Appendix:Indo-Aryan Swadesh lists

This is a Swadesh list of Indo-Aryan languages, specifically Sanskrit, Pali, Hindi, Urdu, Nepali, Bhojpuri, Punjabi, Gujarati, Romani, Marathi, Assamese, Bengali, Kashmiri, Sindhi and Sinhalese, compared with that of English.

IPA transliterations are given.

See also:

English Sanskrit Pali Hindi Urdu Nepali Bhojpuri Punjabi Gujarati Marathi Assamese Bengali Kashmiri Sindhi Sinhalese Romani
1 I aham ahaṃ ma͠i ma͠i ma ham mē̃ moi āmi āun mam me
2 thou
(singular)
tvam tvaṃ tum,
,
āp
tum,
,
āp
timi,
,
tapaĩ
te,
tu
tū̃,
tusī̃
tame,
,
āp
tumi,
toi,
apuni
tumi,
tui,
āpni
tsɨ tun oba,
oya
tu
3 he sa sa vah,
yah
vah,
yah
त्यो (tyo), (ū), उनी (unī), उहाँ (uhā̃) uh uh te to (distal), (proximal) i,
xi
teü,
tekhet
se suh hu eyā,
ohu
voj
4 we vayam, amhe vayaṃ ham ham हामी (hāmī), हामीहरू (hāmīharū) hamnī asī̃ ame āmhī (exclusive), āpaṇ (inclusive) ami amra asi asin api ame
5 you (plural) yūyam tumhe tum,
āp (polite)
tum तिमीहरू (timīharū), तपाईंहरू (tapāī̃harū) tuhnī tusī̃ tame,
āp (polite)
tumhī (casual), āpaṇ (polite) tumi,
apuni
tomra, apnara tosi tavhin oyālā,
oba siyallan
tume
6 they te te ve,
ye
ve,
ye
यिनीहरु (yinīharu), तिनीहरु (tinīharu), उनीहरू (unīharū), यहाँहरू (yahā̃harū), वहाँहरू (wahā̃harū) uhnī uh teo he (distal), te (proximal) xihot,
teuluk
tara tim uhe ovuhu,
ovhu,
ovun
von
7 this idam sa yah yah यो (yo) ih ih ā (masculine), (feminine), he (neuter) ei as e yih hi meya kado
8 that tat tad vah vah त्यो (tyo) uh uh pelũ to (masculine), (feminine), te (neuter) xei o tih hu ovhu kodo
9 here atra idha yahā̃ yahā̃ यहाँ (yahā̃) ihā̃ itthe ahī̃ ithe, ikḍe iat ekhane yor, yutu hite mehi kathe
10 there tatra tattha vahā̃ vahā̃ त्यहाँ (tyahā̃) uhā̃ utthe tyā̃ tithe, tikḍe tat okhane tor, totu هتي etana kothe
11 who ka ka kaun kaun को (ko) kawan, ke kauṇ koṇ koṇ kün ke kus, kyah ker kavuda kon
12 what kim kiṃ kyā kyā के (ke) śũ kāy ki ki kyah chaa monavada so
13 where kutra kattha kahā̃ kahā̃ कहाँ (kahā̃) kahā̃ kitthe kyā̃ kuṭhe kót kothayô kati, kotu kithe where kaj
14 when kadā kadā kab kab कहिले (kahile) kab kadoṃ kyāre kevhā, kadhī ketia as kôkhôn kar kaddahin kavadā da kana
15 how katham kathaṃ kaise kaise कसरी (kasarī), कस्तो (kasto) kaise kiveṃ, kiddāṃ kevī rīte,
kem
kase kene kemôn ketha kian kesēda sar
16 not na na na,
nahī̃
na,
nahī̃
-na-,
chaina
na nathī,
na,
nahī̃
nāhī n-,
nohoy,
nai
na na nah næta na
17 all sarva sabba sab, sāre sab, sāre सबै (sabai), जम्मै (jammai) kul, sab sārā, sab badhũ,
tamām,
sarva
sarva xokolü,
atai
sôb sori sabb- siyalu sa
18 many bahu bahu bahut bahut धेरै (dherai), अनेक (anek) bahute, zade bahut, kaī bahu,
ghaṇũ
anek bohut ônek setha ghannaa bohō but
19 some kiñcid kiñci kuc kuch केही (kehī), कोही (kohī) kuchu kujh amuk kāhī olop kichu kujha samahara unyi
20 few alpa appa thoṛe thoṛe थोरै (thorai), अलिकति (alikati) thoṛi boṛā thoḍũ kāhī olop kôm mainay thoraa kihipaya cerra
21 other anya añña dūsrā, aur, anya dūsrā अर्को (arko), अरू (arū) dusar, bājo hor bījũ itar an ônj byax, par bbiv anik kaver
