Open main menu

Wiktionary β

User:Psoup/workpages03

< User:Psoup

Herbs for Relieving Exterior SyndromesEdit

{ {rel-top|Herbs for Relieving Exterior Syndromes}}

 1. 解表药 Herbs for Relieving Exterior Syndromes ==Mandarin== ===Noun=== % 解表藥 西洋参 解表药
 • 发散风寒 Herbs for Dispelling Wind and Cold ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin= wēnlǐ yào|pint= wen1li3yao4|tra=溫裏藥|sim=温里药}} ^ 解表藥--發散風寒 西洋参 解表药--发散风寒 ((zh~hanzi|[[ ]][[ ]]}}
 • - Ephedra ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=máhuáng|pint= |tra=麻黃|sim=* 药材}} 麻黃 麻黄 - máhuáng `
 • - Cinnamon Twig ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=guìzhī|pint= |tra=桂枝|sim=桂枝}} 桂枝 桂枝 - guìzhī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=guìzhī|pint= }}
 • - Wild Ginger ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xìxīn|pint= |tra=細辛|sim=细辛}} 細辛 细辛 - xìxīn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xìxīn|pint= }}
 • - Jingjie ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=jīngjiè|pint= |tra=荊芥|sim=荆芥}} 荊芥 荆芥 - jīngjiè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=jīngjiè|pint= }}
 • - Fangfeng ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fángfēng|pint= |tra=防風|sim=防风}} 防風 防风 - fángfēng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fángfēng|pint= }}
 • - Dahurian Angelica Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báizhǐ|pint= |tra=白芷|sim=白芷}} 白芷 白芷 - báizhǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báizhǐ|pint= }}
 • 紫苏梗 Purple Perilla Stem ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zǐsūgěng|pint= |tra=紫蘇梗|sim=紫苏梗}} 紫蘇梗 紫花地丁 紫苏梗 zǐsūgěng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zǐsūgěng|pint= }}
 • 紫苏叶 Purple Perilla Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zǐsūyè|pint= |tra=紫蘇葉|sim=紫苏叶}} 紫蘇葉 紫花地丁 紫苏叶 zǐsūyè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zǐsūyè|pint= }}
 • 辛荑 Magnolia Flower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xīnyí|pint= |tra=辛荑|sim=辛荑}} 辛荑 车前子 辛荑 xīnyí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xīnyí|pint= }}
 • - Fresh Ginger ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shēngjiang|pint= |tra=生薑|sim=生姜}} 生薑 生姜 - shēngjiang ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shēngjiang|pint= }}
 • - Mosla Elsholtzia ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xiāngrú|pint= |tra=香薷|sim=香薷}} 香薷 香薷 - xiāngrú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xiāngrú|pint= }}
 • - Xanthium Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=cāngěrzǐ|pint= |tra=蒼耳子|sim=苍耳子}} 蒼耳子 苍耳子 - cāngěrzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=cāngěrzǐ|pint= }}
 • 姜活 Notopterygium ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=jiānghuó|pint= |tra=姜活|sim=姜活}} 姜活 女真子 姜活 jiānghuó ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=jiānghuó|pint= }}
 • 胡荽 Coriander ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=húsuī|pint= |tra=胡荽|sim=胡荽}} 胡荽 胡桃肉 胡荽 húsuī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=húsuī|pint= }}
 • 蒿本 Ligusticum ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hāoběn|pint= |tra=蒿本|sim=蒿本}} 蒿本 蒲黄 蒿本 hāoběn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hāoběn|pint= }}
 • 葱白 Chinese Onion ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=cōngbái|pint= |tra=蔥白|sim=葱白}} 蔥白 葛根 葱白 cōngbái ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=cōngbái|pint= }}
 • 柽柳 Chinese Tamarisk Twig ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=chēngliǔ|pint= |tra=檉柳|sim=柽柳}} 檉柳 柴胡 柽柳 chēngliǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=chēngliǔ|pint= }}

