Appendix:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction

This page's data is programmatically generated. The source code of the Java program written to generate it can be found here.

Note: With the release of William Baxter and Laurent Sagart (2014), Old Chinese: A New Reconstruction, this Appendix is now outdated. An updated version may be found here.

A shorter, more recent version (Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction, Version 1.1) can be found at Appendix:Old Chinese basic vocabulary.

Data edit

This table incorporates data from:

Legend of table headers:

 • TC: Traditional Chinese character.
 • SC: Simplified Chinese character.
 • PY: Mandarin Pinyin romanization.
 • MC: Middle Chinese reconstruction.
 • MCI: Middle Chinese initial.
 • MCF: Middle Chinese final.
 • MCT: Middle Chinese tone.
  • A = even tone (平聲).
  • B = rising tone (上聲).
  • C = departing tone (去聲).
  • D = entering tone (入聲).
 • OC: Old Chinese reconstruction.
 • Gloss: Word's meaning.
TC SC PY MC MCI MCF MCT OC Gloss
ai1 āi 'oj ʔoj ' ʔ- oj -oj Aeven qze *qˁə dust
ai1 āi 'oj ʔoj ' ʔ- oj -oj Aeven 'zej *ʔˁəj to pity; sad
ai4 ài 'e3 ʔɛH ' ʔ- e Cdeparting qzriks qzriks *qˁ‹r›ik-s {*qˁ‹r›[i]k-s} a narrow pass
ai4 ài 'oj3 ʔojH ' ʔ- oj -oj Cdeparting qzeps qzeps *qˁəp-s {*[q]ˁəp-s} to love; to grudge (‹ ‘draw close to oneself’?)
ai4 ài 'oj3 ʔojH ' ʔ- oj -oj Cdeparting qzeps *qˁəp-s to pant, lose the breath
ai4 ài ngaj3 ngajH ng ng- aj -aj Cdeparting $n~~zats $n~~zats *C.ŋˁat-s {*C.ŋˁa[t]-s} Artemisia; moxa
an1 ān 'an ʔan ' ʔ- an -an Aeven 'zan 'zan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]} peace(ful)
an1 ān 'an ʔan ' ʔ- an -an Aeven 'zan 'zan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]} how
an1 ān 'an ʔan ' ʔ- an -an Aeven 'zan 'zan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]} [place name]
an1 ān 'an ʔan ' ʔ- an -an Aeven 'zan 'zan *ʔˁan {*[ʔ]ˁa[n]} [place name]
an4 àn 'an3 ʔanH ' ʔ- an -an Cdeparting 'zans 'zans *ʔˁan-s {*ʔˁa[n]-s} repress
an4 àn 'an3 ʔanH ' ʔ- an -an Cdeparting 'zans 'zans *ʔˁan-s {*ʔˁa[n]-s} stool; tray
an4 àn kem kɛm k k- em -ɛm Aeven kzrem kzrem *kˁrəm {*[k]ˁr[ə]m} black blot
an4 àn ngan3 nganH ng ng- an -an Cdeparting mg~zars mg~zars *m-ɢˁar-s {*m-[ɢ]ˁa[r]-s} wild dog
an4 àn ngan3 nganH ng ng- an -an Cdeparting n~~zars n~~zars uvular? *ŋˁar-s {*[ŋ]ˁa[r]-s} (‹ uvular?) bank of a river
ang2 áng ngang ng ng- ang -ang Aeven n~~zan~~ *ŋˁaŋ high; lift high
ao2 áo ngaw ng ng- aw -aw Aeven n~~zaw *ŋˁaw fry, roast (v.)
ao3 ǎo 'aw2 ʔawX ' ʔ- aw -aw Brising 'zu' *ʔˁuʔ old woman
ao4 ào 'aw3 ʔawH ' ʔ- aw -aw Cdeparting 'zuks *ʔˁuk-s bay, cove
ao4 ào 'aw3 ʔawH ' ʔ- aw -aw Cdeparting 'zuks *ʔˁuk-s southwest corner of a house
ba1 pa~ p p- a~ Aeven pzra *pˁra sow, pig
ba1 pa~ p p- a~ Aeven pzra *pˁra snake
ba1 pa~ p p- a~ Aeven pzra *pˁra [place name]
ba1 pet pɛt p p- et -ɛt Dentering pzre~t *pˁret eight
ba2 bat b b- at -at Dentering mpzat *m-pˁat halt in the open
ba2 bet bɛt b b- et -ɛt Dentering bzrot $bzrot *bˁrot {*(Cə.)[b]ˁrot} uproot
ba2 pat p p- at -at Dentering pzat *pˁat halt in the open
ba3 pa~2 pæX p p- a~ Brising pzra' *pˁraʔ grasp (v.)
ba4 be2 bɛX b b- e Brising bzraj' bzraj' *bˁrajʔ {*[b]ˁrajʔ} stop, cease
ba4 pa~3 pæH p p- a~ Cdeparting pzraks *pˁrak-s have hegemony
bai2 bái ba~k bæk b b- a~k -æk Dentering bzrak *bˁrak white
bai3 bǎi pa~k pæk p p- a~k -æk Dentering pzrak *pˁrak hundred
bai4 bài ba~j3 bæjH b b- a~j -æj Cdeparting %pzrats %pzrats *N-pˁrat-s {*N-pˁra[t]-s} suffer defeat
bai4 bài be3 bɛH b b- e Cdeparting $bzre~s $bzre~s *C.bˁre-s {*C.[b]ˁre-s} weed resembling grain
bai4 bài pa~j3 pæjH p p- a~j -æj Cdeparting pzrats pzrats *pˁrat-s {*pˁra[t]-s} defeat (v.t.)
bai4 bài pej3 pɛjH p p- ej -ɛj Cdeparting $pzrots $pzrots *C.pˁrot-s {*C.pˁro[t]-s} bow, bend (v.)
ban1 bān pa~n pæn p p- a~n -æn Aeven pzren pzren F! *pˁ‹r›ən {*pˁ‹r›ə[n]} (F!) distribute
ban1 bān pa~n pæn p p- a~n -æn Aeven pzren pzren V! *pˁ‹r›ən {*pˁ‹r›ə[n]} V! distribute
ban3 bǎn pa~n2 pænX p p- a~n -æn Brising $pzran' *C.pˁranʔ plank, board
ban3 bǎn pjon2 pjonX p p- jon -jon Brising pan' pan' *panʔ {*pa[n]ʔ} slope, bank
ban4 bàn ban2 banX b b- an -an Brising $bzan' $bzan' *C.bˁanʔ {*C.[b]ˁanʔ} comrade
ban4 bàn ben3 bɛnH b b- en -ɛn Cdeparting bzre~ns bzre~ns *bˁren-s {*[b]ˁren-s} manage, deal with
ban4 bàn pan3 panH p p- an -an Cdeparting pzans *pˁan-s half
bang1 bāng pa~wng pæwng p p- a~wng -æwng Aeven pzron~~ *pˁroŋ country
bang4 bàng ba~wng2 bæwngX b b- a~wng -æwng Brising bzron~~' bzron~~' *bˁroŋʔ {*[b]ˁroŋʔ} oyster, mussel
bang4 bàng ba~wng2 bæwngX b b- a~wng -æwng Brising bzron~~' bzron~~' *bˁroŋʔ {*[b]ˁroŋʔ} oyster, mussel
bang4 bàng bang3 bangH b b- ang -ang Cdeparting bzan~~s bzan~~s *bˁaŋ-s {*[b]ˁaŋ-s} beside; assist
bang4 bàng pa~ng3 pængH p p- a~ng -æng Cdeparting pzran~~s *pˁraŋ-s oar
bang4 bàng pang3 pangH p p- ang -ang Cdeparting pzan~~s *pˁaŋ-s slander
bao1 bāo pa~w pæw p p- a~w -æw Aeven pzru *pˁ‹r›u wrap, bundle
bao1 bāo pa~w pæw p p- a~w -æw Aeven pzru *pˁ‹r›u womb
bao1 bāo pa~w pæw p p- a~w -æw Aeven pzru *pˁ‹r›u reed mat for wrapping
bao1 bāo paw p p- aw -aw Aeven pzu *pˁu praise (v.)
