ-bî/chhiông-bî",
	["薛"] = "Sih",
	["薜荔"] = "phek-lē",
	["薝蔔"] = "siâm-po̍k",
	["薟"] = "hiam",
	["薟椒仔"] = "hiam-chio-á",
	["薟薑仔"] = "hiam-kiuⁿ-á",
	["薟辣辣"] = "hiam-loa̍h-loa̍h",
	["薦任"] = "chiàn-jīm",
	["薩"] = "Sat",
	["薪俸"] = "sin-hōng",
	["薪傳"] = "sin-thoân",
	["薪勞"] = "sin-lô",
	["薪水"] = "sin-súi",
	["薪津"] = "sin-chin",
	["薪火相傳"] = "sin-hóe-siòng-thoân/sin-hé-siòng-thoân",
	["薪禾"] = "sin-hô",
	["薪酬"] = "sin-siû",
	["薯斗"] = "chî-táu/chû-táu",
	["薯榔"] = "chî-nn̂g/chû-nn̂g",
	["薯榔藤"] = "chî-nn̂g-tîn/chû-nn̂g-tîn",
	["薯豆"] = "chî-tāu/chû-tāu",
	["薯鰻"] = "chî-môa/chû-môa",
	["薰"] = "hun",
	["薰仔間"] = "hun-á-keng",
	["薰吹"] = "hun-chhoe/hun-chhe",
	["薰嘴"] = "hun-chhùi",
	["薰嘴仔"] = "hun-chhùi-á",
	["薰土"] = "hun-thô͘",
	["薰塞仔"] = "hun-that-á",
	["薰屎"] = "hun-sái",
	["薰枝"] = "hun-ki",
	["薰殼仔"] = "hun-khok-á",
	["薰油"] = "hun-iû",
	["薰絲"] = "hun-si/hun-sī",
	["薰草"] = "hun-chháu",
	["薰葉"] = "hun-hio̍h",
	["薰農"] = "hun-lông",
	["薰酒"] = "hun-chiú",
	["薸"] = "phiô",
	["藉口"] = "chià-kháu",
	["藉手"] = "chià-chhiú",
	["藉故"] = "chià-kò͘",
	["藉機"] = "chià-ki",
	["藉著"] = "chià-tio̍h/chioh-tioh",
	["藉言"] = "chià-giân/chià-gân",
	["藉詞"] = "chià-sû",
	["藉話"] = "chià-ōe",
	["藍圖"] = "lâm-tô͘/nâ-tô͘",
	["藍天"] = "nâ-thiⁿ",
	["藍色"] = "lâm-sek/nâ-sek",
	["藍靛"] = "lâm-tiān",
	["藍鵲"] = "nâ-chhiok",
	["藏"] = "chhàng/chn̄g",
	["藏bī"] = "chhàng-bī",
	["藏人"] = "chòng-jîn",
	["藏書"] = "chông-su",
	["藏步"] = "chhàng-pō͘",
	["藏水"] = "chhàng-chúi",
	["藏水bī"] = "chhàng-chúi-bī",
	["藏起來"] = "chhàng-khí-lâi",
	["藏身"] = "chông-sin",
	["藏鏡人"] = "chông-kiàⁿ-jîn",
	["藏頭沕"] = "chhàng-thâu-bī",
	["藐視"] = "biáu-sī",
	["藕"] = "ngāu",
	["藕節"] = "ngāu-chat",
	["藕粉"] = "ngāu-hún",
	["藝"] = "gē",
	["藝人"] = "gē-jîn",
	["藝名"] = "gē-miâ",
	["藝品"] = "gē-phín",
	["藝壇"] = "gē-tôaⁿ",
	["藝妓"] = "gē-ki",
	["藝妲"] = "gē-tòaⁿ",
	["藝專"] = "gē-choan",
	["藝展"] = "gē-tián",
	["藝文"] = "gē-bûn",
	["藝旦鯊"] = "gē-tòaⁿ-soa",
	["藝林"] = "gē-lîm",
	["藝能"] = "gē-lêng",
	["藝術"] = "gē-su̍t",
	["藝術化"] = "gē-su̍t-hòa",
	["藝術品"] = "gē-su̍t-phín",
	["藝術字"] = "gē-su̍t-jī",
	["藝術家"] = "gē-su̍t-ka",
	["藝術性"] = "gē-su̍t-sèng",
	["藝術界"] = "gē-su̍t-kài",
	["藝術館"] = "gē-su̍t-koán",
	["藝量"] = "gē-niū/gī-niū/gī-niū/gē-niū",
	["藝閣"] = "gē-koh",
	["藤"] = "tîn",
	["藤仔"] = "tîn-á",
	["藤仔花"] = "tîn-á-hoe",
	["藤床"] = "tîn-chhn̂g",
	["藤捧"] = "tîn-phóng",
	["藤皮"] = "tîn-phôe/tîn-phê",
	["藤薯"] = "tîn-chî/tîn-chû",
	["藤鶯"] = "tîn-eng",
	["藥"] = "io̍h",
	["藥丸"] = "io̍h-oân",
	["藥仔店"] = "io̍h-á-tiàm",
	["藥劑"] = "io̍h-che",
	["藥劑師"] = "io̍h-che-su",
	["藥力"] = "io̍h-la̍t",
	["藥包"] = "io̍h-pau",
	["藥味"] = "io̍h-bī",
	["藥品"] = "io̍h-phín",
	["藥商"] = "io̍h-siong",
	["藥單"] = "io̍h-toaⁿ",
	["藥圓"] = "io̍h-îⁿ",
	["藥學"] = "io̍h-ha̍k",
	["藥局"] = "io̍h-kio̍k",
	["藥帖"] = "io̍h-thiap",
	["藥師"] = "io̍h-su",
	["藥店"] = "io̍h-tiàm",
	["藥廠"] = "io̍h-chhiúⁿ",
	["藥引"] = "io̍h-ín",
	["藥性"] = "io̍h-sèng",
	["藥戥"] = "io̍h-téng",
	["藥房"] = "io̍h-pâng",
	["藥效"] = "io̍h-hāu",
	["藥散"] = "io̍h-sán/io̍h-sóaⁿ",
	["藥方"] = "io̍h-hng",
	["藥末"] = "io̍h-boa̍h",
	["藥材"] = "io̍h-châi",
	["藥材王"] = "io̍h-châi-ông",
	["藥栓"] = "io̍h-sng",
	["藥條"] = "io̍h-tiâu",
	["藥櫥"] = "io̍h-tû",
	["藥氣"] = "io̍h-khùi",
	["藥水"] = "io̍h-chúi",
	["藥水布"] = "io̍h-chúi-pò͘",
	["藥水棉"] = "io̍h-chúi-mî",
	["藥渣"] = "io̍h-che",
	["藥湯"] = "io̍h-thng",
	["藥滓"] = "io̍h-tái",
	["藥片"] = "io̍h-phìⁿ",
	["藥物"] = "io̍h-bu̍t",
	["藥王"] = "io̍h-ông",
	["藥理學"] = "io̍h-lí-ha̍k",
	["藥用"] = "io̍h-iōng",
	["藥粉"] = "io̍h-hún",
	["藥粕"] = "io̍h-phoh",
	["藥紗布"] = "io̍h-se-pò͘",
	["藥罐"] = "io̍h-koàn",
	["藥膏"] = "io̍h-ko",
	["藥草"] = "io̍h-chháu",
	["藥虎"] = "io̍h-hó͘",
	["藥蛆"] = "io̍h-chhi/io̍h-chhu",
	["藥酒"] = "io̍h-chiú",
	["藥量"] = "io̍h-liāng/io̍h-liōng",
	["藥鈷"] = "io̍h-kó͘",
	["藥頭"] = "io̍h-thâu",
	["藥頭仔"] = "io̍h-thâu-á",
	["藥餅"] = "io̍h-piáⁿ",
	["藩屏"] = "phoan-pîn",
	["藩籬"] = "phoan-lî",
	["藻"] = "chó",
	["藻類"] = "chó-lūi",
	["藿香"] = "hok-hiong",
	["蘆tà"] = "lô͘-tà",
	["蘆柑"] = "lô͘-kam",
	["蘆洲"] = "Lô͘-chiu",
	["蘆竹"] = "lô͘-tek",
	["蘆竹仔"] = "lô͘-tek-á",
	["蘆筍"] = "lô͘-sún",
	["蘆荀"] = "lô͘-sún",
	["蘆荻"] = "lô͘-tek/lô͘-te̍k",
	["蘆葦"] = "lô͘-úi",
	["蘆薈"] = "lô͘-hē/lô͘-hōe/lô͘-ōe/lô͘-ōe/lô͘-hōe",
	["蘆藤"] = "lô͘-tîn",
	["蘆黍"] = "lô͘-sé/lô͘-sóe",
	["蘇"] = "so͘",
	["蘇俄"] = "So͘-Gô",
	["蘇州話"] = "so͘-chiu-ōe",
	["蘇木"] = "so͘-bo̍k",
	["蘇枋"] = "so͘-hong",
	["蘇格蘭"] = "So͘-keh-lân",
	["蘇氣"] = "so͘-khì",
	["蘇派"] = "so͘-phài",
	["蘇澳"] = "So͘-Ò",
	["蘇澳港"] = "So͘-Ò-káng",
	["蘇爽"] = "so͘-sóng",
	["蘇維埃"] = "So͘-ûi-ia",
	["蘇聯"] = "So͘-liân",
	["蘇花公路"] = "So͘-hoa-kong-lō͘",
	["蘇鐵"] = "so͘-thih",
	["蘋婆"] = "phîn-pô/pîn-pô",
	["蘋果"] = "pîn-kó",
	["蘡"] = "íⁿ",
	["蘢"] = "lang/leng",
	["蘢蘢"] = "lang-lang",
	["蘢親情"] = "lang-chhin-chiâⁿ",
	["蘭"] = "lân",
	["蘭嶼"] = "Lân-sū",
	["蘭花"] = "lân-hoe",
	["蘭陽"] = "Lân-iông",
	["蘭陽溪"] = "Lân-iông-khe/Lân-iông-khoe",
	["蘿蔔"] = "lô-po̍k/nâ-po̍k",
	["蘿蔔菜"] = "lâ-pa̍k-chhài",
	["虎"] = "hó͘",
	["虎siū"] = "hó͘-siū",
	["虎仔花"] = "hó͘-á-hoe",
	["虎仙"] = "hó͘-sian",
	["虎使爺"] = "hó͘-sài-iâ",
	["虎口"] = "hó͘-kháu",
	["虎口嘴"] = "hó͘-kháu-chhùi",
	["虎口門"] = "hó͘-kháu-mn̂g",
	["虎咬hông"] = "hó͘-kā-hông",
	["虎嘴齒"] = "hó͘-chhùi-khí",
	["虎姑婆"] = "hó͘-ko͘-pô",
	["虎威"] = "hó͘-ui",
	["虎婆刺"] = "hó͘-pô-chhì",
	["虎將"] = "hó͘-chiòng",
	["虎將公"] = "hó͘-chiòng-kong",
	["虎將爺"] = "hó͘-chiòng-iâ",
	["虎尾"] = "Hó͘-bóe/Hó͘-bé",
	["虎尾棕"] = "hó͘-bóe-chang/hó͘-bé-chang",
	["虎尾蘭"] = "hó͘-bóe-lân/hó͘-bé-lân",
	["虎岫"] = "hó͘-siū",
	["虎廚"] = "hó͘-tû",
	["虎押"] = "hó͘-ah",
	["虎撐頷"] = "hó͘-thèⁿ-ām",
	["虎斑"] = "hó͘-pan",
	["虎斑狗"] = "hó͘-pan-káu",
	["虎斑點"] = "hó͘-pan-tiám",
	["虎杖"] = "hó͘-tiōng",
	["虎梅刺"] = "hó͘-mûi-chhì",
	["虎燈籠"] = "hó͘-teng-láng",
	["虎爪蘭"] = "hó͘-jiáu-lân",
	["虎爪豆"] = "hó͘-jiáu-tāu",
	["虎爺"] = "hó͘-iâ",
	["虎狼心肝"] = "hó͘-lông-sim-koaⁿ",
	["虎獅"] = "hó͘-sai",
	["虎獅拿"] = "hó͘-sai-ná",
	["虎獅狗"] = "hó͘-sai-káu",
	["虎皮"] = "hó͘-phôe/hó͘-phê",
	["虎皮楠"] = "hó͘-phôe-lâm/hó͘-phê-lâm",
	["虎皮花"] = "hó͘-phôe-hoe/hó͘-phê-hoe",
	["虎皮雀"] = "hó͘-phôe-chhiok/hó͘-phê-chhiok",
	["虎相公"] = "hó͘-siòng-kong",
	["虎神"] = "hó͘-sîn",
	["虎穴"] = "hó͘-hia̍t",
	["虎符"] = "hó͘-hû",
	["虎耳草"] = "hó͘-hīⁿ-chháu",
	["虎聖公"] = "hó͘-sèng-kong",
	["虎聖爺"] = "hó͘-sèng-iâ",
	["虎聖王"] = "hó͘-sèng-ông",
	["虎膦仙"] = "hó͘-lān-sian",
	["虎膦嘴"] = "hó͘-lān-chhùi",
	["虎花"] = "hó͘-hoe",
	["虎莓"] = "hó͘-m̂",
	["虎莓刺"] = "hó͘-m̂-chhì",
	["虎藥"] = "hó͘-io̍h",
	["虎視眈眈"] = "hó͘-sī-tam-tam",
	["虎豹母"] = "hó͘-pà-bó/hó͘-pà-bú",
	["虎頭山"] = "Hó͘-thâu-soaⁿ",
	["虎頭柑"] = "hó͘-thâu-kam",
	["虎頭蜂"] = "hó͘-thâu-phang",
	["虎頭鉗"] = "hó͘-thâu-khîⁿ",
	["虎骨"] = "hó͘-kut",
	["虎鬍"] = "hó͘-chhiu",
	["虎鬚"] = "hó͘-chhiu",
	["虎鯊"] = "hó͘-soa",
	["虎鰻"] = "hó͘-môa",
	["虐"] = "gio̍h/jio̍k/lio̍k",
	["虐嘴"] = "gio̍h-chhùi",
	["虐待"] = "ge̍k-thāi/gio̍k-thāi",
	["虔心"] = "khiân-sim",
	["虔意"] = "khiân-ì",
	["虔捋捋"] = "khiân-leh-leh",
	["虔敬"] = "khiân-kèng",
	["虔笑"] = "khiân-chhiò",
