Appendix:East Slavic Swadesh lists

This is a Swadesh list of East Slavic languages, specifically Belarusian, Russian, Carpathian Rusyn and Ukrainian, compared with that of English.

EnglishBelarusian
белару́ская мо́ва (bjelarúskaja móva)
edit (207)
Russian
ру́сский язы́к (rússkij jazýk)
edit (207)
Carpathian Rusyn
русиньскый язык (rusynʹskŷj jazŷk)
edit (207)
Ukrainian
украї́нська мо́ва (ukrajínsʹka móva)
edit (207)
1I (1sg)я (ja)я (ja), аз (az)*я (ja)я (ja)
2you (2sg)ты (ty)ты (ty)ты ()ти (ty)
3he, she, it (3sg)ён (jon), яна (jana), яно (janó)он (on)*, она́ (oná)*, оно́ (onó)он (on)він (vin), вона́ (voná), воно́ (vonó)
4we (1pl)мы (my)мы (my)мы ()ми (my)
5you (2pl)вы (vy)вы (vy)вы ()ви (vy)
6they (3pl)яны́ (janý)они́ (oní), оне́ (oné)*вни (vny)вони́ (voný)
7thisгэ́ты (héty)э́то (éto), сё (sjo)*гевсесь (hevsesʹ), гевса (hevsa), гевсе (hevse)цей (cej), сей (sej), ця (cja), ся (sja), це (ce), се (se)
8thatтой (toj), гэ́ны (hény)то (to)сесь (sesʹ), тамтота (tamtota), тамтото (tamtoto)той (toj), та (ta), те (te)
9hereтут (tut)здесь (zdesʹ), тут (tut)ту (tu), гев (hev)тут (tut)
10thereтам (tam)там (tam)ген (hen), гын (hŷn)там (tam)
11whoхто (xto)кто (kto)хто (xto)хто (xto)
12whatшто (što)что (što)што (što)що (ščo)
13whereдзе (dzje)где (gde)де (de)де (de)
14whenкалі́ (kalí)когда́ (kogdá)кідь (kidʹ)коли́ (kolý)
15howяк (jak)как (kak)ги (hy), як (jak)як (jak)
16notне (nje)не (ne)нї (nji), не (ne)не (ne)
17allусё (usjó)всё (vsjo)*, все (vse)*вшытко (všŷtko)усе́ (usé), все (vse), усі́ (usí), всі (vsi)
18manyшмат (šmat), мно́га (mnóha)мно́гие (mnógije), мно́го (mnógo)много (mnoho), велё (veljo)бага́то (baháto), мно́го (mnóho)
19someне́калькі (njékalʹki)не́сколько (néskolʹko), не́которые (nékotoryje)дакілько (dakilʹko)кі́лька (kílʹka), д́екілька (d́ekilʹka)
20fewма́ла (mála)немно́гие (nemnógije), ма́ло (málo)*мало (malo)ма́ло (málo)
21otherі́ншы (ínšy)друго́й (drugój), ино́й (inój)другый (druhŷj), іншый (inšŷj), інакшый (inakšŷj)і́нший (ínšyj), ́иний (́ynyj), о́ний (ónyj), другий (druhyj)
22oneадзі́н (adzín)оди́н (odín)єден (jeden)оди́н (odýn)
23twoдва (dva)два (dva)два (dva)два (dva)
24threeтры (try)три (tri)три (try)три (try)
25fourчаты́ры (čatýry)четы́ре (četýre)штири (štyry)чоти́ри (čotýry)
26fiveпяць (pjacʹ)пять (pjatʹ)пять (pjatʹ)п'ять (pʺjatʹ)
27bigвялі́кі (vjalíki)большо́й (bolʹšój), вели́кий (velíkij)*, кру́пный (krúpnyj)великый (velykŷj)вели́кий (velýkyj)
28longдо́ўгі (dóŭhi)дли́нный (dlínnyj)*, до́лгий (dólgij)*довгый (dovhŷj)до́вгий (dóvhyj)
29wideшыро́кі (šyróki)широ́кий (širókij)шырокый (šŷrokŷj)широ́кий (šyrókyj)
30thickто́ўсты (tóŭsty)то́лстый (tólstyj)тлустый (tlustŷj)то́встий (tóvstyj)
31heavyця́жкі (cjážki), цяжкі́ (cjažkí)тяжёлый (tjažólyj), тя́жкий (tjážkij)тяжкый (tjažkŷj)важки́й (važkýj), тяжки́й (tjažkýj)
32smallмалы́ (malý)ма́ленький (málenʹkij), ма́лый (mályj)малый (malŷj), дрібный (dribnŷj)мале́нький (malénʹkyj), мали́й (malýj)
33shortкаро́ткі (karótki)коро́ткий (korótkij), кра́ткий (krátkij)короткый (korotkŷj), куртый (kurtŷj)коро́ткий (korótkyj)
34narrowву́зкі (vúzki)у́зкий (úzkij)узкый (uzkŷj)вузьки́й (vuzʹkýj)
35thinто́нкі (tónki)то́нкий (tónkij)тонкый (tonkŷj)тонки́й (tonkýj)
36womanжанчы́на (žančýna)же́нщина (žénščina)жена (žena)жі́нка (žínka), жона́ (žoná)
37man (adult male)мужчы́на (mužčýna)мужчи́на (mužčína)муж (muž)чолові́к (čolovík), мужчи́на (mužčýna)
38man (human being)чалаве́к (čalavjék)челове́к (čelovék)чоловік (čolovik)люди́на (ljudýna), чолові́к (čolovík)
39childдзіця́ (dzicjá)ребёнок (rebjónok), дитя́ (ditjá)дїтя (djitja), дїтина (djityna)дити́на (dytýna), дитя́ (dytjá)
40wifeжо́нка (žónka)жена́ (žená), супру́га (suprúga)жона (žona)дружи́на (družýna), жі́нка (žínka), жона́ (žoná)
41husbandмуж (muž)муж (muž), супру́г (suprúg)муж (muž), манжел (manžel)чолові́к (čolovík), муж (muž)*
42motherма́ці (máci)мать (matʹ), ма́ма (máma), ма́тушка (mátuška)мати (maty), матїрь (matjirʹ), мама (mama)ма́ти (máty), не́ня (nénja)
43fatherба́цька (bácʹka)оте́ц (otéc), па́па (pápa), ба́тюшка (bátjuška)отець (otecʹ), нянё (njanjo), нянько (njanʹko)ба́тько (bátʹko), оте́ць (otécʹ)
44animalжывёла (žyvjóla), звер (zvjer)зверь (zverʹ), зверёк (zverjók), живо́тное (živótnoje)звіря (zvirja), жывина (žŷvyna)твари́на (tvarýna), звір (zvir)
45fishры́ба (rýba)ры́ба (rýba)рыба (rŷba)ри́ба (rýba)
46birdпту́шка (ptúška)пти́ца (ptíca), птах (ptax)*птах (ptax)птах (ptax), пти́ця (ptýcja)
47dogсаба́ка (sabáka)соба́ка (sobáka), пёс (pjos)пес (pes)пес (pes), соба́ка (sobáka)
48louseвош (voš)вошь (vošʹ)уша (uša)во́ша (vóša), ну́жа (núža)
49snakeзмяя́ (zmjajá)змея́ (zmejá)гад (had)змія́ (zmijá)
50wormчарвя́к (čarvják)червь (červʹ), червя́к (červják)червяк (červjak)черв'я́к (červʺják), хроба́к (xrobák)
51treeдрэ́ва (dréva)де́рево (dérevo)дерево (derevo), стром (strom), стрім (strim)де́рево (dérevo)
52forestлес (ljes)лес (les)лїс (ljis)ліс (lis)
53stickкій (kij), па́лка (pálka)па́лка (pálka)паліця (palicja)па́лиця (pálycja), кий (kyj)
54fruitсадаві́на (sadavína)плод (plod), фрукт (frukt)овоцина (ovocyna)плід (plid), фрукт (frukt)
55seedсе́мя (sjémja), насе́нне (nasjénnje)се́мя (sémja)насїня (nasjinja)сі́м'я (símʺja), насі́ння (nasínnja)
56leafліст (list)лист (list)лист (lyst)лист (lyst)
57rootко́рань (kóranʹ)ко́рень (kórenʹ)корїнь (korjinʹ)ко́рінь (kórinʹ)
58bark (of a tree)кара́ (kará)кора́ (korá)кора (kora)кора́ (korá)
59flowerкве́тка (kvjétka)цвето́к (cvetók)квітка (kvitka)кві́тка (kvítka)
60grassтрава́ (travá)трава́ (travá)трава (trava)трава́ (travá)
61ropeвяро́ўка (vjaróŭka), шнур (šnur)верёвка (verjóvka), бечёвка (bečóvka)шпарґа (šparga), шнура (šnura)моту́зка (motúzka), вірьо́вка (virʹóvka), поворо́зка (povorózka)
62skinску́ра (skúra)ко́жа (kóža), шку́ра (škúra)скора (skora)шкі́ра (škíra)
63meatмя́са (mjása)мя́со (mjáso)мясо (mjaso), мнясо (mnjaso)м'я́со (mʺjáso)
64bloodкроў (kroŭ)кровь (krovʹ)кров (krov)кров (krov)
65boneкосць (koscʹ)кость (kostʹ)кість (kistʹ), кістка (kistka)кі́стка (kístka)
66fat (noun)тлушч (tlušč)жир (žir)жыр (žŷr), смар (smar)жир (žyr)
67eggя́йка (jájka)яйцо́ (jajcó)яйце (jajce)яйце́ (jajcé)
68hornрог (roh)рог (rog)ріг (rih)ріг (rih)
69tailхвост (xvost)хвост (xvost)хвіст (xvist)хвіст (xvist)
70featherпяро́ (pjaró)перо́ (peró)перо (pero)перо́ (peró)
71hairваласы́ (valasý)во́лос (vólos), во́лосы (vólosy)волося (volosja), волосы (volosŷ)воло́сся (volóssja)
72headгалава́ (halavá)голова́ (golová), глава́ (glavá)*голова (holova)голова́ (holová)
73earву́ха (vúxa)у́хо (úxo)ухо (uxo)ву́хо (vúxo)
74eyeво́ка (vóka)глаз (glaz), о́ко (óko)*око (oko)о́ко (óko)
75noseнос (nos)нос (nos)ніс (nis)ніс (nis)
76mouthрот (rot)рот (rot), уста́ (ustá)*рот (rot), уста (usta)рот (rot), вуста́ (vustá)*
77toothзуб (zub)зуб (zub)зуб (zub)зуб (zub)
78tongue (organ)язы́к (jazýk)язы́к (jazýk)язык (jazŷk)язи́к (jazýk)
79fingernailпазно́гаць (paznóhacʹ)но́готь (nógotʹ)нохоть (noxotʹ)ні́готь (níhotʹ)
80footступня́ (stupnjá)стопа́ (stopá), нога́ (nogá)стопа (stopa)стопа́ (stopá), нога́ (nohá)
81legнага́ (nahá)нога́ (nogá)нога (noha)нога́ (nohá)
82kneeкале́на (kaljéna)коле́но (koléno)колїно (koljino)колі́но (kolíno)
83handдало́нь (dalónʹ), рука́ (ruká)рука́ (ruká)рука (ruka)рука́ (ruká)
84wingкрыло́ (kryló)крыло́ (kryló)крыло (krŷlo)крило́ (kryló)
85bellyжыво́т (žyvót)живо́т (živót), брю́хо (brjúxo)черево (čerevo), бріх (brix)живі́т (žyvít)
86gutsвантро́бы (vantróby)кишки́ (kiškí), вну́тренности (vnútrennosti)кышкы (kŷškŷ), флякы (fljakŷ)кишки́ (kyšký), ну́трощі (nútrošči)
87neckшы́я (šýja)ше́я (šéja)шыя (šŷja)ши́я (šýja)
88backспі́на (spína)спина́ (spiná)хырбет (xŷrbet)спи́на (spýna)
89breastгру́дзі (hrúdzi)грудь (grudʹ)груди (hrudy)гру́ди (hrúdy)
90heartсэ́рца (sérca)се́рдце (sérdce)сердце (serdce)се́рце (sérce)
91liverпе́чань (pjéčanʹ)пе́чень (péčenʹ), печёнка (pečónka)печунка (pečunka)печі́нка (pečínka)
92to drinkпіць (picʹ)пить (pitʹ), вы́пить (výpitʹ)пити (pyty)пи́ти (pýty)
93to eatе́сці (jésci)есть (jestʹ), съесть (sʺjestʹ), ку́шать (kúšatʹ), ску́шать (skúšatʹ)їсти (jisty)ї́сти (jísty)
94to biteкуса́ць (kusácʹ)куса́ть (kusátʹ), укуси́ть (ukusítʹ)кусати (kusaty), грызти (hrŷzty)куса́ти (kusáty)
95to suckсмакта́ць (smaktácʹ), ссаць (ssacʹ)соса́ть (sosátʹ), пососа́ть (pososátʹ)ссати (ssaty)смокта́ти (smoktáty), сса́ти (ssáty)
96to spitплява́ць (pljavácʹ)плева́ть (plevátʹ), плю́нуть (pljúnutʹ)плювати (pljuvaty)плюва́ти (pljuváty)
97to vomitванітава́ць (vanitavácʹ)рвать (rvatʹ), блева́ть (blevátʹ)блювати (bljuvaty)блюва́ти (bljuváty)
98to blowдзьмуць (dzʹmucʹ)дуть (dutʹ), поду́ть (podútʹ)дути (duty)ду́ти (dúty)
99to breatheды́хаць (dýxacʹ)дыша́ть (dyšátʹ)дыхати (dŷxaty)ди́хати (dýxaty)
100to laughсмяя́цца (smjajácca)смея́ться (smejátʹsja)сміяти (smijaty)смія́тися (smijátysja)
101to seeба́чыць (báčycʹ)ви́деть (vídetʹ), уви́деть (uvídetʹ)відїти (vidjity)ба́чити (báčyty)
102to hearчуць (čucʹ)слы́шать (slýšatʹ), услы́шать (uslýšatʹ)чути (čuty)чу́ти (čúty)
103to knowве́даць (vjédacʹ), знаць (znacʹ)знать (znatʹ), ве́дать (védatʹ)*знати (znaty)зна́ти (znáty), ві́дати (vídaty)
104to thinkду́маць (dúmacʹ)ду́мать (dúmatʹ), мы́слить (mýslitʹ)думати (dumaty)ду́мати (dúmaty), ми́слити (mýslyty)
105to smellню́хаць (njúxacʹ)ню́хать (njúxatʹ), чу́ять (čújatʹ)нюхати (njuxaty)ню́хати (njúxaty), чу́ти (čúty)
106to fearбая́цца (bajácca)боя́ться (bojátʹsja)бояти (bojaty)боя́тися (bojátysja)
107to sleepспаць (spacʹ)спать (spatʹ)спати (spaty)спа́ти (spáty)
108to liveжыць (žycʹ)жить (žitʹ)жыти (žŷty)жи́ти (žýty)
109to dieпаміра́ць (pamirácʹ)умира́ть (umirátʹ), умере́ть (umerétʹ)умерати (umeraty)умира́ти (umyráty), уме́рти (umérty)
110to killзабіва́ць (zabivácʹ)убива́ть (ubivátʹ), уби́ть (ubítʹ)забити (zabyty)убива́ти (ubyváty), уби́ти (ubýty)
111to fightбі́цца (bícca), змага́цца (zmahácca)боро́ться (borótʹsja), сража́ться (sražátʹsja), дра́ться (drátʹsja)боёвати (bojovaty)би́тися (býtysja), боро́тися (borótysja)
112to huntпалява́ць (paljavácʹ)охо́титься (oxótitʹsja)ловити (lovyty)полюва́ти (poljuváty)
113to hitбіць (bicʹ), удара́ць (udarácʹ)ударя́ть (udarjátʹ), уда́рить (udáritʹ)ударити (udaryty)би́ти (býty), ударя́ти (udarjáty), уда́рити (udáryty)
114to cutрэ́заць (rézacʹ)ре́зать (rézatʹ), руби́ть (rubítʹ)рїзати (rjizaty)рі́зати (rízaty), руба́ти (rubáty), сікти́ (siktý), тя́ти (tjáty)
115to splitдзялі́ць (dzjalícʹ), падзяля́ць (padzjaljácʹ)разделя́ть (razdeljátʹ), раздели́ть (razdelítʹ)роздїлити (rozdjilyty)розділя́ти (rozdiljáty), розділи́ти (rozdilýty)
116to stabкало́ць (kalócʹ)коло́ть (kolótʹ), кольну́ть (kolʹnútʹ)колоти (koloty)коло́ти (kolóty), встромля́ти (vstromljáty), впина́ти (vpynáty), вп'ясти́ (vpʺjastý)
117to scratchчу́хаць (čúxacʹ), дра́паць (drápacʹ)цара́пать (carápatʹ), поцара́пать (pocarápatʹ)шкрябати (škrjabaty)дря́пати (drjápaty), шкря́бати (škrjábaty)
118to digкапа́ць (kapácʹ), рыць (rycʹ)копа́ть (kopátʹ), рыть (rytʹ)копати (kopaty)копа́ти (kopáty), ри́ти (rýty)
119to swimпла́ваць (plávacʹ)пла́вать (plávatʹ), плыть (plytʹ)плавати (plavaty)пла́вати (plávaty)
120to flyлята́ць (ljatácʹ)лета́ть (letátʹ), лете́ть (letétʹ)летїти (letjity)літа́ти (litáty)
121to walkісці́ (iscí), хадзі́ць (xadzícʹ)ходи́ть (xodítʹ), идти́ (idtí)ходити (xodyty)іти́ (itý), ходи́ти (xodýty)
122to comeпрыхо́дзіць (pryxódzicʹ)приходи́ть (prixodítʹ), прийти́ (prijtí)прийти (pryjty)прихо́дити (pryxódyty), прийти́ (pryjtý)
123to lie (as in a bed)ляжа́ць (ljažácʹ)лежа́ть (ležátʹ)*лежати (ležaty)лежа́ти (ležáty)
124to sitсядзе́ць (sjadzjécʹ)сиде́ть (sidétʹ)*сїдїти (sjidjity)сиді́ти (sydíty)
125to standстая́ць (stajácʹ)стоя́ть (stojátʹ)*стати (staty), стояти (stojaty)стоя́ти (stojáty)
126to turn (intransitive)паваро́чвацца (pavaróčvacca)враща́ть (vraščátʹ), верте́ть (vertétʹ), крути́ть (krutítʹ)обернути (obernuty)верті́ти (vertíty), крути́ти (krutýty), оберта́ти (obertáty)
127to fallупа́сці (upásci)па́дать (pádatʹ), упа́сть (upástʹ)падати (padaty)па́дати (pádaty), упа́сти (upásty)
128to giveдава́ць (davácʹ)дава́ть (davátʹ), дать (datʹ)дати (daty), давати (davaty)дава́ти (daváty), да́ти (dáty)
129to holdтрыма́ць (trymácʹ)держа́ть (deržátʹ)держати (deržaty), тримати (trymaty)трима́ти (trymáty), держа́ти (deržáty)
130to squeezeсціска́ць (sciskácʹ)сжима́ть (sžimátʹ), сжать (sžatʹ)стисковати (styskovaty)ча́вити (čávyty), ви́тискати (výtyskaty)
131to rubце́рці (cjérci)тере́ть (terétʹ), потере́ть (poterétʹ)терти (terty)те́рти (térty)
132to washмыць (mycʹ)мыть (mytʹ), помы́ть (pomýtʹ), умыва́ть (umyvátʹ), умы́ть (umýtʹ)мыти (mŷty)ми́ти (mýty), умива́ти (umyváty)
133to wipeвыціра́ць (vycirácʹ)вытира́ть (vytirátʹ), вы́тереть (výteretʹ)утерати (uteraty)витира́ти (vytyráty)
134to pullцягну́ць (cjahnúcʹ)тяну́ть (tjanútʹ), тащи́ть (taščítʹ)тягати (tjahaty), тїгати (tjihaty)тягну́ти (tjahnúty), волокти́ (voloktý), волочи́ти (voločýty)
135to pushшту́рхаць (štúrxacʹ)толка́ть (tolkátʹ), толкну́ть (tolknútʹ), пиха́ть (pixátʹ), пихну́ть (pixnútʹ)пхати (pxaty)штовха́ти (štovxáty), ти́снути (týsnuty)
136to throwкіда́ць (kidácʹ)броса́ть (brosátʹ), бро́сить (brósitʹ), кида́ть (kidátʹ), ки́нуть (kínutʹ)метати (metaty), шмаряти (šmarjaty), веречі (vereči)кида́ти (kydáty), мета́ти (metáty)
137to tieвяза́ць (vjazácʹ), звя́зваць (zvjázvacʹ)вяза́ть (vjazátʹ), свя́зывать (svjázyvatʹ)вязати (vjazaty)зв'я́зувати (zvʺjázuvaty), в'яза́ти (vʺjazáty)
138to sewшыць (šycʹ)шить (šitʹ), сшить (sšitʹ)шыти (šŷty)ши́ти (šýty)
139to countлічы́ць (ličýcʹ)счита́ть (sčitátʹ), посчита́ть (posčitátʹ)раховати (raxovaty)рахува́ти (raxuváty), лічи́ти (ličýty), чи́слити (čýslyty)
140to sayказа́ць (kazácʹ)говори́ть (govorítʹ), сказа́ть (skazátʹ), мо́лвить (mólvitʹ)*повісти (povisty)каза́ти (kazáty), мо́вити (móvyty), ректи́ (rektý), говори́ти (hovorýty)
141to singспява́ць (spjavácʹ)петь (petʹ), распева́ть (raspevátʹ)співати (spivaty)співа́ти (spiváty)
142to playгуля́ць (huljácʹ)игра́ть (igrátʹ), поигра́ть (poigrátʹ), сыгра́ть (sygrátʹ)грати (hraty), бавити ся (bavyty sja)гра́ти (hráty)
143to floatплыць (plycʹ), плы́сці (plýsci)пла́вать (plávatʹ), плыть (plytʹ)плавати (plavaty)пла́вати (plávaty)
144to flowцячы́ (cjačý)течь (tečʹ)течі (teči)текти́ (tektý)
145to freezeме́рзнуць (mjérznucʹ), замярза́ць (zamjarzácʹ)замерза́ть (zamerzátʹ), замёрзнуть (zamjórznutʹ), ледене́ть (ledenétʹ), заледене́ть (zaledenétʹ)мерзнути (merznuty)ме́рзнути (mérznuty)
146to swellпу́хнуць (púxnucʹ)пу́хнуть (púxnutʹ), опу́хнуть (opúxnutʹ), опуха́ть (opuxátʹ), отека́ть (otekátʹ)напухнути (napuxnuty)опуха́ти (opuxáty), набряка́ти (nabrjakáty)
147sunсо́нца (sónca)со́лнце (sólnce)сонце (sonce)со́нце (sónce)
148moonме́сяц (mjésjac)луна́ (luná), ме́сяц (mésjac)*місяць (misjacʹ)мі́сяць (mísjacʹ)
149starзо́рка (zórka)звезда́ (zvezdá)звізда (zvizda)зі́рка (zírka), звізда́ (zvizdá)*
150waterвада́ (vadá)вода́ (vodá)вода (voda)вода́ (vodá)
151rainдождж (doždž)дождь (doždʹ)додж (dodž)дощ (došč)
152riverрака́ (raká)река́ (reká)ріка (rika)ріка́ (riká)
153lakeво́зера (vózjera)о́зеро (ózero)озеро (ozero)о́зеро (ózero)
154seaмо́ра (móra)мо́ре (móre)море (more)мо́ре (móre)
155saltсоль (solʹ)соль (solʹ)сіль (silʹ)сіль (silʹ)
156stoneка́мень (kámjenʹ)ка́мень (kámenʹ)камінь (kaminʹ)ка́мінь (káminʹ)
157sandпясо́к (pjasók)песо́к (pesók)пісок (pisok)пісо́к (pisók)
158dustпыл (pyl)пыль (pylʹ)порох (porox)пил (pyl), по́рох (pórox)
159earthзямля́ (zjamljá)земля́ (zemljá)земля (zemlja)земля́ (zemljá)
160cloudво́блака (vóblaka), хма́ра (xmára)о́блако (óblako), ту́ча (túča)хмара (xmara)хма́ра (xmára), о́болок (óbolok)
161fogтума́н (tumán), імгла́ (imhlá)тума́н (tumán)молга (molha)тума́н (tumán)
162skyне́ба (njéba)не́бо (nébo)небо (nebo)не́бо (nébo)
163windве́цер (vjécjer)ве́тер (véter)вітор (vitor)ві́тер (víter)
164snowснег (snjeh)снег (sneg)снїг (snjih)сніг (snih)
165iceлёд (ljod)лёд (ljod)лед (led)кри́га (krýha)*, лід (lid)*
166smokeдым (dym)дым (dym)дым (dŷm)дим (dym)
167fireаго́нь (ahónʹ)ого́нь (ogónʹ)огень (ohenʹ)вого́нь (vohónʹ)
168ashпо́пел (pópjel)зола́ (zolá), пе́пел (pépel)попіль (popilʹ)по́піл (pópil), зола́ (zolá)
169to burnпалі́ць (palícʹ)жечь (žečʹ), сжечь (sžečʹ)*, горе́ть (gorétʹ), сгоре́ть (sgorétʹ)*горїти (horjity)горі́ти (horíty)
170roadдаро́га (daróha), шлях (šljax)доро́га (doróga), путь (putʹ)дорога (doroha)доро́га (doróha), шлях (šljax), пу́ть (pútʹ)
171mountainгара́ (hará)гора́ (gorá)гора (hora)гора́ (horá)
172redчырво́ны (čyrvóny)кра́сный (krásnyj)червеный (červenŷj)черво́ний (červónyj)
173greenзялёны (zjaljóny)зелёный (zeljónyj)зеленый (zelenŷj)зеле́ний (zelényj)
174yellowжо́ўты (žóŭty)жёлтый (žóltyj)жовтый (žovtŷj)жо́втий (žóvtyj)
175whiteбе́лы (bjély)бе́лый (bélyj)білый (bilŷj)бі́лий (bílyj)
176blackчо́рны (čórny)чёрный (čórnyj)чорный (čornŷj)чо́рний (čórnyj)
177nightноч (noč)ночь (nočʹ)ніч (nič)ніч (nič)
178dayдзень (dzjenʹ)день (denʹ)день (denʹ)день (denʹ)
179yearгод (hod)год (god)рік (rik)рік (rik), лі́то (líto)*
180warmцёплы (cjóply)тёплый (tjóplyj)теплый (teplŷj)те́плий (téplyj)
181coldхало́дны (xalódny)холо́дный (xolódnyj), студёный (studjónyj)зимный (zymnŷj), студеный (studenŷj), холодный (xolodnŷj)холо́дний (xolódnyj), студе́ний (studényj)
182fullпо́ўны (póŭny)по́лный (pólnyj)повный (povnŷj)по́вний (póvnyj)
183newно́вы (nóvy)но́вый (nóvyj)новый (novŷj)нови́й (novýj)
184oldстары́ (starý)ста́рый (stáryj)старый (starŷj)стари́й (starýj)
185goodдо́бры (dóbry)хоро́ший (xoróšij), до́брый (dóbryj)добрый (dobrŷj)до́брий (dóbryj)
186badдрэ́нны (drénny), ке́пскі (kjépski), благі́ (blahí)плохо́й (ploxój), злой (zloj)планый (planŷj)пога́ний (pohányj), злий (zlyj)
187rottenгнілы́ (hnilý)гнило́й (gnilój)гнилый (hnylŷj)гнили́й (hnylýj)
188dirtyбру́дны (brúdny)гря́зный (grjáznyj)брудный (brudnŷj)бру́дний (brúdnyj)
189straightпрамы́ (pramý), про́сты (prósty)прямо́й (prjamój)прямый (prjamŷj)прями́й (prjamýj), рі́вний (rívnyj)
190roundкру́глы (krúhly)кру́глый (krúglyj)округлый (okruhlŷj)кру́глий (krúhlyj)
191sharp (as a knife)во́стры (vóstry)о́стрый (óstryj)острый (ostrŷj)го́стрий (hóstryj)
192dull (as a knife)тупы́ (tupý)тупо́й (tupój)тупый (tupŷj)тупи́й (tupýj)
193smoothгла́дкі (hládki)гла́дкий (gládkij), ро́вный (róvnyj)гладкый (hladkŷj)гла́дкий (hládkyj), р́івний (ŕivnyj)
194wetмо́кры (mókry)мо́крый (mókryj)мокрый (mokrŷj)воло́гий (volóhyj), во́гкий (vóhkyj), мо́крий (mókryj)
195dryсухі́ (suxí)сухо́й (suxój)сухый (suxŷj)сухи́й (suxýj)
196correctправі́льны (pravílʹny), слу́шны (slúšny)пра́вильный (právilʹnyj)правилный (pravylnŷj)пра́вильний (právylʹnyj)
197nearблі́зкі (blízki)бли́зкий (blízkij)близкый (blyzkŷj)близьки́й (blyzʹkýj)
198farдалёкі (daljóki)далёкий (daljókij), да́льний (dálʹnij)далекый (dalekŷj)дале́кий (dalékyj)
199rightпра́вы (právy)пра́вый (právyj)правый (pravŷj)пра́вий (právyj)
200leftле́вы (ljévy)ле́вый (lévyj)лївый (ljivŷj)лі́вий (lívyj)
201atкаля́ (kaljá), ля (lja), пры (pry), по́бач з (póbač z)при (pri), у (u), во́зле (vózle)коло (kolo), при (pry)на (na), у (u), при (pry)
202inу (u)в (v)в (v), у (u)в (v), у (u), ув (uv), уві́ (uví)
203withз (z), ра́зам з (rázam z)с (s)з (z), зо (zo), із (iz)з (z), із (iz), зі (zi)
204andі (i), ды (dy)и (i), да (da)і (i), а (a), та (ta)і (i), й (j), та (ta)
205ifкалі́ (kalí)е́сли (jésli), е́жели (jéželi)*, ко́ли (kóli)*кідь (kidʹ)якщо́ (jakščó), коли́ (kolý), якби́ (jakbý), аби́ (abý)*
206becauseбо (bo), таму́ што (tamú što)потому́ что (potomú što), и́бо (íbo)бо (bo), затоже (zatože), протоже (protože)бо (bo), оскі́льки (oskílʹky), адже́ (adžé), поне́же (ponéže)*
207nameімя́ (imjá), на́зва (názva), назо́ў (nazóŭ)и́мя (ímja)імя (imja), мено (meno)ім'я́ (imʺjá)
Swadesh lists
Individual languages
Language families, family branches, and geographic groupings
Constructed languages
Reconstructed proto-languages
(edit this template)