Appendix:Mayan Swadesh lists

This is a Swadesh list of Mayan languages, specifically K'iche', Q'eqchi, Tzotzil, Mam, Yucatec Maya and Wastek, compared with that of English.

  • K'iche' (Central Guatemala and Belize) — Spanish orthography used
  • Q'eqchi' (Northern Guatemala)
  • Tzotzil (Chiapas, Mexico) — Zinacantán dialect
  • Mam (Western Guatemala) — Todos Santos Cuchumatán dialect
  • Yucatec Maya (Yucatán Peninsula, Mexico)
English K'iche' Q'eqchi' Tzotzil Mam Yucatec Huastec Lang7 Lang8
1 I in laa’in náya teen nanaa'
2 you
(singular)
at, la (formal) laa’at, at vo7ot jay teech
3 he are', aj ha’an, a’an ja leti'
4 we uj, oj laa’o, aa’o, ha’o vo7otik, vo7otikotik (ex.) jo, jóya (ex.) to'on
5 you
(plural)
ix, alaq (formal) laa’ex vo7oshuk jey te'ex
6 they e'are' eb’, teb’ je leti'o'ob
7 this wa', are', we ha'in, a’in li7 jlu lela', le je'ela'
8 that le wan le' tah, ti lelo', le je'elo'
9 here waral arin, ayi', sa'in li7 tzalú waye'
10 there chiri', chila' le' tah, le7, te tolo'
11 who jachin ani buch’u al máax
12 what jas k’a’, k’aru k’u ti’ ba'ax
13 where jawi b'ar bu ja’ tu'ux
14 when jampa joq'e k’u 7ora jtoo (past), jtoj (fut.) ba'ax k'íin
15 how jas modo chan ru k’u cha7al bix
16 not b'i, ma, ja'i' ink'a', moko ... ta mu ma'
17 all konojel anchal, rek', chi junil kotol, labal tulaak
18 many k'i k'i, k'ihal, mayalok 7ep nim ya'ab
19 some junaq, ka’b’ayaq, k’a’na
20 few kach’in, ink’a’ k’i, b’ab’ay hay junp'íit
21 other jalan, jun chik yantik ulaak
22 one jun jun hun jun hun
23 two kaib' ka'ib', kwib', kiib' cha7 káb’a ka'a
24 three ox oxib' 7osh óxa óox
25 four qa'jib kaahib' chan chája kan
26 five o', jo'ob', job' oob', hoob' vo7 jwe’ ho
27 big nima nim muk’ matí’j nojoch
28 long nim xkelam bitzbitz, tz’upul nmak chowak
29 wide nim ru hamal la’n, nim twitz
30 thick tzatz nim xsa' pim cho’t, la’n, tziq’
31 heavy al aal 7ol -(t)álil áal
32 small ch'uti kok’, ch'in bik’it ch’in, nux, nuch chan
33 short uq tupus roq tzapo ch’in twe’
34 narrow kok' ru japajtik ch’in twitz
35 thin b'aq hoy xaxj
36 woman ixoq ixq ʔantz xuj ch'up, ko'olel uxum
37 man
(adult male)
achij teelom mol xínak xiib
38 man
(human being)
winaq winq, poyanam vinik, krishchnano xjaal maak
39 child
(a youth)
al al 7olol al, k’waal
40 wife kixoqil ixaqil 7ahnilal xu’l atan
41 husband b’eelom malalil, mol chmil iicham
42 mother chuch na’ me7il txu na'
43 father qajaw taat, yuwa’ totil man yuum
44 animal chikop xul chon alamáj ba'alche'
45 fish kär, sa’y kar choy kixh kay
46 bird tz'ikin tz’ik mut ch’it ch'iich'
47 dog tz'i' tz’i’ tz’i7 txya’n peek'
48 louse uk' uk' 7uch’ squk’ uk'
49 snake kumatz k’anti’ chon lb’aj kan
50 worm kuluk shuit
51 tree che' che’ te7 tze’, k’uul che'
52 forest k'che'laj k’iche’ te7tik, 7osil txhik’úul ka'ax
53 stick
(of wood)
ruq' che' k’obol junts'íit che'
54 fruit wächinik u satil lo’pj ich, u yich che'
55 seed b'aq' iyaj bek’ íyaj
56 leaf xuxaq che’ xaq 7anal txaq
57 root xe' xe’ 7ibel (t)lok’
58 bark
(of tree)
rix che patil
59 flower kotz'i'j uutz'u'uj, atz'um nich ab’éch lool
60 grass k'im pach'aya', ichaj hobel ch’im
61 rope k’aam laso chjaj suum
62 skin
(of a person)
tz'u'mal, chirij tz’uumal nukul tz’úmal óot
63 meat
(as in flesh)
ti’ij, tio'jil tib’ ti7bol, bek’et chi’pj baak
64 blood kik' kik’ ch’ich’ chik’y, txhi’ k'íik'
65 bone b'aqil b’aq bak b’aaq bak'
66 fat
(noun)
kab'chiyal manteek hup’el polok
67 egg saqmo'l mol tanal jos je'
68 horn xukub' shulub
69 tail je' ye neil (t)je’
70 feather
(rather not down)
rismal xul, xik’ k’uk’umal
71 hair rismal, wi' ismal tzotz, tzatzal tzmal (t)wi’ tzo'tz
72 head jolom jolom holol wi’ pol
73 ear xikin xik chikinil xkin xikin
74 eye b'aq' u wach (sa’) u, (xnaq’) u satil, yashavo7 tb’a’ (t)witz ich
75 nose tza'm u’uj ni7 txánb’aj ni'
76 mouth chi' e 7eal tzi chi'
77 tooth
(rather not molar)
we', re' e 7eal witx (w)e
78 tongue aq' ru'uj aq' 7ok’ aq’ aak
79 fingernail jurub’ sab’äl ixi’ij ni7 7ich’akil ichkiil
80 foot aqan oq 7okol óok
81 leg a' a’ 7akanil óok, u muuk óok
82 knee ch'ek aq k’uhav ch’ek
83 hand q'ab' uq’m k’abal q’ab’ k'ab
84 wing xik' xik’ shik’ xiik'
85 belly pam, jupulik sa’ tzukut k’u’j nak
86 guts ixk'ol k'amk'ot, sooyom bikil, tzo7
87 neck qul kux, ja’aj bikil, tzo7 kaal
88 back ij, pak'alik ix patil xyop naach
89 breast tu', tz'um tu’ chu7il iim
90 heart k'u'x ch'ool 7o7onil ánm puksi'ikal
91 liver seseb' ch'och' sekub taaman
92 to drink qumunik uk'ak 7uch’ k’an uk'ik
93 to eat wa'im tzakank, wa'ok, tiwok 7ochan, lahes, ti7 waa’n hanal
94 to bite qachok tzak, ti7
95 to suck tz'ub'uk tz’utz’
96 to spit chuub'ak, chuub'ank tubah
97 to vomit xa'wak shen xeej
98 to blow
(as wind)
apuunk
99 to breathe musiq'ak 7ich’ 7ik’
100 to laugh se'ek tze7in ch'e'ej
101 to see il, ka’yik, ka’yej ilok 7il, 7ilbe sat, k’ot sat il
102 to hear ta, tatab’enik ab'ink 7a7i b’i’n u'uy
103 to know
(a fact)
eta'm nawink na7, tz’ak, 7ohtikin alón, tzqi’n ojel
104 to think chomanik, no’jinik k'a'uxlak 7a7i, na7 tuukul
105 to smell
(sense odor)
chuwinik utz’uk 7a7ibe 7ik’
106 to fear xej xiw shi7el ba xob’
107 to sleep waram wark vay, bat ch’ulel wenel
108 to live k’asi’k na'ajink naki, kushul najl
109 to die kamik kamk cham chim kiimil
110 to kill kämisaj kamsink mil (kub’) b’yon kiinsik
111 to fight ch'e'ok tahin, tzak bail
112 to hunt
(transitive)
yohob'k
113 to hit b'ujuk, ketok mah, bah (ok) pjun jaats'ik
114 to cut kuruk boh, tuch’ xoot
115 to split kiib'ank, jachok hav, t’ah
116 to stab
(or stick)
xeq'ok pahbe
117 to scratch
(an itch)
q'oyok, parok hot’
118 to dig k'oto pikok, aq'ink, b'ekok ch’oh, hok’
119 to swim numxik nushih baab
120 to fly ropop rupik, purik vil
121 to walk b’inem b’eek shanav xíimbal
122 to come chul chalk, k'ulunk tal taal
123 to lie
(as on one's side)
sotlaak, yoklaak puch’etah
124 to sit chunlaak, woq'laak tzuni kulen
125 to stand xaqliik noch'
126 to turn
(change direction)
b’alq’usink, q’otok hoyihes
127 to fall
(as in drop)
soq'e'k, tob'b'ak tishk'uh, p'ah luubul
128 to give k'ehok 7ak’
129 to hold
(in one's hand)
q’unuk tom
130 to squeeze pitz’ok, yatz'ok pitz’
131 to rub jilok, b'iqok biulan
132 to wash ch'ajok, puch'uk pok, chuk’
133 to wipe mesok kus
134 to pull jukunk, kelonk nit
135 to push minok, tiikink shuh, net’
136 to throw pumuk, puulesink hip, ten
137 to tie b'ak’ok, jit'ok timan
138 to sew b'ojok, kuuxink tz’is
139 to count ajlank pas kwenta xook
140 to say cha yehok 7al a'al
141 to sing b’itza’m, b’itzchil, b’ixonik b'ichank k’evuhin k'aay
142 to play b’atz’unk tahin baaxal
143 to float pamamnak kahi
144 to flow yo i roq
145 to freeze keho'k
146 swell siip(ilal), teb'elal situbel
147 sun qij' saq’e k'ak'al q’ij k'iin
148 moon ik' po 7u xjaaw uh
149 star ch'umil chahim k’anal che’w éek
150 water ja' ha’ vo', 7a'al a’ ha'
151 to rain jab' hab’ vo7 jb’aal ha'
152 river ja'l nima’ 7uk’um nim a’
153 lake cho palaw nab ha'
154 sea
(as in ocean)
palo palaw nab
155 salt atz'am atz'am 7atz’am á’tz’a tab
156 stone ab'äj, xäq pek ton xaq tuun
157 sand sanayeb' samahi’ yi'
158 dust poq poqs pukuk, 7ik'ubal quq
159 earth
(as in soil)
ulew ch’och’ balamil tx’otx’ luum
160 cloud sutz' choq tok muuj
161 fog mayul sujew lumal tok yeeb
162 sky kaj choxa, choxaal vinahel kya’j ka'an
163 wind
(as in breeze)
käq’iq’, iq’ iq’ 7ik’ chq’iq’ íik
164 snow muqulik sutz’ xchu’i keh bot
165 ice abäj tew ke taiv
166 smoke sib'el sib’ ch’ail sib’
167 fire q'aq' xam k’ok’ q’a’q k'aak'
168 ash chaj, xaq cha tan tza’j
169 to burn
(intransitive)
k’atik, polik, qalajik k’at, choqlenk, humuk chik’, k’ak’ pátan
170 road b'e b'e be b’e beh
171 mountain juyub' tzuul vitz witz
172 red kaq(a) kaq tzoh, chak- kyaq chak
173 green rax(a) rax yosh cha’x ya'ax
174 yellow q'an(a) q'an k’on sak q’ent k'an
175 white saqi saq sak sak sak
176 black q'eq(a) q'eq 7ik’ q’eq’ boox
177 night aq'ab'al, chaq’äb’ q'ojyin 7ak’ubal, 7ik’7osil qoníya aak'ab
178 day
(daytime)
q'ij kutank k’ak’al, 7osil q’ijl k'iin
179 year junab' hab’ habil jnab’q’í, tyem ja'ab
180 warm
(as in weather)
qa'q' tiq k’ok’ métmaj
181 cold
(as in weather)
tew ke sik che’w keel
182 full nojinäq nujenaq noh noj
183 new k’ak’ ak’ 7ach’ ák’aj tuumben
184 old q’e’l q'eel k’a7 q’ának, tij
185 good utz us 7utz, lek b’a’n uts
186 bad itzel, ma utz täj lab' chopol k’a’ k'as
187 rotten
(as, a log)
q'aaneq k’a7al, k’o7
188 dirty b'alak', pes 7ik’ eek
189 straight tiik tuk’
190 round kotko, sursu setset
191 sharp
(as a knife)
q'es
192 dull
(as a knife)
room (Spanish)
193 smooth q'un, ji'ji' ch’ulul, lich’ich’
194 wet ch'aqalik t'aqt'aq, tz'uuq t’ushul
195 dry
(adjective)
chaqi'j chaqi takin
196 right
(correct)
q'axal chaab'il melel
197 near naqaj nach', rik'in nopol naká, nka naats
198 far naj nach' nom naqch naach
199 right
(side)
wikiaq'ab sa' nim batz'i k'obol
200 left
(side)
moxq'ab tz'e tz’et
201 at pa ta ti'
202 in pa sa’ k’al ich
203 with
(accompanying)
ruk' rik’in chi7uk, tohol tu yeetel
204 and xupuje' ut 7i
205 if si' (Spanish) mi ka wa
206 because xb’aan naq k’u ti tumen
207 name b'i' k'ab'a'ej biil b’i k'aaba'

SourcesEdit

External linksEdit

 
English Wikipedia has an article on:
Wikipedia
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English:  (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek:  (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin