Appendix:Burmese Swadesh list

This is a Swadesh list of words in Burmese, compared with definitions in English.

Presentation edit

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List edit

No. English Burmese
မြန်မာစာ (mranmaca)
IPA
1 I ငါ (nga), ကျုပ် (kyup) (informal)[1] /ŋà/, /tɕouʔ/
2 you sg နင် (nang), မင်း (mang:) (informal)[2] /nìɴ/, /míɴ/
3 he သူ (su) /θù/
4 we တို့ (tui.), ကျုပ်တို့ (kyuptui.) /do̰/, /tɕouʔto̰/
5 you pl နင်တို့ (nangtui.) /nìɴdo̰/
6 they သူတို့ (sutui.), သူများ (su-mya:) /θùdo̰/, /θùmjá/
7 this ဒါ (da), ဒီ (di)[3] /dà/, /dì/
8 that ဟို (hui), ထို (htui) /hò/, /tʰò/
9 here ဒီမှာ (dihma)[4] /dìm̥à/
10 there ဟိုမှာ (huihma), ထိုမှာ (htuihma) /hòm̥à/, /tʰòm̥à/
11 who ဘယ်သူ (bhaisu)[5] /bəθù/
12 what ဘာ (bha)[6] /bà/
13 where ဘယ် (bhai)[7] /bɛ̀/
14 when ဘယ်တော့ (bhaitau.), ဘယ်တုန်းက (bhaitun:ka.) /bɛ̀dɔ̰/, /bɛ̀dóuɴɡa̰/
15 how ဘယ် (bhai)[8] /bɛ̀/
16 not [] ဘူး (ma. [] bhu:) /mə/ [] /bú/
17 all အားလုံး (a:lum:) /ʔálóuɴ/
18 many များ (mya:), များကြီး (mya:kri:) /mjá/, /mjádʑí/
19 some အချို့ (a.hkyui.) /ʔətɕʰo̰/
20 few နည်း (nany:) /nɛ́/
21 other အခြား (a.hkra:) /ʔətɕʰá/
22 one တစ် (tac) /tiʔ/
23 two နှစ် (hnac) /n̥iʔ/
24 three သုံး (sum:) /θóuɴ/
25 four လေး (le:) /lé/
26 five ငါး (nga:) /ŋá/
27 big ကြီး (kri:), ကြီးမား (kri:ma:) /tɕí/, /tɕímá/
28 long ရှည် (hrany), ရှည်မျော (hranymyau:) /ʃè/, /ʃèmjɔ̀/
29 wide ကျယ် (kyai), ကျယ်ဝန်း (kyaiwan:) /tɕɛ̀/, /tɕɛ̀wúɴ/
30 thick ထူထဲ (htuhtai:) /tʰùdɛ́/
31 heavy လေး (le:), လေးလံ (le:lam) /lé/, /lélàɴ/
32 small သေး (se:), နုပ် (nup) /θé/, /nouʔ/
33 short ပု (pu.), တို (tui) /pṵ/, /tò/
34 narrow ကျဉ်း (kyany:), ကျဉ်းကျပ် (kyany:kyap) /tɕíɴ/, /tɕíɴtɕaʔ/
35 thin ပါး (pa:), ကျဲ (kyai:) /pá/, /tɕɛ́/
36 woman မိန်းမ (min:ma.)[9] /méiɴma̰/
37 man (adult male) ယောက်ျား[10] /jauʔtɕá/
38 man (human being) လူ (lu) /lù/
39 child ကလေး (ka.le:) /kʰəlé/
40 wife မယား (ma.ya:)[11] /məjá/
41 husband လင် (lang)[12] /lìɴ/
42 mother အမေ (a.me), အမိ (a.mi.)[13] /ʔəmè/, /ʔəmḭ/
43 father အဖေ (a.hpe), အဖ (a.hpa.)[14] /ʔəpʰè/, /ʔəpʰa̰/
44 animal တိရစ္ဆာန် (ti.rachcan) /təɹeiʔsʰàɴ/
45 fish ငါး (nga:) /ŋá/
46 bird ငှက် (hngak) /ŋ̊ɛʔ/
47 dog ခွေး (hkwe:) /kʰwé/
48 louse သန်း (san:) /θáɴ/
49 snake မြွေ (mrwe) /mwè/
50 worm တီကောင် (tikaung), သန်ကောင် (sankaung) /tìɡàuɴ/, /θàɴɡàuɴ/
51 tree သစ်ပင် (sacpang) /θiʔpìɴ/
52 forest တော (tau:), သစ်တော (sactau:) /tɔ́/, /θiʔtɔ́/
53 stick တုတ် (tut) /douʔ/
54 fruit သစ်သီး (sacsi:), အသီး (a.si:) /θiʔθí/, /ʔəθí/
55 seed အစေ့ (a.ce.) /ʔəsḭ/
56 leaf အရွက် (a.rwak) /ʔəjwɛʔ/
57 root မြစ် (mrac), အမြစ် (a.mrac) /mjiʔ/, /ʔəmjiʔ/
58 bark (of a tree) အခေါက် (a.hkauk) /ʔəkʰauʔ/
59 flower ပန်း (pan:), အပွင့် (a.pwang.) /páɴ/, /ʔəpwḭɴ/
60 grass မြက် (mrak) /mjɛʔ/
61 rope ကြိုး (krui:), လွန် (lwan) /tɕó/, /lùɴ/
62 skin အရေပြား (a.re-pra:), အရေ (a.re) /ʔəjèbjá/, /ʔəjè/
63 meat အသား (a.sa:) /ʔəθá/
64 blood သွေး (swe:) /θwé/
65 bone အရိုး (a.rui:) /ʔəjó/
66 fat (noun) အဆီ (a.hci) /ʔəsʰì/
67 egg (u.) /ʔṵ/
68 horn ချို (hkyui), ဦးချို (u:hkyui) /dʑò/, /ʔúdʑò/
69 tail အမြီး (a.mri:) /ʔəmí/
70 feather အတောင် (a.taung) /ʔətàuɴ/
71 hair ဆံ (hcam) or ဆံပင် (hcampang) (humans), အမွေး (a.mwe:) (animals) /sʰàɴ/, /sʰəbìɴ/, /ʔəmwé/
72 head ခေါင်း (hkaung:) /ɡáuɴ/
73 ear နား (na:), နားရွက် (na:rwak) /ná/, /nəjwɛʔ/
74 eye မျက်စိ (myakci.) /mjɛʔsḭ/
75 nose နှာ (hna), နှာခေါင်း (hnahkaung:) /n̥à/, /n̥əkʰáuɴ/
76 mouth ပါးစပ် (pa:cap), နှုတ် (hnut) /pəzaʔ/, /n̥ouʔ/
77 tooth သွား (swa:) /θwá/
78 tongue (organ) လျှာ (hlya) /ʃà/
79 fingernail လက်သည်း (laksany:) /lɛʔθɛ́/
80 foot ခြေ (hkre) /tɕʰè/
81 leg ခြေထောက် (hkrehtauk), အပေါင် (a.paung) /tɕʰèdauʔ/, /ʔəpàuɴ/
82 knee ဒူး (du:), ဒူးခေါင်း (du:hkaung:) /dú/, /dúɡáuɴ/
83 hand လက် (lak) /lɛʔ/
84 wing တောင်ပံ (taungpam) /tàuɴbàɴ/
85 belly ဗိုက် (buik) /baiʔ/
86 guts အူ (u) /ʔù/
87 neck လည်ပင်း (lanypang:) /lɛ̀bíɴ/
88 back ကျော (kyau:) /tɕɔ́/
89 breast ရင် (rang), ရင်ဘတ် (rangbhat) /jìɴ/, /jìɴbaʔ/
90 heart နှလုံး (hna.lum:), အသည်းနှလုံး (a.sany:hna.lum:) /n̥əlóuɴ/, /ʔəθɛ́n̥əlóuɴ/
91 liver အသည်း (a.sany:), အူမကြီး (uma.kri:) /ʔəθɛ́/, /ʔùma̰dʑí/
92 to drink သောက် (sauk) /θauʔ/
93 to eat စား (ca:) /sá/
94 to bite ကိုက် (kuik) /kaiʔ/
95 to suck စုပ် (cup) /souʔ/
96 to spit ထွေး (htwe:) /tʰwé/
97 to vomit အန် (an), အော့ (au.) /ʔàɴ/, /ʔɔ̰/
98 to blow မှုတ် (hmut) /m̥ouʔ/
99 to breathe ရှူ (hru), ရှူရှိုက် (hruhruik) /ʃù/, /ʃùʃaiʔ/
100 to laugh ရယ် (rai) /jì/
101 to see တွေ့ (twe.), မြင် (mrang) /twḛ/, /mjìɴ/
102 to hear ကြား (kra:) /tɕá/
103 to know သိ (si.), တတ် (tat), သိရှိ (si.hri.) /θḭ/, /taʔ/, /θḭʃḭ/
104 to think ထင် (htang), တွေး (twe:), စဉ်းစား (cany:ca:) /tʰìɴ/, /twé/, /síɴzá/
105 to smell နမ်း (nam:) /náɴ/
106 to fear ကြောက် (krauk) /tɕauʔ/
107 to sleep အိပ် (ip) /ʔeiʔ/
108 to live ရှင် (hrang), နေ (ne) /ʃìɴ/, /nè/
109 to die သေ (se), ဆုံး (hcum:), ကွယ်လွန် (kwailwan) /θè/, /sʰóuɴ/, /kwɛ̀lùɴ/
110 to kill သတ် (sat), သတ်ဖြတ် (sathprat) /θaʔ/, /θaʔpʰjaʔ/
111 to fight တိုက် (tuik), ရန်ဖြစ် (ranhprac) /taiʔ/, /jàɴpʰjiʔ/
112 to hunt အမဲလိုက် (a.mai:luik) /ʔəmɛ́laiʔ/
113 to hit ရိုက် (ruik) /jaiʔ/
114 to cut ညှပ် (hnyap) /ɲ̥aʔ/
115 to split ခွဲ (hkwai:) /kʰwɛ́/
116 to stab ထိုး (htui:) /tʰó/
117 to scratch ကုတ် (kut) /kouʔ/
118 to dig တူး (tu:) /tú/
119 to swim ရေကူး (reku:) /jèkú/
120 to fly ပျံ (pyam) /pjàɴ/
121 to walk လျှောက် (hlyauk) /ʃauʔ/
122 to come လာ (la) /là/
123 to lie (as in a bed) လှဲ (hlai:), လျောင်း (lyaung:) /ɬɛ́/, /ljáuɴ/
124 to sit ထိုင် (htuing) /tʰàiɴ/
125 to stand ရပ် (rap) /jaʔ/
126 to turn (intransitive) လှည့် (hlany.), ချိုး (hkyui:) /ɬɛ̰/, /tɕʰó/
127 to fall ကျ (kya.) /tɕa̰/
128 to give ပေး (pe:) /pé/
129 to hold ကိုင် (kuing) /kàiɴ/
130 to squeeze ညှစ် (hnyac) /ɲ̥iʔ/
131 to rub ပွတ် (pwat) /puʔ/
132 to wash ဆေး (hce:) /sʰé/
133 to wipe သုတ် (sut) /θouʔ/
134 to pull ဆွဲ (hcwai:) /sʰwɛ́/
135 to push တွန်း (twan:) /túɴ/
136 to throw ပစ် (pac) /pjiʔ/
137 to tie ချည် (hkyany) /tɕʰì/
138 to sew ချုပ် (hkyup) /tɕʰouʔ/
139 to count ရေတွက် (re-twak) /jètwɛʔ/
140 to say ပြော (prau:), ဆို (hcui), ဟူ (hu) /pjɔ́/, /sʰò/, /hù/
141 to sing ဆို (hcui) /sʰò/
142 to play ဆော့ (hcau.), ကစား (ka.ca:) /sʰɔ̰/, /ɡəzá/
143 to float မျော (myau:), ပေါ် (pau) /mjɔ́/, /pɔ̀/
144 to flow စီး (ci:) /sí/
145 to freeze ခဲ (hkai:) /kʰɛ́/
146 to swell ဖူး (hpu:), ရောင် (raung) /pʰú/, /jàuɴ/
147 sun နေ (ne) /nè/
148 moon (la.) /la̰/
149 star ကြယ် (krai) /tɕɛ̀/
150 water ရေ (re) /jè/
151 rain မိုး (mui:) /mó/
152 river မြစ် (mrac) /mjiʔ/
153 lake ကန် (kan), အင်း (ang:) /kàɴ/, /ʔíɴ/
154 sea ပင်လယ် (panglai), အဏ္ဏဝါ (anna.wa) /pìɴlɛ̀/, /ʔàɴnəwà/
155 salt ဆား (hca:) /sʰá/
156 stone ကျောက် (kyauk) /tɕauʔ/
157 sand သဲ (sai:) /θɛ́/
158 dust ဖုန် (hpun) /pʰòuɴ/
159 earth မြေ (mre) /mjè/
160 cloud တိမ် (tim) /tèiɴ/
161 fog မြူ (mru) /mjù/
162 sky မိုး (mui:) /mó/
163 wind လေ (le) /lè/
164 snow နှင်း (hnang:), နှင်းခဲ (hnang:hkai:) /n̥íɴ/, /n̥íɴɡɛ́/
165 ice ရေခဲ (rehkai:) /jeɡɛ́/
166 smoke အခိုး (a.hkui:) /ʔəkʰó/
167 fire မီး (mi:) /mí/
168 ash ပြာ (pra) /pjà/
169 to burn ရှို့ (hrui.), လောင် (laung) /ʃo̰/, /làuɴ/
170 road လမ်း (lam:) /láɴ/
171 mountain တောင် (taung) /tàuɴ/
172 red နီ (ni) /nì/
173 green စိမ်း (cim:) /séiɴ/
174 yellow ဝါ (wa) /wà/
175 white ဖြူ (hpru) /pʰjù/
176 black မည်း (many:), နက် (nak) /mɛ́/, /nɛʔ/
177 night (nya.) /ɲa̰/
178 day နေ့ (ne.) /nḛ/
179 year နှစ် (hnac) /n̥iʔ/
180 warm ပူ (pu), နွေး (nwe:) /pù/, /nwé/
181 cold အေး (e:), ချမ်း (hkyam:) /ʔé/, /tɕʰáɴ/
182 full ပြည့် (prany.) /pjḛ/
183 new သစ် (sac) /θiʔ/
184 old ဟောင်း (haung:), အို (ui) /háuɴ/, /ʔò/
185 good ကောင်း (kaung:) /káuɴ/
186 bad ဆိုး (hcui:) /sʰó/
187 rotten ပုပ် (pup) /pouʔ/
188 dirty ညစ်ထည်း (nyachtany:) /ɲiʔtʰí/
189 straight ဖြောင့် (hpraung.), စင်း (cang:) /pʰja̰uɴ/, /síɴ/
190 round ဝိုင်း (wuing:), လုံး (lum:) /wáiɴ/, /lóuɴ/
191 sharp (as a knife) ချွန် (hkywan), ချွန်ထက် (hkywanhtak) /tɕʰùɴ/, /tɕʰùɴtʰɛʔ/
192 dull (as a knife) တုံး (tum:) /tóuɴ/
193 smooth ချော (hkyau:), မွတ် (mwat) /tɕɔ́/, /muʔ/
194 wet စို (cui), ရွှဲ (hrwai:) /sò/, /ʃwɛ́/
195 dry ခြောက် (hkrauk) /tɕauʔ/
196 correct မှန် (hman) /m̥àɴ/
197 near နီး (ni:) /ní/
198 far ဝေးကွာ (we:kwa) /wékwà/
199 right ညာ (nya) /ɲà/
200 left ဘယ် (bhai) /bɛ̀/
201 at မှာ (hma), (hnai.) (formal) /m̥à/, /n̥aiʔ/
202 in ထဲ (htai:), တွင်း (twang:), တွင် (twang) /tʰɛ́/, /twíɴ/, /twìɴ/
203 with နှင့်တကွ (hnang.ta.kwa.) /n̥ḭɴdəɡwa̰/
204 and နဲ့ (nai.), နှင့် (hnang.) /nɛ̰/, /n̥ḭɴ/
205 if ရင် (rang),[15] အကယ်၍ (a.kairwe) /jìɴ/, /ʔəkɛ̀jwḛ/
206 because လို့ (lui.), ကြောင့် (kraung.) /lo̰/, /dʑa̰uɴ/
207 name အမည် (a.many), နာမည် (namany) /ʔəmjì/, /nàmjì/

Notes edit

 1. ^ Formal equivalents are ကျွန်တော် (kywantau) (m), ကျွန်မ (kywanma.) (f)
 2. ^ Formal equivalents are ခင်ဗျား (hkangbya:) (m), ရှင် (hrang) (f)
 3. ^ Formal equivalents are သည် (sany), (i)
 4. ^ Formal equivalent is သည်မှာ (sanyhma)
 5. ^ Formal equivalent is မည်သူ (manysu)
 6. ^ Formal equivalent is မည်သည် (manysany)
 7. ^ Formal equivalent is မည်သည် (manysany)
 8. ^ Formal equivalent is မည် (many)
 9. ^ Formal equivalent is အမျိုးသမီး (a.myui:sa.mi:)
 10. ^ Formal equivalent is အမျိုးသား (a.myui:sa:)
 11. ^ Formal equivalent is ဇနီး (ja.ni:)
 12. ^ Formal equivalent is ခင်ပွန်း (hkangpwan:)
 13. ^ Formal equivalent is မိခင် (mi.hkang)
 14. ^ Formal equivalent is ဖခင် (hpa.hkang)
 15. ^ Formal equivalent is လျှင် (hlyang)

See also edit

External links edit

 
English Wikipedia has an article on:
Wikipedia
Swadesh lists
Individual languages
Language families, family branches, and geographic groupings
Constructed languages
Reconstructed proto-languages
(edit this template)