Appendix:Mongolic word lists

The following word lists of Mongolic languages are from the NorthEuraLex database (version 0.9).[1] Glosses are provided in English and Russian.

Lists edit

No. English Russian Mongolian Buriat Kalmyk
1 eye глаз нүд нюдэн нүдн
2 ear ухо чих шэхэн чикн
3 nose нос хамар хамар хамр
4 mouth рот ам аман амн
5 tooth зуб шүд шүдэн шүдн
6 tongue язык хэл хэлэн келн
7 lip губа уруул урал урл
8 cheek щека хацар хасар халх
9 face лицо царай; нүүр нюур нүр
10 forehead лоб дух магнай маңна
11 hair волос үс үһэн үсн
12 moustache усы дээд сахал; живэр сахал урал дээрэхи һахал сахл
13 beard борода сахал үргэнэй һахал сахл; өргнә сахл
14 chin подбородок эрүү үргэнэй үзүүр өргн
15 jaw челюсть эрүү үргэн өргн
16 throat горло хоолой хоолой; бахалуур хол
17 neck шея хүзүү хүзүүн күзүн
18 nape затылок шил; хүзүү шэлэ хүзүүн гиҗг
19 head голова толгой тархи; толгой толһа
20 back спина ар; нуруу нюрган нурһн
21 belly живот хэвлий; гэдэс гэдэһэн гесн
22 navel пупок хүйс хүйһэн киисн
23 bosom грудь хөх сээжэ; үбсүүн көкн
24 breast грудь цээж сээжэ; үбсүүн чееҗ
25 shoulder плечо мөр; бугалга мүр ээм
26 arm рука гар гар һар
27 elbow локоть тохой тохоног тоха
28 hand кисть гар; алга гар баһлцг
29 palm ладонь алга альган альхн
30 finger палец хуруу хурган хурһн; һарин хурһн
31 fingernail ноготь на руке хурууны хумс хюмһан хумсн
32 nail ноготь хумс хюмһан хумсн
33 toe палец ноги хуруу хурган хурһн; көлин хурһн
34 foot ступня хөл ула; табгай тавг
35 heel пятка өсгий һүеы өскә
36 knee колено өвдөг үбдэг өвдг
37 thigh бедро гуя гуя һуй
38 leg нога хөл хүл көл
39 body тело бие бэе махмуд
40 skin кожа арьс арһан арсн
41 blood кровь цус шуһан цусн
42 vein вена судас һудаһан судцн
43 sinew сухожилие бүлх; шандас шүрбэһэн шүрүсн
44 bone кость яс яһан ясн
45 brain мозг тархи тархи экн
46 heart сердце зүрх зүрхэн зүркн
47 stomach желудок ходоод хото гесн
48 liver печень элэг эльгэн элкн
49 breath дыхание амьсгаа амидхал әмсхл
50 hunger голод өлсгөлөн үлэсхэлэн; гэдэһээ үлдэлгэ харһнлһн
51 tear слеза нулимс уйладаһан нульмсн
52 flavour вкус амт амтан; амталалга амтн
53 odour запах үнэр унхи үнр
54 sleep сон нойр нойр нөр
55 dream сновидение зүүд зүүдэн; үргэһэн унталган зүүдн
56 sky небо тэнгэр; огторгуй тэнгэри; огторгой теңгр
57 sun солнце нар наран нарн
58 moon луна сар һара сар
59 star звезда од одон; мүшэн одн
60 air воздух агаар агаар аһар
61 wind ветер салхи һалхин салькн
62 wave волна долгио; давалгаа долгин дольган
63 water вода ус уһан усн
64 stone камень чулуу шулуун; шулуунай чолун
65 ground земля хөрс газар һазр
66 earth земля, почва газар; шороо газар дэлхэй һазр
67 dust пыль тоос тооһон; шорой тооһон тоосн
68 smoke дым утаа утаан утан
69 spark искра оч ошон очн
70 fire огонь гал гал һал
71 light свет гэрэл; гэгээ гал; гэрэл герл
72 shadow тень сүүдэр һүүдэр сүүдр
73 weather погода тэнгэр; цаг уур сагай уларил; тэнгэриин шэнжэ теңгр
74 fog туман будан манан будн
75 cloud облако үүл үүлэн үүлн
76 rain дождь бороо бороо хур
77 snow снег цас саһан цасн
78 ice лёд мөс мүльһэн мөсн
79 frost мороз хүйт хүйтэн киитн
80 chill холод хүйт хүйтэн киитн
81 heat жара халуун бүгшэм халуун халун
82 hoarfrost иней цан; хяруу саһа сэн; сэнхэ; хюруу цаң; кирү
83 rainbow радуга солонго һолонго солңһ
84 thunder гром тэнгэрийн дуу нэрьеэн; нижаганаан; тэнгэриин дуун оһтрһун дун
85 current течение урсгал урдалга урсхл
86 drop капля дусал дуhал дусал
87 foam пена хөөс хөөһэн көөсн
88 dirt грязь хир; шавхай даг; дар кир
89 lake озеро нуур нуур нур
90 swamp топь намаг; балчиг намаг унул
91 moor болото хүлрийн намаг намаг улм
92 meadow луг нуга нуга хадлһн
93 forest лес ой ой; ой модон ө-модн
94 hill холм болдог гүбээ; добуун толһа
95 elevation возвышенность гүвээ добо хамр
96 mountain гора уул хада уул
97 summit вершина орой; оргил орой; орьёл ора
98 cave пещера агуй агы хадин көндә
99 slope склон хүр ташалан; хүбдэг ташу
100 source источник булаг булаг булг
101 brook ручей горхи горхон һооҗур
102 river река гол; мөрөн мүрэн һол
103 shore берег эрэг эрье көвә
104 coast побережье эрэг эрье шадар газар; эрье шадарай газар көвә; теңгсин көвә
105 land суша хуурай газар дахули хүүрә һазр
106 sea море далай; тэнгис далай теңгс
107 cove, bay бухта булан; далайн тохой тохой; уһанай булап цекә; теңгсин цекә
108 island остров арал олтирог арал арл
109 flower цветок цэцэг сэсэг цецг
110 grass трава өвс; ногоо ногоон ноһан
111 root корень үндэс үндэһэн уңг
112 tree дерево мод модон модн
113 trunk ствол иш; гуалин бзе; племи; сэмгэи шилв; һол модн
114 bark кора холтос холтоһон көрсн
115 limb сук гишүү гэшүүһэн ац
116 twig ветвь салаа һалаа; гэшүүһэн ац
117 leaf лист навч лиис; набшаһан хамтхасн
118 birch берёза хус хуһан хусм модн
119 pine сосна нарс нарһан шар харһа
120 willow ива уд; бургас үшөөһэн удн
121 fir ель гачуур хасуури җөөлн цаһан модн
122 horn рог эвэр эбэр өвр
123 feather перо өд үдэн; гуурһан өрвлг
124 fur шкура арьс арһан арсн
125 wing крыло жигүүр; далавч дали җивр
126 claw коготь савар; хумс һабар хумсн
127 paw лапа савар һабар тавг
128 tail хвост сүүл һүүл сүл
129 egg яйцо өндөг үндэгэн өндгн
130 nest гнездо үүр үүр; уургай үр
131 lair нора нүх; элүү нүхэн нүкн
132 animal животное амьтан; адгуус ан; амитан; адууһан мал
133 flock стадо сүрэг һүрэг сүрг мал
134 cow корова үнээ үнеэн үкр
135 bull бык бух буха бух
136 horse лошадь морь; адуу морин мөрн
137 sheep овца хонь хонин хөн
138 pig свинья гахай гахай һаха
139 dog собака нохой нохой ноха
140 cat кошка муур; мигуй хөөшхэ; миисгэй мис
141 bear медведь баавгай баабгай аю
142 squirrel белка хэрэм хэрмэн кермн
143 elk лось хандгай хандагай хандһа
144 fox лиса үнэг үнэгэн арат
145 hare заяц туулай туулай туула
146 mouse мышь хулгана хулгана хулһн
147 wolf волк чоно шоно чон
148 bird птица шувуу шубуун шовун
149 swarm стая сүрэг һүрэг зел
150 chicken курица тахиа тахяа така
151 cock петух эр тахиа эрэ тахяа эр така
152 goose гусь галуу галуун һалун
153 eagle орёл бүргэд бүргэд һәрд
154 duck утка нугас нугаһан нуһсн
155 owl сова ууль уули һурвлһ
156 crane журавль тогоруу гондоли; гүлы тоһрун
157 crow ворона хэрээ турлааг шаазһа
158 cuckoo кукушка хөхөө хүбхүү эргин хуцдг
159 swan лебедь хун сагаан шубуун хун
160 fish рыба загас загаһан заһсн
161 perch окунь алгана алгана шүрг
162 pike щука цурхай сурхай; шоошмой цурх
163 snake змея могой могой моһа
164 worm червяк өт; хорхой хорхой өтн
165 spider паук аалз абаахай аралҗн
166 ant муравей шоргоолж шоргоолзон шорһлҗн
167 louse вошь бөөс бөөсн
168 gnat комар шумуул боргооһон бөкүн
169 fly муха ялаа аляаһан батхн
170 butterfly бабочка эрвээхэй эрбээхэй эрвәкә
171 berry ягода жимсгэнэ жэмэс бөөлҗрһн
172 apple яблоко алим яблока альмн
173 mushroom гриб мөөг һархяаг теңгрин ки
174 onion луковица сонгино һонгино мәңгрснә толһа
175 seed семена тариа үрэ буудян экн
176 grain зерно үр; мөхлөг орооһон экн
177 hay сено өвс сено; үбһэн өвсн
178 peel, husk кожура, шелуха хальс хальһан хальсн
179 pit яма алам; нүх унуули нүкн
180 trap ловушка хавх; занга занга урх; хавх
181 noose петля урхи мэшэ бүтү
182 track след мөр мүр; сараа мөр
183 ash зола үнс үнэһэн үмсн
184 filth грязь хир бог бальчг
185 iron железо төмөр түмэр төмр
186 gold золото алт алтан алтн
187 silver серебро мөнгө мүнгэн мөңгн; цаһан мөңгн
188 coal уголь нүүрс нүүрһэн нүүрсн
189 glass стекло шил шэл шил
190 clay глина шавар шабар шавр
191 sand песок элс элһэн элсн
192 human человек хүн хүн күн; күмн
193 man мужчина эр; эрэгтэй эрэ; эрэ хүн эр
194 woman женщина эмэгтэй; хатагтай эхэнэр күүкд күн
195 child ребёнок хүүхэд үхибүүн үрн
196 boy мальчик хүү хүбүүн көвүн
197 girl девочка охин; бүсгүй басаган бичкн күүкн
198 family семья айл айлайхи; гэр бүлэ бүл
199 grandfather дедушка өвгөн аав отоо; отообой өвк эцк; наһц эцк
200 grandmother бабушка эмэг эх; эмгээ үтөө эмг эк; наһц эк
201 parents родители эцэг эх түрэлхид эк эцк хойр
202 father отец аав; эцэг эсэгэ эцк
203 mother мать эх; ээж эхэ эк
204 son сын хүү хүбүүн көвүн
205 daughter дочь охин басаган күүкн
206 brother брат ах; дүү аха дү көвүн
207 sister сестра эгч; охин дүү эгэшэ эгч; дү күүкн
208 uncle дядя авга ах; нагац ах абга авһ; наһцх
209 aunt тётя авга эгч; нагац эгч абгай; абга эгэшэ наһц эгч
210 husband муж нөхөр эрэнь; нүхэрынь; үбгэниинь залу
211 wife жена эхнэр; гэргий һамган гергн
212 joy радость баяр; баясгалан баяр байр
213 laughter смех инээдэм энеэдэн инәдн
214 happiness счастье жаргалан жаргал җирһл; сәәхн җирһл
215 grief горе гаслан гашуудал зовлң
216 wish желание ерөөл хүсэл дурн
217 desire влечение дур; хүсэл хүсэл; хүсэлэн җилвтлһн
218 spirit дух оюун зориг зөрг
219 thought мысль сэтгэл бодол; ухаан бодол ухан
220 memory память ой; цээж һанаан; ухаан чееҗин тодлвр
221 mind ум ухаан оюун; ухаан ухан
222 meaning смысл утга удха учр-утх
223 reason причина учир шалтагаан учр; шалтан
224 truth правда үнэн үнэн үнн
225 talk беседа яриа хөөрэлдөөн; дуугаралсаан күүндвүр
226 fairy tale сказка явган үлгэр онтохон; ябаган үльгэр тууль
227 story рассказ тууж догжод; үгүүлгэ келвр
228 message сообщение мэдээ һураг медүллһн
229 news новость сонин һураг зәңг
230 name имя нэр нэрэ; нэрэмжэ нерн
231 puzzle загадка оньсого оньсого; таабари тәәлвртә тууль
232 speech речь хэлсэн үг үгэ хэлэлгэ келлһн
233 language язык хэл хэлэн келн
234 voice голос дуу дуун; хоолой дун
235 word слово үг үгэ үг
236 sign знак тамга; тэмдэг тэмдэг темдг
237 call зов дуудлага шашхаан; һүхирөөн; хашхараан дуудлһн
238 noise шум шуугиан; чимээ абяан шууган
239 sound звук анир; дуу дуун; шэмээн ә
240 tone тон авиа; аялгуу дуун; шэмээн дун
241 song песня дуу дуун дун
242 calm покой энх; тайван дуулим амулң
243 people люди хүмүүс хүнүүд әмтн
244 nation народ улс арад улс
245 work работа ажил; хөдөлмөр хүдэлмэри көдлмш
246 guest гость зочин; айлчин айлшан гиич
247 gift подарок бэлэг бэлэг белг
248 game игра наадам; тоглоом наадалган наадн
249 company общество хамт байх нигмэ олн
250 help помощь тусламж хамһалта; дэмжэг нөкд
251 friend друг найз; нөхөр хани нүхэр иньг
252 companion приятель хань; нөхөр нүхэр; танил тала үр
253 matter дело хэрэг хэрэг керг
254 count количество тоо тоо то
255 sort вид төрөл; янз зүйл; аймаг зүүл
256 piece кусок хэсэг хүсөөг хусг
257 part часть хувь; хэсэг хуби; хэсэг; хэһэг хүв
258 half половина хагас хахад; үрөөлэ өрәл
259 circle круг тойрог; хүрээ круг төгрг
260 cross крест загалмай кирс
261 line линия шугам лини; харгы зурасн
262 stroke черта зураас мужаа; зурлаа татасн
263 gap промежуток зай зай зә
264 distance расстояние зай; хол ойр ойро һазр
265 area местность хавь; газар газар һазр
266 space место зай; завсар дайда зә
267 place место газар; байр газар һуури бәәрн
268 side сторона тал; этгээд тээ; хажуу тал; хаҗу; хәврһ
269 middle середина төв; дунд тэн; тэг дундань; тэг дундахинь дунд
270 item предмет юм юумэн; предмет юмн
271 thing вещь үйл; хэрэг юумэн юмн
272 fringe край зах; хөвөө эрмэг зах
273 edge ребро ирмэг эрмэг; хажуу тала; хажуу_тала ирмәг
274 corner угол өнцөг углуу өнцг
275 tip кончик үзүүр үзүүр үзүр
276 end конец зах; үзүүр эсэс үзүр
277 hole дыра цоорхой; онгорхой соорхой хаһрха
278 angle угол өнцөг углуу булң
279 pattern узор хээ; угалз угалза намч
280 size размер хэмжээ хэм; хэмжээ; ехэ багань кемҗән
281 length длина урт утань; ута богонинь ут
282 height высота өндөр үндэрынь өндр
283 weight вес жин шэгнүүр; хүндэ хүнгэниинь күнд; чиңнүр
284 amount количество тоо олон үсөөн ик
285 heap куча бөөн обоо ова
286 row ряд эгнээ зэлэ зерг; зерглән
287 boat лодка завь онгосо оңһц
288 oar весло сэлүүр һэлюур хәәв
289 sleigh сани чарга шарга цан
290 ski лыжа цана сана лыҗ
291 campfire костёр түүдэг түүдэбшэ костёр
292 load тяжесть ачаа ащаан; хүндэ_юумэн күнд
293 walk ходьба явдал ябадал; ородог газар; гарадаг газар йовлһн
294 step шаг алхам алхам ишкм
295 north север умар хойто ар үзг
296 south юг урд; өмнө урда өмн; өмн үзг
297 west запад өрнө; баруун баруун барун; барун үзг
298 east восток зүүн; дорно дурна зүн; зүн үзг
299 wood древесина мод модон модн
300 board доска банз хабтаһан; һиилэһэн хэб харһа
301 slab плита хавтан хабтагай шулуун хавтха чолун
302 support, rest опора, подпорка тулгуур; тулга тулга тулг
303 pole жердь сургааг һургааг уньн
304 stick палка саваа модон модн
305 staff шест таяг модон шуург
306 pipe труба хоолой сорго турва
307 house дом гэр; байшин гэр; байшан гер
308 home дом гэр гэр; байшан гер-бул
309 stove печь зуух; пийшин пеэшэн беш
310 floor пол шал поол; эрэ эмын илгаа девскр
311 table стол ширээ стол ширә
312 chair стул сандал стул стул
313 cradle колыбель өлгий хобшорго; үлгы; өөбэй өлгә; дүүҗң
314 bed кровать ор унтари; хэбтэри орн; орндг
315 shelf полка тавиур таг таг; тәвц
316 box ящик авдар; хайрцаг хайрсаг яршг
317 window окно гэгээвч онгоошхо; сонхо терз
318 door дверь үүд; хаалга үүдэн үүдн
319 gate ворота хаалга хаалга үүдн; өргн үүдн; хашан үүдн
320 fence забор хашаа хашаа хаша
321 roof крыша дээвэр хушалта деевр
322 ladder лестница, стремянка шат стремянка; заахан гэшхүүр шат; давшур
323 broom метла хамуур; туужуу хамуур; харганаа; шэрбүүр сәвүр
324 spade лопата хүрз хүрзэ күрз
325 shovel совок хүрз хүрзэ совг
326 fork вилка сэрээ һэрээ серә
327 spoon ложка халбага халбага ухр
328 knife нож хутга хутага утх
329 nail гвоздь хадаас хадааһан хадасн
330 net сеть өөш; тор гүльмэ гөлм
331 hook крюк гох гохо; дэгээ дегә
332 handle рукоятка, ручка иш; сэнж эшэ; барюул иш; бәрүл
333 lock замок цуурга; цоож суурга оньс
334 picture картина зураг зураг зург
335 figure фигура, изваяние баримал изваяни; шабараар хэhэн дүрсэ фигур
336 doll кукла хүүхэлдэй гасуухай; хүүхэлдэй; кукла наадһа
337 pouch мешок агсаа; уут мэшээг мишг
338 bundle связка боодол хүлигэ багла; боодһа
339 bag сумка цүнх сүүмхэ сумк
340 bucket ведро хөнөг; хувин һуулга суулһ
341 cover, lid крышка таг; хавхаг тэбтээр бүркәсн
342 dishes посуда сав суулга мүнэhэн сав; сав-сарх
343 sack мешок шуудай мэшээг мишг
344 cup чашка аяга сара ааһ
345 pot кастрюля тогоо кастрюли кастрюль
346 kettle котёл тогоо тогоон хәәсн
347 meal еда идээ хоол зоогллһн
348 food пища хүнс эдеэн теҗәл
349 dish блюдо идээ эдеэн хот
350 meat мясо мах мяхан махн
351 corn злак будаа орооһон хот болҗ эдлгддг цецгүдтә урһмл
352 mush каша богшмол; будаа каша хаш
353 bread хлеб талх хилээмэн өдмг
354 slice ломоть зүсэм; хэрчим зүһэмэ зүсм
355 fat жир өөх өөхэн; өөхэнэй тоһон өөкн
356 butter масло тос тоһон тосн
357 oil масло тос тоһон тосн
358 salt соль давс дабһан давсн
359 soup суп шөл шүлэн шөлн
360 honey мёд бал мед бал
361 milk молоко сүү һүн үсн
362 tea чай цай сай цә
363 leather кожа арьс; савхи арһан арсн
364 wool шерсть ноос; унгас нооһон утцн; эд
365 cloth ткань бөс бүд эд
366 needle игла зүү зүүн; тэбэнэ зүн
367 thread нитка боолт; утас ниидхэ утцн
368 button пуговица товч шагта товч
369 knot узел зангилаа боодо; хүлигэ; зангилаа зәңгдә
370 paint краска будаг үнгэ будг
371 clothes одежда хувцас хубсаһан хувцн; хувц-хунр
372 shirt рубашка цамц самса киилг
373 collar воротник зах заам заха зах
374 sleeve рукав ханцуй хамсы; татуур ханцн
375 trousers брюки өмд үмдэн шалвур
376 belt пояс бүс һур бүс
377 cap шапка малгай; бүрх матаарсаг махла
378 shoe ботинок туфли шаахай башмгуд
379 boot сапог гутал гутал; сабхи һосн
380 ring кольцо бөгж сахариг билцг
381 ribbon лента тууз лентэ лент
382 comb расчёска сам һам сам
383 mirror зеркало толь гэрэл шэл; толи толь
384 strap ремень тасам; сур һур; ремень бүс
385 string верёвка татлага аргамжа деесн
386 leash поводок оосор ооһор бурнтг; нохан көтлвр
387 blanket одеяло хөнжил; хучлага хүнжэл көнҗл
388 pillow подушка дэр дэрэ дер
389 scarf платок алчуур; даавуу пулаад альчур
390 towel полотенце алчуур аршуул полотенц; һар-нүүрин альчур
391 force сила чадал; хүч хүсэн күчн
392 strength крепость эрч; тэнхээ хүсэн чидл
393 health здоровье бие; эрүүл мэнд мэндэ; лагшан; тамир эрүл-менд
394 illness болезнь эмгэг үбшэлэлгэ өвчн
395 pain боль өвчин үбдэлгэ өвдлһн
396 wound рана шарх шарха шав
397 fever лихорадка халуун халуун безг
398 medicine лекарство эм эм эм
399 bridge мост гүүр хүүргэ тагт
400 well колодец худаг худаг худг
401 pasture пастбище бэлчээр бэлшээри малын идг
402 path тропа жим; зөрөг зүргэ цувг
403 way путь зам; харгуй зам хаалһ
404 road дорога зам; харгуй харгы зам
405 village деревня тосгон; гацаа тосхон; деревни; хүдөө тосхон хотн
406 town город хот хото; мүндэр балһсн
407 letter письмо захидал; захиа бэшэг хэрэглэлгэ бичг
408 book книга ном; бичиг ном дегтр
409 character буква үсэг үзэг үзг
410 newspaper газета сонин сонин газет
411 life жизнь амь; амьдрал амидарал җирһл
412 death смерть үхэл үхэл үкл; өңгрлһн
413 grave могила булш хүүр оршалһна нүкн
414 church церковь сүм коптын; сүмэ чонҗ
415 sin грех нүгэл; хилэнц ланшад; хилэнсэ нүл; килнц
416 god бог бурхан дарагша бурхн
417 worker рабочий ажилчин; хөдөлмөрчин хүдэлмэришэ көдлмшч
418 boss начальник дарга ноён толһач
419 master мастер дархан дархан; ханаша урн
420 doctor врач эмч домшо эмч
421 teacher учитель багш багша багш
422 money деньги цаас; мөнгө мүнгэн мөңгн
423 business бизнес наймаа ажал; хүдэлмэри көдлмш
424 shop магазин дэлгүүр магазин лавк
425 price цена үнэ сэн үн
426 ware товар таваар; бараа эд; товар эд-тавр
427 benefit выгода ашиг олзо олз
428 wealth богатство баялаг баялиг зөөр
429 world мир дэлхий; орчлон дэлхэй орчлң; делкә
430 country страна улс; орон орон орн-нутг
431 state государство төр; гүрэн гүрэн государств
432 king король ван хаан хан
433 power власть засаг засаг йосн
434 border граница хил хилэ меҗә
435 war война дайн дайн дән
436 enemy враг дайсан дайсан дәәсн
437 violence насилие хүчирхэх баалалта; булимтаралга күч һарһлһн
438 fight борьба тэмцэл; байлдаан тэмсэл ноолдан; бәрлдлһн
439 bow лук нум номо саадг
440 arrow стрела годил; сум һурша сумн
441 gun ружьё буу буу бу
442 mistake ошибка эндэл; алдаа эндүү; эндүүрэл алдг
443 lie ложь худал худал худл
444 damage вред хор; хөнөөл хорон хорлт
445 misfortune беда гай; гамшиг гашуудал гүрм
446 fault вина гэм; буруу гэм гем; буру
447 age возраст нас наһан насн
448 end конец эцэс; төгсгөл эсэс чилгч
449 time время цаг саг цаг
450 day день өдөр үдэр өдр
451 morning утро өглөө үглөө өрүн
452 noon полдень үд үдэ үд
453 evening вечер үдэш үдэшэ асхн
454 night ночь шөнө һүни сө
455 week неделя долоо хоног долоон хоног долан хонг
456 month месяц сар һара сар
457 year год жил жэл җил
458 spring весна хавар хабар хавр
459 summer лето зун зун; нажар зун
460 autumn осень намар намар намр
461 winter зима өвөл үбэл үвл
462 January январь нэгдүгээр сар январь январь
463 February февраль хоёрдугаар сар февраль февраль
464 March март гуравдугаар сар март март; моһа сар
465 April апрель дөрөвдүгээр сар апрель апрель
466 May май тавдугаар сар май май
467 June июнь зургаадугаар сар июнь; зургаадахи hара июнь; мөчн сар
468 July июль долдугаар сар июль; долоодохи hара июль
469 August август наймдугаар сар август; hара август
470 September сентябрь есдүгээр сар сентябрь һаха сар
471 October октябрь аравдугаар сар октябрь октябрь
472 November ноябрь арван нэгдүгээр сар ноябрь ноябрь; үкр сар
473 December декабрь арван хоёрдугаар сар декабрь бар сар
474 Monday понедельник даваа дабаа; сумьяа понедельник
475 Tuesday вторник мягмар ангараг; мигмар вторник
476 Wednesday среда лхагва лхагба среда; үлмҗ өдр
477 Thursday четверг пүрэв пүрбэ четверг; пүрвә өдр
478 Friday пятница баасан пятница пятниц
479 Saturday суббота бямба суббото суббот
480 Sunday воскресенье ням воскресени нарн өдр; воскресень
481 big большой их; том мандагар ик
482 little маленький бага; жаахан бишыхан бичкн
483 long длинный урт ута ут
484 short короткий охор; богино богони оһтр
485 wide широкий өргөн үргэн өргн
486 narrow узкий уйтан; нарийн уйтан; хомигор; хоншогор уутьхн
487 dense густой нягт; чигжүү үдхэн нигт
488 thick толстый зузаан зузаан зузан
489 thin тонкий нимгэн нимгэн нимгн
490 delicate, fine тонкий, хрупкий нарийн нимгэн нәрхн
491 firm, solid крепкий, прочный бөх; хатуу бэхи бат
492 flat плоский хавтгай хабтагар хавтха
493 smooth гладкий цагаан мэлигэр; мэлшэгэр тегш; тиньгр
494 hard твёрдый хатуу хатуу; шэлдэн; гордогор хату
495 soft мягкий зөөлөн зөөлэн җөөлн; җөөлкн
496 round круглый дугуй; дугариг түхэреэн төгрг
497 pointed остроконечный шовх; шовгор шороб; игсуун; шүмэгэр шовһр
498 sharp острый хурц; иртэй шороб; игсуун; шүмэгэр хурц
499 blunt тупой мохоо мохоо мука
500 heavy тяжёлый хүнд хүндөөр; арай гэжэ күнд
501 beautiful красивый гуа; сайхан һайхан сәәхн
502 hot жаркий халуун халуун халун
503 warm тёплый дулаан дулаан дулан
504 cold холодный хүйтэн ольһогүй киитн
505 cool прохладный сэрүүн һэрюун серүн
506 fresh свежий эрүүл; жихүүн шэнэ серүн
507 damp влажный чийгтэй шингтэй чиигтә
508 wet мокрый нойтон нойтон чиигтә
509 dry сухой хатсан хуурай; хатанхай хагсу
510 full полный, наполненный дүүрэн дүүрэн; дүүрэһэн дүүрң
511 empty пустой хоосон хооһон; хии газар; һула газар сул; хоосн
512 open открытый онгорхой нээмэл; нээлгэтэй секәтә
513 closed закрытый битүү; хаалтай хаагаатай; хаагдамал; хаалтатай; хаамал; хаанхай; хааранхай хаалһата
514 clean чистый цэвэр; хиргүй сэбэр; хирэгүй цевр
515 dirty грязный бохир; хиртэй муухай киртә
516 raw сырой түүхий түүхэй; шингтэй түүкә
517 ripe зрелый болсон болбосорһон болсн
518 delicious вкусный амттай амтатай әмтәхн
519 sweet сладкий амттай; чихэрлэг саахартай әмтәхн
520 bitter горький гашуун гашуун һашун; һашута
521 sour кислый эсгэлэн гашуун; эһэшэһэн ишклң
522 bright светлый гэгээн; гэрэлтэй гэрэлтэй герлтә
523 dark тёмный бараан; харанхуй харанхы харңһу
524 black чёрный хар харын хар
525 white белый цагаан сагаан цаһан
526 red красный улаан улаан улан
527 yellow жёлтый шар шара шар
528 blue синий, голубой хөх; цэнхэр хүхэ көк
529 green зелёный ногоон ногоон көк
530 grey серый орог; саарал боро; хүхэльбэ бор
531 colourful пёстрый эрээн тарил алг; эрәтә
532 cheap дешёвый хямд хямдаар; үнэгүйрөөр кимд
533 expensive дорогой үнэтэй замдаа; харгыдаа үнтә
534 precious ценный үнэт үнэтэ; үнэтэй сэнтэй үнтә; эрднь
535 blind слепой сохор һохор сохр
536 deaf глухой чих хатуу дүлии дүлә
537 powerful могучий чийрэг хүсэтэй; хүсэ ехэтэй; хүсэн түгэлдэр күчтә
538 strong сильный хүчтэй; чадалтай хүсэтэй чаңһ
539 weak слабый сул тамиргүй күчн тату
540 fat жирный, толстый тарган; голигор тэжэгэр тарһн
541 slim стройный голшиг нимгэн эццн
542 pretty красивый, прелестный сайхан; хөөрхөн һайхан көркхн
543 evil злой муу; хортой ууртай; харатай уурта
544 stupid глупый тэнэг тэнэг тенг
545 lazy ленивый залхуу залхуу залху
546 diligent прилежный чармайлтгай толтотой; ханагтай кинән; кинмһә
547 stingy жадный, скупой харамч хиһуур; харуу ховдг
548 clever умный цэцэн ухаатай ухата
549 skilful искусный дүйтэй шадамар чадмг
550 dear милый хайрт зохид; хөөрхэн эңкр
551 merry весёлый цэнгэлтэй сэнгүү; зугаатай сергмҗтә; җирһлтә
552 gentle нежный наалинхай үнжэгэн номһн
553 hungry голодный өлөн; өлссөн үлэн өлн; харһнсн
554 sick, ill больной өвчтэй үбшэн хүн өвчтә; шалтгта
555 naked голый нүцгэн нюсэгэн нүцкн
556 sad грустный гунигт уйдама; уйдамаар; уйданги һундлта
557 living живой амьд; амьтай амиды әмд
558 good хороший сайн һайн сән
559 bad плохой муу; өөдгүй муу му
560 correct правильный зөв; зүйтэй зүб; зүбтэй; үнэн сэхэ зөвтә
561 nasty, dire страшный, отвратительный муухай яяр җигшүртә
562 true настоящий үнэн; жинхэнэ бодото үнн; мөн
563 old старый хуучин хуушан хуучн
564 new новый шинэ шэнэ шин
565 former бывший агсан; байсан байһан хуучн
566 aged, old пожилой, старый өвгөн; хижээл наһажаал көгшн
567 young молодой залуу залуу баһ
568 poor бедный ядуу үгытэй угатя
569 rich богатый баян; баялаг баян байн
570 familiar знакомый танил танил таньл; таньдг
571 famous знаменитый цуутай; алдартай суута; алдарта туурсн
572 foreign чужой харь; гадаад хариин күүнә
573 different разный ондоо; янз янзын олонтой үсөөнтэй әдл биш; йилһәтә
574 near близкий ойрын; дөтийн ойро; дүтын өөрхн
575 far далёкий холын холын хол
576 left левый буруу эүүн; зүүнэй зүн
577 right правый баруун баруун; баруунай барун
578 other другой өөр; нөгөө ондоо талдан
579 first первый нэгдэх; нэгдүгээр нэгэдэхи негдгч
580 second второй хоёрдугаар хошоодохи; хоёрдугаар хойрдгч
581 third третий гуравдугаар гурбадахи; гурбадугаар; гурбанай һурвдгч
582 last последний сүүлийн һүүлэй; һуулшын; һүүлшынхи отхн
583 alone один ганцаараа нэгэн һанцарн
584 at once сразу нэгмөсөн мүhэн нег дәкҗ
585 together вместе цуг; хамт хамта; сугтаа хамдан
586 long долго удаан байхыса удан
587 suddenly вдруг гэнэт һуха генткн
588 instantly тотчас дороо дары дарунь
589 later позже дараа хойнохон сүүлд
590 now теперь өнөө мүнөөгүүр ода
591 today сегодня өнөө; өнөөдөр мүнөөдэр эндр
592 tomorrow завтра маргааш; маргаадар үглөөдэр маңһдур
593 soon скоро түргэн; удахгүй удаагүй дарунь
594 then потом хожим; тэгээд хожом дәкәд
595 yesterday вчера өчигдөр үсэгэлдэр өцклдүр
596 once однажды нэг хэзээ нэгэ; хэзээ нэгэтэ нег саамд
597 at that time тогда тэгэхэд тиихэдэ тиигхд
598 afterwards затем тэгээд; дараа нь дараа тегәд
599 before раньше урьд түрүүн; урай; урдада урд
600 at first сперва анх; эхлээд уртаад түрүләд
601 once один раз нэг удаа удаа; -хяа нег дәкҗ
602 sometimes иногда хааяа; заримдаа удельнэ зәрмдән
603 often часто олонтоо олонто хара биш; хатяр биш; дару-дарунь
604 always всегда байнга хододоо оньдинд
605 never никогда хэзээ ч; хэдийд ч хэзээшье кезә чмгн биш
606 here здесь энд эндэ энд; энүнд
607 hither сюда нааш иишэ; нааша нааран
608 hence отсюда эндээс наанаhаа эндәс
609 there там тэнд тэндэ тенд
610 thither туда тийш тиишэдэ; тэндэ тиигән
611 ahead прямо шулуун сэхээр; ханха; шанха шуд
612 forward вперёд урагшаа урягша; урагшаа уралан
613 backward назад буцаан; сөөргөө гэдэргээ гедргән
614 back обратно буцаж; гэдрэг һөөргөө хәрү
615 below внизу дор доро дор
616 down вниз уруу уруу дор; доракшан
617 above наверху дээр дээрэнь; дээдэ тээнь деер
618 up вверх өөд; дээш дээшэ; өөдэ өөдән; деер
619 everywhere везде хааяагүй; энд тэндгүй хаа-яана альд болв чигн
620 not не эс; -ɡui̯ бү эс; биш; бичә
621 a little немного жаахан бага зэргэ баахн; баахнар
622 hardly едва арай; арай гэж арай; нэгэхэды әрә
623 very очень тун угаа йир
624 so так тэгж; ингээд тиин иигҗ
625 still ещё дахин; дахиад үшөө ода чигн
626 only только зөвхөн; гагцхүү имагта һанцхн
627 already уже нэгэнт дэ; даа одх
628 again опять дахин; дахиад баһа; дахин бас
629 in vain напрасно хий талаар киидән
630 in front of перед өмнө урда урд
631 behind позади ард хойно; хойгуур ца
632 under под доор доогуур; дорохоно дор
633 through сквозь, через дундуур соогуур ивт; дундаһур
634 next to возле хажууд шадар; хажууда хаҗуд
635 between между завсар; хооронд хоорондо хоорнд
636 because of из-за төлөө; дээрээс ушарһаа көлтә; деерәс
637 this это энэ энэ эн
638 that то тэр тэрэ тер
639 everything всё цөм; бүгд бултан цуһар
640 I я би би би
641 thou ты чи ши чи
642 he он тэр; тэр хүн өөһэн тер
643 we мы бид бидэ мадн
644 you вы та нар та та
645 they они тэд тэдэ; тэдэнэр тедн
646 what что юу юу; юун юн
647 who кто хэн хэн кен
648 where где хаа; хаана хаана хама
649 where to куда хааш; хаана хайша хамаран
650 how как яаж; хэрхэн барагтай яһҗ; яһад
651 why почему юунд; яагаад юундэ юңгад
652 how much сколько хэдий; хэд хэды кедү
653 one один нэг нэгэн негн
654 two два хоёр хоёр хойр
655 three три гурав гурбаи һурвн
656 four четыре дөрөв дүрбэн дөрвн
657 five пять тав табан тавн
658 six шесть зургаа зургаан зурһан
659 seven семь долоо долоон долан
660 eight восемь найм найман нәәмн
661 nine девять ес юһэн йисн
662 ten десять арав арбан арвн
663 eleven одиннадцать арван нэг арбан нэгэн арвн негн
664 twelve двенадцать арван хоёр арбан хоёр арвн хойр
665 twenty двадцать хорь хорин хөрн
666 thirty тридцать гуч гушан һучн
667 forty сорок дөч дүшэдэхи дөчн
668 fifty пятьдесят тавь табин тәвн
669 sixty шестьдесят жар жаран җирн
670 seventy семьдесят дал далан далн
671 eighty восемьдесят ная наян найн
672 ninety девяносто ер ерэн йирн
673 a hundred сто зуу зуун зун
674 a thousand тысяча мянга мянган миңһн
675 and и ч; болон ба болн
676 or или буюу али эс гиҗ; эс гихлә
677 stand стоять зогсох зогсохо зогсх
678 sit сидеть суух һуужа байха; һууха суух
679 lie лежать хэвтэх хэбтэхэ кевтх
680 hang висеть өлгөөтэй байх; дүүжлээтэй байх набтайха өлгәтә бәәх
681 become стать болох болохо болх
682 happen случиться тохиох тохёолдохо болх
683 begin начаться эхлэх захалха эклх
684 end кончиться дүүрэх дууһаха төгсх
685 change меняться хувирах ондоо болохо хүврх
686 rise взойти мандах мандаха һарх
687 set зайти жаргах орохо орх; сүүрлх
688 shine светить гэрэлтэх гэрэлтүүлхэ герлтх
689 thunder греметь дуугарах нижаганаха; нүжэгэнэхэ; лүжэгэнэхэ; торшогонохо күрҗңнх
690 blow дуть салхилах; хөөрөгдөх һалхилха сальклх
691 stream литься гүйх; урсах адхарха һооҗх
692 flow течь урсах гоожохо урсх
693 revolve вращаться эргэлдэх эрьехэ; эрьелдэхэ; эршэгэнэхэ эргх
694 sway качаться хэлбэлзэх маргаха; намхалзаха; хэлбэгэнэхэ дәәвлх
695 swing колебаться ганхах; хэлбэлзэх балбаганаха; гунхарха; гунхаха; далбагашаха; дүүжэндэхэ; надхаха; надхаха_найгаха; үлгыдүүлхэ нәәхлх
696 fall падать унах буураха унх; киисх
697 burn гореть шатах шатаха шатх
698 smoke дымить баагих бааюулха ута һарһх
699 rain идти бороо орно орохо орх
700 freeze замёрзнуть хөлдөх хүлдэхэ мөстх
701 thaw таять хайлах хайлаха хәәлх
702 melt плавиться уярах гэдэхэ; хайлаха хәәлх; хәәлгдх
703 dry сохнуть хатах һэбэрихэ эврх
704 boil кипеть буцлах; даргилах бусалха буслх
705 rot гнить үжрэх; өмхийрөх үмхирхэ үмкәрх
706 decay сгнить бээх; өгрөх үжэхэ илҗрх
707 snap рваться цуурах шуу татаха; хаха татаха тасрх
708 sink тонуть живэх уһанда шэнгэхэ; уһанда орожо үхэхэ чивх
709 pass проходить нөгчих; өнгөрөх ябажа үнгэргэхэ болх
710 appear появиться гарах; бултайх узэгдэхэ; харагдаха; бии болохо һарх
711 disappear исчезнуть далд орох; алга болох хосорхо уга болх
712 drop, descend спадать татрах; доошлох бага болохо; уруугаа орохо татгдх
713 decrease уменьшиться багасах; хорогдох хорохо; богони болохо хасгдх
714 increase увеличиться ихсэх олошорхо өсх
715 rise подниматься нэмэгдэх үргэдэхэ; өөдэ гараха; дээрэ гараха; дээшээ болохо; дээшэлүүлэгдэхэ немх
716 grow расти өсөх; ургах ургаха өсх; урһх
717 shine блестеть гилгэнэх; гилбэгнэх ялайха; туяарха гилвкх
718 sparkle, twinkle сверкать гялжах; гялалзах ялалзаха цәклх
719 be noisy шуметь шуугих дарьяха шууглдх
720 chime звонить цохих ханхинаха хоңх
721 ring звонить хонхдох; дуугарах хонходохо җиңнулх
722 tinkle звякать хангир жингэр хийх хангиргаха җиңнх
723 roar бушевать бургилах орьелхо; сорьелхо догшрхх
724 rustle шелестеть сэржигнэх һарсаганаха; һаршаганаха сарҗңнх
725 sound звучать хангинах абяа гараха ә һарх
726 bark лаять хуцах хир; хусасагааха хуцх
727 howl выть улих эрхирхэ; хүрхирхэ хашхарха уульх
728 blow дунуть үлзэх үлеэхэ; һалхилха үләх
729 whistle свистеть исгэрэх гошхорхо; һубирха ишкрх
730 shout кричать хашгирах хашхарха хәәкрх
731 groan стонать ёолох; гэнгэнэх гэншэхэ түңшх
732 tremble дрожать дагжих шиирэгэнэхэ дагҗннх
733 live жить амьдрах ажаһууха бәәх
734 be born родиться төрөх түрэхэ төрх
735 breathe дышать амьсгалах амилха әмсхлх
736 drink пить уух ууха уух
737 eat кушать, есть идэх эдихэ идх
738 swallow глотать залгих балгалха; балгаха зальгх
739 get tired устать ядрах алжааха; сусарха көшх
740 fall asleep заснуть унтчих унтаха унтх
741 sleep спать унтах унтаха; нойрсохо нөөрсх
742 wake up проснуться сэрэх үндэрлэхэ серх
743 get up встать босох үндэрлэхэ босх
744 relax отдыхать амрах амарагдаха амрх
745 fall ill заболеть өвдөж эхлэх үбдэхэ гемтх
746 be ill болеть өвдөх үбдэхэ; үбшэлхэ шалтглх
747 ache болеть өвдөх; шархирах үбдэхэ; үбшэлхэ өвдх
748 cough кашлять ханиах ханяаха ханях
749 recover поправиться засрах таларха эдгх
750 die умереть үхэх; нас барах үхэхэ үкх; өңгрх
751 perish погибнуть үхэх үхэхэ үкх
752 move двигаться хөдлөх хүдэлхэ көдлх; көндрх
753 budge шевельнуться хөдлөх хүдэлхэ көндрх
754 stand up встать босох бодохо босх
755 sit down сесть суух һууха суух
756 tumble упасть ойчих унаха; бууха унх; киисх
757 walk ходить явган явах ябаха йовх
758 step шагать алхах алхаад абаха алхх
759 take a walk гулять зугаалах сэнгэхэ сергҗ йовх
760 rush спешить хурдлах түргэдэхэ; түргэлхэ шулудх
761 hurry торопиться яарах; шамдах шамдаха; түргэлхэ адһх; шамдх
762 dash мчаться давхих шуумайса гүйхэ хурдлх; йир_хурдар_гүүх; йир_хурдар_йовх
763 run бегать гүйх гүйхэ гүүх
764 jump прыгать харайх; дэвхрэх харайха һәрәдх
765 climb лазать авирах абирха давшх
766 seesaw качаться, раскачиваться ганхалзах найгалзаха дүүдңндх
767 creep ползать мөлхөх мүлхихэ мөлкх
768 swim плавать сэлэх тамарха усчх
769 dive нырять шунгах шунгаха булхх
770 row грести сэлүүрдэх һэльбэдэхэ хәәвдх
771 drive ехать явах ошохо йовх
772 fly летать нисэх ниидэхэ нисх
773 go идти явах ябаха йовх
774 go away уйти явах ошохо йовх; одх; һарх; мөрлх
775 depart отправиться одох; хөдлөх одохо мордх
776 stop остановиться зогсох зогсоохо зогсх
777 go in входить орох орохо орх
778 enter войти орох орохо орх
779 come прийти ирэх ерэхэ ирх
780 arrive прибыть хүрэх ерэхэ ирх
781 come back возвратиться харих; буцаж ирэх бусаха; тэхэрихэ орх
782 stay остаться үлдэх үлэхэ бәәх
783 wait ожидать хүлээх хүлеэхэ күләх
784 await ждать хүлээх хүлеэхэ күләх
785 look for искать эрэх; бэдрэх бэдэрхэ хәәх
786 find найти олох олохо олх
787 try пытаться оролдох туршаха седх
788 prepare подготовить бэлтгэх бэлдэхэ белдх
789 love любить янаглах дурлаха дурлх
790 like любить таалах дурлаха таассгдх
791 laugh смеяться инээх энеэхэ инәх
792 move растрогать сэтгэл уяруулах сэдьхэл хүдэлгэхэ уйрах
793 weep, cry плакать уйлах уйлаха уульх
794 grumble ругаться хараах уйгарлаха харах
795 be annoyed сердиться уурлах турнайха; уурлаха; сухалдаха уурлх
796 be afraid бояться, опасаться айх айха; гутаха әәх
797 be afraid of бояться, страшиться айх айха әәх; сүрдх
798 flee убегать зугтах; гүйж очих гүйжэ_ошохо зулх
799 escape убежать, сбежать оргох гүйжэ ошохо орһх; зулх
800 see видеть үзэх хараха үзх
801 look at посмотреть харах хараха харх
802 watch смотреть харах хараха хәләх; үзх
803 hear слышать дуулах соносохо соңсх
804 listen слушать чагнах соносохо соңсх
805 taste пробовать амсаж үзэх туршаха; амталха амсх
806 smell нюхать үнэрлэх үнэдэхэ; үнэрдэхэ үнрчлх
807 feel чувствовать мэдрэх мэдэрхэ медх
808 seem казаться шиг үзэгдэх шэнги байха; шэнгеэр харагдаха болҗ медгдх; миниһәр болхла; болад бәәх
809 show виднеться үзэгдэх; харагдах үзэгдэхэ үзгдх
810 hear услышать, узнать дуулах абяа абаха соңсх
811 be cold холодно даарах хүлдэхэ даарх
812 do делать хийх; үйлдэх хэхэ кех
813 can мочь болох шадаха чадх
814 want хотеть хүсэх хүсэхэ дурлх
815 start начать эхлэх эхилхэ эклх
816 finish закончить дуусгах дууһаха дуусх
817 stop перестать болих; зогсох үрэхэ уурх
818 succeed удаться бүтэх шадагдаха бүтх; күцәх
819 turn out оказаться илрэх байшаха болх
820 open открыть нээх; тайлах нээхэ секх
821 close закрыть хаах хааха хаах
822 put поставить тавих; босгох табиха тәвх
823 place посадить суулгах һуулгаха суулһх
824 lay класть хийх; тавих больтороглохо тәвх
825 touch трогать шүргэх ойронь хүрэхэ көндәх
826 connect связать залгах хүлихэ боох
827 cover покрыть бүрэх хушаха хучх; бүркх
828 hang up повесить өлгөх; дүүжлэх үлгэхэ өлгх
829 light зажечь асаах; ноцоох аһааха; носоохо асах; шатах
830 pick up поднять өргөх бодхоохо; мандуулха; үүдхэхэ өөдән өргх
831 leave оставить орхих; үлдээх орхисогоохо үлдәх
832 lose потерять гээх гээхэ; алдаха геех
833 drop уронить унагах алдаха алдх
834 make сделать хийх; гаргах хэхэ кех
835 produce изготовить бүтээх хэхэ кех
836 build строить барих байгуулха тосхх
837 repair, mend чинить засах; сэлбэх заһаха ясх
838 improve улучшить засах; сайжруулах һайжаруулха сәәрүлх
839 alter изменить өөрчлөх хубилгаха хүврәх
840 dig копать, рыть малтах малтаха малтх
841 bow согнуть бөгтийлгөх нугалха нуһлх
842 bend погнуть матах; муруйлгах нугалха матилһх
843 spin вертеть эргүүлэх эрьюулхэ; эршэгэнэхэ эргүлх
844 turn over перевернуть эргүүлэх урбуулжархиха көмрх; эргүлх
845 turn, turn around повернуть, поворачивать хөрвүүлэх мушхаха эргүлх
846 raise поднимать өргөх үүдхэхэ; мандуулха; үрхирүүлхэ өргх; деер өргх
847 lift поднять өргөх мандуулха; үрхирүүлхэ; үүдхэхэ өргх
848 seize схватить атгах шүүрэн_абаха; хам_шүүрэхэ; адхаадхиха; баряадхиха бәрх
849 hold держать барих бариха бәрх
850 press нажимать дарах дараха; хабшаха шахх
851 push толкать түлхэх түлхихэ түлкх
852 scrape скрести хусах; маажих хюһаха; хирмаха мааҗх
853 lick лизать долоох долёохо долах
854 bite кусать, укусить зуух; хазах зууха хазх
855 tear off оторвать таслах таһа татаха таслх
856 cut off отрезать тайрах тайраха тәәрх
857 tie связать боох; хүлэх хүлихэ боох
858 stick воткнуть шаах; шигтгэх шааха шаах; хатхх
859 break сломать хугалах эбдэхэ хамхлх
860 knock стучать цохих; тогших наяргаха; түергэхэ; түншэхэ цокх
861 hit ударить дэлдэх наншаха цокх
862 glue клеить, приклеить наах няаха; сабуудаха наах
863 rub тереть нухах; нидчих үрэхэ; нюхаха; холгоохо зүлгх
864 spread намазать нялах; түрхэх түрхихэ наах; лашх; түркх
865 sharpen точить билүүдэх; гуранздах үзүүрлэхэ хурцлх
866 cut резать огтлох отолхо хәәчлх
867 jog шатать холхнулах холхёохо дәәвлүлх
868 shake трясти сэгсрэх дондорхо; шэшэрүүлхэ; һалгануулха сегсрх
869 swing махать дэвэх; даллах далбаха; дэбихэ дайлх
870 pour налить цутгах; аягалах адхаха кех
871 fill наполнить дүүргэх дүүргэхэ дүүргх
872 wrap завернуть боох; ороох орёохо орах
873 carry нести авчрах үргэлжэ ябаха зөөх
874 drag тащить чирэх зүдхэхэ чирх
875 pull тянуть татах гэнгиргэхэ; татаха татх
876 keep хранить хадгалах сахиха; хадагалха хадһлх
877 throw бросать хаях; шидэх шэдэхэ хайх
878 catch ловить барих бариха бәрх; хавлх
879 grab схватить шүүрэх хам шүүрэхэ; шүүрэн абаха бәрх
880 hide спрятать нуух далдалха дүрх; бултулх
881 divide разделить хуваах хубааха хувах
882 send посылать илгээх; явуулах эльгээхэ илгәх
883 bring принести авчрах; аваачих асарха авч ирх
884 add добавить нэмэх нэмэхэ немх
885 get достать хүлээн авах абаха авх
886 receive получить хүлээн авах абаха авх
887 take взять авах абаха авх
888 choose выбрать сонгох шэлэхэ; һунгаха шүүх
889 select отобрать шилэх шэлэхэ; һунгаха шүүх
890 preserve сохранить гамнах алмаха; гамнаха хадһлх; кевтнь үлдәх; кевтнь бәәлһх
891 hinder препятствовать саад хийх; тотгор болох һаатуулха харшлх
892 spoil испортить эвдэх гутааха үрәх
893 damage повредить гэмтээх һандааха эвдх
894 break разбить хагалах; хага цохих буталха күүлх; хамхлх
895 tear разорвать урах шуу татаха; хаха татаха шуучх
896 destroy разрушить эвдэх; сүйтгэх зудалха эвдх
897 burn сжечь шатаах шатааха шатах
898 give дать өгөх үгэхэ өгх
899 hand передать өгөх; дамжуулах үгэхэ өгх
900 give дарить бэлэглэх бэлэглэхэ белглх
901 promise обещать амлах үгэеэ үгэхэ амлх
902 wish желать ерөөх хүсэхэ сә хәәх
903 praise хвалить магтах; сайшаах магтаха магтх
904 kiss целовать озох; үнсэх таалаха үмсх
905 rock качать бүүвэйлэх бүүбэйлхэ саатулх
906 cover накрыть хучих; бүтээх хушаха бүркх
907 wake разбудить сэрээх һэреэхэ серүлх
908 show показать үзүүлэх зааха үзүлх
909 guide вести хөтлөх хүтэлхэ көтлх
910 teach учить заах һургаха заах; сурһх
911 instruct преподавать, обучать сургах һургаха сурһх; багшлх
912 bring up растить өсгөх; хүмүүжүүлэх хүмүүжүүлхэ өскәх
913 lead руководить удирдах ударидаха; хүтэлбэрилхэ һардх; толһалх
914 urge подгонять шамдуулах яаруулха; шамдуулха; түргэлүүлхэ; түргэдхэхэ шамдах
915 let заставить #NAME? тиигүүлхэ; баалаха күч үзүлх
916 invite пригласить залах уриха; уряалха үрх
917 unite объединить нэгтгэх; хамтруулах нэгэдүүлхэ хамцулх
918 visit повидать, посетить зочлох орохо одх
919 meet встретить учрах; дайралдах угтаха харһх
920 assemble собраться хуралдах сугларха цуглрх; хурх
921 play играть наадах наадаха наадх
922 sing петь дуулах дуулаха дуулх
923 dance плясать, танцевать бүжиглэх хатарха биилх
924 separate разойтись салах хагасаха; хахасаха хаһцх
925 leave покинуть хаях орхихо хайх
926 rescue спасти гэтэлгэх аршалха әм аврх; әәмшгәс харсх
927 guard охранять сахих һахиха харх; манх
928 protect уберегать хамгаалах аршалха харсх
929 defend защитить хамгаалах хамгаалха харсх
930 brawl драться зодолдох алхилдаха гүвдлдх
931 shoot стрелять харвах; буу буудах буудаха хах
932 win победить ялах илаха диилх
933 annoy сердить уурлуулах; уур хүргэх уурлуулха; сухалдуулха; сухалынь хүргэхэ уурлулх
934 beat ударить цохих наншаха цокх; гүвдх
935 kick пнуть өшиглөх үдьхэлхэ
936 sting уколоть хатгах хадхаха хатхх
937 shove толкнуть ёврох; нудрах түлхихэ түлкчкх
938 steal украсть хулгайлах хулууха; хулуужа абаха; хулуужа абаашаха хулхалх
939 disturb помешать саад болох һаатуулха һә болх
940 bother беспокоить, потревожить зовоох; амраахгүй байх дойлохо амр эс өгх
941 conceal скрыть нуух; далдлах нюуха нуух; бултулх
942 deceive обмануть мэхлэх мэхэлхэ меклх
943 cheat смошенничать хуурах мэхэлхэ меклх; мек һарһх
944 kill убить алах алаха алх
945 dwell проживать, жить суух; амьдрах ажаһууха бәәх
946 work работать ажиллах; хөдөлмөрлөх хүдэлмэрилхэ көдлх
947 gather собрать түүх; хураах сугларуулха; гульдхаха түүх
948 pick рвать түүх зулгааха түүх; хурах
949 hunt охотиться агнах; гөрөөлөх агнаха; гүрөөлхэ; агнуушархаха аңнх; аңһучлх
950 fish рыбачить загасчлах; загас барих хилмаадаха заһс аңнх
951 catch поймать барих бариха бәрх
952 herd пасти маллах; хариулах адуулха хәрүлх
953 drive гнать туух үлдэхэ; шамдуулха туух
954 tie up привязать уях һойхо; уялсаха уйх
955 feed кормить тэжээх тэжээхэ; садхааха теҗәх
956 milk доить саах һааха саах
957 chop рубить цавчих сабшаха; унагааха чавчх
958 water полить услах уһалха услх
959 ripen созреть боловсрох хүгжэн дэлгэрхэ болх; болвсрх
960 cook приготовить бэлдэх шанаха; бэлдэхэ белдх
961 boil варить чанах шанаха; бэлдэхэ чанх; болһх
962 bake печь жигнэх болгохо болһх
963 fry жарить шарах; хайрах шараха; хайраха хуурх
964 stir помешать, перемешать хутгах холихо; һамарха самрх
965 knit вязать нэхэх; сүлжих няалдангир урьяха өлгх
966 sew шить оёх оёхо уйх
967 dye покрасить будах будаха; шэрдэхэ будх
968 clean очистить, почистить арилгах; цэвэрлэх сэбэрлэхэ; арилгаха цеврлх
969 wash стирать угаах угааха уһах
970 wipe вытереть арчих аршаха арчх
971 rinse полоскать зайлах зайлаха зәәлх
972 sweep подметать хамах; шүүрдэх хамаха сәвүрдх
973 sweep мести шүүрдэх; туужуудах хамаха сәвүрдх
974 bath купаться усанд орох шунгаха өөмх
975 wash мыться биеэ угаах бэеэ угааха уһах; бийән уһаҗ
976 take off снять тайлах хуулаха тәәлх
977 put on надеть өмсөх углаха; нэмэрхэ өмсх
978 get dressed одеться хувцаслах үмдэхэ хувцлх
979 comb причесать самнах таталсагааха; һамнажа заһаха самлх
980 decorate украсить гоёх; чимэх шэмэглэхэ чимх; кеерүлх
981 say сказать гэх; хэлэх хэлэхэ келх
982 speak говорить ярих; өгүүлэх хэлэхэ; хэлсэхэ келх
983 talk разговаривать хэлэх; хөөрөлдөх хөөрэлдэхэ; дуугаралсаха күүндх; күр_кех
984 chat беседовать ярилцах хөөрэлдэхэ; дуугаралсаха күүндх
985 ask спросить асуух асууха сурх
986 request просить гуйх эрихэ эрх
987 tell рассказать өгүүлэх зугаашаха; түүхэлхэ келх; келҗ өгх
988 convey сообщить дуулгах; мэдээлэх дуулгаха; мэдүүлхэ медүлх
989 name назвать нэрлэх нэрэ үгэхэ нерәдх; нер өгх
990 call звать, позвать дуудах дуудаха дуудх
991 brag хвастаться бардах; сайрхах бардамлаха көөрх
992 translate перевести орчуулах оршуулха орчулх
993 think думать санах бодохо; бодожо үзэхэ санх
994 believe верить итгэх үнэншэхэ шүтх; нәәлх
995 notice заметить ажих; ажиглах обёорхо темдглх
996 recognize узнать таних онохо таньх; медх
997 grasp постичь, понять ойлгох ойлгохо медх
998 understand услышать мэдэж авах ойлгохо соңсх
999 learn учиться сурах һураха сурх
1000 know знать мэдэх мэдэхэ медх
1001 remember вспомнить дурсах һанаадхиха; һанажархиха санх
1002 forget забыть мартах огоорхо мартх
1003 measure мерить хэмжих хэмжэхэ кемҗәлх
1004 count считать тоолох тоолохо тоолх
1005 calculate считать тооцоох тоолохо тоолх
1006 read читать унших уншаха умшх
1007 paint рисовать зурах зураха зурх
1008 draw рисовать дүрслэн бичих зураха зурх
1009 write писать бичих бэшэхэ бичх
1010 own иметь эзэмших байха; эзэлхэ эзлх
1011 buy купить худалдан авах худалдажа абаха хулдҗ авх
1012 sell продать худалдах худалдаха хулдх; гүүлгх
1013 pay for заплатить төлөх түлэхэ өгх
1014 pay платить төлөх түлэхэ өгх
1015 rule владеть эзэмших зонхилхо эзлх
1016 endure вытерпеть тэсэх тэсэхэ; тэсэжэ гараха даах

References edit

  1. ^ Dellert, J., Daneyko, T., Münch, A. et al. NorthEuraLex: a wide-coverage lexical database of Northern Eurasia. Lang Resources & Evaluation 54, 273–301 (2020). https://doi.org/10.1007/s10579-019-09480-6

The NorthEuraLex data, which is edited by Johannes Dellert and Gerhard Jäger and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, comes from the following sources.

Kalmyk
  • Ramstedt, G. J. 1935. Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura.
  • Бордаев, Э. Ч. and Джамбинова, Р. А. and Каляев, А. Л. and Кичикив, А. Ш. and Корсункиев, Ц. К. and Монраев, М. У. and Муниев, Б. Д. and Павлов, Д. А. and Убушаев, Н. Н. 1977. Калмыцко-русский словарь. 26 000 слов. In Муниев, Б. Д. (ed.) Москва: Русский язык.
  • Илишкин, И. К. (ed.) 1964. Русско-калмыцкий словарь. Около 32 000 слов. Москва: Советская Энциклопедия.

External links edit

Vocabulary lists of North Eurasian languages

European • Balkan • Hurro-Urartian • Hattic • Sumerian (Swadesh) • Elamite • Etruscan • Burushaski • Ural-Altaic • Paleosiberian • p-Japanese • p-Ainu • p-Nivkh • p-Chukotko-Kamchatkan • p-Yukaghir • p-Yeniseian

Caucasian

Caucasian • p-Northwest Caucasian • p-Nakh-Daghestanian • p-Kartvelian

Uralic

p-Uralic (stable roots) • Finnic • Saami • Mordvinic • Mari • Permic • Ugric • Samoyedic

"Altaic" linguistic area

Altaic • p-Altaic • Turkic • Mongolic • Common Mongolic • Khitan • Taghbach

Indo-European

Germanic • Celtic • Romance • Baltic • East Slavic • West Slavic • South Slavic