Appendix:Hungarian suffixes

Main category: Hungarian suffixes

This is a list of Hungarian suffixes (and case endings) categorized by the part of speech they form.

Overview edit

There are three major groups of suffixes in Hungarian. Although there are no strict definitions and crisp borders between the categories, they are traditionally categorized as follows.

 • képző (derivative suffix, literally forming, creating), the present participle of képez (to form, create)
  They come immediately after the stem. They substantially change the meaning of the word, many times even the part of speech (only this type can change the part of speech). Multiple such suffixes can be appended after each other. Not all of them are productive.
  kert (garden)kertész (gardener)kertészet (horticulture; gardening establishment)
  forral (to boil)forralt (boiled (past participle))
  Exceptions to the standard order: kisebbít (to diminish): The -ít képző-type suffix does not come immediately after the stem. It is preceded by the jel-type suffix -ebb.
 • jel (marker, literally sign, mark)
  They modify the meaning of the word slightly but the word still refers to the same concept. They stand between the képző-type suffixes, and the rag-type suffixes.
  kert (garden)kertek (gardens)
  fiatal (young)fiatalabb (younger) (Exception: képző-type suffixes can be attached after this one)
  hajó (boat)a hajóm (my boat)
  áll (to stand)állt (stood)
 • rag (inflectional suffix, literally something glued or attached to another thing)
  They embed the word into the sentence according to the role of the word. For nouns these are the case endings, for verbs the conjugational endings. No other morpheme can be added after a rag-type suffix so there can be only one of them in a word, at the end.
  kertem (my garden)kertemben (in my garden)
  beszél (to speak)beszélek (I speak, I am speaking)
  Exceptions to the standard order: kétszeres (twofold): két-szer-es - the rag-type suffix -szer is not the closing element of the word. The képző-type suffix -es is placed after it.

Adjective-forming suffixes edit

Word-final -a, -e (and the uncommon -o, -ö) become -á, -é (and -ó, -ő, respectively) before suffixes, although few of them are still productive (these are marked in bold). The non-lengthening suffixes are -i (along with -ias/-ies), -beli, -féle, and -szerű, which leave all preceding vowels unchanged.

Suffix Examples Categories
-a/-e sima, lenge -a -e
-ag/-eg hallgatag, meleg -ag -eg
-atag/-eteg álmatag, szörnyeteg -atag -eteg
-ánk/-énk falánk, élénk -ánk -énk
-ány/-ény harsány, tömény -ány -ény
-beli képzeletbeli -beli
-dad/-ded tojásdad, kerekded -dad -ded
-ékony/-ékeny fogékony, érzékeny -ékony -ékeny
-fajta másfajta -fajta
-féle mindenféle -féle
-i házi -i
-si falusi -si
-nyi kanálnyi, maroknyi -nyi
-s/-os/-as/-es/-ös sós, karos, halas, kertes, gyümölcsös -s -os -as -es -ös
-ós/-ős tudós, csípős -ós -ős
-ias/-ies házias, kísérteties -ias -ies
-sias/-sies falusias -sias
-kás/-kés hosszúkás, édeskés -kás -kés
-só/-ső alsó, mellső -só -ső
-szerű álomszerű -szerű
-szoros/-szeres/-szörös hatszoros, kétszeres, ötszörös -szoros -szeres -szörös
/, -jú/-jű hajú, szívű, formájú, tetejű -jú -jű

Adverb-forming suffixes edit

Suffix Examples Categories
-ilag/-ileg agyilag, helyileg -ilag -ileg
-int részint -int
-lag/-leg aránylag, tényleg -lag -leg
-n/-an/-on/-en olcsón, hangosan, gazdagon, csendesen -n -an -on -en
-stul/-stül, -ostul/
-astul/-estül/-östül
ruhástul, bögréstül, családostul,
héjastul, gyerekestül, öltönyöstül
-stul -stül -ostul
-astul -estül -östül
-ul/-ül magyarul, rosszul, finnül, türelmetlenül -ul -ül

Noun-forming suffixes edit

Word-final -a, -e (and the uncommon -o, -ö) become -á, -é (and -ó, -ő, respectively) before suffixes, although few of them are still productive (these are marked in bold). A non-lengthening suffix is -ság/-ség, which leaves all preceding vowels unchanged.

Suffix Examples Categories
-ag/-eg lovag, tömeg -ag -eg
-atag/-eteg zuhatag, szörnyeteg -atag -eteg
-lag/-leg átlag, mérleg -lag -leg
-aj/-ej kacaj, zörej -aj -ej
-ál/-él fonál, fedél -ál -él
-al/-el fonal, vonal, huzal -al -el
-adal/-edel viadal, eledel -adal -edel
-tal/-tel,
-atal/-etel
ital, étel
behozatal, jövetel
-tal -tel
-atal -etel
-ály/-ély akadály, rejtély -ály -ély
-ám/-ém villám, födém -ám -ém
-am/-om/-em/-öm futam, izom, illem, öröm -am -em -om -öm
-alom/-elem hatalom, győzelem -alom -elem
-dalom/-delem,
-adalom/-odalom/-edelem
fájdalom, forradalom,
lakodalom, fejedelem
-dalom -delem -adalom -odalom -edelem
-ny/-ony/-any/-eny/-öny mezőny, zuhany, uszony, ömleny, függöny -ny -ony -any -eny -öny
-ány/-ény nyitány, kötény -ány -ény -ény
-mány/-mény
-omány/-emény
gyártmány, eszmény, készítmény
adomány, iromány, szülemény
-mány -mény
-vány/-vény,
-ovány/-evény
ásvány, ültetvény
ingovány, szökevény
-vány -vény
-ovány -evény
-ap/-ep alap, ülep, szelep
-ár/-ér búvár, hordár, pincér -ár -ér
-árium akvárium -árium
-ás/-és írás, intézkedés -ás -és
-asz/-esz szakasz, dugasz, eresz -asz -esz
-ász/-ész jogász, művész -ász -ész
-at/-et bejárat, ítélet -at -et
-ászat/-észet ivászat, természet
-lat/-let bizonylat, segédlet -lat -let
-zat/-zet homlokzat, képzet, körzet -zat -zet
-da/-de,
-oda/-ede/-öde
járda, étkezde,
iroda, kötöde
-da -de
-cs/-acs/-ecs tekercs, szivacs, szegecs -cs -acs -ecs
-sdi háborúsdi -sdi
-hatnék/-hetnék ehetnék, mehetnék, ihatnék, alhatnék
-ek vétek -ek
-ék vegyülék, hasadék, származék,
boríték, festék, támaszték
-ék
-lék/-alék/-elék moslék, százalék, főzelék -lék -alék -elék
-dok/-dék/
-adék/-edék
szurdok, szándék,
fonadék, hulladék, söpredék
-dok -dék
-adék -edék
-ték/-aték/-eték érték, hagyaték -ték -aték -eték
-ista humanista, idealista, marxista -ista
-izmus kommunizmus -izmus
-ja/-je orja, cserje
-ma/-me játszma, érme -ma -me
-nok/-nök hivatalnok, főnök -nok -nök
-oly/-ely fogoly, hüvely -oly -ely
-omás áldomás
-onc/-enc/-önc tanonc, kegyenc, küldönc -onc -enc -önc
-s/-os/-es/-as/-ös hajós, órás, fazekas, asztalos, négyes, ötös -s -os -es -as -ös
-ság/-ség,
-aság/-eség,
-asság/-esség, -sség
barátság, segítség
társaság, veszteség,
vigasság, bölcsesség, békesség
-ság -ség
-aság -eség
-asság -esség -sség
-t,
-tt
lét, tét, hit, főzte, kelte, röpte,
tett, jötte
-t
-tyú/-tyű,
-attyú/-ettyű
-antyú/-entyű
billentyű, emeltyű,
dugattyú, szivattyú, csengettyű, röppentyű
sarkantyú, fogantyú, szerkentyű
-tyú -tyű

Diminutive suffixes edit

Suffix Examples Categories
-a Ila (Ilona), Iza (Izidóra), Doma (Domokos) -a
-ca Teca -ca
-ci Anci, Jenci -ci
-csa/-cse Borcsa, szemcse, tócsa, üvegcse, vércse -csa -cse
-csi Jancsi, dolcsi, fincsi -csi -csi
-cska/-cske/-acska/
-ocska/-ecske/-öcske
falucska felhőcske nyulacska
szobrocska cseppecske köröcske
-cska1 -cska2 -cske -acska
-ocska -ecske -öcske
-i Ági, Kati -i
-ica Ágica, Katica, hugica
-ika/-ike ládika, tátika, füstike, őzike -ika -ike
-ikó/-ikő házikó, ládikó, Enikő -ikó -ikő
-is Andris -is
-ka/-ke cukorka, Jóska, legényke, Ferke -ka -ke
-kó/-kő Palkó, Lackó, Benkő -kó -kő
/ Kató, fridzsó, Pető
-ók/-ők Erzsók, Sebők -ók -ők
-óka/-őke szívóka, ülőke
-si aksi (akkumulátor), jogsi (jogosítvány) -si
-tyó gityó (gitár), tatyó (táska)
-u Etu, apu -u
-us Terus, apus -us

See also

Verb-forming suffixes edit

Suffix Examples Function Categories
-ad/-ed támad, ébred passive -ad -ed
-all/-ell fuvall, zöldell -all -ell
-ászik/-észik kotorászik, legelészik iterative -ászik -észik
-aztat/-eztet kényeztet
-atik/-etik
-tatik/-tetik
adatik, születik,
használtatik, neveztetik
passive -atik -etik
-tatik -tetik
-g/-ag/-og/-eg/-ög zúg, kacag, totyog, csepeg, füstölög continuous -g -ag -og -eg -ög
-hat/-het írhat, feszülhet potential -hat -het
-izál amerikanizál, ionizál -izál
-ászkodik/-észkodik tollászkodik, bámészkodik
-szkodik/-aszkodik/
-eszkedik
bolhászkodik, kapaszkodik,
függeszkedik
-szkodik -aszkodik
-eszkedik
-lkodik/-lkedik/-lködik lustálkodik, elmélkedik, erőlködik -lkodik -lkedik -lködik
-skodik/-skedik/-sködik tanúskodik, hülyéskedik, élősködik -skodik -skedik -sködik
-atkozik/-etkezik nyilatkozik, keletkezik
-l/-al/-ol/-el/-öl hegedül, nyaral, adagol, bérel, böjtöl -l -al -ol -el -öl
-ll/-all/-ell furcsáll, fuvall, zöldell -ll -all -ell
-lik, -llik fénylik, sárgállik -lik -llik
-ódik/-ődik vonzódik, kötődik passive -ódik -ődik
-lódik/-lődik
-olódik/-elődik/-ölődik
kínlódik, nyűglődik
forgolódik, nézelődik, tökölődik
-lódik -lődik
-olódik -elődik -ölődik
-kolódik/-kelődik hánykolódik, leskelődik
-odik/-edik/-ödik világosodik, sötétedik, vörösödik passive -odik -edik -ödik
-sodik/-sedik/-södik forrósodik, németesedik, egyszerűsödik passive -sodik -sedik -södik
-szik alapszik, látszik passive -szik
-ul/-ül vonul, merül passive -ul -ül
-sul/-sül állandósul, minősül instantaneous -sul -sül
-z/-az/-oz/
-ez/-öz
bombáz, szavaz, akadályoz,
címez, öntöz
-z -az -oz
-ez -öz
-zik/-azik/-ozik/
-ezik/-özik
vérzik, utazik, gitározik,
teniszezik, öltözik
-zik -azik -ozik
-ezik -özik
-dz/-dzik/-adzik/-edzik borjadzik, leledzik

Causative suffixes (Műveltető igeképzők) edit

Suffix Examples Categories
-ajt/-ejt szakajt, veszejt -ajt -ejt
-al/-el forral, aszal, nevel -al -el
-aszt/-oszt/-eszt/
-öszt/-iszt
akaszt, nyugoszt, éleszt,
füröszt, rémiszt
-aszt -oszt -eszt
-öszt -iszt
-at/-et
-tat/-tet
mosat, véset
olvastat, festet
-at -et
-tat -tet
-ít
-dít
-sít
kékít
fordít, perdít
államosít, állandósít, egyszerűsít
-ít -dít -sít
-lal/-lel fájlal, érlel -lal -lel

Frequentative suffixes (Gyakorító igeképzők) edit

Suffix Examples Categories
-ál dobál -ál
-bál/-ibál nyirbál, ordibál -bál -ibál
-csál/-csél/
-icsál/-icsél
rágcsál, röhögcsél,
káricsál, döngicsél
-csál -csél
-icsál -icsél
-csol/-csel/-csöl roncsol, köhécsel, szürcsöl -csol -csel -csöl
-dal/-del/-dál vagdal, tördel, harapdál -dal -del -dál
-dogál/-degél/-dögél álldogál, éldegél, üldögél -dogál -degél -dögél
-dokol/-dekel/-dököl,
-doklik
fuldokol, érdekel, öldököl,
haldoklik
-dokol -dekel -dököl
-doklik
-dos/-des/-dös kapdos, nyeldes, lökdös -dos -des -dös
-doz/-dez/-döz
-dozik/-dezik/-dözik
-adozik/-edezik
lődöz, hüledez
ámuldozik, rémüldözik,
ingadozik, düledezik
-doz -dez -döz
-dozik -dezik -dözik
-adozik -edezik
-gál/-gél/-igál húzgál, nevetgél, taszigál -gál -gél -igál
-gat/-get/
-ogat/-eget/-öget
nógat, ápolgat, beszélget,
mosogat, nézeget, öltöget

-gat -get
-ogat -eget -öget

-kál/-kél járkál, szemerkél -kál -kél
-kérezik/-kározik sütkérezik, futkároz -kérezik -kározik
-kod/-ked/-köd csapkod, lépked, röpköd -kod -ked -köd
-kol/-kel/-köl tudakol, pöfékel, fröcsköl -kol -kel -köl
-lál/-lél számlál, szemlél -lál -lél
-log/-leg/-lög
-lyog/-lyeg/-lyög
társalog, szédeleg, füstölög
sompolyog, tévelyeg, hömpölyög
-log -leg -lög
-ong/-eng/-öng/-ang/-ing hajlong, feszeng, dülöng, lappang, kering -ong -eng -öng -ang -ing
-rog/-reg/-rög vánszorog, csepereg, nyöszörög -rog -reg -rög
-sol/-sel/-söl tapsol, visel -sol -sel -söl
-zsol/-zsel/-zsöl horzsol, perzsel, dörzsöl -zsol -zsel -zsöl

Reflexive suffixes (Visszaható igeképzők) edit

Suffix Examples Categories
-dul/-dül kondul, mozdul, perdül -dul -dül
-kodik/-kedik/-ködik
-akodik/-ekedik
ruházkodik, kereskedik, fésülködik
vonakodik, vélekedik
-kodik -kedik -ködik
-akodik -ekedik
-kódik/-kődik rázkódik, veszkődik -kódik -kődik
-kozik/-kezik/-közik
-akozik/-ekezik
borotválkozik, ölelkezik, törülközik
várakozik, gyülekezik
-kozik -kezik -közik
-akozik -ekezik
-kózik/-kőzik zárkózik, vetkőzik -kózik -kőzik
-ózik/-őzik
-ódzik/-ődzik
titkolózik, kérőzik
titkolódzik, kérődzik
-ózik -őzik
-ódzik -ődzik

Semelfactive (instantaneous) suffixes (Mozzanatos igeképzők) edit

Suffix Examples Categories
-amlik/-emlik csuszamlik, szólamlik -amlik -emlik
-amodik/-emedik futamodik, iramodik -amodik -emedik
-an/-en durran, csörren -an -en
-and/-end csikland, örvend -and -end
-ant/-ont/-ent/-int horkant, orront, tüsszent, koccint -ant -ont -ent -int
-had/-hed korhad, poshad, rothad, keshed -had -hed
-olt/-ölt sikolt, üvölt -olt -ölt

Compound suffixes edit

Foreign word suffixes edit

The table below contains typical endings of foreign words.

Suffix Examples Categories
-a
-áció vakáció -áció
-ció abszorpció -ció
-ál delegál -ál
-ális zseniális, admirális -ális -ális
-ás mágnás
-áta koordináta -áta
-atív spekulatív
-átor aligátor -átor
-átum granulátum -átum
-átus konzulátus -átus
-áz ikonosztáz
-ázs montázs -ázs
-encia/-ancia konferencia, elegancia -encia -ancia
-ens,
-áns
páciens, eminens,
kommandáns, elegáns
-ens1 -ens2
-áns1 -áns2
-éria artéria -éria
-ia hierarchia
-iánus vegetáriánus
-ice amice
-ika logika
-ikus védikus -ikus
-ió agresszió -ió
-íroz flambíroz -íroz
-ium prémium
-is konvertibilis
-ista focista -ista
-isz endodermisz
-isztika gimnasztika
-isztikus misztikus -isztikus
-itás agresszivitás -itás
-ív intenzív, detektív -ív1 -ív2
-izál politizál -izál
-izmus anglicizmus -izmus
-lógia biológia -lógia
-oid szteroid
-or professzor
-osz kozmosz
-ózis trombózis -ózis
-ózus ominózus
-őr importőr -őr
-tika akrobatika -tika
-tikus akrobatikus
-um abszurdum -um
-úra kultúra -úra
-us aktus -us
-zis hipotézis -zis

Case suffixes edit

Word-final -a, -e (and the uncommon -o, -ö) become -á, -é (and -ó, -ő, respectively) before case endings, with the exception of the essive-formal -ként, which leaves all preceding vowels unchanged. (For more information and examples, see Usage notes at the entries of the suffixes.)

Case ending Case name Examples
(no ending) nominative (lemma)
-t/-at/-ot/-et/-öt accusative hajót, házat, kalapot, kertet, vödröt
-nak/-nek dative háznak, kertnek
-val/-vel instrumental hajóval, házzal, kővel, kerttel
-ért causal-final házért
-vá/-vé translative hajóvá, házzá, kővé, kertté
-ig terminative házig, kertig
-ként essive-formal házként, kertként
-ul/-ül essive-modal ajándékul, végül
-ban/-ben inessive házban, kertben
-n/-on/-en/-ön superessive hajón, házon, kerten, kövön
-nál/-nél adessive háznál, kertnél
-ba/-be illative házba, kertbe
-ra/-re sublative házra, kertre
-hoz/-hez/-höz allative házhoz, kerthez, kőhöz
-ból/-ből elative házból, kertből
-ról/-ről delative házról, kertről
-tól/-től ablative háztól, kerttől

By reference to position or direction edit

For verbs that take separative, locative, or lative suffixes, only the cases and suffixes in the first three rows (inside, surface, proximity) are to be considered. The subsequent rows are merely an addition to the table; they are not part of the original conceptual framework, helpful as they may be.

Separative
out of, away from
Locative
in, on, at, by, near
Lative
into, [on]to, toward
Examples
Inside elative
-ból/-ből
inessive
-ban/-ben
illative
-ba/-be
Amszterdamból jövök, Berlinben vagyok, Varsóba megyek.
Surface delative
-ról/-ről
superessive
-n/-on/-en/-ön
sublative
-ra/-re
Szombathelyről jövök, Budapesten vagyok, Miskolcra megyek.
(Many Hungarian place names take the suffixes expressing the surface.)
Proximity/
adjacency
ablative
-tól/-től
adessive
-nál/-nél
allative
-hoz/-hez/-höz
Apámtól jövök, a testvéremnél vagyok, anyámhoz megyek.
Az újságostól jövök, a fodrásznál vagyok, a cipészhez megyek.
Others dative
-nak/-nek
Julitól kaptuk, most Lászlónál van, Erzsinek adjuk.
A folyótól indulok, a háznál vagyok, az erdőig megyek.
Kilenctől dolgozom, egykor ebédelek, ötig megint dolgozom.
(temporal)
(-kor)
terminative
-ig
× instrumental
-val/-vel
causal-final
-ért
Istvánnal és egy biciklivel vagyok.
Annáért megyünk.
essive-formal
-ként
translative
-vá/-vé
(Ebihalból) béká alakult.
Hernyóként élt, majd pillangó változott.

Adverb-forming nominal suffixes edit

The following endings are not case endings from a strictly syntactic point of view; most of them create adverbs.

Word-final -a, -e (and the uncommon -o, -ö) become -á, -é (and -ó, -ő, respectively) before these suffixes, with the exception of -képp/-képpen and -kor, which leave all preceding vowels unchanged.

Ending Name Examples
-t/-ott/-att/-ett/-ött locative Győrött, Pécsett, Kaposvárott
-stul/-stül/-ostul/-astul/
-estül/-östül (or -stól/-stől/
-ostól/-astól/-estől/-östől)
sociative hajóstul, mezőstül, borostul, házastul, kertestül,
söröstül (or hajóstól, mezőstől, borostól,
házastól, kertestől, söröstől)
-képp/-képpen formal lakásképp, lakásképpen
-nként/-onként/-anként/
-enként/-önként
distributive hajónként, lakásonként, házanként,
kertenként, sörönként
-nta/-nte/-onta/
-anta/-ente/-önte
distributive-temporal naponta, nyaranta, hetente, őszönte
-kor temporal hatkor
-szor/-szer/-ször multiplicative hatszor, egyszer, ötször

Possessive suffixes edit

See also Appendix:Hungarian possessive suffixes.

Single possession edit

Suffix Person Examples
-m/-om/-am/-em/-öm first-person singular hajóm, korom, házam, kertem, söröm
-d/-od/-ad/-ed/-öd second-person singular hajód, korod, házad, kerted, söröd
-a/-e/-ja/-je third-person singular háza, keze, hajója, boltja, zenéje, kertje
-nk/-unk/-ünk first-person plural hajónk, házunk, kertünk
-tok/-tek/-tök/-otok/-atok/-etek/-ötök second-person plural hajótok, zenétek, betűtök, borotok, házatok, kertetek, sörötök
-uk/-ük/-juk/-jük third-person plural házuk, sörük, hajójuk, kertjük

Plural possession edit

Suffix Person Examples
-im/-aim/-eim/-jaim/-jeim first-person singular hajóim, házaim, söreim, programjaim, kertjeim
-id/-aid/-eid/-jaid/-jeid second-person singular hajóid, házaid, söreid, programjaid, kertjeid
-i/-ai/-ei/-jai/-jei third-person singular hajói, házai, sörei, programjai, kertjei
-ink/-aink/-eink/-jaink/-jeink first-person plural hajóink, házaink, söreink, programjaink, kertjeink
-itok/-itek/-aitok/-eitek/-jaitok/-jeitek second-person plural hajóitok, zenéitek, házaitok, söreitek, programjaitok, kertjeitek
-ik/-aik/-eik/-jaik/-jeik third-person plural hajóik, házaik, söreik, programjaik, kertjeik

Infinitive suffixes edit

The conjugated infinitive denotes action connected to the person. The non-conjugated infinitive has a general meaning. The following example illustrates how a sentence can be misinterpreted if the infinitive is not conjugated.

Egy gyereknek nehéz ezt megmagyarázni.It is hard to explain this to (or for?) a child.
egy (a), gyerek (child), -nek (to, for), nehéz (difficult, hard), ezt (this), megmagyarázni (to explain)

In the above example it is not clear who gives and receives the explanation. It is possible that the child has a hard time to explain something, but it's also possible that someone has a hard time to explain something to the child. Using the appropriate conjugation, the meaning becomes clear:

Egy gyereknek nehéz ezt megmagyaráznia.It's hard for a child to explain this.
Egy gyereknek nehéz ezt megmagyaráznunk.It's hard for us to explain this to a child.
Suffix Person Examples
-ni/-ani/-eni/-nni non-conjugated infinitive tanulni, nevetni, főzni, tanítani, festeni, enni, inni
-nom/-nem/-nöm/-anom/-enem first-person singular tanulnom, nevetnem, főznöm, tanítanom, festenem, ennem, innom
-nod/-ned/-nöd/-anod/-ened second-person singular tanulnod, nevetned, főznöd, tanítanod, festened, enned, innod
-nia/-nie/-ania/-enie third-person singular tanulnia, nevetnie, főznie, tanítania, festenie, ennie, innia
-nunk/-nünk/-anunk/-enünk first-person plural tanulnunk, nevetnünk, főznünk, tanítanunk, festenünk, ennünk, innunk
-notok/-netek/-nötök/-anotok/-enetek second-person plural tanulnotok, nevetnetek, főznötök, tanítanotok, festenetek, ennetek, innotok
-niuk/-niük/-aniuk/-eniük/-niok/-niök third-person plural tanulniuk, nevetniük, főzniük, tanítaniuk, festeniük, enniük, inniuk

Conjugational suffixes edit

References edit

 • Keszler Borbála: A szóképzés (Derivation) [1] (a study in Hungarian)
  English abstract: Keszler, Borbála: Derivation. The author characterises derivational affixes in terms of several criteria used in the international literature and gives a specific interpretation of the most important concepts related to derivation. These are: (i) productivity, (ii) frequency of occurrence, (iii) the function of derivation, and (iv) synonymy. She then devotes separate sections to general problems connected with derived words (like ‘How can you decide if a word is derived or not?’ or ‘In what cases does the segmentation of a form into stem and suffix constitute a problem?’), to morphological problems of derivational suffixes (like the issue of simple vs. complex derivational suffixes or that of non-alternating vs. alternating suffixes), to the classification of derivational suffixes in terms of the part-of-speech character of the base and of the derived form (verbalising, nominalising, participalising suffixes), as well as to the ordering regularities among derivational suffixes. Finally, she gives an overview of all productive derivational suffixes of present-day Hungarian.
 • A képzők csoportjai az alapszó és a származékszó szófaja szempontjából (Groups of suffixes in terms of the POS of the base word and the derived word)
 • Attila Mártonfi: The System of the Hungarian Suffixes, Theses of PhD Dissertation, Budapest, 2006
 • A leggyakoribb idegen utótagok és képzők (The most common foreign endings and suffixes) From Bakos, Ferenc and Pál Fábián. Idegen szavak és kifejezések szótára (’A Dictionary of Foreign Words and Phrases’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. →ISBN