22 one eka eka ek ek ek ek ikk ek ek ek ek oku, ax hik ek jekh
23 two dvi dvi do do dui du be don dui dui bah deka duj
24 three tri tayo tīn tīn tīn tīn tinn traṇ tīn tini as tin tre ṭi tuna trin
25 four catur catur cār cār cār cār cār chār cār sari car tsor caar hatara shtar
26 five pañcan pañca pā̃c pā̃c pāc pā̃c paṅj pāṅc pāc pas paṁcô pã:tsh panja paha panzh
27 big mahat mahant baṛā baṛā ठूलो (ṭhūlo) baṛ vaɖɖā moṭũ moṭhā dangor,
bor
bôṛ bodu waddo mahā baro
28 long dīrgha dīgha lambā lambā, tavīl लामो (lāmo) lām lammā lā̃bu lāmb dighol lômba zyuthu d'igho digu lungo
29 wide uru uru cauṛā cauṛā, vasī चौडा (cauḍā) cauṛā moklā, cauṛā pahoḷũ vistrut bohol coṛa) xula wakro puḷul bulyho
30 thick ghana bahala gāṛhā,
moṭā
gāṛhā,
moṭā
मोटो (moṭo), बाक्लो (bāklo) gāṛhā moṭā, gāṛā jāḍũ,
ghaṭṭ
jāḍ dath,
muta
moṭa motu thulho ghanakama thulo
31 heavy guru garu bhārī bhārī गह्रुँगो (gahrũgo), गह्रौं (gahraũ) bhāri bhārā, boṛal bhāre bhārī bhari bhari gobu ggari bara pharo
32 small alpa khudda choṭā choṭā सानो (sāno) nañhī, choṭ choṭā nānũ lahān xoru choṭ luku, lokuta, nika nandhhrro kuḍā cino
33 short hrasvá rassa choṭā mukhtsar छोटो (choṭo), पुड्को (puḍko), होचो (hoco) choṭhan madharā ṭū̃kũ choṭā suti,
sapor,
somu as
beṭhe tshotu nandhhrro keṭi skurto
34 narrow aṃhú sambhada tang tang साँघुरो (sā̃ghuro) tang bīṛā, tarrā sā̃kḍũ arūnd) thek cipa tang sorho paṭuyi tang
35 thin tanú tanu patalā patlā पातलो (pātalo), मसिनो (masino), दुब्लो (dublo) pātar patalā pātaḷũ pātaḷ sepeta patla tonu, nyuku naanno tunī sano
36 woman strī́ itthī aurat, strī, mahilā aurat आइमाई (āimāī), महिला (mahilā), स्त्री (strī) mehrārū, aurat zanāńī́, imtarī́ strī,
orat
strī maiki manuh môhila triy, zanana orata kāntāvak ʒuvli
37 man (adult male) púruṣa, nára nara ādamī ādamī, mard पुरुष (puruṣ) marad, ādamī baddā, ādamī puruṣ puruṣ mota manuh puruṣ porush, zonu, nar nar minisek mursh
38 man (human being) manuṣyá, mānava jana mānav, manuṣya, insān insān, shaks मान्छे (mānche), मानिस (mānis) insān baddā, mannakh, insān māṇas mānvī manuh manuṣ zan, murth maannhu minisā, pudgalayā manuś
39 child bā́la, śíśu bālaka baccā baccā बच्चा (baccā), बालक (bālak), नानी (nānī) bāccā bāl, baccā bāḷka,
chokrũ
bālak, mūl, śiśu soli bacca shuru, bokutu bbaaru ḷamā shavoro
40 wife pátnī, bhāryā́ jāni patnī bīvī स्वास्नी (swāsnī), स्त्री (strī), पत्नी (patnī) mehrārū, lugāī gharvālī, tīvīṃ, vahṭī patnī patnī ghoini bu konay zaala birin̆da romnyi
41 husband páti pati pati shauhar लोग्ने (logne), पोइ (poi), पति (pati) marad, bhartār gharvālā, kant, xāvand pati patī giri jamai runu, barta mursu svāmipuruṣayā rom
42 mother mā́tṛ mātar mātā, mā̃ mā̃ आमा (āmā) matārī, māī mātā mātā āī ma,
ai
ma,
আম্মা (amma
moju, mej maau mava dej
43 father pitṛ́ pitar pitā, bāp bāp बाबु (bābu), बुबा (bubā) pitar, bābūjī pitā pitā vaḍīl deuta,
pitai as
baba,
abba
baba, mol, molu piiu piyā dad
44 animal páśu miga jānvar jânvar जन्तु (jantu), जनावर (janāwar), पशु (paśu) janāvar jānvar prāṇī,
janvar
prāṇī, paśu ziwo-zontu jôntu janawar jaanvar satva pedo
45 fish mátsya maccha māchlī machlī माछा (māchā) machrī macchī māchlī māsā mas mach gad machi māḷu masho
46 bird , pakṣin pakkhi, vaya ciṛiyā, pakṣī parinda चरा (carā), पक्षी (pakṣī) ciraīñ pañchī paṅkhī,
pakṣī
pakṣī sorai pakhi panxi pakhi kurullā chiriklyi
47 dog śván, kukkura suvana kuttā kuttā कुकुर (kukur) kukur kuttā kutro kutrā kukur kukur hunu kuto ballā zhukel
48 louse yūkā ūkā jūṃ jū̃ जुम्रो (jumro) līkh lehā ū ükoni uṁkun zov jun duvayi zhuv
49 snake sarpá sappa sāṃp sā̃p सर्प (sarp), साँप (sā̃p) saraph, sā̃p sappa sāp sāp xap sap saraph naangu sarpayā sap
50 worm kṛmi kimi kīṛā kīṛā कीरा (kīrā) kīṛā, phatingā kīṛā kīḍo kīḍā pelu krim kirm, kyomu kirraa paṇuvā kermo
51 tree vṛkṣá, tarú rukkha peṛ peṛ रूख (rūkh) pheṛ, darakh rukkha jhāḍ,
vrukṣ
jhāḍ, vrukṣ gos gach kulu wann gasa kasht
52 forest vána vana jangal, van jangal बन (ban) jangal jaṅgal jaṅgal,
van
van habi,
zongghol,
bon
bôn wan jangal vana vesh
53 stick daṇḍá daṇḍa daṇdā ḍanḍā लट्ठी (laṭṭhī), छडी (chaḍī) daṇḍa, laṭṭh soṭī lākḍī kāṭhī bari,
kathi
laṭhi luru [[|]] særayaṭiya kopal
54 fruit phála phala phal phal, mewa फल (phal), फलफूल (phalphūl) phal phal phaḷ phaḷ phol as phôl phal [[|]] palaturu frukto
55 seed bī́ja bīja bīj bīj, dānā बीउ (bīu), बिजन (bijan) bīyā bīj bīj , bīj guti bici byolu bbiju bīja sumburo
56 leaf páttra patti pattā pattā पात (pāt) pāt, pataī patā pā̃dḍũ pān pat pata pan panu koḷa patrin
57 root mū́la mūla jaṛ jaṛ जरा (jarā) jaṛ jaṛh mūḷ mūḷ xipa śikôr mul pāṛa mulayak rikita
58 bark (of a tree) tvác taca chāl chāl (रूखको (rūkhko)) बोक्रा (bokrā) chāl chāl chāl jhāḍācī sāl bakoli chal tsam, del [[|]] potta korca
59 flower púṣpa puppha phūl phūl फूल (phūl) phūl phulla phūl phūl phul phul posh, gul mala luludyi
60 grass tṛ́ṇa tiṇa ghās ghās घाँस (ghā̃s) ghās ghāh ghās gavat ghãh gas gasa tṛṇa char
61 rope rájju rajju rassī rassī डोरी (ḍorī) rassī rassī dorḍũ dorī rosi dôṛi raz kam̆baya shelo
62 skin cárman, tvác camma tvacā, carm camṛa छाला (chālā) camṛī camṛī cāmḍī carma sal camṛa tsam sama morchi
63 meat māṃsá maṃsa mā̃s gošt मासु (māsu) sikār, mās, gos mās mā̃s māns mongoh,
mangxo
mangs, gośt maz mas mas
64 blood rakta, ásṛj lohita khūn, lahū, rakt khūn, lahū, rakt रगत (ragat) xūn lahū, rakt, ਖ਼ੂਨ (xūn), lohī rakt tez as rôkt rath rat
65 bone ásthi aṭṭhi haḍḍī haḍḍī हाड (hāḍ), हड्डी (haḍḍī) haḍḍī haḍḍī hāḍkũ hāḍ har haṛi adiju asthi kokalo
66 fat (noun) pī́vas, médas meda carbī carbī चिल्लो (cillo), बोसो (boso) carbī carbī carbī carbī sorbi,
tel
côrbi [[carbi], bix mēdaya thulo
67 egg aṇḍa aṇḍa aṇḍā anḍā फुल (phul), अण्डा (aṇḍā) aṇḍā iṅgā ī̃ḍũ aṇḍī koni ḍim thul, and bittaraya anro
68 horn śṛṅgá singa sīng sī̃g सिङ (siṅ), खाग (khāg) sīng siṅg śī̃gḍũ śiṅg xing śing heng nalāva shing
69 tail púccha puccha pū̃ch dum पुच्छर (pucchar), पुछार (puchār) poñch pūch pū̃chḍī śepūṭ nez lej lotu valigaya pori
70 feather parṇá paṇṇa, patta pankh par प्वाँख (pwā̃kh) pā̃kh ਪੰਤ (pant pī̃chũ paṅkh pakhi pôr paxach, tir pihāṭu por
71 hair kéśa kesa bāl bāl रौं (raũ), कपाल (kapāl), केश (keś) bār, kes vāl vāḷ kes suli cul mas, rum, wal hisakes bal
72 head śíras, kapāla sira sar, sir sar टाउको (ṭāuko), शिर (śir) kapār, sir sir māthũ ḍoke mur matha kala head shero
73 ear kárṇa kaṇṇa kān kān कान (kān) kān kann kān kān kan kan kan kana kan
74 eye ákṣi akkhi ā̃kh ā̃kh आँखा (ā̃khā) ā̃kh akkha ā̃kh ḍoḷā soku cokh achi, nithar æsa jakh
75 nose nā́sā nāsā nāk nāk नाक (nāk) nāk nakka nāk nāk nak nak nast nāsaya nakh
76 mouth vaktra, múkha mukha muṃh mū̃h मुख (mukh) mū̃h mūNh ,
mukh
toṇḍ, mukh mukh mukh os, mox mukhaya muj
77 tooth dánta danta dānt dãt दाँत (dā̃t) dānt dand dā̃t dāt dat daṁtô dand data dand
78 tongue (organ) jihvā́ jivhā jībh [[zabån जिब्रो (jibro) jībh jībh jībh jībh zibha jibh, jihba zev diva shib
79 fingernail nakhá nakha nākhun nâkhun नङ (naṅ) nakh, nāxun naṅgal nakh nakh nokh as nôkh nam æn̆gili tuḍu vundya
80 foot padá pāda pair pair, pā̃v पाउ (pāu), खुट्टा (khuṭṭā) goṛ, pair pēr pagno pañjo pāūl bhori pa xor, pad, par, puru pādaya punro
81 leg jáṅgha janghā ṭang ṭāng, pā̃v गोडा (goḍā), खुट्टा (khuṭṭā) ṭang latta pag pāy bhori,
theng
pa zang kakula fujeri
82 knee jā́nu jānu ghuṭnā zânu घुँडा (ghũḍā) ṭhehunā [[ਗੋਡੇ|goḍe] ghū̃ṭaṇ guḍghā athu haṁṭu daṇahisa chang
83 hand hásta hattha hāth hāth हात (hāt) hāth hattha hāth hāt hat hat atha ata vast
84 wing pakṣá pakkha pankh par पखेटा (pakheṭā) pā̃kh pakkha pā̃kh paṅkh deuka,
pakhi
pakha pax aṁśaya phak
85 belly udára udara peṭ peṭ पेट (peṭ), भुँडी (bhũḍī) peṭ, lād ḍhiḍḍa peṭ poṭ pet peṭ yed, myada, phoru baḍē per
86 guts antra antavaṭṭi antaṛī antaṛī आन्‍द्रा (ān‍drā) antaṛī himmat āntarḍā dhairya nari bhuṛi tsaph baḍagini porr
87 neck gala, grīvā́ gīva gardan gardan गर्दन (gardan), घिच्रो (ghicro) gardan gardan gaḷũ gaḷā dingi gôla koru bella korr
88 back pṛṣṭhá piṭṭha pīṭh pīṭh आङ (āṅ) pīṭh vāpas pīṭh parat pithi piṭh pyuthu āpasu dumo
89 breast stána thana chātī chātī, sīnā छाती (chātī), दूध (dūdh) chātī, sīnā chātī chātī stan piha buk [[]] piyayuru chuchi
90 heart hṛdaya hadaya dil dil मुटु (muṭu), दिल (dil), मन (man) hīv, hiy, dil, hirday dil hrudya hruday hia,
koliza,
amothu
hridyô wolinj, dil, reda hadavata jilo
91 liver yákṛt yakana jigar, yákṛt jigar मुटु (muṭu), दिल (dil), मन (man) jiyar, kareja (also "heart") jigar yakrut,
kāḷjũ
yakrut koliza,
zokrit as
kôlje jigar, kaleja akmāva puko
92 to drink píbati pivati pīnā pīnā पिउनु (piunu) pīe pīṇā pīvũ piṇe khüa,
pia
pan cyonu bonna pijel
93 to eat khādati, átti adeti khānā khānā खानु (khānu) khāe khāṇā khāvũ khāṇe khüa khaoya xyonu kanna xal
94 to bite dáśati {l|pi|ḍasati}} kāṭnā kaṭarnā टोक्नु (ṭoknu), चिल्नु (cilnu) kāṭe vaḍḍhaṇā backũ,
bharvũ
cāvṇe kamüra kamṛano tsapun kanagāṭuyi dindalel
95 to suck dháyati cūsati cũsnā cūsnā चुस्नु (cusnu) cūse cūsṇā cūsvũ cokhṇe supa, <suha coṣa tsahun urā bonna chuchi pel
96 to spit ṣṭhī́vati oṭṭhubhati thũknā thūk थुक्नु (thuknu) thūke thukkaṇā thū̃kvũ thuṅkṇe thu pelüa chjap, thutu thokun keḷa shungardel
97 to vomit vámati vamati ulṭī karnā qay वान्ता गर्नु (wāntā garnu), अोकल्नु (aokalnu) qaī kare ulṭī karnā ulṭī ulṭī karṇe bomi kora bômi wamun vamanaya shandel
98 to blow vā́ti dhamati phūnknā phũkna फुक्नु (phuknu), बजाउनु (bajāunu) phū̃ke phūkṇā phū̃kvũ phuṅkṇe phuwa phuṁ dettya phokun pahara denna phurdel
99 to breathe ániti sasati sāṃs lenā sā̃s lenā सास (sās) फेर्नु (phernu)/लिनु (linu) sā̃s leve sāh lēṇā śvasvũ śvās gheṇe uxah lüa śbas neoya shah hyonu husma ganna sufla lel
100 to laugh smáyate, hásati hasati hāṃsnā hãsnā हाँस्नु (hā̃snu) hãse hassaṇā hasvũ hasṇe hoha hasa asun sināsenna assal
101 to see páśyati (pres.), dṛś- dakkhati dekhnā dekhnā हेर्नु (hernu), देख्नु (dekhnu) tāke, dekhe vekhṇā jovũ pāhṇe dekha dekha wuchun balanna dikhel
102 to hear śṛṇóti suṇāti sunnā sunnā सुन्नु (sunnu) sune suṇnā sā̃bhaḷvũ aikṇe xuna śona bozun æsīmi ashunel
103 to know jānā́ti jānāti jānnā jānnā चिन्नु (cinnu), जान्नु (jānnu) jāne jāṇnā jāṇvũ māhit asṇe zona jana zanun dæna ganna zhanel
104 to think manyate, cintayati cinteti socnā سوچنا
socnā]]
विचार गर्नु (wicār garnu), सोच्नु (socnu) soche socṇā) vicārvũ vicār karṇe bhoba bhaba zanun sitanna gindil
105 to smell jíghrati gandha sūnghnā sūnghnā सुँघ्नु (sũghnu) sūnghe suṅghṇā suṅghvũ gandh karṇe xunga śoṁka phukun suvan̆dayi sungal
106 to fear bibhéti dara ḍarnā ḍarnā डराउनु (ḍarāunu) ḍare ḍarnā ḍarvũ ghābarṇe bhoy khüa bhôyô kôra, ḍôra tarsun, xotsun, darun baya vīmaṭa daral
107 to sleep svápiti supati sonā sonā सुत्नु (sutnu) sute sauṇā ū̃ghvũ jhopṇe xüa ghuma shongun nidāgænīmaṭa sovel
108 to live jī́vati jīvati jīnā jīnā बाँच्नु (bā̃cnu), जिउनु (jiunu) jīe jiūṇā jīvvũ jagṇe thoka,
ziai thoka
baṁca lasun, zuwun jīvat venna zhuvel
109 to die mriyáte marati marnā marnā मर्नु (marnu) mare marnā marvũ marṇe mora môra marun mærenna merel
110 to kill hánti māreti mārnā mārnā मार्नु (mārnu) māre mārnā mārvũ mārṇe mara mara, mere phela marun mærīmaṭa mudarel
111 to fight yúdhyate yodheti laṛnā jhagaṛnā, laṛnā jhagḍā garnu laṛe laṛnā laḍvũ laḍhṇe kazia loga lôṛa ladun saṭan karanna marel
112 to hunt veti migava shikār karnā shikār karnā shikār garnu shikār kare ṭolṇā śikār karvo śodhāśodh karṇe sikar kora sikar kôra shikar karun daḍayamaṭa mudarel
113 to hit hánti, tāḍáyati abhihanati mārnā mārnā hānnu, hirkāunu māre jaṛnā ṭhokvũ mārṇe khunda mara layun pahara denna chalavel
114 to cut kṛntáti karati kāṭnā kāṭnā kāṭnu kāṭe kaṭṭaṇā kāpvũ kāpṇe kota kaṭa katun, tsatun kapanna shinel
115 to split bhinátti bhindati baṇṭnā, toṛna toṛna cyātnu, chuṭyāunu tuṛe pāṛnā bhāgvũ vibhājit karṇe dubhag kora bibhôkt kôra phalun bhēda kirīmaṭa pharravel
116 to stab vídhyati chūriyāhanati bhonknā ghõpnā ghopnu khobhe khobhṇā bhoṅkvũ bhosakṇe hana,
khusa
chora mara tasanun nan̆ganna pusavel
117 to scratch likháti likhati kharoñcnā kharõcnā kornu kharoñce gharūṇḍṇā khaṇvũ orbāḍṇe asüra khamcano kashun sīrīmaṭa xarundel
118 to dig khánati khaṇati khodnā khodnā khannu khāne puṭṭaṇā khodvũ khodṇe khonda khoṁṛa xanun kæṇīm kirīmaṭa hunavel