Dispel WindEdit

{ {rel-top|Dispel Wind}}

 1. 发散风热 Herbs for Dispelling Wind and Heat ((zh~forms|--|}} ((cmn~noun|s|pin=jiěbiǎo yào fā / fà sǎn / sàn fēng rè|pint= |tra=解表藥--|sim=药--发散}} ^ 解表藥--發散風熱 西洋参 解表药--发散风热 jiěbiǎo yào fā / fà sǎn / sàn fēng rè ((zh~hanzi|--}} ((cmn~noun|ts|pin=jiěbiǎo yào fā / fà sǎn / sàn fēng rè|pint= }}
 • - Peppermint ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bòhé|pint= |tra=薄荷|sim=薄荷}} 薄荷 薄荷 - bòhé ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bòhé|pint= }}
 • - Bupleurum ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=cháihú|pint= |tra=柴胡|sim=柴胡}} 柴胡 柴胡 - cháihú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=cháihú|pint= }}
 • - Kudzu Vine Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gěgēn|pint= |tra=葛根|sim=葛根}} 葛根 葛根 - gěgēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gěgēn|pint= }}
 • 葛花 Kudzu Vine Bud ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gěhuā|pint= |tra=葛花|sim=葛花}} 葛花 葛根 葛花 gěhuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gěhuā|pint= }}
 • - Cicada Slough ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=chántuì|pint= |tra=蟬蛻|sim=蝉蜕}} 蟬蛻 蝉蜕 - chántuì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=chántuì|pint= }}
 • - Chrysanthemum ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=júhuā|pint= |tra=菊花|sim=菊花}} 菊花 菊花 - júhuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=júhuā|pint= }}
 • 蔓荆子 Chastetree Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mànjīngzǐ|pint= |tra=蔓荊子|sim=蔓荆子}} 蔓荊子 蒲黄 蔓荆子 mànjīngzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mànjīngzǐ|pint= }}
 • - Tasteless Fermented Soybean ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dàndòuchǐ|pint= |tra=淡豆豉|sim=淡豆豉}} 淡豆豉 淡豆豉 - dàndòuchǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dàndòuchǐ|pint= }}
 • - Mulberry Leaves ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=sāngyè|pint= |tra=桑葉|sim=桑叶}} 桑葉 桑叶 - sāngyè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=sāngyè|pint= }}
 • 浮萍 Duckweed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fúpíng|pint= |tra=浮萍|sim=浮萍}} 浮萍 浮小麦 浮萍 fúpíng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fúpíng|pint= }}
 • - Arctium Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=niúbàngzǐ|pint= |tra=牛蒡子|sim=牛蒡子}} 牛蒡子 牛蒡子 - niúbàngzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=niúbàngzǐ|pint= }}
 • - Skunk Bugbane ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shēngmá|pint= |tra=升麻|sim=升麻}} 升麻 升麻 - shēngmá ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shēngmá|pint= }}
 • 木贼 Horsetail ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mùzéi|pint= |tra=木賊|sim=木贼}} 木賊 木瓜 木贼 mùzéi ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mùzéi|pint= }}
 • 大豆黄卷 Dried Bean Sprouts ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dàdòuhuáng juàn / juǎn|pint= |tra=大豆黃卷|sim=大豆黄卷}} 大豆黃卷 大蓟 大豆黄卷 dàdòuhuáng juàn / juǎn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dàdòuhuáng juàn / juǎn|pint= }}

Clearing HeatEdit

{ {rel-top|Clearing Heat}}

 1. 清热药 Herbs for Clearing Heat ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=qīngrèyào|pint= |tra=清熱藥|sim=药}} % 清熱藥 淫羊霍 清热药 qīngrèyào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngrèyào|pint= }}
 • 清热泻火 Heat Clearing Herbs to Clear Heat and Purge Fire ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=qīngrèyào qīngrè xiè huǒ|pint= |tra=清熱藥--|sim=药----}} ^ 清熱藥----清熱瀉火 淫羊霍 清热药----清热泻火 qīngrèyào qīngrè xiè huǒ ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngrèyào qīngrè xiè huǒ|pint= }}
 • - Gypsum ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shígāo|pint= |tra=石膏|sim=石膏}} 石膏 石膏 - shígāo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shígāo|pint= }}
 • - Windweed Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhīmǔ|pint= |tra=知母|sim=知母}} 知母 知母 - zhīmǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhīmǔ|pint= }}
 • - Common Reed Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=lúgēn|pint= |tra=蘆根|sim=芦根}} 蘆根 芦根 - lúgēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=lúgēn|pint= }}
 • - Trichosanthes Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tiānhuāfěn|pint= |tra=天花粉|sim=天花粉}} 天花粉 天花粉 - tiānhuāfěn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tiānhuāfěn|pint= }}
 • - Cassia Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=juémíng zǐ|pint= |tra=決明子|sim=决明子}} 決明子 决明子 - juémíng zǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=juémíng zǐ|pint= }}
 • 谷精草 Pipewort Flower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gǔjīng cǎo|pint= |tra=谷精草|sim=谷精草}} 谷精草 诃子 谷精草 gǔjīng cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gǔjīng cǎo|pint= }}
 • 枝子 Gardenia Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhīzǐ|pint= |tra=枝子|sim=枝子}} 枝子 板蓝根 枝子 zhīzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhīzǐ|pint= }}
 • 青箱子 Feather Cockscomb Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qīngxiāngzi|pint= |tra=青箱子|sim=青箱子}} 青箱子 青皮 青箱子 qīngxiāngzi ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngxiāngzi|pint= }}
 • 淡竹叶 Light Bamboo Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dànzhú yè|pint= |tra=淡竹葉|sim=淡竹叶}} 淡竹葉 海藻 淡竹叶 dànzhú yè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dànzhú yè|pint= }}
 • 寒水石 Han Shui Shi ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hánshuǐshí|pint= |tra=寒水石|sim=寒水石}} 寒水石 威灵仙 寒水石 hánshuǐshí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hánshuǐshí|pint= }}
 • 鸭跖草 Dayflower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yāzhí cǎo|pint= |tra=鴨跖草|sim=鸭跖草}} 鴨跖草 鸡内金 鸭跖草 yāzhí cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yāzhí cǎo|pint= }}

Clearing Heat & DampnessEdit

{ {rel-top|Clearing Heat & Dampness}}

 1. 清热燥湿 Heat Clearing Herbs to Clear Heat and Eliminate Dampness ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=qīngrèyào qīngrè zào shī|pint= |tra=清熱藥--|sim=药----}} ^ 清熱藥----清熱燥濕 淫羊霍 清热药----清热燥湿 qīngrèyào qīngrè zào shī ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngrèyào qīngrè zào shī|pint= }}
 • 黄连 Chinese Goldthread Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huánglián|pint= |tra=黃連|sim=黄连}} 黃連 黄莲 黄连 huánglián ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huánglián|pint= }}
 • - Skullcap Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huángqín|pint= |tra=黃芩|sim=黄芩}} 黃芩 黄芩 - huángqín ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huángqín|pint= }}
 • - Corktree Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huángbǎi (51-100)|pint= |tra=黃柏|sim=黄柏}} 黃柏 黄柏 - huángbǎi (51-100) ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huángbǎi (51-100)|pint= }}
 • - Gentian Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=lóngdǎncǎo|pint= |tra=龍膽草|sim=龙胆草}} 龍膽草 龙胆草 - lóngdǎncǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=lóngdǎncǎo|pint= }}
 • 苦叁 Bitter Sophora Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=kǔshēn|pint= |tra=苦參|sim=苦叁}} 苦參 苏梗 苦叁 kǔshēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=kǔshēn|pint= }}
 • 白鲜皮 White Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báixiān pí|pint= |tra=白鮮皮|sim=白鲜皮}} 白鮮皮 白豆蔻 白鲜皮 báixiān pí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báixiān pí|pint= }}
 • - Ash Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qínpí|pint= |tra=秦皮|sim=秦皮}} 秦皮 秦皮 - qínpí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qínpí|pint= }}
 • 椿皮 Heaven Tree Bark ((zh~forms|椿|椿}} ((cmn~noun|s|pin=chūnpí|pint= |tra=椿皮|sim=椿皮}} 椿皮 椿白皮 椿皮 chūnpí ((zh~hanzi|椿}} ((cmn~noun|ts|pin=chūnpí|pint= }}

((zh~forms|[[]][[]]|[[]][[]]}} ((cmn~noun|s|pin=0|pint= |tra=[[]]|sim=}} #N/A #N/A 0 ((zh~hanzi|[[]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=0|pint= }}

Cool BloodEdit

{ {rel-top|Cool Blood}}

 1. 清热凉血 Heat Clearing Herbs to Clear Heat and Cool the Blood ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=qīngrèyào qīngrè liàng / liáng xuè / xiě|pint= |tra=清熱藥--|sim=药----}} ^ 清熱藥----清熱涼血 淫羊霍 清热药----清热凉血 qīngrèyào qīngrè liàng / liáng xuè / xiě ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngrèyào qīngrè liàng / liáng xuè / xiě|pint= }}
 • - Rehmannia Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shēngde / dì huáng|pint= |tra=生地黃|sim=生地黄}} 生地黃 生地黄 - shēngde / dì huáng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shēngde / dì huáng|pint= }}
 • 玄叁 Zhejiang Figwort Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xuánshēn|pint= |tra=玄參|sim=玄叁}} 玄參 独活 玄叁 xuánshēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xuánshēn|pint= }}
 • - Mutan Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mǔdānpí|pint= |tra=牡丹皮|sim=牡丹皮}} 牡丹皮 牡丹皮 - mǔdānpí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mǔdānpí|pint= }}
 • - Red Peony Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=chìsháo|pint= |tra=赤芍|sim=赤芍}} 赤芍 赤芍 - chìsháo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=chìsháo|pint= }}
 • - Buffalo Horn ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shuǐniújiǎo / jué|pint= |tra=水牛角|sim=水牛角}} 水牛角 水牛角 - shuǐniújiǎo / jué ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shuǐniújiǎo / jué|pint= }}

Heat & ToxicsEdit

{ {rel-top|Heat & Toxics}}

 1. 清热解毒 Heat Clearing Herbs to Clear Heat and Toxics ((zh~forms|---|}} ((cmn~noun|s|pin=qīngrèyào qīngrè jiě dú|pint= |tra=清熱藥--|sim=药----}} ^ 清熱藥----清熱解毒 淫羊霍 清热药----清热解毒 qīngrèyào qīngrè jiě dú ((zh~hanzi|---}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngrèyào qīngrè jiě dú|pint= }}
 • - Honeysuckle Flower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=jīnyín huā|pint= |tra=金銀花|sim=金银花}} 金銀花 金银花 - jīnyín huā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=jīnyín huā|pint= }}
 • - Forsythia Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=liánqiào|pint= |tra=連翹|sim=连翘}} 連翹 连翘 - liánqiào ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=liánqiào|pint= }}
 • - Dandelion ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=púgōngyīng|pint= |tra=蒲公英|sim=蒲公英}} 蒲公英 蒲公英 - púgōngyīng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=púgōngyīng|pint= }}
 • - Chinese Violet ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zǐhuā de / dì dīng|pint= |tra=紫花地丁|sim=紫花地丁}} 紫花地丁 紫花地丁 - zǐhuā de / dì dīng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zǐhuā de / dì dīng|pint= }}
 • - Isatis Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dàqīngyè|pint= |tra=大青葉|sim=大青叶}} 大青葉 大青叶 - dàqīngyè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dàqīngyè|pint= }}
 • - Isatis Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bǎnlán gēn|pint= |tra=板藍根|sim=板蓝根}} 板藍根 板蓝根 - bǎnlán gēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bǎnlán gēn|pint= }}
 • - Natural Indigo ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qīngdài|pint= |tra=青黛|sim=青黛}} 青黛 青黛 - qīngdài ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngdài|pint= }}
 • - Green Chiretta ((zh~forms|穿|穿}} ((cmn~noun|s|pin=chuānxīn lián|pint= |tra=穿心蓮|sim=穿心莲}} 穿心蓮 穿心莲 - chuānxīn lián ((zh~hanzi|穿}} ((cmn~noun|ts|pin=chuānxīn lián|pint= }}
 • 土茯苓 Wild Tuckahoe ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tǔfú líng|pint= |tra=土茯苓|sim=土茯苓}} 土茯苓 吴茱萸 土茯苓 tǔfú líng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tǔfú líng|pint= }}
 • - Subprostrate Sophora Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shāndòu gēn|pint= |tra=山豆根|sim=山豆根}} 山豆根 山豆根 - shāndòu gēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shāndòu gēn|pint= }}
 • 北豆根 Asiatic Moonseed Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=běidòu gēn|pint= |tra=北豆根|sim=北豆根}} 北豆根 北沙参 北豆根 běidòu gēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=běidòu gēn|pint= }}
 • 山慈菇 Pleione Bulb ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shāncí gū|pint= |tra=山慈菇|sim=山慈菇}} 山慈菇 小蓟 山慈菇 shāncí gū ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shāncí gū|pint= }}
 • 熊胆 Bear Gall ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xióngdǎn|pint= |tra=熊膽|sim=熊胆}} 熊膽 灵芝 熊胆 xióngdǎn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xióngdǎn|pint= }}
 • 半边莲 Chinese Lobelia ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bànbiānlián|pint= |tra=半邊蓮|sim=半边莲}} 半邊蓮 半夏 半边莲 bànbiānlián ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bànbiānlián|pint= }}
 • 四季青 Chinese Holly Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=sìjìqīng|pint= |tra=四季青|sim=四季青}} 四季青 吴茱萸 四季青 sìjìqīng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=sìjìqīng|pint= }}
 • 白花蛇舌草 Snake-needle Grass ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báihuāshéshé cǎo|pint= |tra=白花蛇舌草|sim=白花蛇舌}} 白花蛇舌草 白花蛇 白花蛇舌草 báihuāshéshé cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báihuāshéshé cǎo|pint= }}
 • - Chinese Pulsatilla Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báitóuwēng|pint= |tra=白頭翁|sim=白头翁}} 白頭翁 白头翁 - báitóuwēng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báitóuwēng|pint= }}
 • 白蔹 Japanese Ampelopsis Root (Ampelopsis serjaniaefolia) ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bái???|pint= |tra=白蘞|sim=白蔹}} 白蘞 白茅根 白蔹 bái??? ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bóliàn |pint= }}
 • 地锦草 Wolf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dìjǐn cǎo|pint= |tra=地錦草|sim=地锦草}} 地錦草 地榆 地锦草 dìjǐn cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dìjǐn cǎo|pint= }}
 • 金麦 Wild Buckwheat Rhizome ((zh~forms|[[ ]]|[[]]}} ((cmn~noun|s|pin=jīnmài|pint= |tra=金麥|sim=金 麦}} 金麥 金银花 金麦 jīnmài ((zh~hanzi|[[ ]]}} ((cmn~noun|ts|pin=jīnmài|pint= }}
 • - Sargent Gloryvine Stem ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hóngténg|pint= |tra=紅藤|sim=红藤}} 紅藤 红藤 - hóngténg ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hóngténg|pint= }}
 • - Blackberry Lily Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shègān|pint= |tra=射幹|sim=射干}} 射幹 射干 - shègān ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shègān|pint= }}
 • 拳叁 Bistort Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=quánshēn|pint= |tra=拳參|sim=拳叁}} 拳參 忍冬藤 拳叁 quánshēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=quánshēn|pint= }}
 • 蚤休 Manyleaf Paris Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zǎoxiū|pint= |tra=蚤休|sim=蚤休}} 蚤休 虎骨 蚤休 zǎoxiū ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zǎoxiū|pint= }}
 • 马勃 Puff-Ball ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mǎbó|pint= |tra=馬勃|sim=马勃}} 馬勃 马兜铃 马勃 mǎbó ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mǎbó|pint= }}
 • 马齿苋 Purslane ((zh~forms|齿|}} ((cmn~noun|s|pin=mǎchǐxiàn|pint= |tra=馬齒莧|sim=马齿苋}} 馬齒莧 马兜铃 马齿苋 mǎchǐxiàn ((zh~hanzi|齿}} ((cmn~noun|ts|pin=mǎchǐxiàn|pint= }}
 • - Patrinia ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bàijiàng cǎo|pint= |tra=敗醬草|sim=败酱草}} 敗醬草 败酱草 - bàijiàng cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bàijiàng cǎo|pint= }}
 • 贯丛 Filix Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=guàncóng|pint= |tra=貫叢|sim=贯丛}} 貫叢 败酱草 贯丛 guàncóng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=guàncóng|pint= }}
 • 野菊花 Wild Chrysanthemum ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yějúhuā|pint= |tra=野菊花|sim=野菊花}} 野菊花 酸枣仁 野菊花 yějúhuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yějúhuā|pint= }}
 • - Houttuynia ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yúxīng cǎo|pint= |tra=魚腥草|sim=鱼腥草}} 魚腥草 鱼腥草 - yúxīng cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yúxīng cǎo|pint= }}
 • 墓回头 Muhuitou ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mùhuí tóu|pint= |tra=墓回頭|sim=墓回头}} 墓回頭 地龙 墓回头 mùhuí tóu ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mùhuí tóu|pint= }}
 • 漏芦 Globethistle Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=lòulú|pint= |tra=漏蘆|sim=漏芦}} 漏蘆 滑石 漏芦 lòulú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=lòulú|pint= }}
 • 绿豆 Mung Bean ((zh~forms|绿|}} ((cmn~noun|s|pin=lǜdòu|pint= |tra=綠豆|sim=绿豆}} 綠豆 续断 绿豆 lǜdòu ((zh~hanzi|绿}} ((cmn~noun|ts|pin=lǜdòu|pint= }}
 • 绿豆衣 Mung Bean Skins ((zh~forms|绿|}} ((cmn~noun|s|pin=lǜdòuyī|pint= |tra=綠豆衣|sim=绿豆衣}} 綠豆衣 续断 绿豆衣 lǜdòuyī ((zh~hanzi|绿}} ((cmn~noun|ts|pin=lǜdòuyī|pint= }}
 • 鸦胆子 Java Brucea Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yādǎn zǐ|pint= |tra=鴉膽子|sim=鸦胆子}} 鴉膽子 鸡内金 鸦胆子 yādǎn zǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yādǎn zǐ|pint= }}