Open main menu

Wiktionary β

User:Psoup/workpages06

< User:Psoup

CoughEdit

{ {rel-top|Cough}}

 1. 止咳平喘药 Herbs for Relieving Cough and Asthma ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhǐhāi / ké píng chuǎn yào|pint= |tra=止咳平喘藥|sim=平喘药}} % 止咳平喘藥 款冬花 止咳平喘药 zhǐhāi / ké píng chuǎn yào ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhǐhāi / ké píng chuǎn yào|pint= }}
 • 杏仁 Almond ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xìngrén|pint= |tra=杏仁|sim=杏仁}} 杏仁 木香 杏仁 xìngrén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xìngrén|pint= }}
 • 百部 Stemona Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bǎibù|pint= |tra=百部|sim=百部}} 百部 百步 百部 bǎibù ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bǎibù|pint= }}
 • - Aster Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zǐwǎn|pint= |tra=紫菀|sim=紫菀}} 紫菀 紫菀 - zǐwǎn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zǐwǎn|pint= }}
 • - Coltsfoot Flower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=kuǎndōng huā|pint= |tra=款冬花|sim=款冬花}} 款冬花 款冬花 - kuǎndōng huā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=kuǎndōng huā|pint= }}
 • - Perilla Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=sūzǐ|pint= |tra=蘇子|sim=苏子}} 蘇子 苏子 - sūzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=sūzǐ|pint= }}
 • - Mulberry Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=sāngbái pí|pint= |tra=桑白皮|sim=桑白皮}} 桑白皮 桑白皮 - sāngbái pí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=sāngbái pí|pint= }}
 • - Aristolochia Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mǎdōu líng|pint= |tra=馬兜鈴|sim=马兜铃}} 馬兜鈴 马兜铃 - mǎdōu líng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mǎdōu líng|pint= }}
 • 银杏叶 Ginkgo Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yínxìngyè|pint= |tra=銀杏葉|sim=银杏叶}} 銀杏葉 钩藤 银杏叶 yínxìngyè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yínxìngyè|pint= }}
 • 白果 Ginkgo Nut ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báiguǒ|pint= |tra=白果|sim=白果}} 白果 白朮 白果 báiguǒ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báiguǒ|pint= }}

TranquilizersEdit

{ {rel-top|Tranquilizers}}

 1. 安神药 Tranquilizers ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=ānshényào|pint= |tra=安神藥|sim=药}} % 安神藥 威灵仙 安神药 ānshényào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=ānshényào|pint= }}
 • 朱砂 Cinnabar ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhūshā|pint= |tra=朱砂|sim=朱砂}} 朱砂 木香 朱砂 zhūshā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhūshā|pint= }}
 • - Magnetite ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=císhí(251-300)|pint= |tra=磁石|sim=磁石}} 磁石 磁石 - císhí(251-300) ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=císhí(251-300)|pint= }}
 • - Dragon Bone ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=lónggǔ|pint= |tra=龍骨|sim=龙骨}} 龍骨 龙骨 - lónggǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=lónggǔ|pint= }}
 • - Oyster Shell ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mǔlì|pint= |tra=牡蠣|sim=牡蛎}} 牡蠣 牡蛎 - mǔlì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mǔlì|pint= }}
 • - Wild Jujuba Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=suānzǎo rén|pint= |tra=酸棗仁|sim=酸枣仁}} 酸棗仁 酸枣仁 - suānzǎo rén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=suānzǎo rén|pint= }}
 • - Oriental Arborvitae Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bǎizǐ rén|pint= |tra=柏子仁|sim=柏子仁}} 柏子仁 柏子仁 - bǎizǐ rén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bǎizǐ rén|pint= }}
 • - Polygala Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yuǎnzhì|pint= |tra=遠志|sim=远志}} 遠志 远志 - yuǎnzhì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yuǎnzhì|pint= }}
 • - Lingzhi ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=língzhī|pint= |tra=靈芝|sim=灵芝}} 靈芝 灵芝 - língzhī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=língzhī|pint= }}

LiverEdit

{ {rel-top|Liver}}

 1. 平肝息风药 Herbs for Calming the Liver and Checking Wind ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=pínggān xī fēng yào|pint= |tra=平肝息風藥|sim=息风药}} % 平肝息風藥 干姜 平肝息风药 pínggān xī fēng yào ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=pínggān xī fēng yào|pint= }}
 • - Abalone Shell ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shíjuémíng|pint= |tra=石決明|sim=石决明}} 石決明 石决明 - shíjuémíng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shíjuémíng|pint= }}
 • - Pearl Shell ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhēnzhūmǔ|pint= |tra=珍珠母|sim=珍珠母}} 珍珠母 珍珠母 - zhēnzhūmǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhēnzhūmǔ|pint= }}
 • - Pearl ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhēnzhū|pint= |tra=珍珠|sim=珍珠}} 珍珠 珍珠 - zhēnzhū ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhēnzhū|pint= }}
 • - Antelope ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=língyángjiǎo / jué|pint= |tra=羚羊角|sim=羚羊角}} 羚羊角 羚羊角 - língyángjiǎo / jué ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=língyángjiǎo / jué|pint= }}
 • - Red Ochre ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dàizhěshí|pint= |tra=代赭石|sim=代赭石}} 代赭石 代赭石 - dàizhěshí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dàizhěshí|pint= }}
 • - Cow Bezoare ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=niúhuáng|pint= |tra=牛黃|sim=牛黄}} 牛黃 牛黄 - niúhuáng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=niúhuáng|pint= }}
 • - Gastrodia Tuber ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tiānmá|pint= |tra=天麻|sim=天麻}} 天麻 天麻 - tiānmá ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tiānmá|pint= }}
 • - Uncaria Stem With Hooks ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gōuténg|pint= |tra=鉤藤|sim=钩藤}} 鉤藤 钩藤 - gōuténg ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gōuténg|pint= }}
 • 蚯蚓 Earthworm ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qiūyǐn|pint= |tra=蚯蚓|sim=蚯蚓}} 蚯蚓 虎骨 蚯蚓 qiūyǐn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qiūyǐn|pint= }}
 • - Silkworm Larva ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=jiāngcán|pint= |tra=僵蠶|sim=僵蚕}} 僵蠶 僵蚕 - jiāngcán ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=jiāngcán|pint= }}
 • Scorpion ((zh~forms|[[ ]]|[[]]}} ((cmn~noun|s|pin=xiē|pint= |tra=|sim=蝎}} 蠍 蝉蜕 蝎 xiē ((zh~hanzi|[[ ]]}} ((cmn~noun|ts|pin=xiē|pint= }}
 • - Centipede ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wúgōng|pint= |tra=蜈蚣|sim=蜈蚣}} 蜈蚣 蜈蚣 - wúgōng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wúgōng|pint= }}

ResuscitationEdit

{ {rel-top|Resuscitation}}

 1. 开窍药 Herbs for Resuscitation ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=kāiqiào yào|pint= |tra=開竅藥|sim=药}} % 開竅藥 延胡索 开窍药 kāiqiào yào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=kāiqiào yào|pint= }}
 • - Musk ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shèxiāng|pint= |tra=麝香|sim=麝香}} 麝香 麝香 - shèxiāng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shèxiāng|pint= }}
 • - Borneol ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bīngpiān / piàn|pint= |tra=冰片|sim=冰片}} 冰片 冰片 - bīngpiān / piàn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bīngpiān / piàn|pint= }}
 • 樟脑 Camphor ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhāngnǎo|pint= |tra=樟腦|sim=樟脑}} 樟腦 槟榔 樟脑 zhāngnǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhāngnǎo|pint= }}
 • - Sweetflag Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shíchāngpú|pint= |tra=石菖蒲|sim=石菖蒲}} 石菖蒲 石菖蒲 - shíchāngpú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shíchāngpú|pint= }}

Tonics-QiEdit

{ {rel-top|Tonics-Qi}}

 1. 补虚药 Tonics for Deficiency Syndromes ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=bǔxūyào|pint= |tra=補虛藥|sim=药}} % 補虛藥 血余炭 补虚药 bǔxūyào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=bǔxūyào|pint= }}
 • 补气药 Herbs for Invigorating Qi ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=bǔqì yào|pint= |tra=補氣藥|sim=药}} ^ 補氣藥 血余炭 补气药 bǔqì yào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=bǔqì yào|pint= }}
 • 人叁 Ginseng ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=rénshēn|pint= |tra=人參|sim=人叁}} 人參 五灵脂 人叁 rénshēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=rénshēn|pint= }}
 • 党叁 Dangshen ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dǎngshēn|pint= |tra=黨參|sim=党叁}} 黨參 僵蚕 党叁 dǎngshēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dǎngshēn|pint= }}
 • 西洋叁 American Ginseng ((zh~forms|西|西}} ((cmn~noun|s|pin=xīyángshēn|pint= |tra=西洋參|sim=西洋叁}} 西洋參 补骨脂 西洋叁 xīyángshēn ((zh~hanzi|西}} ((cmn~noun|ts|pin=xīyángshēn|pint= }}
 • 黄蓍 Milk Vetch Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huángshī|pint= |tra=黃蓍|sim=黄蓍}} 黃蓍 黄莲 黄蓍 huángshī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huángshī|pint= }}
 • 白术 White Atractylodes Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báizhú|pint= |tra=白術|sim=白术}} 白術 白朮 白术 báizhú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báizhú|pint= }}
 • - Chinese Yam ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shānyào|pint= |tra=山藥|sim=山药}} 山藥 山药 - shānyào ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shānyào|pint= }}
 • - Liquorice ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gāncǎo|pint= |tra=甘草|sim=甘草}} 甘草 甘草 - gāncǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gāncǎo|pint= }}
 • - Chinese Date ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dàzǎo|pint= |tra=大棗|sim=大枣}} 大棗 大枣 - dàzǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dàzǎo|pint= }}
 • - Honey ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fēngmì|pint= |tra=蜂蜜|sim=蜂蜜}} 蜂蜜 蜂蜜 - fēngmì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fēngmì|pint= }}

Tonics-YangEdit

{ {rel-top|Tonics-Yang}}

 • 补阳药 Yang Tonics ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=bǔyángyào|pint= |tra=補陽藥|sim=药}} ^ 補陽藥 血余炭 补阳药 bǔyángyào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=bǔyángyào|pint= }}
 • - Deer Antler ((zh~forms|鹿|鹿}} ((cmn~noun|s|pin=lùróng|pint= |tra=鹿茸|sim=鹿茸}} 鹿茸 鹿茸 - lùróng ((zh~hanzi|鹿}} ((cmn~noun|ts|pin=lùróng|pint= }}
 • 淫羊藿 Epimedium ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yínyánghuò|pint= |tra=淫羊藿|sim=淫羊藿}} 淫羊藿 淡豆豉 淫羊藿 yínyánghuò ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yínyánghuò|pint= }}
 • 仙茅 Curculigo Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xiānmáo|pint= |tra=仙茅|sim=仙茅}} 仙茅 人参 仙茅 xiānmáo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xiānmáo|pint= }}
 • 巴戟 Morinda Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bājǐ|pint= |tra=巴戟|sim=巴戟}} 巴戟 川芎 巴戟 bājǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bājǐ|pint= }}
 • 胡桃仁 Walnut ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hútáorén|pint= |tra=胡桃仁|sim=胡桃仁}} 胡桃仁 胆南星 胡桃仁 hútáorén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hútáorén|pint= }}
 • - Caterpillar fungus ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dōngchóngxiàcǎo|pint= |tra=冬蟲夏草|sim=冬虫夏草}} 冬蟲夏草 冬虫夏草 - dōngchóngxiàcǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dōngchóngxiàcǎo|pint= }}
 • - Psoralea Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bǔgǔzhī|pint= |tra=補骨脂|sim=补骨脂}} 補骨脂 补骨脂 - bǔgǔzhī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bǔgǔzhī|pint= }}
 • - Bitter Cardamon ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yìzhì rén|pint= |tra=益智仁|sim=益智仁}} 益智仁 益智仁 - yìzhì rén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yìzhì rén|pint= }}
 • - Cistanche ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=ròucōngróng|pint= |tra=肉蓯蓉|sim=肉苁蓉}} 肉蓯蓉 肉苁蓉 - ròucōngróng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=ròucōngróng|pint= }}
 • 紫河车 Dried Human Placenta ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zǐhéchē|pint= |tra=紫河車|sim=紫河车}} 紫河車 糯稻根 紫河车 zǐhéchē ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zǐhéchē|pint= }}
 • - Gecko ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=géjiè|pint= |tra=蛤蚧|sim=蛤蚧}} 蛤蚧 蛤蚧 - géjiè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=géjiè|pint= }}
 • - Eucommia Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dùzhòng|pint= |tra=杜仲|sim=杜仲}} 杜仲 杜仲 - dùzhòng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dùzhòng|pint= }}
 • - Dipsacus Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xùduàn|pint= |tra=續斷|sim=续断}} 續斷 续断 - xùduàn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xùduàn|pint= }}
 • 菟丝子 Dodder Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tùsī zǐ (301-340)|pint= |tra=菟絲子|sim=菟丝子}} 菟絲子 菊花 菟丝子 tùsī zǐ (301-340) ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tùsī zǐ (301-340)|pint= }}

Tonics-YinEdit

{ {rel-top|Tonics-Yin}}

 1. 补阴药 Yin Tonics ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=bǔyīnyào|pint= |tra=補陰藥|sim=药}} ^ 補陰藥 血余炭 补阴药 bǔyīnyào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=bǔyīnyào|pint= }}
 • 沙叁 Sha Shen ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shāshēn|pint= |tra=沙參|sim=沙叁 (}} 沙參 沉香 沙叁(沙参) shāshēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shāshēn|pint= }}
 • - Solomon's Seal Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yùzhú|pint= |tra=玉竹|sim=玉竹}} 玉竹 玉竹 - yùzhú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yùzhú|pint= }}
 • - Siberian Solomon ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huángjīng|pint= |tra=黃精|sim=黄精}} 黃精 黄精 - huángjīng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huángjīng|pint= }}
 • - Ophipogon Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=màiméndōng|pint= |tra=麥門冬|sim=麦门冬}} 麥門冬 麦门冬 - màiméndōng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=màiméndōng|pint= }}
 • - Wolfberry Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gǒuqǐzǐ|pint= |tra=枸杞子|sim=枸杞子}} 枸杞子 枸杞子 - gǒuqǐzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gǒuqǐzǐ|pint= }}
 • 桑椹 Mulberry Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=sāngshèn|pint= |tra=桑椹|sim=桑椹}} 桑椹 桑寄生 桑椹 sāngshèn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=sāngshèn|pint= }}
 • 墨旱莲 Eclipta ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mòhànlián|pint= |tra=墨旱蓮|sim=墨旱莲}} 墨旱蓮 地龙 墨旱莲 mòhànlián ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mòhànlián|pint= }}
 • 女贞子 Glossy Privet Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=nǚzhēnzǐ|pint= |tra=女貞子 (|sim=女贞子}} 女貞子 (女真子) 女真子 女贞子 nǚzhēnzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=nǚzhēnzǐ|pint= }}
 • - Tortoise Shell ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=guībǎn|pint= |tra=龜板|sim=龟板}} 龜板 龟板 - guībǎn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=guībǎn|pint= }}
 • 鳖甲 Soft-shelled Turtle Shell ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=biējiǎ|pint= |tra=鱉甲|sim=鳖甲}} 鱉甲 鱼腥草 鳖甲 biējiǎ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=biējiǎ|pint= }}
 • 百合花 Lily ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bǎihéhuā|pint= |tra=百合花|sim=百合花}} 百合花 白豆蔻 百合花 bǎihéhuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bǎihéhuā|pint= }}
 • 黑芝麻 Black Sesame Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hēizhīma|pint= |tra=黑芝麻|sim=黑芝麻}} 黑芝麻 黄莲 黑芝麻 hēizhīma ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hēizhīma|pint= }}

Tonics-BloodEdit

{ {rel-top|Tonics-Blood}}

 1. 补血药 Blood Tonics ((zh~forms|[[]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=bǔxuèyào|pint= |tra=補血藥|sim=药}} ^ 補血藥 血余炭 补血药 bǔxuèyào ((zh~hanzi|[[]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=bǔxuèyào|pint= }}
 • - Prepared Rehmannia Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shúdìhuáng|pint= |tra=熟地黃|sim=熟地黄}} 熟地黃 熟地黄 - shúdìhuáng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shúdìhuáng|pint= }}
 • - Fleece Flower Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=héshǒuwū|pint= |tra=何首烏|sim=何首乌}} 何首烏 何首乌 - héshǒuwū ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=héshǒuwū|pint= }}
 • - Chinese Angelica Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dāngguī|pint= |tra=當歸|sim=当归}} 當歸 当归 - dāngguī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dāngguī|pint= }}
 • - White Peony Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báisháo|pint= |tra=白芍|sim=白芍}} 白芍 白芍 - báisháo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báisháo|pint= }}
 • - Ejiao ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=ē/ ā jiāo|pint= |tra=阿膠|sim=阿胶}} 阿膠 阿胶 - ē/ ā jiāo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=ē/ ā jiāo|pint= }}
 • - Longan Aril ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=lóngyǎnròu|pint= |tra=龍眼肉|sim=龙眼肉}} 龍眼肉 龙眼肉 - lóngyǎnròu ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=lóngyǎnròu|pint= }}

AstringentsEdit

{ {rel-top|Astringents}}

 1. 收涩药 Astringents ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=shōusèyào|pint= |tra=收澀藥|sim=药}} % 收澀藥 忍冬藤 收涩药 shōusèyào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=shōusèyào|pint= }}
 • - Light Wheat ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fúxiǎomài|pint= |tra=浮小麥|sim=浮小麦}} 浮小麥 浮小麦 - fúxiǎomài ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fúxiǎomài|pint= }}
 • - Magnolia Vine Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wǔwèi zǐ|pint= |tra=五味子|sim=五味子}} 五味子 五味子 - wǔwèi zǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wǔwèi zǐ|pint= }}
 • - Black Plum ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wūméi|pint= |tra=烏梅|sim=乌梅}} 烏梅 乌梅 - wūméi ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wūméi|pint= }}
 • - Chebula Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hēzǐ|pint= |tra=訶子|sim=诃子}} 訶子 诃子 - hēzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hēzǐ|pint= }}
 • - Chinese Gall ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wǔbèi zǐ|pint= |tra=五倍子|sim=五倍子}} 五倍子 五倍子 - wǔbèi zǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wǔbèi zǐ|pint= }}
 • - Red Kaoline ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=chìshí zhī|pint= |tra=赤石脂|sim=赤石脂}} 赤石脂 赤石脂 - chìshí zhī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=chìshí zhī|pint= }}
 • 肉豆寇 Nutmeg ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=ròudòukòu|pint= |tra=肉豆寇|sim=肉豆寇}} 肉豆寇 肉苁蓉 肉豆寇 ròudòukòu ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=ròudòukòu|pint= }}
 • - Gordon Euryale Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qiànshí|pint= |tra=芡實|sim=芡实}} 芡實 芡实 - qiànshí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qiànshí|pint= }}
 • - Dogwood Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shānzhūyú|pint= |tra=山茱萸|sim=山茱萸}} 山茱萸 山茱萸 - shānzhūyú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shānzhūyú|pint= }}
 • - Lotus Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=liánzǐ|pint= |tra=蓮子|sim=莲子}} 蓮子 莲子 - liánzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=liánzǐ|pint= }}
 • 小麦 Wheat ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xiǎomài|pint= |tra=小麥|sim=小麦}} 小麥 小蓟 小麦 xiǎomài ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xiǎomài|pint= }}
 • 番石榴叶 Guava Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fānshíliúyè|pint= |tra=番石榴葉|sim=番石榴叶}} 番石榴葉 番泻叶 番石榴叶 fānshíliúyè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fānshíliúyè|pint= }}
 • 覆盆子 Wild Raspberry ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fùpénzǐ|pint= |tra=覆盆子|sim=覆盆子}} 覆盆子 西洋参 覆盆子 fùpénzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fùpénzǐ|pint= }}

External UseEdit

{ {rel-top|External Use}}

 1. 外用药及其它 Herbs for External Use and Others ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wàiyòngyào jí qítā|pint= |tra=外用藥及其|sim=药及其它}} % 外用藥及其它 夏枯草 外用药及其它 wàiyòngyào jí qítā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wàiyòngyào jí qítā|pint= }}
 • 硫磺 Sulphur ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=liúhuáng|pint= |tra=硫磺|sim=硫磺}} 硫磺 硃砂 硫磺 liúhuáng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=liúhuáng|pint= }}
 • 雄黄 Realgar ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xiónghuáng|pint= |tra=雄黃|sim=雄黄}} 雄黃 附子 雄黄 xiónghuáng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xiónghuáng|pint= }}
 • 瓜蒂 Muskmelon Pedicle ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=guādì|pint= |tra=瓜蒂|sim=瓜蒂}} 瓜蒂 珍珠母 瓜蒂 guādì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=guādì|pint= }}
 • 马钱子 Vomiting Nut Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mǎqiánzǐ|pint= |tra=馬錢子|sim=马钱子}} 馬錢子 马兜铃 马钱子 mǎqiánzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mǎqiánzǐ|pint= }}