119 to swim plávate pilavati tairnā tairnā pauḍinu taire, pañwre tērnā tarvũ pohṇe xatura saṁtôrano tsath, layunu pihinīmaṭa plemel
120 to fly pátati uḍḍeti uṛnā uṛna uḍnu uṛe uḍḍaṇā uḍvũ uḍṇe ura as oṛa wuphun, wudun piyāsara karanna ural
121 to walk éti, gácchati, carati carati calnā calnā, ṭahalnā hiḍnu cale, ṭahale turnā cālvũ cālṇe khüz korha haṁṭa pakun ævidinnaṭa phirel
122 to come ā́gacchati āyāti, āgacchati ānā ānā āunu āve āuṇā āvvũ yeṇe oha asa yunu enna avel
123 to lie (as in a bed) śéte seti leṭnā leṭnā palṭanu, sutnu leṭe leṭṇā, pēṇā suvũ jhopū karṇe bagora śoya [[]] boru kiyanna pashlyol
124 to sit sī́dati nisīdati baiṭhnā baiṭhna basnu baiṭhe bahiṇā besvũ basṇe boha bôsa behun vāḍi venna beshel
125 to stand tíṣṭhati tiṭṭhati khaṛā honā khaṛa hona ubhinu, uṭhnu ṭhāṛ hove khaṛhnā ūbhvũ ubhe rāhṇe thio hüa daṁṛano thodu wothun nægī siṭinna tordyol
126 to turn (intransitive) vártate vaṭṭati muṛnā muṛnā pharkanu muṛe muṛnā vāḷvũ cālū karṇe pak mara ghora hærenna boldel
127 to fall pádyate patati girnā girnā khasnu gire ḍiggaṇā paḍvũ paḍṇe pora pôṛa pyonu væṭenna perel
128 to give dádāti dadāti denā denā dinu deve deṇā āpvũ deṇe dia dettya dyunu dīmaṭa del
129 to hold dhárati dharati pakaṛnā rakhnā samātnu,roknu pakaṛe, rakhe phaṛnā pakaḍvũ ṭhevṇe dhora dhôra ratun, hyonu pævætviya yutuya xutyilel
130 to squeeze mṛdnā́ti nippīḷeti ghusā denā nichoṛna nicornu nacoṛe nacoṛnā nīcovvũ dābṇe hesa,
sepa
cepô- mirikā ganna kikidel
131 to rub ghárṣati ghaṃsati malnā ragaṛnā,malnā māḍnu ragṛe, male maḷnā ghasvũ ghāsṇe lara ghôṣa mathun, malun salli morel
132 to wash kṣā́layati dhopati dhonā dhonā dhunu dhove dhoṇā dhovũ dhuṇe dhüa dhoya chalun, sorshun sēdiya yutuya thovel
133 to wipe mā́rṣṭi majjati poṃchnā põchnā puchanu põce hūñjhṇā lūchvũ pusṇe müsa as mocha wotharun pisa damanna khosel
134 to pull kárṣati khaḍḍati khīṃcnā khinchna tānnu khīñce khiccaṇā kheñcvũ [[खेचणे|khecṇe) tona ṭana lamun ædīmaṭa cirdel
135 to push nudáti nudati dhakkā denā dhakkā denā dhakelnu dhakele dhakkaṇā dhakko mārvo ḍhakalṇe thela ṭhela ziru dinu tallu karanna pizdel
136 to throw kṣipáti khipati pheṅknā phẽknā phālnu, phyāṁknu pheñke, bīge suṭṭaṇā pheṅkvũ phekṇe doliüa phela tshunun visikirīmaṭa shudel
137 to tie badhnā́ti, bandhati bandhati bāṃdhnā bãndhnā bādhnu bānhe bannhṇā bā̃dhvũ bāndhṇe bondha baṁdha gandun gæṭagæsīmaṭa phandel
138 to sew sī́vyati sibbati sīnā sīnā siunu sive siūNṇā sīvvũ śivṇe silua ṭaṁka suwun liyanna [suvel]]
139 to count gáṇayati, kálate gaṇeti ginnā ginnā gannu gine giṇnā gaṇvũ mojṇe হিচাপ কৰা,
gona
gona ganzarun gaṇan karanna ginavel
140 to say vákti vatti kahnā kêhnā, bolnā bhannu kahe, bole ākhṇā bolvũ sāṅgṇe küa bôla wanun kiyanna phenel
141 to sing gā́yati gāyati gānā gānā gāunu gāve gāuṇā gāvũ gāṇe güa gaoya gewun gāyanā karanna gilyabel
142 to play dī́vyati kīḷati khelnā khelna khelnu khele kheḍṇā ramvũ kheḷṇe khela khela gindun sellam karanna khelel
143 to float plávate palavati tairnā (intr.), tairānā (tr.) tairnā tairinu taire tārnā tarvũ (intr.),
tarāvvũ (tr.)
taraṅgṇe uponga,
bhaha
bhasa yirun pāvennaṭa urnel
144 to flow sárati, क्षरति (kṣarati) dhāvati bahnā bêhnā bagnu bahe vagṇā vahevũ pravāh karṇe bua bôha wahun galā yanna shordyol
145 to freeze śī́yate sīyati jamnā jamnā jamnu jame jammṇā ṭhārvũ goṭhavṇe friz kora jôma handarun kæṭi kirīmayi pahosajvel
146 to swell śváyati phāti sūjnā phūlnā, sūjhnā sunninu, phulnu phūle, sūje sujjaṇā sujī javũ phugṇe uphonda phaṁpa hanun, wothun nægiṭinna shulyol
147 sun sū́rya, ravi, bhāskara suriya sūraj sūraj surya sūraj sūraj suraj sūrya beli surj sure hiru kham
148 moon candra, mā́sa canda chānd chãd candra, candramā chānn, channarmā cand candra candra zun caṁdô tsandar, zun han̆da shon
149 star nákṣatra, stṛ́, tārā tārakā tārā tārā, sitārā tārā tārā, sitārā tārā tāro tārā tora tara tara taruva cherhaj
150 water jalá, áp, pānīya, vā́ri, udán, toja jala, āpa pānī, jal pānī pāni pānī pāṇī pāṇī pāṇī pani pani, jôl pon, ponu, ab jalaya paji
151 rain varṣá vassa bāriś bāriś varṣā barkhā bāriś varsād pāūs boroxun briṣṭi washun, rud pyonu væsi brishind
152 river nadī́ nadī nadī nadī nadī nadī nadī nadī nadī noi nôdi kol gan̆gē len
153 lake sáras sara jhīl jhīl tāl tāl, jhīl jhīl sarovar,
taḷāv
sarovar bil pukur saras, dal vila baro paji
154 sea samudra samudda samandar, samundar, samudra samandar samundra samundar samundar dariyo,
samudra
samudra xagor as sômudr samandar, sodar muhudu marja
155 salt lavaṇá loṇa namak namak nun nūn, nimak lūṇ mīṭhũ,
kṣār
mīṭh nimokh,
nun
nun, lôbôn nun luṇu lon
156 stone áśman asama patthar patthar ḍhungā patthar patthar paththar dagaḍ xil,
pathor
pathôr wath, kunu, ken gal barr
157 sand pāṃsú, śíkatā sikatā ret, bālū ret, reg bāluvā bālū ret retī vāḷū bali bali sex væli kishaj
158 dust reṇú reṇu dhūl dhūl, xāk dhulo gardā, dhūr dhūṛ dhūḷ dhūḷ dhuli dhulo phex, xax, latsh duvili [praxo]]
159 earth kṣám, pṛthvī́ bhūmi dhartī, pṛthvī, bhūmi arz, zamīn pṛthvī,jamin zamīn, dhartī dhartī pruthvī pruthvī prithiwi maṭi metsu poḷovē phuv
160 cloud nábhas, meghá megha bādal bādal bādal badrī baddal vādaḷ megh megh megh obur valākuḷaki noro
161 fog míh mahikā dhundh kohrā kuhiro kuhā, dhundh koh dhummas dhuke kuoli,
nior
kuyaśa wunal mīduma muglya
162 sky ākāśá akāsa āsmān āsamān ākās asmān asmān ākāś ākāś akax akaś nab ahasa cheri
163 wind vāyú, vā́ta vāta havā havā hāvā havā havā pavan vārā botah batas wav suḷaṁ balval
164 snow himá, tuṣāra, tuhina hima baraf barf hiuṁ baraf baraf baraph barph boroph bôrôph shin hima balval
165 ice himá phāti baraf barf baraph baraf baraf baraph barph boroph bôrôph shuh ayis paho
166 smoke dhūmá dhūma dhuāṃ, dhũā dhũvā dhuṁvā dhũvā dhūNā̃ dhumāḍo dhūr dhua dhuṁyo dah dum thuv
167 fire agní aggi āg āg, åtish āgo āg agga āg agnī zui agun nar gini jag
168 ash ā́sa bhasma rākh rākh kharānī rākh asthīā̃ rākh asthī sai as chai sur aḷu ushar
169 to burn dahati dahati jalanā (intr.), jalānā (tr.) jalanā (intr.), jalānā (tr.) bālnu,jalnu jare sāṛnā bāḷvũ jāḷṇe pura,
zolua
pora (intr.), jôla (intr. dazun puccannaṭa phabol
170 road patha, ádhvan, mārga patha magga saṛak saṛak, rāstā, rāh saḍak saṛak saṛak rasto rastā ali,
bat
rasta, pôth wath mārga drom
171 mountain girí, párvata pabbata giri pahāṛ pahāṛ himāl pahāṛ pahāṛ parvat ḍoṅgar) pahar pahaṛ bal, parbath kandayi plaj
172 red rakta, róhita lohita lāl lāl rāto lāl lāl lāl lāl ronga lal wozolu ratu lolo
173 green harita, palāśa hari harā harā hariyo hariyar harā līlo hirvā xeuzia sôbuj sabaz, nyulu harita zeleno
174 yellow pītala pīta pīlā pīlā paheṁlo pīyar pīlā pīḷo pivḷā halodhia hôlud ledoru kaha galbeno
175 white śvetá, śukla sukka safed safed seto ujjar saphēd saphed pāṇḍhrā boga sada chotu, safed sudu parno
176 black kṛṣṇá kanha kālā kālā kālo kariyā kālā kāḷo kāḷā ko’la kalo kalu, krehonu kaḷu kalo
177 night rā́tri, nakti, kṣap ratti rāt rāt rāt rāt rāt rāt rātri rati ratr, rat rath ratyi
178 day dina, áhar, divas diva, aṇha din din din din din divas divas din din den, doh davasa dyes
179 year varṣá, saṃvatsara vassa sanvacchara sāl, baras sāl, baras barṣ, sāl sāl, barikh sāl varas varṣ bosor bôchôr wahar, warih, lodor varṣaya bersh
180 warm taptá tapeta, ghamma garm garm tāto, nyāno garam, tātal garam garam ubdār topot as gôrôm wushunu uṇusum vē tato
181 cold śītá sīta ṭhaṇḍā ṭhanḍā ciso, ṭhaṇḍā ṭhaṇḍā ṭhaṇḍe ṭhaṇḍu thaṇḍ sesa ṭhaṇḍa turu, shital sītalayi shudro
182 full pūrṇá puṇṇa pūrā pūrā bharī, pūrṇa pūrā pūrā bharelũ sampūrṇ bhora bhôra sampūrṇa pherdo
183 new náva nava nayā nayā nayāṁ nayā navā̃ navũ navīn notun nôtun nowu navatama nyevo
184 old jīrṇá, vṛddhá, purātana vuḍḍha purānā, būḍha purānā purāno, buḍho purān purāṇī junũ june purona purano buda pæraṇi phurano
185 good vásu, bhadrá attha, vasu acchā acchā rāmo, asal baṛhiyā̃ caṅgā sārũ cāṅgle bhal bhalo xara, jan hon̆da lasho
186 bad pāpá, duṣṭa pāpa burā, xarāb xarāb, burā narāmro, kharāb xarāb burā kharāb vāīṭ bea kharap mada, bad, arotu naraka nasul
187 rotten pū́ti pūtika saṛā saṛā kuhieko, saḍegaleko saṛal gandī saḍelũ kujlelā gela,
posa
pôca doduru kunu vī kerno
188 dirty malina, samala malina gandā mailā, gandā mailo, phohar mail, gandā gande gandu galicch letera môyôla acholu, malaborutu, asorshu apirisidu melalo
189 straight ṛjú, sādhu ujju sīdhā sīdhā sidhā sīdhā siddhā sīdhũ saraḷ pun soja syodu kelinma vorta
190 round vṛttá, vartula guḷa gol gōl golo gol gol goḷ pherī ghuronia gol vaṭaya oblo
191 sharp (as a knife) tīkṣṇá tikkha tīkhā tīkhā tikho cokh tez dhārdār tīkṣṇ suka,
dhar
cokkha tez tiyuṇu vē kucime
192 dull (as a knife) kuṇṭha kuṇtha kund be-harkat kutte bhothar susat buṭhṭhũ bothaṭ bhuta bhoṁta mondu pihiya bikucime
193 smooth ślakṣṇá, snigdhá saṇha ciknā hamvår naram, cillo cikan nirvighan līsũ maū mihi,
sikun
môsriṇ satoru sumaṭayi samtalo
194 wet ārdrá, klinná adda gīlā gīlā, tar bhijeko, ciso bhiñjal bhijja bhīnũ ole tita,
bhiza
bheja oduru, kyonu tet vē kindyilo
195 dry śúṣka sukkha sūkh sūkhā, khushk sukkhā, sukeko sūkhal, khuskal sukke sukũ,
korũ
korḍe xukan śukna hoxu, xoshk viyaḷi svabhāvayak shuko
196 correct śuddhá, satyá utu sahī, ṭhīk dorost, ṭhīk ṭhik, sahī sahī, ṭhīk sahī sācũ barobar xuddho ṭhik niværadi uchito
197 near neda (adj.), prati (prep.) antika nazdik, ke pās qarīb, nazdīk, ke pās najik niyare neṛe najīk,
pāse
j̈avaḷ) usor as kache nish asala pashe
198 far dūrá dūra dūr dūr ṭāḍhā dūr dūrõ dūr ātāparyant dur dur dur, duru duraṭa dur
199 right dákṣiṇa dakhiṇa dāyāṃ dāyāṅ dāyāṃ dāyā̃ sajje jamṇũ ujvā xu ḍan dachyunu dakuṇu chacho
200 left savyá vāma bāyāṃ bāyāṅ bāyāṃ bāyā̃ khabbe ḍābũ ḍāvā bau baṁ xoworu vam stungo
201 at (locative case used) (locative case used) pe, par (also 'on'), mẽ (also 'in') par (also 'on'), mẽ (also 'in') pe, par (also 'on'), mẽ (also 'in') te -e (locative case) yethe -t (locative case) -e, ete (both locative case) kani di (also: locative case) kaj
202 in (locative case used) (locative case used), antara meṃ mẽ bhitra, mẽ vicca andar -madhye -t (locative case) -e, ete (both locative case) manz tuḷa ando
203 with sahá saha ke sāth ke sāth, ke pās, ma' sang ke sāth de nāl sāthe sah xoite -rô sathe suty, san samaga -ca
204 and ca ca aur aur ra, tathā aur ate ane āṇi aru ar, o, ebông ta saha thaj
205 if yádi yadi agar, yádi agar yadi agar je jo jar zodi jôdi yed, ay nam te
206 because yāvatā kyonki kyõnke kinabhne, kinakī kāheki kiuṅki kāraṇke,
kemke
kāraṇ karon karôṇ nemati nisā ke
207 name nā́man nāma nām nām nām nāv nām nām nāv nam as nam nav nāmaya anav
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English:  (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek:  (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin