Appendix:Bangala Swadesh list

This is a Swadesh list of words in Bangala, compared with that of English.

ListEdit

No. English Bangala
bangála
1 I ngái
2 you (singular)
3 he
4 we bísú
5 you (plural) bínú
6 they bangó
7 this óyo
8 that wâná
9 here áwa
10 there kúná, wâná
11 who náni (interrogative)
12 what níni (interrogative)
13 where wápi (interrogative)
14 when tángu, tángo (interrogative)
15 how ɓóníɓóní, ɓúníɓúní (interrogative)
16 not ... tɛ́
17 all nyɔ́sɔ
18 many míngi
19 some
20 few mukɛ́, mɔkɛ́
21 other musúsu
22 one mɔ́kɔ́
23 two míɓalí, dé (années)
24 three mísáto
25 four míne, kátrɛ
26 five mítáno, páta
27 big mulaí, mukrú, mukúrú, munɛ́nɛ, mɔnɛ́nɛ
28 long mulaí
29 wide mulaí
30 thick búsúbusu, kpákí, munɛ́nɛ, mɔnɛ́nɛ
31 heavy kiló, molito, mulito, muzíto, tóni
32 small békúsé, fíkífíkí, mukɛ́, mɔkɛ́
33 short békúsé, mukúsé
34 narrow mukɛ́, mɔkɛ́
35 thin bɛlɛbɛlɛ, fɛkɛfɛkɛ, fíkífíkí, kangékangé
36 woman mukárí, mwásí
37 man (adult male) molómé
38 man (human being) mutu
39 child mutɔ́tɔ, mwǎna
40 wife bolóngani, mukárí, mwási
41 husband bolóngani, muɓáli
42 mother mamá
43 father babá, papá, tatá
44 animal nyama
45 fish mbísi, samáki
46 bird ndɛkɛ
47 dog ɛ́mbwa, gbógbó
48 louse sili
49 snake nyɔ́ka
50 worm kpɔ́tɔ
51 tree ndeté, nzeté
52 forest zámba
53 stick ndeté, nzeté
54 fruit mbuma
55 seed nyǎ, tiría, telía, tilía
56 leaf kásá
57 root mosisá, tína
58 bark (of a tree) kpɔtɔ, pɔsɔ
59 flower feléle
60 grass matíti, mayáni
61 rope kámba, mugbɛ́lɛ́, munyɔlɔ́lɔ, manyɔrɔ́rɔ, singa
62 skin kpɔtɔ, pɔsɔ
63 meat musuni, nyama
64 blood makíra, makilá
65 bone mukúa
66 fat (noun) mafúta
67 egg makiá, mayáya, párákɔ́ndɔ́
68 horn gbǎngá, lisɛ́kɛ́
69 tail kɔndɔ́, mokíla, mɔkɔndɔ́
70 feather mayáni
71 hair súki
72 head mutú
73 ear masikíyo
74 eye míso, mísu
75 nose sɔ́ngɔ́
76 mouth munɔkɔ, mɔnɔkɔ
77 tooth mɛ́nɔ, pɛ́mbɛ́
78 tongue (organ) ɗáɗá, ɛɗáɗá
79 fingernail manzáka, manjáka, nzɔ́ngɔ́lɔ́nzɔ́
80 foot gbagaza, magɔrɔ, magulu
81 leg magɔrɔ, magulu
82 knee digbá, maɓɔ́lɔ́ngɔ́
83 hand maɓɔ́kɔ
84 wing mapapá, mapapú
85 belly liɓumu, sɔpɔ́
86 guts sɔpɔ́
87 neck kíngó
88 back gongú, magɔngɔ, mɔkɔngɔ
89 breast panzí, pɛ́njɛ́
90 heart mɔtɛ́ma
91 liver fɔkɔfɔkɔ, lifwǎ, moɓáli
92 to drink kumila, kumɛla
93 to eat kulía
94 to bite kukáta, kulúma, kusuá
95 to suck kuɗanda
96 to spit kutupa
97 to vomit kusánza
98 to blow kupɛpa, kupulisa
99 to breathe kupima
100 to laugh kusika, kusɛka
101 to see kumúna, kumɛ́na, kumɔ́na
102 to hear kuúka
103 to know kuíba, kuzába
104 to think kuɓánza, kukanisa
105 to smell kunúsa
106 to fear kuɓánga
107 to sleep kulála
108 to live kuvánda
109 to die kukúfa, kukáta mɔtɛ́ma
110 to kill kuɓuma, kuɓúngula
111 to fight kuɓunda, kupikana
112 to hunt
113 to hit kuɓɛ́ta, kuɓúla, kupika
114 to cut kukákata, kukáta
115 to split kupasula
116 to stab
117 to scratch kukpɛra, kuvɔta
118 to dig kutímula
119 to swim kunyanya, kuwágia
120 to fly kupumbwa
121 to walk kutámbula
122 to come kubia, kuía, kuúta
123 to lie (as in a bed) kulálisana (action)
124 to sit kuvánda, kufánda, kukisa (action), kukisa (state)
125 to stand kulamuka, kusimama, kutílima, kutɛ́lɛma (action)
126 to turn (intransitive) kupindɔla
127 to fall kukpía
128 to give kugaba, kupɛ́sa
129 to hold kukamata
130 to squeeze kukangisa
131 to rub
132 to wash kusukula
133 to wipe kupangusa, kupangisa
134 to pull kubinda, kukɔkɔta
135 to push kusukuma, kutíndika
136 to throw kuɓwáka
137 to tie kuwámbisa
138 to sew kusuna, kusɔna
139 to count kutánga
140 to say kuluɓa
141 to sing kunzɛ́mba, kuyémba
142 to play kusakana, kusana
143 to float kuwágia
144 to flow
145 to freeze
146 to swell kuvímba
147 sun múní, móní, múi
148 moon sánzá, sɛ́nzá
149 star minzóto, nyongi, yongi, nyɔ́ta
150 water mái, maliɓa
151 rain mbúla
152 river mái, maliɓa
153 lake tanganíka
154 sea etíma, mbu
155 salt munaná, munɛnɛ́, múngba, tíkpɔ́
156 stone liɓángá, liɓugú, liɓogó
157 sand kɛ́nzɛ, mbúmɛ́, zélo
158 dust putrú, putulú
159 earth maɓelé
160 cloud mapata
161 fog kungúku, matútú
162 sky lɔ́ra
163 wind mupɛpɛ
164 snow
165 ice
166 smoke múlinga
167 fire mɔ́tɔ
168 ash liburú, putrú, putulú
169 to burn kupila, kupɛla, kuzíka, kuzíga
170 road ɓalaɓála, barabára, zeró
171 mountain gangalá, ngúmbá, ngɔ́mbá
172 red mutání
173 green moɓísi, mogugu
174 yellow manzánɔ
175 white kɛ́sɛ́kɛ́sɛ́, pɛ́, pɛ́mbɛ́
176 black ɓépí, dígídígí, muíndu, muíndo
177 night bítímá, ɓutú
178 day mukɔlɔ, mukɔrɔ, múní, móní, múi, zúru
179 year mbúla, ané
180 warm kuzúnga (verb)
181 cold pío, píu
182 full má, mɛkɛ́
183 new sika
184 old kala, zamáni
185 good malámu, muzúri, ngóni
186 bad mabé
187 rotten kumbanga, kupula, kupɔla (verb)
188 dirty kukpaɗa, kupɔta (verb)
189 straight alimá, sawasáwa
190 round kílíkílí
191 sharp (as a knife) kupila, kupɛla (to be sharp)
192 dull (as a knife) gbututu
193 smooth landalanda, lɛndɛlɛndɛ
194 wet kupula, kupɔla (to be wet)
195 dry kukauka (verb)
196 correct alimá, sawasáwa
197 near pembéni, pɛnɛpɛnɛ, pɛnɛ
198 far musíká
199 right dwáte, ya lobóko ya mobáli
200 left gósi, ya lobóko ya mwási
201 at o, na
202 in o, na
203 with na
204 and na, pé
205 if sɔ́kɔ́, sɔ́kí
206 because zambí
207 name kɔ́mbɔ́

See alsoEdit

BibliographyEdit

  • Dictionnaire bangála - français - lingála (EDEMA Atibakwa Baboya), SÉPIA, Saint-Maur 1994 - →ISBN


Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: (Standard Arabic, Egyptian, Palestinian, Tunisian, Cypriot) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber: (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch (Limburgish, Low Saxon) – Egyptian – English: (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian: (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan: (Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin