Appendix:Karluk Swadesh lists

This is a Swadesh list of Karluk languages, specifically Proto-Turkic, Uyghur, Uzbek and Karakhanid, compared with that of English.

EnglishProto-Turkic
edit (105)
Uyghur
ئۇيغۇرچە (uyghurche)
edit (207)
Uzbek
oʻzbek tili
edit (207)
Karakhanid
edit (166)
1I (1sg)*benmenmenmen
2you (2sg)*sensen, siz*, sili*sensen
3he, she, it (3sg)*oluuol
4we (1pl)*biŕbizbizbiz
5you (2pl)*siŕsiler, sizler*, her qaysiliri*siz, sizlar, senlarsiz
6they (3pl)ularularolar
7thisbubu
8thatushu, o'shaol
9herebu yerdebu yerda, bu yoqda, bu yondamundā
10thereu yerdeu yerda, u yoqda, u yondaandā
11whokimkimkim
12whatnëmenima, na, nemē, negǖ, qayū
13whereqeyerdeqayerda, qaydaqandā, qayūdā, qanï̄
14whenqachan, qanchide, nechchideqachonqačan
15howqandaqqalay, qanday, nechikneteg
16not*ermeŕyoq, emesemas, yo'qyōq, ermēs
17all*bütün, *kamughemme*, barche, pütün, barliqbarcha, hamma, butun, bari, borliqqamuɣ, barčā
18many*ȫküĺköpkoʻpköp, üküš
19somebir qanche*, azraq*, bezi*bir necha, bir qancha, ba'zi, ayrim
20fewazoz, kam, pichaāz
21otherbashqa, özge, artuqboshqa, o'zgaaδïn, aδruq, öŋī
22one*bīrbirbirbīr
23two*ẹk(k)iikkiikkiikkī
24three*üčüchuchüč
25four*tȫrttöttoʻrttȫrt
26five*bẹ̄ĺ(k)beshbeshbḗš
27bigchong*, yoghan, büyük, zor*katta, buyuk, ulkanbedük, uluɣ
28long*uŕakuzunuzunuzun
29widekengkengkeŋ, yasï̄
30thick*kalïŋqëlinqalin, yo'g'onqalïn
31heavyëghirogʻiraɣïr
32small*kičügkichikkichkina, kichikkičig, ušaq
33shortqisqaqisqaqïsɣā, qïrt
34narrow*tïgïŕtartortār
35thin*yiŋčgeinchike, yupqaingichka, yupqa, nozikyinčgē, yuvqā
36woman*xātun, *kï̄ŕayal*ayol*, xotin, qizurāɣūt, išīlēr
37man (adult male)*ērer, erkekerkaker
38man (human being)insan, kishikishi, odam, inson*kišī
39child*bāla, *urugbalabola, chaqakenč
40wifexotun*, ayal*, yoldash*xotin, ayol, rafiqakis
41husbandyoldash*, er*er, kuyovbēg
42mother*apaanaona, aya, oyianā, ebē
43father*atadada, ataota, adaatā
44animalhaywan*, janliq*hayvon, jonivor
45fish*bālïkbëliqbaliqbalïq
46birdqushqushquš
47dog*köpekitit, kuchuk, ko'ppakït
48lousepitbitbit
49snake*yï̄lanyilanilonyïlān
50wormqurutqurtqurt
51tree*ïgačderex*, yaghach*daraxt, yogʻoch*yïɣač
52forest*ormanorman, janggaloʻrmon, toʻqay
53stickchoqmaq, tayaq*, soyla*, chiwiq*yogʻoch, tayoqčïbïq
54fruitmewe*, yel-yëmishmevayémiš
55seed*urluk, *uruguruq, tuxum*urugʻ, tuxumuruɣ
56leaf*yapurgak, *büryopurmaq, yapraqyaproq, bargyapurɣāq
57root*kökyiltiz, tüpildiz, tomirkök, tǖp, yïldïz
58bark (of a tree)qowzaqqobiq, qobuqqās
59flower*čečekgül*, chëchek*gul, chechakčeček
60grassot, ot-chöp, chöpoʻt, oʻlanot
61ropearqan, arghamchaarqon, ip, bog'yïp, uruq
62skin*tẹritëreteriterī
63meatgösh*, et*goʻsht, etet
64blood*kiānqanqonqān
65bonesöngeksuyaksüŋük
66fat (noun)*semiŕ, *yāgyagh, mayyogʻ, moyyāɣ, ǖz, čïr
67egg*yumurtkatuxumtuxum, yumurtqayumurtɣā
68horn*burgumünggüzshox, muguz, shoxmüŋüz
69tail*kudrukquyruqdum, quyruqquδruq
70feather*tǖkpeyjun, tuk, patyǖg, *
71hair*s(i)ač, *kïlchach*, tük, qil*soch, qil, yol*sač, qïl,
72head*baĺčbashboshbaš
73ear*kulkakqulaqquloqqulaq, qulqaq
74eyeközkoʻzkȫz
75noseburunburunburun
76mouth*āgïŕaghizogʻizaɣïz
77tooth*tīĺchishtishtï̄š
78tongue (organ)*tiltiltiltïl
79fingernailtirnaq, tiymaqtirnoqtïrŋaq
80foot*adakayaqoyoqaδaq
81leg*būtputoyoq, putbūt
82knee*topïktiztizzatīz
83hand*eligqolqoʻlelig
84wingqanatqanotqanat
85belly*kạrïnqorsaq, qarin*qorinqarïn
86gutsüchey*ichakbaɣïrsuq
87neckboyunboʻyinboyïn
88back*kerü, *arkaarqaorqaarqā, učā
89breastemchek*, kökrek*, tösh*, köksi*emchakkögüz, emig
90heart*yürekyürekyurakyürek, köŋül
91liverjiger*, bëghirjigarbaɣïr
92to drink*ič-ichmekichmoqičmēk
93to eatyimek, yëmekyemoqyḗmēk
94to bitechishlimektishlamoqïsïrmāq, tišlēmēk
95to suck*em-, *simü-emmek*, shorimaq*emmoq, soʻrmoqاماك, sōrmāq
96to spittükürmektuplamoqsoδmāq
97to vomitqusmaqqusmoqqusmāq, yanmāq
98to blow*ür-püwdimekesmoqesmēk
99to breathenepes almaq, dem almaqnafas olmoq, dam chiqalmoqtïnmāq
100to laughkülmekkulmoqkülmēk, qatɣurmāq
101to see*kör-körmekkoʻrmoqkörmēk
102to hearanglimaqeshitmoqešitmēk
103to know*bil-bilmekbilmoqbilmēk
104to thinkoylimaq, pikir qilmaqoʻylamoqȫmēk, saqïnmāq
105to smellpurimaq*isqamoq*yïδlāmāq
106to fearqorqmaqqoʻrqmoqqorqmāq
107to sleep*ūdï-uxlimaquxlamoquδï̄māq, yatmāq
108to liveyashimaqyashamoqyašāmāq
109to die*öl-ölmekoʻlmoqölmēk, kečmēk
110to killöltürmekoʻldirmoqöldürmēk
111to fightsoqushmaq, urushmaqurushmoq*, qurashmoq*savašmāq, čalïšmāq, süŋüšmēk, urušmāq
112to huntowlimaqovlamoqavlāmāq
113to hit*ur-urmaqurmoqurmāq, qaqmāq
114to cutkesmek, qiymaq*kesmoqkesmēk, bïčmāq, qïymāq, ormāq
115to split*yār-yarmaqyormoqyarmāq, yermēk, aδïrmāq, sökmēk
116to stabtiqmaq*, sanjimaq, pichaqlimaqsanchmoq, tiqmoqsančmāq, suqmāq
117to scratchtirnaqlimaqtirnamoqqašï̄māq, ezmēk
118to dig*kaŕ-kolimaq, qazmaqqazimoqqazmāq, qazï̄māq, üšēmēk, üŋmēk
119to swimsu üzmeksuzmoqyüzmēk, čapmāq
120to fly*uč-uchmaquchmoqučmāq, teŋmēk
121to walk*yüri-mangmaq, yürmekyurmoq, bormoq, kezmoqyorï̄māq
122to come*kẹl-kelmekkelmoqkelmēk
123to lie (as in a bed)*yat-yatmaqyotmoqyatmāq
124to sit*oltur-olturmaqoʻtirmoqolturmāq
125to standturmaqturmoqturmāq
126to turn (intransitive)burimaq, örümek*, aylandurmaq, pëqiratmaqburmoqevürmēk, čevürmēk, tevürmēk
127to fallchüshmek, yiqilmaq, ghulimaqtushmoq, yiqilmoqtüšmēk, učmāq
128to give*bēr-bermekbermoqbḗrmēk
129to holdtutmaqtutmoqtutmāq
130to squeezeqismaq, siqmaqsiqmoq, qismoqsïkmāq
131to rubsürkimekishqalamoq, surtmoq*sürtmēk, türtmēk, yaqmāq
132to wash*yu(b)-yuymaqyuvmoq
133to wipesürtmekartmoq
134to pulltartmaqchoʻzmoq, tortmoq
135to pushittermekitarmoq, turtmoq
136to throwtashlimaq, atmaqotmoq*, tashlamoq*
137to tiebaghlimaqbogʻlamoq
138to sewtikmektikmoq
139to countsanimaqsanamoq
140to say*āy-dëmek, ëytmaqaytmoq, demoq*
141to singnaxsha ëytmaq, sayrimaqashula aytmoq, kuylamoq
142to playoynimaqoʻynamoq
143to floatleylimek*, üzmek, lepildimek*suzmoq
144to flow*ak-aqmaqoqmoq
145to freezetonglimaqmuzlamoq, toʻngmoq
146to swellköpmek*, qaparmaq*, ishshimaqshishmoq
147sun*küneĺkün, quyash*quyosh, kunkün
148moon*āń(k)ayoyāy
149star*yulduŕyultuzyulduzyulduz
150water*subsusuvsūv
151rain*yagmuryamghuryomgʻiryaɣmur
152riverderya*daryoögüz
153lake*kȫlkölkoʻlkȫl
154sea*teŋiŕdëngizdengizteŋiz, kȫl
155salttuztuztūz
156stone*tiāĺtashtoshtāš
157sand*kumqumqumqum
158dust*tōz, *tōzanchang, tozangchangtōz, toprāq
159earth*yẹrtopa, tupraq, yërtuproqtoprāq, yḗr
160cloud*bulïtbulutbulutbulït
161fogtumantumantumān, būs
162sky*teŋriasman*, kök*koʻk, osmon*teŋrī, kȫk
163wind*yẹlshamal*, shelkin shamal*yelyḗl, esin
164snowqarqorqār
165ice*būŕmuzmuzbūz
166smoke*tumantütün, istutuntütün, ïš
167fire*ōtot, atesh*olov, oʻtōt
168ash*külkülkulkül
169to burn*tam-köymek, yanmaqyonmoq
170road*yōlyolyoʻl
171mountain*tāg, *k(i)ayataghtogʻ
172red*kïŕïlqizilqizil
173greenyëshilyashil
174yellow*siarïgsëriqsariq
175white*ürüŋ, *ākaqoq
176black*kara, *qaraqara, siyah reng*qora, siyoh
177nighttün, këche*, këch*tun, kecha*
178day*künkünkun
179year*yāĺ, *yïlyilyil
180warm*yïlïgilliq, ilmaniliq
181cold*sogïksogh, soghuqsovuq
182fulltoluqtoʻq, toʻla
183new*yaŋïyëngiyangi
184oldkona*, eski*eski, qari
185good*edgüyaxshi, yaramliq, izgü*yaxshi
186badyaman, yaramsiz, nachar, osalyomon
187rottenchirik, chirigenchirik
188dirtykir, meynet*, paskinakir
189straight*tüŕudul, tüztoʻgʻri, tik*
190rounddomlaq, yumilaqdumaloq, yumaloq*
191sharp (as a knife)keskin, ötkür, ittikoʻtkiryitig
192dull (as a knife)ötmes, qashangoʻtmas
193smoothtekshi*, siliqtekis, silliqyaprï̄, alaŋ
194wethöl, nemhoʻl, namȫl
195dryquruq, qurghaqquruq, qurgʻoqquruɣ
196correcttoghra, durustoʻgʻričï̄n
197nearyëqinyaqinyaqïn, yaɣūq
198far*uŕakyiraq, uzaquzoq, olis*yïrāq
199rightongoʻng
200leftsolchapsōl
201at-دا/-دە/-تا/-تە-da-dē, -dā
202inichide, ichre*, -دا/-دە/-تا/-تە-daičindē, ičrē, -dē, -dā
203withbilenbilanbirlē
204andwe*, hem, yenevataqï̄, yemē
205if-سا/-سە, eger*agarersē, -sē, -sā, apaŋ
206because-ghachqa, -gechke, -qachqa, -kech, chünki*chunkiüčün
207name*ātat, isim*, nam*ism, nom, otāt
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Avar – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit, Central Atlas Tamazight) – Betawi – Bikol Central – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chavacano – Chechen – Chinese (Mandarin (Sichuanese, Standard, Nanjingnese), Cantonese, Gan, Hakka, Min (Min Nan, Min Dong), Old Chinese, Wu (Shanghainese, Suzhounese), Xiang) – Cornish – Crimean Tatar – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Garo – Gelao – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hiligaynon – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Huron-Wendat – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju – Jizhao - Kangean – Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean) – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Low Saxon  (Sallaands) – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Malayalam – Maltese – Manx – Māori – Maranao – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Musi – Navajo – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Northern Kurdish – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Persian  (Old Persian, Middle Persian) – Polish  (Old Polish) – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Tamil – Tatar – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Wutunhua – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Berber – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Sinitic, Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Láadan – Lingua Franca Nova – Lojban – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic – Proto-Turkic