Open main menu

OverviewEdit

There are three major groups of suffixes in Hungarian. Although there are no strict definitions and crisp borders between the categories, they are traditionally categorized as follows.

 • képző (derivative suffix, literally forming, creating), the present participle of képez (to form, create)
  They come immediately after the stem. They substantially change the meaning of the word, many times even the part of speech (only this type can change the part of speech). Multiple such suffixes can be appended after each other. Not all of them are productive.
  kert (garden)kertész (gardener)kertészet (horticulture; gardening establishment)
  forral (to boil)forralt (boiled (past participle))
  Exceptions to the standard order: kisebbít (to diminish): The -ít képző-type suffix does not come immediately after the stem. It is preceded by the jel-type suffix -ebb.
 • jel (marker, literally sign, mark)
  They modify the meaning of the word slightly but the word still refers to the same concept. They stand between the képző-type suffixes, and the rag-type suffixes.
  kert (garden)kertek (gardens)
  fiatal (young)fiatalabb (younger) (Exception: képző-type suffixes can be attached after this one)
  hajó (boat)a hajóm (my boat)
  áll (to stand)állt (stood)
 • rag (inflectional suffix, literally something glued or attached to another thing)
  They embed the word into the sentence according to the role of the word. For nouns these are the case endings, for verbs the conjugational endings. No other morpheme can be added after a rag-type suffix so there can be only one of them in a word, at the end.
  kertem (my garden)kertemben (in my garden)
  beszél (to speak)beszélek (I speak, I am speaking)
  Exceptions to the standard order: kétszeres (twofold): két-szer-es - the rag-type suffix -szer is not the closing element of the word. The képző-type suffix -es is placed after it.

Adjective-forming suffixesEdit

Adverb-forming suffixesEdit

Noun-forming suffixesEdit

Suffix Examples Categories
-ag/-eg lovag, tömeg -ag
-eg
-atag/-eteg zuhatag, szörnyeteg -atag
-eteg
-lag/-leg átlag, mérleg -lag
-leg
-aj/-ej kacaj, zörej -aj
-ej
-ál/-él fonál, fedél -ál
-él
-al/-el fonal, vonal, huzal -al
-el
-adal/-edel viadal, eledel -adal
-edel
-tal/-tel, -atal/-etel behozatal, ital, jövetel, étel -tal
-tel
-atal
-etel
-ály/-ély akadály, rejtély -ály
-ély
-ám/-ém villám, födém -ám
-ém
-am/-om/-em/-öm futam, izom, illem, öröm -am
-em
-om
-öm
-alom/-elem hatalom, győzelem -alom
-elem
-dalom/-delem, -adalom/-odalom/-edelem fájdalom, forradalom, lakodalom, fejedelem -dalom
-delem
-ny/-ony/-eny/-öny/-any mezőny, uszony, ömleny, függöny, zuhany -ny
-ony
-eny
-öny
-any
-ány/-ény nyitány, kötény -ány
-ény
-ény
-mány/-mény, -omány/-emény adomány, gyártmány, iromány
hirdetmény, eszmény, készítmény, szülemény
-mány
-mény
-vány/-vény, -ovány/-evény beadvány, ásvány, ültetvény
emelvény, jövevény, szökevény
-vány
-vény
-ap/-ep alap, ülep, szelep
-ár/-ér búvár, hordár, pincér -ár
-ér
-árium bronzárium
-ás/-és írás, intézkedés -ás
-és
-asz/-esz szakasz, dugasz, eresz -asz
-esz
-ász/-ész jogász, művész -ász
-ész
-at/-et bejárat, ítélet -at
-et
-ászat/-észet ivászat, természet
-lat/-let bizonylat, segédlet -lat
-let
-zat/-zet homlokzat, képzet, körzet -zat
-zet
-da/-de, -oda/-ede/-öde járda, étkezde, iroda, kötöde -da
-de
-cs/-acs/-ecs tekercs, szivacs, szegecs -cs
-acs
-ecs
-sdi háborúsdi -sdi
-hatnék/-hetnék ehetnék, mehetnék, ihatnék, alhatnék
-ek vétek -ek
-ék vegyülék, hasadék, származék
boríték, festék, támaszték
-ék
-lék/-alék/-elék moslék, százalék, főzelék -lék
-alék
-elék
-dok/-dék/-adék/-edék szurdok, szándék, fonadék, hulladék, söpredék -dok
-dék
-adék
-edék
-ték/-aték/-eték érték, hagyaték -ték
-aték
-eték
-ista humanista, idealista, marxista -ista
-izmus kommunizmus -izmus
-ja/-je orja, cserje
-ma/-me játszma, érme -ma
-me
-nok/-nök hivatalnok, főnök -nok
-nök
-oly/-ely fogoly, hüvely -oly
-ely
-omás áldomás
-onc/-enc/-önc tanonc, kegyenc, küldönc -onc
-enc
-önc
-s/-os/-es/-as/-ös hajós, órás, fazekas, asztalos, négyes, ötös -s
-os
-es
-as
-ös
-ság/-ség, -aság/-eség, -asság/-esség, -sség barátság, segítség, társaság, veszteség, vigasság, bölcsesség, békesség -ság
-ség
-aság
-eség
-asság
-esség
-sség
-t/-tt lét, tét, hit, főzte, keltében, röptében, tett, jötte -t
-tyú/-tyű, -attyú/-ettyű dugattyú, szivattyú, tolattyú
billentyű, csengettyű, emeltyű, pörgettyű, röppentyű
-tyú
-tyű
-antyú/-entyű sarkantyú, csappantyú, fogantyú, szerkentyű

Diminutive suffixesEdit

Verb-forming suffixesEdit

Suffix Examples Function Categories
-ad/-ed támad, ébred passive -ad
-ed
-all/-ell fuvall, zöldell -all
-ell
-ászik/-észik kotorászik, legelészik iterative -ászik
-észik
-aztat/-eztet kényeztet
-atik/-etik
-tatik/-tetik
adatik, megnézetik, engedtetik passive
-g/-ag/-og/-eg/-ög zúg, kacag, totyog, csepeg, füstölög continuous -g
-ag
-og
-eg
-ög
-hat/-het írhat, feszülhet potential -hat
-het
-izál amerikanizál, ionizál -izál
-ászkodik/-észkodik tollászkodik, bámészkodik
-aszkodik/-eszkedik kapaszkodik, terjeszkedik
-lkodik/-lkedik/-lködik lustálkodik, elmélkedik, erőlködik -lkodik
-lkedik
-lködik
-skodik/-skedik/-sködik tanúskodik, hülyéskedik, élősködik -skodik
-skedik
-sködik
-atkozik/-etkezik nyilatkozik, keletkezik
-l/-al/-ol/-el/-öl hegedül, nyaral, adagol, bérel, böjtöl -l
-al
-ol
-el
-öl
-ll/-all/-ell furcsáll, fuvall, zöldell -ll
-all
-ell
-lik, -llik fénylik, sárgállik -lik
-llik
-ódik/-ődik vonzódik, kötődik passive -ódik
-ődik
-lódik/-lődik
-olódik/-elődik/-ölődik
kínlódik, nyűglődik
forgolódik, nézelődik, tökölődik
-lódik
-lődik
-olódik
-elődik
-ölődik
-kolódik/-kelődik hánykolódik, leskelődik
-odik/-edik/-ödik világosodik, sötétedik, vörösödik passive -odik
-edik
-ödik
-szik alapszik, látszik passive -szik
-ul/-ül vonul, merül passive -ul
-ül
-sul/-sül állandósul, minősül instantaneous -sul
-sül
-z/-az/-oz/-ez/-öz bombáz, szavaz, akadályoz, címez, öntöz -z
-az
-oz
-ez
-öz
-zik/-azik/-ozik/-ezik/-özik vérzik, utazik, gitározik, teniszezik, öltözik -zik
-azik
-ozik
-ezik
-özik
-dz/-dzik/-adzik/-edzik borjadzik, leledzik

Causative suffixes (Műveltető igeképzők)Edit

Suffix Examples Categories
-ajt/-ejt szakajt, veszejt -ajt
-ejt
-al/-el forral, aszal, nevel -al
-el
-aszt/-oszt/-eszt/-öszt/-iszt akaszt, nyugoszt, éleszt, füröszt, rémiszt -aszt
-oszt
-eszt
-öszt
-iszt
-at/-et
-tat/-tet
mosat, véset
olvastat, festet
-at
-et
-tat
-tet
-ít
-dít
-sít
kékít
fordít, perdít
államosít, állandósít, egyszerűsít
-ít
-dít
-sít
-lal/-lel fájlal, érlel -lal
-lel

Frequentative suffixes (Gyakorító igeképzők)Edit

Suffix Examples Categories
-bál/-ibál nyirbál, ordibál -bál
-ibál
-csál/-csél/-icsál/-icsél rágcsál, röhögcsél, káricsál, döngicsél -csál
-csél
-icsál
-icsél
-csol/-csel/-csöl roncsol, köhécsel, szürcsöl -csol
-csel
-csöl
-dal/-del/-dál vagdal, tördel, harapdál -dal
-del
-dál
-dogál/-degél/-dögél álldogál, éldegél, üldögél -dogál
-degél
-dögél
-dokol/-dekel/-dököl, -doklik fuldokol, érdekel, öldököl, haldoklik -dokol
-dekel
-dököl
-doklik
-dos/-des/-dös kapdos, nyeldes, lökdös -dos
-des
-dös
-doz/-dez/-döz
-dozik/-dezik/-dözik
-adozik/-edezik
lődöz, hüledez
ámuldozik, rémüldözik,
ingadozik, düledezik
-doz
-dez
-döz
-dozik
-dezik
-dözik
-adozik
-edezik
-gál/-gél/-igál húzgál, nevetgél, taszigál -gál
-gél
-igál
-gat/-get/-ogat/-eget/-öget nógat, ápolgat, beszélget, mosogat, nézeget, öltöget

-gat
-get
-ogat
-eget
-öget

-kál/-kél járkál, szemerkél -kál
-kél
-kérezik/-kározik sütkérezik, futkároz -kérezik
-kározik
-kod/-ked/-köd csapkod, lépked, röpköd -kod
-ked
-köd
-kol/-kel/-köl tudakol, pöfékel, fröcsköl -kol
-kel
-köl
-lál/-lél számlál, szemlél -lál
-lél
-log/-leg/-lög
-lyog/-lyeg/-lyög
társalog, szédeleg, füstölög
sompolyog, tévelyeg, hömpölyög
-log
-leg
-lög
-ong/-eng/-öng/-ang/-ing hajlong, feszeng, dülöng, lappang, kering -ong
-eng
-öng
-ang
-ing
-rog/-reg/-rög vánszorog, csepereg, nyöszörög -rog
-reg
-rög
-sol/-sel/-söl tapsol, visel -sol
-sel
-söl
-zsol/-zsel/-zsöl horzsol, perzsel, dörzsöl -zsol
-zsel
-zsöl

Reflexive suffixes (Visszaható igeképzők)Edit

Suffix Examples Categories
-dul/-dül kondul, perdül -dul
-dül
-kodik/-kedik/-ködik
-akodik/-ekedik
ruházkodik, kereskedik, fésülködik
vonakodik, vélekedik
-kodik
-kedik
-ködik
-akodik
-ekedik
-kódik/-kődik rázkódik, veszkődik -kódik
-kődik
-kozik/-kezik/-közik
-akozik/-ekezik
borotválkozik, ölelkezik, törülközik
várakozik, gyülekezik
-kozik
-kezik
-közik
-akozik
-ekezik
-kózik/-kőzik zárkózik, vetkőzik -kózik
-kőzik
-ózik/-őzik
-ódzik/-ődzik
titkolózik, kérőzik
titkolódzik, kérődzik
-ózik
-őzik
-ódzik
-ődzik

Semelfactive (instantaneous) suffixes (Mozzanatos igeképzők)Edit

Suffix Examples Categories
-amlik/-emlik csuszamlik, szólamlik -amlik
-emlik
-amodik/-emedik futamodik, iramodik -amodik
-emedik
-an/-en durran, csörren -an
-en
-and/-end csikland, örvend -and
-end
-ant/-ont/-ent
-int
horkant, orront, tüsszent
koccint
-ant
-ont
-ent
-int
-had/-hed korhad, poshad, rothad -had
-hed
-olt/-ölt sikolt, üvölt -olt
-ölt

Compound suffixesEdit

Foreign word suffixesEdit

Case endingsEdit

Possessive suffixesEdit

See also Appendix:Hungarian possessive suffixes.

Single possessionEdit

Suffix Person Examples
-m/-om/-am/-em/-öm first-person singular hajóm, korom, házam, kertem, söröm
-d/-od/-ad/-ed/-öd second-person singular hajód, korod, házad, kerted, söröd
-a/-e/-ja/-je third-person singular háza, keze, hajója, boltja, zenéje, kertje
-nk/-unk/-ünk first-person plural hajónk, házunk, kertünk
-tok/-tek/-tök/-otok/-atok/-etek/-ötök second-person plural hajótok, zenétek, betűtök, borotok, házatok, kertetek, sörötök
-uk/-ük/-juk/-jük third-person plural házuk, sörük, hajójuk, kertjük

Plural possessionEdit

Suffix Person Examples
-im/-aim/-eim/-jaim/-jeim first-person singular hajóim, házaim, söreim, programjaim, kertjeim
-id/-aid/-eid/-jaid/-jeid second-person singular hajóid, házaid, söreid, programjaid, kertjeid
-i/-ai/-ei/-jai/-jei third-person singular hajói, házai, sörei, programjai, kertjei
-ink/-aink/-eink/-jaink/-jeink first-person plural hajóink, házaink, söreink, programjaink, kertjeink
-itok/-itek/-aitok/-eitek/-jaitok/-jeitek second-person plural hajóitok, zenéitek, házaitok, söreitek, programjaitok, kertjeitek
-ik/-aik/-eik/-jaik/-jeik third-person plural hajóik, házaik, söreik, programjaik, kertjeik

Infinitive suffixesEdit

The conjugated infinitive denotes action connected to the person. The non-conjugated infinitive has a general meaning. The following example illustrates how a sentence can be misinterpreted if the infinitive is not conjugated.

Egy gyereknek nehéz ezt megmagyarázni. - It is hard to explain this to (or for?) a child.
egy (a), gyerek (child), -nek (to, for), nehéz (hard), ezt (this), megmagyarázni (to explain)

In the above example it is not clear who gives and receives the explanation. It is possible that the child has a hard time to explain something, but it's also possible that someone has a hard time to explain something to the child. Using the appropriate conjugation, the meaning becomes clear:

Egy gyereknek nehéz ezt megmagyaráznia. - It's hard for a child to explain this.
Egy gyereknek nehéz ezt megmagyaráznunk. - It's hard for us to explain this to a child.
Suffix Person Examples
-ni/-ani/-eni/-nni non-conjugated infinitive tanulni, nevetni, főzni, tanítani, festeni, enni, inni
-nom/-nem/-nöm/-anom/-enem first-person singular tanulnom, nevetnem, főznöm, tanítanom, festenem, ennem, innom
-nod/-ned/-nöd/-anod/-ened second-person singular tanulnod, nevetned, főznöd, tanítanod, festened, enned, innod
-nia/-nie/-ania/-enie third-person singular tanulnia, nevetnie, főznie, tanítania, festenie, ennie, innia
-nunk/-nünk/-anunk/-enünk first-person plural tanulnunk, nevetnünk, főznünk, tanítanunk, festenünk, ennünk, innunk
-notok/-netek/-nötök/-anotok/-enetek second-person plural tanulnotok, nevetnetek, főznötök, tanítanotok, festenetek, ennetek, innotok
-niuk/-niük/-aniuk/-eniük/-niok/-niök third-person plural tanulniuk, nevetniük, főzniük, tanítaniuk, festeniük, enniük, inniuk

Conjugational suffixesEdit

ReferencesEdit

 • Keszler Borbála: A szóképzés (Derivation) [1] (a study in Hungarian)
  English abstract: Keszler, Borbála: Derivation. The author characterises derivational affixes in terms of several criteria used in the international literature and gives a specific interpretation of the most important concepts related to derivation. These are: (i) productivity, (ii) frequency of occurrence, (iii) the function of derivation, and (iv) synonymy. She then devotes separate sections to general problems connected with derived words (like ‘How can you decide if a word is derived or not?’ or ‘In what cases does the segmentation of a form into stem and suffix constitute a problem?’), to morphological problems of derivational suffixes (like the issue of simple vs. complex derivational suffixes or that of non-alternating vs. alternating suffixes), to the classification of derivational suffixes in terms of the part-of-speech character of the base and of the derived form (verbalising, nominalising, participalising suffixes), as well as to the ordering regularities among derivational suffixes. Finally, she gives an overview of all productive derivational suffixes of present-day Hungarian.
 • Attila Mártonfi: The System of the Hungarian Suffixes, Theses of PhD Dissertation, Budapest, 2006
 • A leggyakoribb idegen utótagok és képzők (The most common foreign endings and suffixes) From Bakos, Ferenc and Pál Fábián. Idegen szavak és kifejezések szótára (’A Dictionary of Foreign Words and Phrases’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. →ISBN