	["虔誠"] = "khiân-sêng",
	["處"] = "chhù",
	["處世"] = "chhú-sè",
	["處事"] = "chhú-sū",
	["處分"] = "chhú-hun",
	["處刑"] = "chhú-hêng",
	["處和"] = "chhú-hô",
	["處在"] = "chhú-chāi",
	["處境"] = "chhú-kéng",
	["處女"] = "chhù-lí/chhù-lú/chhù-lú",
	["處女地"] = "chhú-lí-tē/chhú-lí-tōe",
	["處折"] = "chhú-chiat",
	["處方"] = "chhú-hng",
	["處於"] = "chhú-î/chhú-û",
	["處暑"] = "chhù-sú",
	["處死"] = "chhú-sí",
	["處決"] = "chhú-koat",
	["處治"] = "chhù-tī",
	["處理"] = "chhú-lí",
	["處理器"] = "chhú-lí-khì",
	["處理機"] = "chhú-lí-ki",
	["處罰"] = "chhù-hoa̍t/chhú-hoa̍t",
	["處長"] = "chhù-tiúⁿ",
	["虛"] = "hi/hu",
	["虛lám"] = "hu-lám",
	["虛假"] = "hi-ké",
	["虛偽"] = "hi-gûi",
	["虛名"] = "hi-miâ",
	["虛報"] = "hi-pò",
	["虛實"] = "hi-si̍t",
	["虛幻"] = "hi-hoàn",
	["虛底"] = "hu-té/hi-tóe",
	["虛弱"] = "hi-jia̍k/hu-jio̍k",
	["虛心"] = "hi-sim/hu-sim",
	["虛情假意"] = "hi-chêng-ké-ì",
	["虛榮"] = "hi-êng/hu-êng",
	["虛構"] = "hi-kò͘",
	["虛歲"] = "hi-hòe/hi-hè",
	["虛泛"] = "hi-hoàn/hu-hoàn",
	["虛火"] = "hi-hóe/hu-hé",
	["虛無"] = "hi-bû",
	["虛無主義"] = "hi-bû-chú-gī",
	["虛線"] = "hi-sòaⁿ",
	["虛脫"] = "hi-thoat",
	["虛花"] = "hi-hoa",
	["虛荏"] = "hi-lám",
	["虛華"] = "hi-hoa",
	["虛裂裂"] = "hi-le̍h-le̍h",
	["虛設"] = "hi-siat",
	["虛詐"] = "hi-chà",
	["虛詞"] = "hi-sû",
	["虛譀"] = "hi-hàm",
	["虛銜"] = "hi-hâm/hu-hâm",
	["虛驚一場"] = "hi-kiaⁿ-chi̍t-tiûⁿ",
	["虞"] = "Gû",
	["號"] = "hō",
	["號令"] = "hō-lēng",
	["號做"] = "hō-chò/hō-chòe",
	["號去"] = "hō-khì/hō-khù",
	["號叫"] = "hō-kiò",
	["號召"] = "hō-tiàu",
	["號名"] = "hō-miâ",
	["號吹"] = "hō-chhoe/hō-chhe",
	["號外"] = "hō-gōa",
	["號數"] = "hō-sò͘",
	["號旗"] = "hō-kî",
	["號炮"] = "hō-phàu",
	["號碼"] = "hō-bé/hō-má",
	["號筒"] = "hō-tâng",
	["號誌"] = "hō-chì",
	["號頭"] = "hō-thâu",
	["號頭旗"] = "hō-thâu-kî",
	["號頭銃"] = "hō-thâu-chhèng",
	["虧"] = "khui",
	["虧待"] = "khui-thāi",
	["虧心"] = "khui-sim",
	["虧心行"] = "khui-sim-hēng",
	["虧損"] = "khui-sún",
	["虧損累累"] = "khui-sńg-lūi-lūi",
	["虧本"] = "khui-pún",
	["虧空"] = "khui-khong",
	["虧缺"] = "khui-khoat",
	["虫"] = "thâng",
	["虯"] = "khiû",
	["虯之溜"] = "khiû-chi-liu",
	["虯儉"] = "khiû-khiām",
	["虯毛"] = "khiû-mo͘/khiû-mn̂g",
	["虯溜溜"] = "khiû-liu-liu",
	["虯腳筋"] = "khiû-kha-kin/khiû-kha-kun",
	["虯頭毛"] = "khiû-thâu-mo͘/khiû-thâu-mn̂g",
	["虯龍"] = "kiû-liông/kî-liông",
	["虱"] = "sat",
	["虱母"] = "sat-bó/sat-bú",
	["虱母仔"] = "sat-bó-á/sat-bú-á",
	["虱母子"] = "sat-bó-chí/sat-bú-chí",
	["虱母頭"] = "sat-bó-thâu/sat-bú-thâu",
	["虱目"] = "sat-ba̍k",
	["虱目魚"] = "sat-ba̍k-hî/sat-ba̍k-hû",
	["虱篦"] = "sap-pìn/sat-pìn",
	["虹"] = "khēng",
	["虹仔"] = "khêng-á",
	["虹尿"] = "khēng-jiō",
	["虼蚤"] = "ka-cháu",
	["虼蠐"] = "ka-chê",
	["蚊"] = "báng",
	["蚊sak仔"] = "báng-sak-á",
	["蚊仔"] = "báng-á",
	["蚊仔水"] = "báng-á-chúi",
	["蚊仔窗"] = "báng-á-thang",
	["蚊仔薰"] = "báng-á-hun",
	["蚊仔香"] = "báng-á-hiuⁿ",
	["蚊微"] = "báng-bui",
	["蚊摔"] = "báng-sut",
	["蚊摔仔"] = "báng-sut-á",
	["蚊母"] = "báng-bó/báng-bú",
	["蚊罩"] = "báng-tà",
	["蚊薰"] = "báng-hun",
	["蚊蟲"] = "báng-thâng",
	["蚊香"] = "báng-hiuⁿ",
	["蚋"] = "jōe",
	["蚋仔草"] = "la̍h-á-chháu",
	["蚌"] = "pāng",
	["蚓"] = "ún",
	["蚜"] = "gê",
	["蚝碾"] = "ô-lún",
	["蚵"] = "ô",
	["蚵仔"] = "ô-á",
	["蚵仔兜"] = "ô-á-tau",
	["蚵仔煎"] = "ô-á-chian",
	["蚵仔輾"] = "ô-á-lìn",
	["蚵仔鹹"] = "ô-á-kiâm",
	["蚵油"] = "ô-iû",
	["蚵湯"] = "ô-thng",
	["蚵糋"] = "ô-chìⁿ",
	["蚵羹"] = "ô-kiⁿ",
	["蚵酺"] = "ô-pô͘",
	["蚶"] = "ham",
	["蚶仔"] = "ham-á",
	["蚶參柑"] = "ham-chham-kam",
	["蚶殼草"] = "ham-khak-chháu",
	["蚶蚶"] = "ham-ham",
	["蚼"] = "ku",
	["蚼仔"] = "ku-á",
	["蚼蟻"] = "káu-hiā",
	["蚼蟻堆"] = "káu-hiā-tui",
	["蚼蟻塔"] = "káu-hiā-thah",
	["蚼蟻岫"] = "káu-hiā-siū",
	["蚼蠅"] = "ku-sîn",
	["蛀"] = "chiù",
	["蛀嘴齒"] = "chiù-chhùi-khí",
	["蛀核"] = "chiù-hu̍t",
	["蛀洞"] = "chiù-tōng",
	["蛀空"] = "chiù-khang",
	["蛀穿"] = "chiù-chhng",
	["蛀膩瓤"] = "chiù-jī-nn̂g",
	["蛀蚼"] = "chiù-ku",
	["蛀蛘"] = "chiù-iûⁿ",
	["蛀蟲"] = "chiù-thâng",
	["蛀骨nn̂g"] = "chiù-kut-nn̂g",
	["蛀鼻"] = "chiù-phīⁿ",
	["蛀齒"] = "chiù-khí",
	["蛀龜仔"] = "chiù-ku-á",
	["蛆"] = "chhi/chhu/chhu",
	["蛆蟲"] = "chhu-thâng/chhi-thâng",
	["蛇"] = "chôa",
	["蛇婆"] = "chôa-pô",
	["蛇抱"] = "chôa-phō",
	["蛇木"] = "chôa-bo̍k",
	["蛇殼"] = "chôa-khak",
	["蛇波"] = "chhôa-pho",
	["蛇波勒"] = "chhôa-pho-le̍k",
	["蛇舅母"] = "chôa-kū-bó/chôa-kū-bú",
	["蛇舌hông"] = "chôa-chi̍h-hông",
	["蛇葡萄"] = "chôa-pô-tô",
	["蛇藥草"] = "chôa-io̍h-chháu",
	["蛇蛻"] = "chôa-thòe/siâ-thòe",
	["蛇蟒"] = "chôa-bóng",
	["蛇蠱"] = "chôa-kó͘",
	["蛇頭"] = "chôa-thâu",
	["蛇鬚"] = "chôa-chhiu",
	["蛇鰻"] = "chôa-môa",
	["蛇鵰"] = "chôa-tiau",
	["蛇鷹"] = "chôa-eng",
	["蛇麻草"] = "chôa-môa-chháu",
	["蛇龜"] = "chôa-ku",
	["蛉"] = "ni",
	["蛋"] = "tàn",
	["蛋白質"] = "tàn-pe̍k-chit",
	["蛔虫"] = "hôe-thâng",
	["蛘廣西"] = "iûⁿ-kóng-sai",
	["蛘蜅西"] = "iûⁿ-pô͘-sai",
	["蛙"] = "koai/oa",
	["蛛絲馬跡"] = "tu-si-má-jiah",
	["蛜蝛"] = "i-ui",
	["蛞蝓"] = "khoat-jû",
	["蛟"] = "kiau",
	["蛟龍"] = "kau-lêng",
	["蛤kui仔"] = "kap-kui-á",
	["蛤仔"] = "kap-á",
	["蛤仔泅"] = "kap-á-siû",
	["蛤蚧"] = "kap-kài",
	["蛤蛙"] = "kap-koai",
	["蛤蛙仔"] = "kap-koâi-á/kap-koe-á",
	["蛤蜊"] = "kap-lâ",
	["蛤螺"] = "kap-lê",
	["蛸"] = "sau",
	["蛹"] = "ióng",
	["蛻毛"] = "thùi-mn̂g/thùi-mo͘/thùiⁿ-mo͘/thǹg-mn̂g",
	["蛻補"] = "thùi-pó͘",
	["蛻變"] = "thùi-piàn",
	["蛾"] = "gô/ngô͘",
	["蛾眉"] = "gô-bâi",
	["蛾眉豆"] = "ngô͘-bî-tāu",
	["蜀"] = "Sio̍k",
	["蜀七"] = "sio̍k-chhit",
	["蜀葵"] = "sio̍k-kûi/so̍k-kûi",
	["蜂"] = "phang",
	["蜂siū"] = "phang-siū",
	["蜂siū-eng"] = "phang-siū-eng",
	["蜂siū煤"] = "phang-siū-mûi",
	["蜂siū空"] = "phang-siū-khang",
	["蜂仔"] = "phang-á",
	["蜂刺"] = "phang-chhì",
	["蜂岫"] = "phang-siū",
	["蜂岫癰"] = "phang-siū-eng",
	["蜂岫肚"] = "phang-siū-tō͘",
	["蜂廚"] = "phang-tû",
	["蜂王"] = "phang-ông",
	["蜂窩疽"] = "phang-o-chu",
	["蜂箱"] = "phang-siuⁿ",
	["蜂腰"] = "phang-io",
	["蜂虎"] = "phang-hó͘",
	["蜂蜜"] = "phang-bi̍t",
	["蜂蝦"] = "phang-hê",
	["蜂針"] = "phang-chiam",
	["蜂鷹"] = "phang-eng",
	["蜅"] = "phú",
	["蜅蛙"] = "po͘-oa",
	["蜆仔"] = "kàn-á",
	["蜇"] = "thē",
	["蜇魚"] = "thē-hî/thē-hû",
	["蜇魴"] = "thē-hang",
	["蜈蚣"] = "giâ-kang",
	["蜈蚣旗"] = "giâ-kang-kî",
	["蜈蚣樹"] = "giâ-kang-chhiū",
	["蜈蚣珠"] = "giâ-kang-chu",
	["蜈蚣竹"] = "giâ-kang-tek",
	["蜈蚣舅"] = "giâ-kang-kū",
	["蜈蚣草"] = "giâ-kang-chháu",
	["蜈蜞"] = "gô͘-khî/mô͘-khî/ngô͘-khî/ngô͘-kî",
	["蜈蜞咬"] = "ngô͘-khî-kā",
	["蜈蜞帶"] = "ngô͘-khî-tòa",
	["蜈蜞脯"] = "ngô͘-khî-pó͘",
	["蜈蜞襪"] = "ngô͘-khî-boe̍h",
	["蜈蜞釘"] = "ngô͘-khî-teng",
	["蜉蝣"] = "hû-iû",
	["蜊仔"] = "lâ-á",
	["蜊仔葉"] = "lâ-á-hio̍h",
	["蜘蛛"] = "ti-tu",
	["蜘蛛絲"] = "ti-tu-si",
	["蜘蛛網"] = "ti-tu-bāng",
	["蜚"] = "pūi",
	["蜜"] = "bi̍t",
	["蜜房"] = "bi̍t-pô͘",
	["蜜月"] = "bi̍t-goa̍t",
	["蜜柑"] = "bi̍t-kam",
	["蜜水"] = "bi̍t-chúi",
	["蜜蜂"] = "bi̍t-phang",
	["蜜蠟"] = "bi̍t-la̍h",
	["蜜餞"] = "bi̍t-chiàn",
	["蜞"] = "khî",
	["蜢"] = "mé",
	["蜣螂"] = "khiong-lông",
	["蜱"] = "pi",
	["蜷"] = "khûn",
	["蜷山路"] = "khûn-soaⁿ-lō͘",
	["蜷索仔"] = "khûn-soh-á",
	["蝒蟲"] = "bīn-thâng/būn-thâng",
	["蝕"] = "si̍h",
	["蝕日"] = "si̍t-ji̍t/sit-ji̍t",
	["蝕月"] = "si̍t-goe̍h/si̍t-ge̍h",
	["蝕本"] = "si̍h-pún",
	["蝕水"] = "si̍h-chúi",
	["蝕痕"] = "si̍h-hûn",
	["蝕秤"] = "si̍h-chhìn",
	["蝕秤頭"] = "si̍h-chhìn-thâu",
	["蝕重"] = "si̍h-tāng",
	["蝘蜓"] = "ián-thêng",
	["蝙蝠"] = "pian-hok",
	["蝡價"] = "lùn-kè",
	["蝦"] = "hê",
	["蝦乾"] = "hê-koaⁿ",
	["蝦仁"] = "hê-jîn",
	["蝦仔"] = "hê-á",
	["蝦公鬚"] = "hê-kong-chhiu",
	["蝦卑"] = "hê-pi",
	["蝦卵"] = "hê-nn̄g",
	["蝦子"] = "hê-chí",
	["蝦尾"] = "hê-bóe/hê-bé",
	["蝦猴"] = "hê-kâu",
	["蝦籠仔"] = "hê-lang-á",
	["蝦米"] = "hê-bí",
	["蝦米曲"] = "hê-bí-khiau",
	["蝦米蹺"] = "hê-bí-khiau",
	["蝦蛄"] = "hê-ko͘",
	["蝦蛄蟞"] = "hê-ko͘-phia̍t",
	["蝦蛄頭"] = "hê-ko͘-thâu",
	["蝨母"] = "sat-bó/sat-bú",
	["蝨母卵"] = "sat-bó-nn̄g/sat-bú-nn̄g",
	["蝴蝶"] = "ô͘-tia̍p/hô͘-tia̍p",
	["蝴蝶花"] = "ô͘-tia̍p-hoe",
	["蝴蝶蘭"] = "ô͘-tia̍p-lân",
	["蝶"] = "ia̍h/tia̍p",
	["蝶仔"] = "ia̍h-á",
	["蝶仔粉"] = "ia̍h-á-hún",
	["蝶仔花"] = "ia̍h-á-hoe",
	["蝶仔草"] = "ia̍h-á-chháu",
	["蝶蘭"] = "ia̍h-lân",
	["蝹"] = "un",
	["蝹先生"] = "un-sian-seⁿ/un-sian-siⁿ",
	["蝹碖蜷"] = "un-lún-khûn",
	["蝹蜷"] = "un-khûn",
	["蝹蜷路"] = "un-khûn-lō͘",
	["蝹蝹蜷蜷"] = "un-un-khûn-khûn",
	["螂蜈"] = "nâ-giâ",
	["螂蜈椅"] = "nâ-giâ-í",
	["螉蠮"] = "oan-iuⁿ/ian-iⁿ",
	["螉蠮腰"] = "oan-iuⁿ-io",
	["螉蠮蜂"] = "oan-iuⁿ-phang",
	["融入"] = "iông-ji̍p",
	["融合"] = "iông-ha̍p",
	["融資"] = "iông-chu",
	["融通"] = "iông-thong",
	["螟個"] = "bêng-ê",
	["螟個囝"] = "bêng-ê-kiáⁿ",
	["螟蛉"] = "bêng-lêng",
	["螟蛉子"] = "bêng-lêng-chú",
	["螢"] = "iâⁿ",
	["螢光"] = "êng-kng",
	["螢光幕"] = "êng-kong-bō͘",
	["螢幕"] = "êng-bō͘",
	["螫著"] = "chhioh-tio̍h",
	["螳臂當車"] = "tông-pì-tong-ki/tông-pì-tong-ku",
	["螺"] = "lê",
	["螺仔"] = "lê-á",
	["螺仔殼"] = "lê-á-khak",
	["螺仔餅"] = "lê-á-piáⁿ",
	["螺仔鬃"] = "lê-á-chang",
	["螺哨角"] = "lê-sàu-kak",
	["螺旋"] = "lê-chn̄g",
	["螺殼"] = "lê-khak",
	["螺母"] = "lê-bó/lê-bú",
	["螺疕"] = "lê-phí",
	["螺絲"] = "lô͘-si/lô-si",
	["螺絲刀"] = "lô-si-to",
	["螺絲帽"] = "lô-si-bō",
	["螺絲釘"] = "lô͘-si-teng/lê-si-teng/lô-si-teng",
	["螺絲鏇"] = "lô͘-si-choān",
	["螺肉"] = "lê-bah",
	["螺蒂"] = "lê-tì",
	["螺貝"] = "lê-pòe",
	["螺鈿"] = "lê-tiān",
	["螺鬃"] = "lê-chang",
	["螽蟴"] = "chiong-su",
	["螿蜍"] = "chiuⁿ-chî/chiong-chû",
	["蟉蚤"] = "ka-cháu/kā-cháu",
	["蟉蟬"] = "ka-siân",
	["蟉蠐"] = "ka-chê",
	["蟉蠽"] = "ka-choa̍h",
	["蟉蠽翅"] = "ka-choa̍h-si̍t",
	["蟉蠽草"] = "ka-choa̍h-chháu",
	["蟑蜍"] = "chiuⁿ-chî/chiuⁿ-chû",
	["蟒蛇"] = "bóng-chôa",
	["蟞"] = "chiúⁿ/phia̍h/piah",
	["蟟"] = "lâ",
	["蟟鯉"] = "lâ-lí",
	["蟠桃"] = "phoân-thô",
	["蟧蜈"] = "lâ-giâ",
	["蟧蜈車"] = "lâ-giâ-chhia/piàⁿ-kín-chhia",
	["蟫仔"] = "chián-á",
	["蟫蟲"] = "chián-thâng",
	["蟫蠽"] = "chián-choa̍h",
	["蟫魚"] = "chián-hî/chián-hû",
	["蟬"] = "siâm/siân",
	["蟬仔"] = "siân-á",
	["蟬聯"] = "siân-liân",
	["蟯"] = "giô/ngiau/ngiauh",
	["蟯仔"] = "giô-á",
	["蟯嗤嘈"] = "ngiāu-chhi-chhā/ngia̍uh-chhī-chhā",
	["蟯弄"] = "ngiau-lāng",
	["蟯歹"] = "ngiauh-tái",
	["蟯癢"] = "ngiau-chiūⁿ",
	["蟯絲"] = "ngiau-si",
	["蟯蟯"] = "ngiauh-ngiauh",
	["蟯蟯動"] = "ngia̍uh-ngia̍uh-tāng/ngiau-ngiau-tāng",
	["蟯蟶"] = "ngiauh-than",
	["蟲"] = "thâng",
	["蟲害"] = "thâng-hāi",
	["蟲絲"] = "thâng-si",
	["蟲草"] = "thâng-chháu",
	["蟲豸"] = "thâng-thōa",
	["蟳"] = "chîm",
	["蟳仔"] = "chîm-á",
	["蟳仔仁"] = "chîm-á-jîn",
	["蟳灰"] = "chîm-hoe/chîm-he",
	["蟳管"] = "chîm-kóng",
	["蟳管挾"] = "chîm-kóng-ngeh/chîm-kóng-ngoeh",
	["蟳管腳"] = "chîm-kóng-kha",
	["蟳管菜"] = "chîm-kóng-chhài",
	["蟳膏"] = "chîm-ko",
	["蟳菜"] = "chîm-chhài",
	["蟶"] = "than",
	["蟶坪"] = "than-phiâⁿ",
	["蟶埕"] = "than-tiâⁿ",
	["蟶無影"] = "than-bô-iáⁿ",
	["蟹"] = "hōe",
	["蟹仔"] = "hōe-á",
	["蟺蟲仔"] = "siān-lâng-á/siān-thâng-á/sīn-thâng-á",
	["蟻"] = "hiā",
	["蟾蜍"] = "chiuⁿ-chî/chiuⁿ-chû/chiûⁿ-chî/siâm-sî/siâm-sî/siâm-sû",
	["蟾蜍蘭"] = "chiûⁿ-chû-lân",
	["蠅"] = "sîn",
	["蠅虎"] = "sîn-hó͘",
	["蠍仔"] = "giat-á",
	["蠍仔蟲"] = "giat-á-thâng",
	["蠐"] = "chê",
	["蠓罩"] = "báng-tàu",
	["蠔仔"] = "ô-á",
	["蠔殼灰"] = "ô-khak-hoe/ô-khak-he/ô-khak-hu",
	["蠔鏡"] = "ô-kiàⁿ",
	["蠕"] = "jùn/lùn",
	["蠟"] = "la̍h",
	["蠟像"] = "la̍h-siōng",
	["蠟板"] = "la̍h-pán",
	["蠟條"] = "la̍h-tiâu",
	["蠟燭"] = "la̍h-chek",
	["蠟燭台"] = "la̍h-chek-tâi",
	["蠟燭心"] = "la̍h-chek-sim",
	["蠟燭油"] = "la̍h-chek-iû",
	["蠟盤"] = "la̍h-pôaⁿ",
	["蠟筆"] = "la̍h-pit",
	["蠟紙"] = "la̍h-chóa",
	["蠢笨"] = "chhún-pūn",
	["蠱脹"] = "kó͘-tiòng",
	["蠶"] = "chhâm/thâm",
	["蠶豆"] = "chhâm-tāu",
	["蠹魚"] = "tò͘-hî/tò͘-hû",
	["蠻"] = "bân",
	["蠻柴頭"] = "bân-chhâ-thâu",
	["蠻皮"] = "bân-phôe/bân-phê",
	["蠻皮病"] = "bân-phôe-pēⁿ/bân-phê-pīⁿ",
	["蠻皮癬"] = "bân-phôe-sián/bân-phê-sián",
	["蠻鼠"] = "bân-chhí/bân-chhú",
	["蠽仁"] = "chhi̍h-jîn",
	["蠽仔"] = "chhi̍h-á",
	["蠽膏"] = "chhi̍h-ko",
	["血"] = "hoeh/huih",
	["血仇"] = "hiat-kiû",
	["血債"] = "hiat-chè",
	["血凍"] = "hoeh-tàng/huih-tàng",
	["血印"] = "hoeh-ìn/huih-ìn",
	["血型"] = "hiat-hêng/hoeh-hêng/huih-hêng",
	["血塊"] = "hoeh-tè/huih-tè",
	["血壓"] = "hiat-ap/hoeh-ap/huih-ap",
	["血崩"] = "hiat-pheng/hiat-peng",
	["血崩山"] = "hoeh-pang-soaⁿ/huih-pang-soaⁿ",
	["血巴"] = "hoeh-pa/huih-pa",
	["血庫"] = "hiat-khò͘/hoeh-khò͘/huih-khò͘",
	["血性"] = "hiat-sèng",
	["血戰"] = "hiat-chiàn",
	["血抱心"] = "hoeh-phō-sim/huih-phō-sim",
	["血攻心"] = "hoeh-kong-sim/huih-kong-sim",
	["血書"] = "hiat-su",
	["血本"] = "hiat-pún",
	["血本無歸"] = "hiat-pún-bô-kui",
	["血朵"] = "hoeh-tô/huih-tô",
	["血根草"] = "hoeh-kin-chháu/huih-kun-chháu",
	["血案"] = "hiat-àn",
	["血桐"] = "hoeh-tông/huih-tông",
	["血母"] = "hoeh-bó/huih-bú",
	["血氣"] = "hiat-khì",
	["血水"] = "hoeh-chúi/huih-chúi",
	["血汗"] = "hiat-hān/hoeh-kōaⁿ/huih-kōaⁿ",
	["血汗錢"] = "hoeh-kōaⁿ-chîⁿ/huih-kōaⁿ-chîⁿ",
	["血油"] = "hoeh-iû/huih-iû",
	["血泊"] = "hiat-po̍h",
	["血流如注"] = "hiat-liû-jî-chù/hiat-liû-jû-chù",
	["血液"] = "hiat-e̍k",
	["血淚"] = "hiat-lūi",
	["血清"] = "hiat-chheng",
	["血滓"] = "hoeh-tái/huih-tái",
	["血漏"] = "hiat-lāu",
	["血漢"] = "hiat-hàn",
	["血漿"] = "hiat-chiong/hiat-chiuⁿ",
	["血球"] = "hiat-kiû",
	["血疤"] = "hoeh-pa/huih-pa",
	["血痕"] = "hoeh-hûn/huih-hûn",
	["血痢"] = "hiat-lī",
	["血痣"] = "hoeh-kì/huih-kì",
	["血瘤"] = "hiat-liû/huih-liû",
	["血癌"] = "hoeh-gâm/huih-gâm",
	["血筋"] = "hoeh-kin/huih-kun",
	["血管"] = "hoeh-kńg/huih-kńg",
	["血糖"] = "hiat-thn̂g/hoeh-thn̂g/huih-thn̂g",
	["血統"] = "hiat-thóng",
	["血緣"] = "hiat-iân",
	["血肉"] = "hiat-bah",
	["血脈"] = "hiat-me̍h/hoeh-me̍h/huih-me̍h",
	["血腮腮"] = "hoeh-sai-sai/huih-sai-sai",
	["血臊"] = "hoeh-chho/huih-chho",
	["血色"] = "hoeh-sek/huih-sek",
	["血虛"] = "hiat-hi",
	["血蚶"] = "hoeh-ham/huih-ham",
	["血蟯"] = "hoeh-giô/huih-giô",
	["血蟲"] = "hoeh-thâng/huih-thâng",
	["血衣"] = "hiat-i",
	["血親"] = "hiat-chhin",
	["血角"] = "hoeh-kak/huih-kak",
	["血跡"] = "hiat-chek/hoeh-jiah/huih-jiah",
	["血路"] = "hiat-lō͘",
	["行"] = "hâng/hēng/hêng/kiâⁿ",
	["行bē通"] = "kiâⁿ-bē-thong/kiâⁿ-bōe-thong",
	["行hông"] = "kiâⁿ-hông",
	["行óa"] = "kiâⁿ-óa",
	["行thàng-thàng"] = "kiâⁿ-thàng-thàng",
	["行一chōa"] = "kiâⁿ-chi̍t-chōa",
	["行一liàn"] = "kiâⁿ-chi̍t-liàn",
	["行事"] = "hêng-sū",
	["行云"] = "kiâⁿ-ûn",
	["行人"] = "hêng-jîn",
	["行伍"] = "hâng-ngó͘",
	["行使"] = "hêng-sú",
	["行倒退"] = "kiâⁿ-tò-thè/kiâⁿtò-thòe",
	["行傳"] = "hêng-toān",
	["行儀"] = "hêng-gî/kiâⁿ-gî",
	["行兇"] = "hêng-hiong",
	["行凶"] = "hêng-hiong",
	["行刑"] = "hêng-hêng",
	["行列"] = "hâng-lia̍t",
	["行到"] = "kiâⁿ-kàu",
	["行刺"] = "hêng-chhì",
	["行劫"] = "hêng-kiap",
	["行動"] = "hêng-tōng/kiâⁿ-tāng",
	["行勻"] = "kiâⁿ-ûn",
	["行去"] = "kiâⁿ--khì/kiâⁿ--khù/kiâⁿ-khì/kiâⁿ-khù",
	["行去a"] = "kiâⁿ-khì--a/kiâⁿ-khù--a",
	["行口"] = "hâng-kháu",
	["行向"] = "kiâⁿ-hiòng/kiâⁿ-hiàng",
	["行吟"] = "hêng-gîm",
	["行員"] = "kâng-oân",
	["行商"] = "hêng-siong",
	["行善"] = "hêng-siān",
	["行大禮"] = "kiâⁿ-tōa-lé",
	["行宜"] = "hêng-gî",
	["行宮"] = "hêng-kiong",
	["行家"] = "hâng-ka",
	["行山"] = "kiâⁿ-soaⁿ",
	["行庫"] = "hâng-khò͘",
	["行強"] = "hêng-kiông",
	["行彎路"] = "kiâⁿ-oan-lō͘",
	["行後山"] = "kiâⁿ-āu-soaⁿ",
	["行後門"] = "kiâⁿ-āu-mn̂g",
	["行徑"] = "hêng-kèng",
	["行徙"] = "kiâⁿ-sóa",
	["行情"] = "hâng-chêng",
	["行憲"] = "hêng-hiàn",
	["行房"] = "hêng-pâng/kiâⁿ-pâng/kiâⁿ-pâng",
	["行拳"] = "kiâⁿ-kûn",
	["行放"] = "kiâⁿ-pàng",
	["行政"] = "hêng-chèng",
	["行政區"] = "hêng-chèng-khu",
	["行政法院"] = "hêng-chèng-hoat-īⁿ",
	["行文"] = "hêng-bûn",
	["行星"] = "hêng-seng",
	["行春"] = "kiâⁿ-chhun",
	["行時"] = "kiâⁿ-sî",
	["行暗路"] = "kiâⁿ-àm-lō͘",
	["行會通"] = "kiâⁿ-ē-thong",
	["行李"] = "hêng-lí",
	["行李箱"] = "hêng-lí-siuⁿ",
	["行柴腳"] = "kiâⁿ-chhâ-kha",
	["行棋"] = "kiâⁿ-kî",
	["行業"] = "hâng-gia̍p",
	["行止"] = "hêng-chí",
	["行氣"] = "hêng-khì/kiâⁿ-khì/kiâⁿ-khì/kiâⁿ-khùi",
	["行江湖"] = "kiâⁿ-kang-ô͘",
	["行為"] = "hêng-ûi",
	["行無路"] = "kiâⁿ-bô-lō͘",
	["行照"] = "hêng-chiàu",
	["行痕"] = "kiâⁿ-hûn",
	["行省"] = "hêng-séng",
	["行短路"] = "kiâⁿ-té-lō͘",
	["行禮"] = "hêng-lé/kiâⁿ-lé",
	["行竊"] = "hêng-chhiap",
	["行節氣"] = "kiâⁿ-cheh-khùi/kiâⁿ-choeh-khùi",
	["行索"] = "kiâⁿ-soh",
	["行經"] = "kiâⁿ-keng",
	["行者"] = "hêng-chiá",
	["行腳"] = "kiâⁿ-kha",
	["行腳到"] = "kiâⁿ-kha-kàu",
	["行腳花"] = "kiâⁿ-kha-hoe",
	["行船"] = "kiâⁿ-chûn",
	["行船人"] = "kiâⁿ-chûn-lâng",
	["行著路"] = "kiâⁿ-tio̍h-lō͘",
	["行號"] = "hâng-hō",
	["行規"] = "hâng-kui",
	["行親"] = "kiâⁿ-chhin",
	["行親情"] = "kiâⁿ-chhin-chiâⁿ",
	["行詐"] = "hêng-chà",
	["行誕"] = "kiâⁿ-tāⁿ",
	["行賄"] = "hêng-hòe",
	["行走"] = "hêng-chó͘",
	["行跡"] = "kiâⁿ-jiah",
	["行路"] = "kiâⁿ-lō͘",
	["行路工"] = "kiâⁿ-lō͘-kang",
	["行踏"] = "kiâⁿ-ta̍h",
	["行蹤"] = "hêng-chong",
	["行車"] = "hêng-chhia",
	["行軍"] = "hêng-kun",
	["行轉"] = "kiâⁿ-tńg",
	["行近路"] = "kiâⁿkīn-lō͘/kiâⁿkūn-lō͘",
	["行透透"] = "kiâⁿ-thàu-thàu",
	["行進"] = "hêng-chìn",
	["行遊"] = "kiâⁿ-iû",
	["行運"] = "kiâⁿ-ūn",
	["行遍"] = "kiâⁿ-phiàn",
	["行過"] = "kiâⁿ-kòe/kiâⁿ-kè",
	["行過去"] = "kiâⁿ--kòe-khì/kiâⁿ--kè-khù",
	["行過身"] = "kiâⁿ-kòe-sin/kiâⁿ-kè-sin",
	["行郊"] = "hâng-kau",
	["行都"] = "hêng-to͘",
	["行酒家"] = "kiâⁿ-chiú-ka",
	["行醫"] = "hêng-i",
	["行銷"] = "hêng-siau",
	["行雲頂"] = "kiâⁿ-hûn-téng",
	["行靈"] = "kiâⁿ-lêng",
	["行頭"] = "hêng-thâu",
	["行額禮"] = "kiâⁿ-hia̍h-lé",
	["行館"] = "hâng-koán",
	["行香"] = "hêng-hiuⁿ",
	["行駛"] = "hêng-sú",
	["行騙"] = "hêng-phiàn",
	["衍生"] = "ián-seng",
	["衒禮"] = "hēng-lé",
	["術"] = "su̍t",
	["術仔"] = "su̍t-á",
	["術士"] = "su̍t-sū",
	["術科"] = "su̍t-kho",
	["術語"] = "su̍t-gí/su̍t-gú",
	["街"] = "ke/koe",
	["街仔"] = "ke-á/koe-á",
	["街市"] = "ke-chhī/koe-chhī",
	["街景"] = "ke-kéng/koe-kéng",
	["街裡"] = "ke-lí/koe-lí",
	["街路"] = "ke-lō͘/koe-lō͘",
	["街面"] = "ke-bīn/koe-bīn",
	["街面頂"] = "ke-bīn-téng/koe-bīn-téng",
	["街頂"] = "ke-téng/koe-téng",
	["街頭"] = "ke-thâu/koe-thâu",
	["衙門"] = "gê-mn̂g",
	["衛"] = "ōe",
	["衛兵"] = "ōe-peng/ūi-peng",
	["衛冕"] = "ōe-bián",
	["衛星"] = "ōe-chheⁿ/ōe-chhiⁿ/ōe-seng",
	["衛浴"] = "ōe-e̍k",
	["衛生"] = "ōe-seng",
	["衛生局"] = "ōe-seng-kio̍k",
	["衛生所"] = "ōe-seng-só͘",
	["衛生棉"] = "ōe-seng-mî",
	["衛生紙"] = "ōe-seng-chóa",
	["衛生署"] = "ōe-seng-sú",
	["衛生處"] = "ōe-seng-chhù",
	["衛生衣"] = "ōe-seng-i",
	["衛生衫"] = "ōe-seng-saⁿ",
	["衛生部"] = "ōe-seng-pō͘",
	["衛道"] = "ōe-tō",
	["衛隊"] = "ōe-tūi",
	["衝"] = "chhiong",
	["衝hông"] = "chhèng-hông",
	["衝"] = "chhiong-chông",
	["衝動"] = "chhiong-tōng",
	["衝射"] = "chhiong-siā",
	["衝拚"] = "chhiong-piàⁿ",
	["衝撞"] = "chhiong-tn̄g",
	["衝擊"] = "chhiong-kek",
	["衝犯"] = "chhiong-hoān",
	["衝皇"] = "chhèng-hông",
	["衝破"] = "chhiong-phòa",
	["衝碰"] = "chhiâng-póng",
	["衝磅"] = "chhiong-pōng",
	["衝突"] = "chhiong-tu̍t",
	["衝線"] = "chhiong-sòaⁿ",
	["衝著鬼"] = "chhiong-tio̍h-kúi",
	["衝鋒陷陣"] = "chhiong-hong-hām-tīn",
	["衝面"] = "chhèng-bīn",
	["衝風"] = "chhèng-hong",
	["衣"] = "i/ui",
	["衣冠"] = "i-koan",
	["衣帶"] = "ui-tòa",
	["衣抱心"] = "ui-phō-sim",
	["衣收裙"] = "i-siu-kûn",
	["衣料"] = "i-liāu",
	["衣服"] = "i-ho̍k",
	["衣櫃"] = "i-kūi",
	["衣物"] = "i-bu̍t",
	["衣缽"] = "i-poat",
	["衣裙"] = "i-kûn",
	["衣裳"] = "i-chiûⁿ",
	["衣裳身穿"] = "i-chiûⁿ-sin-chhēng",
	["衣食"] = "i-si̍t",
	["表"] = "piáu/pió",
	["表仔"] = "pió-á",
	["表兄"] = "piáu-hiaⁿ",
	["表兄弟"] = "piáu-hiaⁿ-tī",
	["表叔"] = "piáu-chek",
	["表名"] = "piáu-miâ",
	["表哥"] = "piáu-ko",
	["表妹"] = "piáu-mōe",
	["表姊"] = "piáu-ché",
	["表姐"] = "piáu-ché",
	["表姐妹"] = "piáu-chí-mōe",
	["表姪"] = "piáu-ti̍t",
	["表小妹"] = "piáu-sió-bē/piáu-sió-moāi/piáu-sió-mōe",
	["表小弟"] = "piáu-sió-tī",
	["表層"] = "piáu-chân",
	["表弟"] = "piáu-tē",
	["表彰"] = "piáu-chiong",
	["表徵"] = "piáu-teng",
	["表情"] = "piáu-chêng",
	["表態"] = "piáu-thài",
	["表揚"] = "piáu-iông",
	["表明"] = "piáu-bêng",
	["表格"] = "piáu-keh",
	["表樣"] = "piáu-iūⁿ",
	["表汗"] = "piáu-hān",
	["表決"] = "piáu-koat",
	["表演"] = "piáu-ián",
	["表演賽"] = "piáu-ián-sài",
	["表率"] = "piáu-soài/piáu-sut",
	["表現"] = "piáu-hiān",
	["表白"] = "piáu-pe̍k",
	["表的"] = "piáu-ê",
	["表皮"] = "piáu-phôe/piáu-phê",
	["表示"] = "piáu-sī",
	["表裏"] = "piáu-lí",
	["表象"] = "piáu-siōng",
	["表達"] = "piáu-ta̍t",
	["表露"] = "piáu-lō͘",
	["衫"] = "sam/saⁿ",
	["衫丈"] = "saⁿ-tn̄g",
	["衫仔弓"] = "saⁿ-á-keng",
	["衫仔抿"] = "saⁿ-á-bín",
	["衫仔掛"] = "saⁿ-á-kòa",
	["衫仔料"] = "saⁿ-á-liāu",
	["衫仔枋"] = "saⁿ-á-pang",
	["衫仔架"] = "saⁿ-á-kè",
	["衫仔槌"] = "saⁿ-á-thûi",
	["衫仔櫥"] = "saⁿ-á-tû",
	["衫仔脰"] = "saⁿ-á-tāu",
	["衫仔袋"] = "saⁿ-á-tē",
	["衫仔裾"] = "saⁿ-á-ki",
	["衫仔褲"] = "saⁿ-á-khò͘",
	["衫仔襟"] = "saⁿ-á-khim",
	["衫仔領"] = "saⁿ-á-niá",
	["衫帕"] = "saⁿ-phè",
	["衫弓仔"] = "saⁿ-keng-á",
	["衫抿"] = "saⁿ-bín",
	["衫料"] = "saⁿ-liāu",
	["衫槌"] = "saⁿ-thûi",
	["衫櫥"] = "saⁿ-tû",
	["衫砧"] = "saⁿ-tiam",
	["衫穿"] = "saⁿ-chhēng",
	["衫脊"] = "saⁿ-chit",
	["衫褲"] = "saⁿ-khò͘",
	["衫連裙"] = "saⁿ-liân-kûn",
	["衰"] = "soe",
	["衰bái"] = "soe-bái",
	["衰siâu"] = "soe-siâu",
	["衰人"] = "soe-lâng",
	["衰尾"] = "soe-bóe/soe-bé",
	["衰弱"] = "soe-jio̍k",
	["衰微"] = "soe-bî",
	["衰手"] = "soe-chhiú",
	["衰敗"] = "soe-pāi",
	["衰旺"] = "soe-ōng",
	["衰旺兆"] = "soe-ōng-tiāu",
	["衰旺手"] = "soe-ōng-chhiú",
	["衰旺氣"] = "soe-ōng-khì/soe-ōng-khùi",
	["衰氣"] = "soe-khùi",
	["衰荏"] = "soe-lám",
	["衰落"] = "soe-lo̍h",
	["衰退"] = "soe-thè/soe-thòe",
	["衰運"] = "soe-ūn",
	["衷心"] = "thiong-sim",
	["袁"] = "Oân",
	["袈裟"] = "ka-se",
	["袋"] = "tē",
	["袋仔"] = "tē-á",
	["袋土"] = "tē-thô͘",
	["袋恭"] = "tē-kiong",
	["袋糞"] = "tē-pùn",
	["袋裝"] = "tē-chng",
	["袋錶"] = "tē-pió",
	["袋鼠"] = "tē-chhí/tē-chhú",
	["袍"] = "phàu/pô͘",
	["袍襤"] = "phàu-lam",
	["袒親"] = "thán-chhin",
	["袖"] = "siū",
	["袖手旁觀"] = "siū-chhiú-pông-koan",
}