bao2 báo ba~wk bæwk b b- a~wk -æwk Dentering $bzruk $bzruk *C.bˁruk {*C.[b]ˁruk} hail
bao3 bǎo paw2 pawX p p- aw -aw Brising pzu' *pˁuʔ precious thing
bao3 bǎo paw2 pawX p p- aw -aw Brising pzu' *pˁuʔ protect
bao4 bào baw3 bawH b b- aw -aw Cdeparting bzawks bzawks *bˁawk-s {*[b]ˁawk-s} violent
bao4 bào baw2 bawX b b- aw -aw Brising mpzu' *m-pˁuʔ carry in the arms
bao4 bào buwk b b- uwk -uwk Dentering bzawk bzawk *bˁawk {*[b]ˁawk} waterfall?
bao4 bào paw3 pawH p p- aw -aw Cdeparting pzuks *pˁuk-s repay
bei1 bēi pi~j pij p p- i~j -ij Aeven prej *prəj sad
bei1 bēi pje~ pje p p- je~ -je Aeven paj praj *paj {*p(r)a[j]} river bank; dike
bei1 bēi pje~ pje p p- je~ -je Aeven pre~ *pre pillar
bei1 bēi pji~e~ pjie p p- ji~e~ -jie Aeven pe~ *pe low, humble
bei1 bēi pwoj p p- woj -woj Aeven pze *pˁə cup
bei3 běi pok p p- ok -ok Dentering pzek *pˁək north
bei4 bèi bi~j3 bijH b b- i~j -ij Cdeparting breks breks *brək-s {*[b]rək-s} complete (adj.)
bei4 bèi bje~2 bjeX b b- je~ -je Brising mpaj' mpraj' *m-pajʔ {*m-p(r)ajʔ} cover self with
bei4 bèi bwoj3 bwojH b b- woj -woj Cdeparting bzuts bzuts *bˁut-s {*[b]ˁ[u]t-s} comet
bei4 bèi bwoj3 bwojH b b- woj -woj Cdeparting bzuts bzuts *bˁut-s {*[b]ˁut-s} confused
bei4 bèi bwoj3 bwojH b b- woj -woj Cdeparting mpzeks *m-pˁək-s turn the back on
bei4 bèi bwoj3 bwojH b b- woj -woj Cdeparting mpzeks *m-pˁək-s turn the back on
bei4 bèi bwoj2 bwojX b b- woj -woj Brising bze' $bze' *bˁəʔ {*(Cə.)[b]ˁəʔ} double
bei4 bèi pwoj3 pwojH p p- woj -woj Cdeparting pzeks *pˁək-s the back
ben1 bēn pwon p p- won -won Aeven pzur *pˁur run (v.)
ben3 běn pwon2 pwonX p p- won -won Brising $pzen' $pzen' *C.pˁənʔ {*C.pˁə[n]ʔ} tree trunk
beng1 bēng pa~ng pæng p p- a~ng -æng Aeven pzran~~ *pˁraŋ temple gate
beng1 bēng pong p p- ong -ong Aeven $pzen~~ *Cə.pˁəŋ collapse (v., of a mountain)
beng4 bèng pong3 pongH p p- ong -ong Cdeparting pzen~~s *pˁəŋ-s put coffin in grave
bi1 pi~k pik p p- i~k -ik Dentering prek *prək to press, urge
bi1 pi~k pik p p- i~k -ik Dentering prek *prək urge, press
bi2 bji~j3 bjijH b b- ji~j -jij Cdeparting $bits $bits *Cə.bit-s {*Cə.bi[t]-s} smell (v.t.)
bi2 bji~j3 bjijH b b- ji~j -jij Cdeparting mbits mbits *m-bit-s {*m-[b]i[t]-s} nose
bi3 pi~j2 pijX p p- i~j -ij Brising pre' *prəʔ border town
bi3 pi~t pit p p- i~t -it Dentering prut prut borrowe~d as prut from Qin dial *p.rut {*p.[r]ut} (borrowed as *prut from Qin dial.) writing brush
bi3 pje~2 pjeX p p- je~ -je Brising paj' *pajʔ that
bi3 pji~j2 pjijX p p- ji~j -jij Brising $pij' *C.pijʔ compare
bi3 pji~j2 pjijX p p- ji~j -jij Brising pij' *pijʔ ladle, spoon
bi3 pji~j2 pjijX p p- ji~j -jij Brising pij' *pijʔ chaff; petty
bi3 pji~j2 pjijX p p- ji~j -jij Brising pij' *pijʔ deceased mother
bi4 be~k bek b b- e~k -ek Dentering bze~k bze~k *bˁek {*[b]ˁek} inner coffin
bi4 bi~t bit b b- i~t -it Dentering brit brit *brit {*[b]ri[t]} [place name]
bi4 bji~e~3 bjieH b b- ji~e~ -jie Cdeparting be~ks be~ks *bek-s {*[b]ek-s} avoid
bi4 bji~e~2 bjieX b b- ji~e~ -jie Brising %pe~' *N-peʔ low, short
bi4 bji~e~2 bjieX b b- ji~e~ -jie Brising be~' be~' *beʔ {*[b]eʔ} female slave or servant
bi4 bji~e~j3 bjiejH b b- ji~e~j -jiej Cdeparting be~ts be~ts *bet-s {*[b]e[t]-s} destroy; worn out
bi4 bji~e~j3 bjiejH b b- ji~e~j -jiej Cdeparting be~ts be~ts *bet-s {*[b]et-s} offering of silk
bi4 bji~e~j3 bjiejH b b- ji~e~j -jiej Cdeparting be~ts be~ts *bet-s {*[b]e[t]-s} fall down (from wound or illness)
bi4 bji~t bjit b b- ji~t -jit Dentering bit bit *bit {*[b]i[t]} [place name]
bi4 pe~j3 pejH p p- e~j -ej Cdeparting pze~ks *pˁek-s favorite (n.)
bi4 pe~j3 pejH p p- e~j -ej Cdeparting pzits pzits *pˁit-s {*pˁi[t]-s} close (v.); obstruct
bi4 pe~k pek p p- e~k -ek Dentering $pze~k *C.pˁek house wall
bi4 pi~j3 pijH p p- i~j -ij Cdeparting prits prits *prit-s {*pri[t]-s} cautious
bi4 pi~t pit p p- i~t -it Dentering prit prit *prit {*pri[t]} shaft, handle (of a weapon)
bi4 pja~k pjæk p p- ja~k -jæk Dentering prak *prak light blue
bi4 pji~e~3 pjieH p p- ji~e~ -jie Cdeparting pe~ks *pek-s arm
bi4 pji~e~j3 pjiejH p p- ji~e~j -jiej Cdeparting pe~ts pe~ts *pet-s {*pe[t]-s} cover (v.)
bi4 pji~e~k pjiek p p- ji~e~k -jiek Dentering pe~k *pek ruler, prince
bi4 pji~e~k pjiek p p- ji~e~k -jiek Dentering pe~k *pek circular jade insignium
bi4 pji~j pjij p p- ji~j -jij Aeven pij *pij cover; protect
bi4 pji~j3 pjijH p p- ji~j -jij Cdeparting pijs *pij-s combine; all
bi4 pji~j3 pjijH p p- ji~j -jij Cdeparting pijs *pij-s cover; protect
bi4 pji~j3 pjijH p p- ji~j -jij Cdeparting pij's *pijʔ-s deceased mother
bi4 pji~j3 pjijH p p- ji~j -jij Cdeparting piks piks *pik-s {*pi[k]-s} give
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} shoot
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} wattle
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} prohibit
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} necessarily
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} wooden fork
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} bird-net
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} knee cover
bi4 pji~t pjit p p- ji~t -jit Dentering pit pit *pit {*pi[t]} finish (v.)
bian1 biān pe~n pen p p- e~n -en Aeven pze~n pze~n *pˁen {*pˁe[n]} side
bian1 biān pe~n pen p p- e~n -en Aeven pze~n pze~n *pˁen {*pˁe[n]} plait, weave
bian1 biān pji~e~n pjien p p- ji~e~n -jien Aeven pe~n pe~n *pen {*pe[n]} whip (n.)
bian1 biān pji~e~n pjien p p- ji~e~n -jien Aeven pe~n pe~n *pen {*pe[n]} plait, weave
𠓥 𠓥 bian1 biān pji~e~n pjien p p- ji~e~n -jien Aeven pe~n pe~n *pen {*pe[n]} whip (n.)
bian3 biǎn pe~n2 penX p p- e~n -en Brising pze~n' pze~n' *pˁenʔ {*pˁe[n]ʔ} flat and thin
bian3 biǎn pja~m2 pjæmX p p- ja~m -jæm Brising prom' prom' *promʔ {*pr[o]mʔ} diminish
bian3 biǎn pje~m2 pjemX p p- je~m -jem Brising pom' prom' *pomʔ {*p(r)[o]mʔ} diminish
bian4 biàn ben3 bɛnH b b- en -ɛn Cdeparting bzre~rs bzre~rs *bˁrer-s {*[b]ˁre[r]-s} discriminate
bian4 biàn bje~n3 bjenH b b- je~n -jen Cdeparting $brons $brons *C.bron-s {*C.[b]ro[n]-s} cap
bian4 biàn bje~n3 bjenH b b- je~n -jen Cdeparting brons brons *bron-s {*[b]ro[n]-s} law
bian4 biàn bje~n2 bjenX b b- je~n -jen Brising bre~n' *brenʔ distinguish
bian4 biàn bje~n2 bjenX b b- je~n -jen Brising bre~n' *brenʔ dispute (v.))
便 便 bian4 biàn bji~e~n3 bjienH b b- ji~e~n -jien Cdeparting be~ns be~ns *ben-s {*[b]e[n]-s} comfortable; advantageous
bian4 biàn bji~e~n3 bjienH b b- ji~e~n -jien Cdeparting mpz~e~n's mpz~e~n's *m-pʰenʔ-s {*[m-pʰ]enʔ-s} glib-tongued
bian4 biàn bji~e~n2 bjienX b b- ji~e~n -jien Brising mpz~e~n' mpz~e~n' *m-pʰenʔ {*[m-pʰ]enʔ} insincere words
bian4 biàn pe~n3 penH p p- e~n -en Cdeparting pze~ns pze~ns *pˁen-s {*pˁe[n]-s} (go) all around
bian4 biàn pje~n3 pjenH p p- je~n -jen Cdeparting prons prons *pron-s {*pro[n]-s} change (v.)
biao3 biǎo pje~w2 pjewX p p- je~w -jew Brising paw' praw' *pawʔ {*p(r)awʔ} exterior
bie1 biē pji~e~t pjiet p p- ji~e~t -jiet Dentering pe~t *pet turtle
bie2 bié bje~t bjet b b- je~t -jet Dentering %pre~t *N-pret be separated (intr.)
bie2 bié pje~t pjet p p- je~t -jet Dentering pre~t *pret separate (tr.)
bin1 bīn pji~n pjin p p- ji~n -jin Aeven pin pin *pin {*pi[n]} guest
bing1 bīng pi~ng ping p p- i~ng -ing Aeven pren~~ dial pren~~ *p.rəŋ (dial. › *prəŋ) ice
bing1 bīng pi~ng ping p p- i~ng -ing Aeven pren~~ dial pr pr *p.rəŋ (dial. *p.r- › *pr-) ice
bing1 bīng pja~ng pjæng p p- ja~ng -jæng Aeven pran~~ *praŋ weapon
bing1 bīng pji~e~ng pjieng p p- ji~e~ng -jieng Aeven pe~n~~ *peŋ combine two things
bing3 bǐng li~m2 limX l l- i~m -im Brising prim' *p.rimʔ rations
bing3 bǐng pi~m2 pimX p p- i~m -im Brising prim' dial prim' *p.rimʔ (dial. › *primʔ) receive
bing3 bǐng pi~m2 pimX p p- i~m -im Brising prim' dial prim' *p.rimʔ (dial. › *primʔ) rations
bing3 bǐng pi~m2 pimX p p- i~m -im Brising prim' dial prim' *p.rimʔ (dial. › *primʔ) rations; receive
bing3 bǐng pja~ng2 pjængX p p- ja~ng -jæng Brising pran~~' *praŋʔ 3d heavenly stem
bing3 bǐng pja~ng2 pjængX p p- ja~ng -jæng Brising pran~~' *praŋʔ (place name)
bing3 bǐng pja~ng2 pjængX p p- ja~ng -jæng Brising pran~~' *praŋʔ grasp
bing4 bìng be~ng2 bengX b b- e~ng -eng Brising bze~n~~' bze~n~~' *bˁeŋʔ {*[b]ˁeŋʔ} side by side, together
bing4 bìng bja~ng3 bjængH b b- ja~ng -jæng Cdeparting bran~~s bran~~s *braŋ-s {*[b]raŋ-s} extreme illness
bing4 bìng pja~ng3 pjængH p p- ja~ng -jæng Cdeparting pran~~'s *praŋʔ-s handle (n.)
bing4 bìng pja~ng3 pjængH p p- ja~ng -jæng Cdeparting pran~~'s pran~~'s *praŋʔ-s {*[p]raŋʔ-s} handle (n.)
bing4 bìng pja~ng3 pjængH p p- ja~ng -jæng Cdeparting pran~~'s *praŋʔ-s a handle
bing4 bìng pji~e~ng3 pjiengH p p- ji~e~ng -jieng Cdeparting pe~n~~s *peŋ-s combine two things
bo1 pa p p- a -a Aeven pzar *pˁar martial
bo1 pa~wk pæwk p p- a~wk -æwk Dentering pzrok ~ mpzrok *pˁrok ~ *mə-pˁrok cut, flay, peel
bo1 pat p p- at -at Dentering pzat *pˁat spread out
bo2 ba~k bæk b b- a~k -æk Dentering bzrak bzrak *bˁrak {*[b]ˁrak} silk
bo2 bak b b- ak -ak Dentering bzak $bzak *bˁak {*(Cə.)[b]ˁak} thin
bo2 bwot b b- wot -wot Dentering bzut bzut *bˁut {*[b]ˁut} annoyed looks
bo2 pa~k pæk p p- a~k -æk Dentering pzrak *pˁrak father’s elder brother
bo2 pak p p- ak -ak Dentering pzak *pˁak broad
bo2 phak ph ph- ak -ak Dentering pz~zak *pʰˁak shoulder blade
bo3 pa2 paX p p- a -a Brising pzaj' *pˁajʔ walk lame
bo3 pa2 paX p p- a -a Brising pzaj' *pˁajʔ winnow (v.)
bo4 pa3 paH p p- a -a Cdeparting pzaj's *pˁajʔ-s winnow (v.)
bo4 pa3 paH p p- a -a Cdeparting pzar's *pˁarʔ-s to sow, winnow
bu3 bu3 buH b b- u -u Cdeparting bzas bzas *bˁa-s {*[b]ˁa-s} food held in the mouth
bu3 pu2 puX p p- u -u Brising $pza' *Cə-pˁaʔ to patch
bu3 puwk p p- uwk -uwk Dentering pzok *pˁok divine (v.)
bu4 bu3 buH b b- u -u Cdeparting mbzas mbzas *mə-bˁa-s {*mə-[b]ˁa-s} step
簿 簿 bu4 bu2 buX b b- u -u Brising bza' bza' *bˁaʔ {*[b]ˁaʔ} register (n.)
bu4 buw2 buwX b b- uw -uw Brising bzo' bzro' *bˁoʔ {*[b]ˁ(r)oʔ} lead (v.), govern
bu4 pjuw p p- juw -juw Aeven pe *pə not
bu4 pu3 puH p p- u -u Cdeparting pzas *pˁa-s cloth
bu4 pu3 puH p p- u -u Cdeparting pzas *pˁa-s cloth
cai2 cái dzoj dz dz- oj -oj Aeven $d~ze $d~ze *Cə.dzˁə {*[Cə.dz]ˁə} cut out clothes
cai2 cái dzoj dz dz- oj -oj Aeven $d~ze $d~ze *Cə.dzˁə {*[Cə.dz]ˁə} timber
cai2 cái dzoj dz dz- oj -oj Aeven d~ze $d~ze *dzˁə {*(Cə.)[dz]ˁə} talent, ability
cai2 cái dzoj dz dz- oj -oj Aeven d~ze d~ze *dzˁə {*[dz]ˁə} wealth
cai3 cǎi tshoj2 tshojX tsh tsh- oj -oj Brising %szre' *N-sˁrəʔ colorful
cai3 cǎi tshoj2 tshojX tsh tsh- oj -oj Brising %szre' *N-sˁrəʔ colorful
cai3 cǎi tshoj2 tshojX tsh tsh- oj -oj Brising mszre' *m-sˁrəʔ gather, pluck
cai3 cǎi tshoj2 tshojX tsh tsh- oj -oj Brising mszre' *m-sˁrəʔ gather, pluck
cai4 cài tshaj3 tshajH tsh tsh- aj -aj Cdeparting sr~zats *s.r̥ˁat-s (name of a state)
cai4 cài tshoj3 tshojH tsh tsh- oj -oj Cdeparting mszre's *m-sˁrəʔ-s vegetables
can1 cān tshom tsh tsh- om -om Aeven %szrum %szrum *N-sˁrum {*N-sˁr[u]m} three
can1 cān tshom tsh tsh- om -om Aeven mszrem mszrem *m-sˁrəm {*m-sˁr[ə]m} team of three horses
can1 cān tshom tsh tsh- om -om Aeven sl~zum sl~zum *s-l̥ˁum {*s-l̥ˁ[u]m} accumulate
can1 cān tshom tsh tsh- om -om Aeven t~z~zum t~z~zum *tsʰˁum {*[tsʰ]ˁ[u]m} straight
can2 cán dzam dz dz- am -am Aeven d~zam d~zam *dzˁam {*[dz]ˁam} ashamed
can2 cán dzan dz dz- an -an Aeven d~zan d~zan *dzˁan {*[dz]ˁa[n]} injure; remnant
can2 cán dzom dz dz- om -om Aeven $d~zem $d~zem *C.dzˁəm {*C.dzˁ[ə]m} silkworm
can4 càn tshan3 tshanH tsh tsh- an -an Cdeparting t~z~zars t~z~zars *tsʰˁar-s {*[tsʰ]ˁar-s} bright and white
cang1 cāng tshang tsh tsh- ang -ang Aeven sr~zan~~ *[s.r̥]ˁaŋ tshang-kaeng 'oriole'
cang1 cāng tshang tsh tsh- ang -ang Aeven t~z~zan~~ t~z~zan~~ *tsʰˁaŋ {*[tsʰ]ˁaŋ} granary
cang1 cāng tshang tsh tsh- ang -ang Aeven t~z~zan~~ t~z~zan~~ *tsʰˁaŋ {*[tsʰ]ˁaŋ} cold
cang1 cāng tshang tsh tsh- ang -ang Aeven t~z~zan~~ t~z~zan~~ *tsʰˁaŋ {*[tsʰ]ˁaŋ} deep blue or green
cang2 cáng dzang dz dz- ang -ang Aeven mt~z~zan~~ *m-tsʰˁaŋ store (v.)
cao1 cāo tshaw3 tshawH tsh tsh- aw -aw Cdeparting t~z~zaw's t~z~zaw's *tsʰˁawʔ-s {*[tsʰ]ˁawʔ-s} (what is grasped:) principles
cao1 cāo tshaw2 tshawX tsh tsh- aw -aw Brising t~z~zaw' t~z~zaw' *tsʰˁawʔ {*[tsʰ]ˁawʔ} grasp (v.)
cao2 cáo dzaw dz dz- aw -aw Aeven %t~zu *N-tsˁu come together; pair
cao3 cǎo tshaw2 tshawX tsh tsh- aw -aw Brising t~z~zu' t~z~zu' *tsʰˁuʔ {*[tsʰ]ˁuʔ} grass, plants
ce4 tsrhek tsrhɛk tsrh tsrh- ek -ɛk Dentering t~z~re~k t~z~zre~k *tsʰrek {*[tsʰ](ˁ)rek} tablet, records
ce4 tsrhek tsrhɛk tsrh tsrh- ek -ɛk Dentering t~z~re~k t~z~zre~k *tsʰrek {*[tsʰ](ˁ)rek} tablet, record
ce4 tsrhek tsrhɛk tsrh tsrh- ek -ɛk Dentering t~z~zre~k t~z~zre~k *tsʰˁrek {*[tsʰ]ˁrek} hedge
ce4 tsrhi~3 tsrhiH tsrh tsrh- i~ -i Cdeparting t~z~reks t~z~reks *tsʰrək-s {*[tsʰ]rək-s} latrine
ce4 tsrhi~k tsrhik tsrh tsrh- i~k -ik Dentering t~z~rek t~z~rek *tsʰrək {*[tsʰ]rək} fathom (v.)
ce4 tsri~k tsrik tsr tsr- i~k -ik Dentering t~rek t~rek *tsrək {*[ts]rək} slanting, oblique; side
cen1 cēn tsrhi~m tsrhim tsrh tsrh- i~m -im Aeven t~z~rum t~z~rum *tsʰrum {*[tsʰr][u]m} uneven
ceng2 céng dzong dz dz- ong -ong Aeven %stzen~~ *N-s.tˁəŋ double
ceng2 céng dzong dz dz- ong -ong Aeven d~zen~~ d~zen~~ *dzˁəŋ {*[dz]ˁəŋ} (adverb indicating past time)
cha1 chā tsrha~ tsrhæ tsrh tsrh- a~ Aeven t~z~raj *tsʰraj distinction; to select
cha1 chā tsrhep tsrhɛp tsrh tsrh- ep -ɛp Dentering mt~z~rop mt~z~rop *mə-tsʰ‹r›op {*mə-[tsʰ]‹r›op} insert
cha1 chā tsrhep tsrhɛp tsrh tsrh- ep -ɛp Dentering t~z~rop t~z~zrop *tsʰ‹r›op {*[tsʰ](ˁ)‹r›op} pestle
cha2 chá dra~ dræ dr dr- a~ Aeven dzra dzra *dˁra {*[d]ˁra} a certain number of sheaves of grain
cha2 chá dzra~ dzræ dzr dzr- a~ Aeven d~zraj d~zraj *dzˁraj {*[dz]ˁraj} cut trees
cha2 chá dzra~2 dzræX dzr dzr- a~ Brising d~zraj' d~zraj' *dzˁrajʔ {*[dz]ˁrajʔ} to cut trees
cha2 chá tsrhet tsrhɛt tsrh tsrh- et -ɛt Dentering t~z~zre~t t~z~zre~t *tsʰˁret {*[tsʰ]ˁret} examine
chai1 chāi tsrhe tsrhɛ tsrh tsrh- e Aeven t~z~raj t~z~zraj *tsʰraj {*[tsʰ](ˁ)raj} distinction; to select
chai1 chāi tsrhej tsrhɛj tsrh tsrh- ej -ɛj Aeven t~z~raj t~z~zraj *tsʰraj {*[tsʰ](ˁ)raj} distinction; to select
chai2 chái dzre dzrɛ dzr dzr- e Aeven $d~zre~ $d~zre~j *C.dzˁre {*C.dzˁre(j)} firewood
chai2 chái dzrej dzrɛj dzr dzr- ej -ɛj Aeven d~zrej d~zrej *dzˁ‹r›əj {*[dz]ˁ‹r›əj} category, equals
chai2 chái dzrej dzrɛj dzr dzr- ej -ɛj Aeven d~ze~aj d~zre *dzˁeaj {*[dz]ˁrə} wolf
chai4 chài trha~j3 trhæjH trh trh- a~j -æj Cdeparting mr~zats mr~zats *mə-r̥ˁat-s {*mə-r̥ˁa[t]-s} scorpion
chan1 chān tsyhe~m tsyhem tsyh tsyh- je~m -jem Aeven tz~am tz~am *tʰam {*[tʰ]am} cut out, cut loose
chan1 chān tsyhe~m tsyhem tsyh tsyh- je~m -jem Aeven tz~am tz~am *tʰam {*[tʰ]am} apron; shake, move (skirts)
chan2 chán drje~n drjen dr dr- je~n -jen Aeven dran dran *dran {*[d]ra[n]} farmyard
chan2 chán drje~n drjen dr dr- je~n -jen Aeven dran dran *dran {*[d]ra[n]} tracks; orbit (v.)
chan2 chán drje~n drjen dr dr- je~n -jen Aeven dran dran *dran {*[d]ra[n]} bind, wind
chan2 chán dzye~n dzyen dzy dzy- je~n -jen Aeven dar dar *dar {*[d]a[r]} cicada
chan2 chán dzye~n dzyen dzy dzy- je~n -jen Aeven dzar dzar *dˁar {*[d]ˁar} in chan2yu2
chan3 chǎn sren2 srɛnX sr sr- en -ɛn Brising sn~~rar' *s-ŋrarʔ bear (v.), produce
chan3 chǎn trhje~m2 trhjemX trh trh- je~m -jem Brising qz~rom' *qʰromʔ flatter (v.)
chan3 chǎn trhje~m2 trhjemX trh trh- je~m -jem Brising qz~rom' *qʰromʔ to flatter
chan4 chàn tsyhe~m3 tsyhemH tsyh tsyh- je~m -jem Cdeparting tz~ams tz~ams *tʰam-s {*[tʰ]am-s} overcoat
chang2 cháng drjang dr dr- jang -jang Aeven $%tran~~ $%tran~~ *Cə-N-traŋ {*Cə-[N]-traŋ} long (adj.)
chang2 cháng drjang dr dr- jang -jang Aeven $lran~~ *Cə.lraŋ arena
chang2 cháng drjang dr dr- jang -jang Aeven lran~~ *lraŋ intestines
chang2 cháng dzyang dzy dzy- jang -jang Aeven $dan~~ *Cə.daŋ taste (v.)
chang2 cháng dzyang dzy dzy- jang -jang Aeven dan~~ dan~~ *daŋ {*[d]aŋ} constant
chang2 cháng dzyang dzy dzy- jang -jang Aeven dan~~ *daŋ lower garment
chang3 chǎng tsyhang2 tsyhangX tsyh tsyh- jang -jang Brising tz~an~~' *tʰaŋʔ despondent; scared
chang3 chǎng tsyhang2 tsyhangX tsyh tsyh- jang -jang Brising tz~an~~' *tʰaŋʔ open, spacious
chang4 chàng trhjang3 trhjangH trh trh- jang -jang Cdeparting tz~ran~~s *tʰraŋ-s aromatic spirits
chang4 chàng trhjang3 trhjangH trh trh- jang -jang Cdeparting tz~ran~~s *tʰraŋ-s disappointed
chang4 chàng tsyhang3 tsyhangH tsyh tsyh- jang -jang Cdeparting mtz~an~~s *mə-tʰaŋ-s to lead (in singing)
chang4 chàng tsyhang3 tsyhangH tsyh tsyh- jang -jang Cdeparting tz~an~~s *tʰaŋ-s to lead (in singing)
chao1 chāo trhje~w trhjew trh trh- je~w -jew Aeven tz~raw tz~raw *tʰraw {*tʰr[a]w} leap over, surpass
chao2 cháo drje~w drjew dr dr- je~w -jew Aeven %traw %traw *N-t‹r›aw {*[N]-t‹r›aw} morning tide
chao2 cháo drje~w drjew dr dr- je~w -jew Aeven mtraw mtraw *m-t‹r›aw {*[m]-t‹r›aw} (morning) audience at court
chao2 cháo dzra~w dzræw dzr dzr- a~w -æw Aeven d~zraw d~zraw *dzˁraw {*[dz]ˁraw} nest
che1 chē tsyha~ tsyhæ tsyh tsyh- ja~ -jæ Aeven tqz~a tqz~rA *t.qʰa {*[t.qʰ](r)A} chariot
che4 chè drje~t drjet dr dr- je~t -jet Dentering mtz~re~t mtz~re~t *m-tʰret {*m-tʰr[e]t} remove, take away
che4 chè drje~t drjet dr dr- je~t -jet Dentering mtz~re~t mtz~re~t *m-tʰret {*m-[tʰ]ret} penetrate
che4 chè trha~k trhæk trh trh- a~k -æk Dentering %qz~zrak *Nə-qʰˁ‹r›ak split (v.i.)
che4 chè trhje~t trhjet trh trh- je~t -jet Dentering tz~re~t tz~re~t *tʰret {*tʰr[e]t} remove, take away
che4 chè trhje~t trhjet trh trh- je~t -jet Dentering tz~re~t tz~re~t *tʰret {*[tʰ]ret} penetrate
chen1 chēn tsyhi~n tsyhin tsyh tsyh- i~n -in Aeven tz~in tz~in *tʰin {*tʰi[n]} glare (v.)
chen2 chén dri~m drim dr dr- i~m -im Aeven lrem lrem ~ mlrem *lrəm {*[l]r[ə]m} ~ *m-lr[ə]m sink (v.)
chen2 chén dri~m drim dr dr- i~m -im Aeven lrem lrem *lrəm {*[l]r[ə]m} sacrifice in which gifts are sunk in water
chen2 chén dri~m3 drimH dr dr- i~m -im Cdeparting lrems lrems *lrəm-s {*[l]r[ə]m-s} sacrifice in which gifts are sunk in water
chen2 chén dri~n drin dr dr- i~n -in Aeven dren dren *drən {*[d]rə[n]} dust (n.)
chen2 chén dri~n drin dr dr- i~n -in Aeven lrin lrin *lrin {*lri[n]} arrange
chen2 chén dzyi~m dzyim dzy dzy- i~m -im Aeven dem dem *dəm {*[d][ə]m} small furnace
chen2 chén dzyi~m dzyim dzy dzy- i~m -im Aeven tg~em tg~em *t.ɢəm {*[t.ɢ][ə]m} sincere
chen2 chén dzyi~m dzyim dzy dzy- i~m -im Aeven tg~em tg~em *t.ɢəm {*[t.ɢ][ə]m} reliable, to trust
chen2 chén dzyi~n dzyin dzy dzy- i~n -in Aeven der der *dər {*[d]ər} 5th earthly branch
chen2 chén dzyi~n dzyin dzy dzy- i~n -in Aeven der der *dər {*[d]ər} part of Scorpio; morning
chen2 chén dzyi~n dzyin dzy dzy- i~n -in Aeven gin gin *ɡin {*[ɡ]i[n]} slave, subject
chen2 chén zyi~n zyin zy zy- i~n -in Aeven sder sder *sə.dər {*sə.[d]ər} part of Scorpio; morning
cheng1 chēng trha~ng trhæng trh trh- a~ng -æng Aeven tz~zran~~ *tʰˁraŋ look straight at, stare
cheng1 chēng trhje~ng trhjeng trh trh- je~ng -jeng Aeven tkz~re~n~~ *t-kʰreŋ red
cheng1 chēng tsyhi~ng tsyhing tsyh tsyh- i~ng -ing Aeven tz~en~~ *tʰəŋ weigh; evaluate; call
𣥺 𣥺 cheng2 chéng dra~ng dræng dr dr- a~ng -æng Aeven mtzran~~ *m-tˁ‹r›aŋ serve as support for
cheng2 chéng dri~ng dring dr dr- i~ng -ing Aeven dren~~ dren~~ *drəŋ {*[d]rəŋ} limpid, clear
cheng2 chéng dri~ng dring dr dr- i~ng -ing Aeven mtren~~ *m-trəŋ reprove; punish
cheng2 chéng drje~ng drjeng dr dr- je~ng -jeng Aeven $lre~n~~ *C.lreŋ Chéng (a surname)
cheng2 chéng drje~ng drjeng dr dr- je~ng -jeng Aeven lre~n~~ *lreŋ to manifest
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven $de~n~~ $de~n~~ *Cə.deŋ {*Cə.[d]eŋ} city wall
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven de~n~~ de~n~~ *deŋ {*[d]eŋ} sincere
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven de~n~~ de~n~~ *deŋ {*[d]eŋ} put in (a receptacle)
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven de~n~~ de~n~~ *deŋ {*[d]eŋ} to become (v.i.)
cheng2 chéng dzye~ng dzyeng dzy dzy- je~ng -jeng Aeven mde~n~~ mde~n~~ *m-deŋ {*m-[d]eŋ} to complete (tr. v)
cheng2 chéng dzyi~ng dzying dzy dzy- i~ng -ing Aeven den~~ den~~ *dəŋ {*[d]əŋ} receive
cheng2 chéng dzyi~ng dzying dzy dzy- i~ng -ing Aeven mten~~ *m-təŋ assist
cheng2 chéng zyi~ng zying zy zy- i~ng -ing Aeven $len~~ *Cə.ləŋ raised path between fields
cheng2 chéng zyi~ng zying zy zy- i~ng -ing Aeven $len~~ *Cə.ləŋ ride (v.)
cheng3 chěng trhje~ng2 trhjengX trh trh- je~ng -jeng Brising l~re~n~~' l~re~n~~' *l̥reŋʔ {*[l̥]reŋʔ} gallop
cheng3 chěng trhje~ng2 trhjengX trh trh- je~ng -jeng Brising l~re~n~~' l~re~n~~' *l̥reŋʔ {*[l̥]reŋʔ} to run after; gratify one’s desire
cheng4 chèng tsyhi~ng3 tsyhingH tsyh tsyh- i~ng -ing Cdeparting mtz~en~~s *mə-tʰəŋ-s steelyard
chi1 chī trhje~ trhje trh trh- je~ -je Aeven $r~aj r~aj *C.r̥aj {*r̥aj} mountain demon
chi1 chī trhje~ trhje trh trh- je~ -je Aeven r~aj *r̥aj demon
chi1 chī trhje~ trhje trh trh- je~ -je Aeven r~aj E dial r~ trh *r̥aj (E. dial. *r̥- › trh-) demon
chi1 chī tsyhi~j tsyhij tsyh tsyh- i~j -ij Aeven tz~ij *tʰij owl (鴟鵂 tsyhij.xjuw)
chi2 chí dri~ dri dr dr- i~ -i Aeven $lre *C.lrə regulate, arrange
chi2 chí dri~ dri dr dr- i~ -i Aeven dre dre *drə {*[d]rə} grasp, hold
chi2 chí dri~j drij dr dr- i~j -ij Aeven drij drij *drij {*[d]rij} islet
chi2 chí dri~j drij dr dr- i~j -ij Aeven drij drij *drij {*[d]rij} ant egg
chi2 chí dri~j drij dr dr- i~j -ij Aeven lrej lrej *lrəj {*lrə[j]} slow
chi2 chí drje~ drje dr dr- je~ -je Aeven $lraj *Cə.lraj pool (n.)
chi2 chí drje~ drje dr dr- je~ -je Aeven dre~ dre~ *dre {*[d]re} *[d]re.[d]ro walk hesitatingly
chi2 chí drje~ drje dr dr- je~ -je Aeven lraj lraj *lraj {*[l]raj} gallop
chi2 chí drje~ drje dr dr- je~ -je Aeven lre~ *lre a kind of flute
chi2 chí sye~2 syeX sy sy- je~ -je Brising l~aj' *l̥ajʔ slacken (a bow)
chi3 chǐ trhi~2 trhiX trh trh- i~ -i Brising n~re' n~ren~~' *n̥rəʔ {*n̥rə(ŋ)ʔ} shame; ashamed
chi3 chǐ tsyha~2 tsyhæX tsyh tsyh- ja~ -jæ Brising tl~aj' tl~Aj' *t-l̥ajʔ {*[t-l̥]Ajʔ} large
chi3 chǐ tsyhe~2 tsyheX tsyh tsyh- je~ -je Brising tl~aj' *t-l̥ajʔ extravagant
chi3 chǐ tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tz~ak tz~Ak *tʰak {*tʰAk} foot (measure)
齿 chi3 chǐ tsyhi~2 tsyhiX tsyh tsyh- i~ -i Brising tkz~e' tkz~en~~' *t-kʰəʔ {*[t-kʰ]ə(ŋ)ʔ} front teeth
chi4 chì sye~3 syeH sy sy- je~ -je Cdeparting skz~e~s *s-kʰe-s wing
chi4 chì trhi~k trhik trh trh- i~k -ik Dentering r~ek mr~ek *r̥ək {*(m-)r̥ək} correct (v.); to arrange
chi4 chì tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tqz~ak tqz~Ak *t-qʰak {*t-qʰAk} salty soil
chi4 chì tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tqz~ak tqz~rAk *t-qʰak {*[t-qʰ](r)Ak} red
chi4 chì tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tz~ak tz~Ak *tʰak {*tʰAk} rebuff; salty soil
chi4 chì tsyhe~k tsyhek tsyh tsyh- je~k -jek Dentering tz~ak tz~Ak *tʰak {*tʰAk} rebuff; salty soil
chi4 chì tsyhi~3 tsyhiH tsyh tsyh- i~ -i Cdeparting tz~eks *tʰək-s blaze
chong1 chōng syowng sy sy- jowng -jowng Aeven ston~~ *s-toŋ hull grain, beat (v.) stick for beating (n.)
chong1 chōng syowng sy sy- jowng -jowng Aeven ston~~ *s.toŋ stupid
chong1 chōng trha~wng trhæwng trh trh- a~wng -æwng Aeven qz~zron~~ qz~zron~~ *qʰˁ‹r›oŋ {*[q]ʰˁ‹r›oŋ} stupid
chong1 chōng trhjuwng trh trh- juwng -juwng Aeven tz~run~~ *tʰruŋ grieved, agitated
chong1 chōng tsyhowng tsyh tsyh- jowng -jowng Aeven tz~on~~ *tʰoŋ rush against
chong1 chōng tsyhuwng tsyh tsyh- juwng -juwng Aeven tz~un~~ *tʰuŋ full, fill
chong2 chóng drjowng dr dr- jowng -jowng Aeven mtron~~ mtron~~ *m-troŋ {*[m]-troŋ} repeat; double
chong2 chóng drjuwng dr dr- juwng -juwng Aeven $lrun~~ *C.lruŋ insect
chong2 chóng dzrjuwng dzr dzr- juwng -juwng Aeven d~run~~ d~run~~ *dz‹r›uŋ {*[dz]‹r›uŋ} exalt, honor
chong3 chǒng trhjowng2 trhjowngX trh trh- jowng -jowng Brising r~on~~' *r̥oŋʔ favor, grace
chou1 chōu trhjuw trh trh- juw -juw Aeven l~ru *l̥ru take out, pull out
chou1 chōu trhjuw trh trh- juw -juw Aeven r~iw *r̥iw recover
chou2 chóu drjuw dr dr- juw -juw Aeven driw driw *driw {*[d]riw} dense, thick
chou2 chóu drjuw dr dr- juw -juw Aeven driw driw *driw {*[d]riw} bind round
chou2 chóu drjuw dr dr- juw -juw Aeven dru dru *dru {*[d]ru} in the past, yesterday
chou2 chóu drjuw dr dr- juw -juw Aeven dru dru *dru {*[d]ru} plowed field
chou2 chóu dzrjuw dzr dzr- juw -juw Aeven d~riw d~riw *dzriw {*[dz]riw} grieved
chou2 chóu dzyuw dzy dzy- juw -juw Aeven du du *du {*[d]u} pay back; enemy
chou3 chǒu trhjuw2 trhjuwX trh trh- juw -juw Brising n~ru' n~ru' *n̥ruʔ {*[n̥]ruʔ} 2d earthly branch
chou3 chǒu tsyhuw2 tsyhuwX tsyh tsyh- juw -juw Brising tqz~u' *t.qʰuʔ ugly; evil
chou3 chǒu tsyhuw2 tsyhuwX tsyh tsyh- juw -juw Brising tqz~u' *t.qʰuʔ category
chou4 chòu tsyhuw3 tsyhuwH tsyh tsyh- juw -juw Cdeparting tqz~us tqz~u's *t-qʰu-s {*t-qʰu(ʔ)-s} odor, to stink (intransitive)?
chou4 chòu xjuw3 xjuwH x x- juw -juw Cdeparting qz~us qz~u's *qʰu-s {*[qʰ]u(ʔ)-s} odor, to stink (intransitive)?
chou4 chòu xjuw3 xjuwH x x- juw -juw Cdeparting qz~us qz~u's *qʰu-s {*[qʰ]u(ʔ)-s} odor, to stink (intransitive)?
chu1 chū tsrhjo tsrh tsrh- jo -jo Aeven t~z~ra t~z~ra *tsʰra {*[ts]ʰra} beginning
chu1 chū tsyhwi~t tsyhwit tsyh tsyh- wi~t -wit Dentering tkz~ut *t-kʰut go or come out
chu2 chú drjo dr dr- jo -jo Aeven lra *l‹r›a remove
chu2 chú drju dr dr- ju -ju Aeven dro dro *dro {*[d]ro} kitchen
chu2 chú drju dr dr- ju -ju Aeven dro dro *dro {*[d]ro} drje-drjo walk hesitatingly
chu2 chú dzrjo dzr dzr- jo -jo Aeven $lra M$ re~fle~ct~ slra *Cə-l‹r›a (MC reflects *s-l‹r›a) hoe (n.)
chu2 chú dzrjo dzr dzr- jo -jo Aeven slra *s-l‹r›a to hoe
chu2 chú tsrhju tsrh tsrh- ju -ju Aeven t~z~ro t~z~ro *tsʰro {*[tsʰ]ro} grass for fuel or fodder
chu3 chǔ tsrhjo2 tsrhjoX tsrh tsrh- jo -jo Brising sr~a' *s.r̥aʔ thorns
chu3 chǔ tsrhjo2 tsrhjoX tsrh tsrh- jo -jo Brising sr~a' sr~a' *s.r̥aʔ {*[s.r̥]aʔ} arrange in order
chu3 chǔ tsrhjo2 tsrhjoX tsrh tsrh- jo -jo Brising sr~a' *s.r̥aʔ name of a state
chu3 chǔ tsyho2 tsyhoX tsyh tsyh- jo -jo Brising tqz~a' *t.qʰaʔ pestle
chu3 chǔ tsyho2 tsyhoX tsyh tsyh- jo -jo Brising tqz~a' *t.qʰaʔ be at
chu4 chù trhjowk trh trh- jowk -jowk Dentering tz~rok *tʰrok hobbled pig (SW)
chu4 chù trhjuw3 trhjuwH trh trh- juw -juw Cdeparting qz~ruks *qʰ‹r›uk-s nourish
chu4 chù trhjuwk trh trh- juwk -juwk Dentering qz~ruk *qʰ‹r›uk nourish
chu4 chù trhwi~t trhwit trh trh- wi~t -wit Dentering tkz~rut *t.kʰ‹r›ut expel
chu4 chù tsyho3 tsyhoH tsyh tsyh- jo -jo Cdeparting tqz~a's *t.qʰaʔ-s place (n.)
chu4 chù tsyhowk tsyh tsyh- jowk -jowk Dentering tz~ok *tʰok knock against
chu4 chù tsyhuwk tsyh tsyh- juwk -juwk Dentering tz~uk *tʰuk commence
chuai3 chuǎi tsrhjwe~2 tsrhjweX tsrh tsrh- jwe~ -jwe Brising stz~ror' *s-tʰ‹r›orʔ to measure; to estimate
chuai4 chuài tsrhwa~j3 tsrhwæjH tsrh tsrh- wa~j -wæj Cdeparting t~z~zrots t~z~zrots *tsʰˁrot-s {*[tsʰ]ˁrot-s} bite, eat
chuan1 chuān tsyhwe~n tsyhwen tsyh tsyh- jwe~n -jwen Aeven tl~un tl~un M$ jwe~n is irre~gular *t.l̥un {*t.l̥u[n]} (MC -jwen is irregular) stream, river
穿 穿 chuan1 chuān tsyhwe~n tsyhwen tsyh tsyh- jwe~n -jwen Aeven tz~on tz~on *tʰon {*tʰo[n]} bore through
chuan1 chuān tsyhwe~n tsyhwen tsyh tsyh- jwe~n -jwen Aeven tz~un tz~un M$ jwe~n is irre~gular *tʰun {*[tʰ]u[n]} (MC -jwen is irregular) stream, river
chuan2 chuán drjwe~n drjwen dr dr- jwe~n -jwen Aeven $mtron *Cə-m-tron transmit
chuan2 chuán drjwe~n drjwen dr dr- jwe~n -jwen Aeven lron *lron beam, rafter
chuan2 chuán zywe~n zywen zy zy- jwe~n -jwen Aeven $lon $lon *Cə.lon {*Cə.lo[n]} boat
chuan3 chuǎn tsyhwe~n2 tsyhwenX tsyh tsyh- jwe~n -jwen Brising tz~on' tz~on' *tʰonʔ {*[tʰ]o[n]ʔ} oppose, contrary
chuan3 chuǎn tsyhwe~n2 tsyhwenX tsyh tsyh- jwe~n -jwen Brising tz~or' *tʰorʔ to pant
chuang1 chuāng tsrha~wng tsrhæwng tsrh tsrh- a~wng -æwng Aeven sl~zron~~ *s-l̥ˁ‹r›oŋ window
chuang1 chuāng tsrha~wng tsrhæwng tsrh tsrh- a~wng -æwng Aeven sl~zron~~ *s-l̥ˁ‹r›oŋ window
chuang1 chuāng tsrhjang tsrh tsrh- jang -jang Aeven t~z~ran~~ t~z~ran~~ *tsʰraŋ {*[tsʰ]raŋ} wound (v.)
chuang1 chuāng tsrhjang tsrh tsrh- jang -jang Aeven t~z~ran~~ t~z~ran~~ *tsʰraŋ {*[tsʰ]raŋ} boil, tumor
chuang2 chuáng dra~wng dræwng dr dr- a~wng -æwng Aeven %tzron~~ %tzron~~ *N-tˁ‹r›oŋ {*[N-t]ˁ‹r›oŋ} strike
chuang2 chuáng dzrjang dzr dzr- jang -jang Aeven kd~ran~~ *k.dzraŋ bed
chuang4 chuàng tsrhjang3 tsrhjangH tsrh tsrh- jang -jang Cdeparting t~z~ran~~s t~z~ran~~s *tsʰraŋ-s {*[tsʰ]raŋ-s} begin
chui1 chuī tsyhwe~ tsyhwe tsyh tsyh- jwe~ -jwe Aeven tz~oj *tʰoj blow (v.)
chui2 chuí drwi~j drwij dr dr- wi~j -wij Aeven kdruj *k.druj hammer
chui2 chuí dzywe~ dzywe dzy dzy- jwe~ -jwe Aeven doj doj *doj {*[d]oj} hang down
chui2 chuí tsywe~2 tsyweX tsy tsy- jwe~ -jwe Brising toj' *tojʔ to beat
chui4 chuì tsyhwe~3 tsyhweH tsyh tsyh- jwe~ -jwe Cdeparting tz~ojs *tʰoj-s musical concert
chui4 chuì tsyhwi~j3 tsyhwijH tsyh tsyh- wi~j -wij Cdeparting tkz~uts *t.kʰut-s bring or take out
chun1 chūn trhwi~n trhwin trh trh- wi~n -win Aeven l~run l~run *l̥run {*[l̥]ru[n]} ornate band on axle-cap of wheel (K)
chun1 chūn trhwi~n trhwin trh trh- wi~n -win Aeven l~run l~run *l̥run {*l̥ru[n]} funeral car
chun1 chūn tsyhwi~n tsyhwin tsyh tsyh- wi~n -win Aeven tz~un *tʰun springtime
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dun dun *dun {*[d]un} pure, unmixed
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dur dur *dur {*[d]ur} a pair
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dur dur *dur {*[d]ur} simple, unadorned
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dur dur *dur {*[d]ur} ample
chun2 chún dzywi~n dzywin dzy dzy- wi~n -win Aeven dur dur *dur {*[d]ur} quail
chun2 chún zywi~n zywin zy zy- wi~n -win Aeven sdur sdur *sə.dur {*sə.[d]ur} lip
chuo4 chuò trhjak trh trh- jak -jak Dentering tz~rak *tʰrak jump over, pass over
chuo4 chuò tsyhak tsyh tsyh- jak -jak Dentering tz~awk *tʰawk indulgent, gentle
chuo4 chuò tsyhwe~t tsyhwet tsyh tsyh- jwe~t -jwet Dentering tz~ot *tʰot taste, eat, drink (v.)
ci1 tsrhje~ tsrhje tsrh tsrh- je~ -je Aeven t~z~raj *tsʰraj uneven
ci2 dzi~ dzi dz dz- i~ -i Aeven d~e *dzə loving, kind
ci2 zi~ zi z z- i~ -i Aeven sle *sə.lə sacrifice
ci2 zi~ zi z z- i~ -i Aeven sle *sə.lə words
ci2 zi~ zi z z- i~ -i Aeven sle *sə.lə utterance
ci3 tshje~2 tshjeX tsh tsh- je~ -je Brising t~z~e~' t~z~e~j' *tsʰeʔ {*[tsʰ]e(j)ʔ} this
ci3 tshje~2 tshjeX tsh tsh- je~ -je Brising t~z~e~' t~z~e~j' *tsʰeʔ {*[tsʰ]e(j)ʔ} clear (adj.)
ci4 sje~3 sjeH s s- je~ -je Cdeparting sle~ks *s-lek-s give
ci4 tshi~j3 tshijH tsh tsh- i~j -ij Cdeparting sn~ijs sn~ijs *s-n̥ij-s {*[s-n̥]i[j]-s} lodge (v.)
ci4 tshi~j3 tshijH tsh tsh- i~j -ij Cdeparting sn~ijs sn~ijs *s-n̥ij-s {*[s-n̥]i[j]-s} put in order; second
ci4 tshje~3 tshjeH tsh tsh- je~ -je Cdeparting t~z~e~ks t~z~e~ks *tsʰek-s {*[tsʰ]ek-s} sharp point, thorn; pierce
ci4 tshje~3 tshjeH tsh tsh- je~ -je Cdeparting t~z~e~ks t~z~e~ks *tsʰek-s {*[tsʰ]ek-s} sharp point, thorn
ci4 tshje~k tshjek tsh tsh- je~k -jek Dentering t~z~e~k t~z~e~k *tsʰek {*[tsʰ]ek} pierce, stab
cong1 cōng tshuwng tsh tsh- uwng -uwng Aeven t~z~zon~~ t~z~zon~~ *tsʰˁoŋ {*[ts]ʰˁoŋ} onion
cong1 cōng tshuwng tsh tsh- uwng -uwng Aeven t~z~zon~~ t~z~zon~~ *tsʰˁoŋ {*[tsʰ]ˁoŋ} hear well; intelligent
cong2 cóng dzjowng dz dz- jowng -jowng Aeven d~on~~ d~on~~ *dzoŋ {*[dz]oŋ} to follow
cou3 cǒu tshuw2 tshuwX tsh tsh- uw -uw Brising t~z~zo' *tsʰˁoʔ take
cu1 tshu tsh tsh- u -u Aeven %szra *N-sˁra coarse, thick (as hair)
cu2 dzu dz dz- u -u Aeven d~za d~za *dzˁa {*[dz]ˁa} advance, go to
cu4 tshjowk tsh tsh- jowk -jowk Dentering t~z~ok t~z~ok *tsʰok {*[tsʰ]ok} urge, hasten, press
cuan4 cuàn tshwan3 tshwanH tsh tsh- wan -wan Cdeparting t~z~zons t~z~zons *tsʰˁon-s {*[tsʰ]ˁo[n]-s} hide; flee
cui1 cuī dzwoj dz dz- woj -woj Aeven d~zuj d~zuj *dzˁuj {*[dz]ˁuj} high, rocky
cui1 cuī tshwoj tsh tsh- woj -woj Aeven %srzuj %srzuj *N-s.rˁuj {*[N]-s.rˁuj} mourning clothes
cui1 cuī tshwoj tsh tsh- woj -woj Aeven %szruj *N-sˁruj mourning clothes
cui1 cuī tshwoj tsh tsh- woj -woj Aeven stz~zuj *s-tʰˁuj urge, repress
cui4 cuì dzwi~j3 dzwijH dz dz- wi~j -wij Cdeparting d~eps d~eps *dzəp-s {*[dz][ə]p-s} collect, crowd
cui4 cuì tshjwe~j3 tshjwejH tsh tsh- jwe~j -jwej Cdeparting t~z~ops t~z~ops *tsʰop-s {*[tsʰ]op-s} fine hair; felt
cui4 cuì tshwoj3 tshwojH tsh tsh- woj -woj Cdeparting t~z~zuts t~z~zuts *tsʰˁut-s {*[tsʰ]ˁu[t]-s} assistant
cui4 cuì tshwoj3 tshwojH tsh tsh- woj -woj Cdeparting t~z~zuts t~z~zuts *tsʰˁut-s {*[tsʰ]ˁu[t]-s} taste (v.)
cui4 cuì tshwoj3 tshwojH tsh tsh- woj -woj Cdeparting t~z~zuts t~z~zuts *tsʰˁut-s {*[tsʰ]ˁu[t]-s} dip into a fluid
cui4 cuì tshwoj3 tshwojH tsh tsh- woj -woj Cdeparting t~z~zuts t~z~zuts *tsʰˁut-s {*[tsʰ]ˁu[t]-s} burn
cui4 cuì tsrhjwe~j3 tsrhjwejH tsrh tsrh- jwe~j -jwej Cdeparting t~z~rops t~z~rops *tsʰ‹r›op-s {*[tsʰ]‹r›op-s} down, fine hair
cun2 cún dzwon dz dz- won -won Aeven d~zen d~zen *dzˁən {*[dz]ˁə[n]} exist
cun3 cǔn tshwon2 tshwonX tsh tsh- won -won Brising t~z~zun' t~z~zun' *tsʰˁunʔ {*[tsʰ]ˁu[n]ʔ} cut, chop
cun3 cǔn tshwon2 tshwonX tsh tsh- won -won Brising t~z~zun' t~z~zun' *tsʰˁunʔ {*[tsʰ]ˁu[n]ʔ} measure, consider
cun4 cùn tshwon3 tshwonH tsh tsh- won -won Cdeparting t~z~zuns t~z~zuns *tsʰˁun-s {*[tsʰ]ˁu[n]-s} thumb; inch
cuo1 cuō tsha tsh tsh- a -a Aeven t~z~zaj t~z~zaj *tsʰˁaj {*[tsʰ]ˁaj} file, polish (v.)
cuo1 cuō tsha tsh tsh- a -a Aeven t~z~zaj t~z~zaj *tsʰˁaj {*[tsʰ]ˁaj} rub, polish, file (v.)
cuo1 cuō tshwat tsh tsh- wat -wat Dentering t~z~zot t~z~zot *tsʰˁot {*[tsʰ]ˁot} pinch; a pinch
cuo2 cuó dza dz dz- a -a Aeven %t~zaj %t~zaj *N-tsˁaj {*N-[ts]ˁaj} salt
cuo3 cuǒ tsha2 tshaX tsh tsh- a -a Brising t~z~zar' *tsʰˁarʔ white and brilliant
cuo4 cuò tshak tsh tsh- ak -ak Dentering t~z~zak t~z~zak *tsʰˁak {*[tsʰ]ˁak} slanting
cuo4 cuò tshu3 tshuH tsh tsh- u -u Cdeparting t~z~zaks t~z~zaks *tsʰˁak-s {*[tsʰ]ˁak-s} place (v.)
cuo4 cuò tshwa3 tshwaH tsh tsh- wa -wa Cdeparting t~z~zojs t~z~zojs *tsʰˁoj-s {*[tsʰ]ˁoj-s} cut
da2 dat d d- at -at Dentering $lzat *Cə.lˁat arrive at
da2 top t t- op -op Dentering tzep tzep *tˁəp {*[t]ˁ[ə]p} answer
da2 top t t- op -op Dentering tzep tzep *tˁəp {*[t]ˁ[ə]p} small bean
da4 da3 daH d d- a -a Cdeparting lzats F! *lˁat-s (F!) big
da4 daj3 dajH d d- aj -aj Cdeparting lzats lzats *lˁat-s {*lˁa[t]-s} big
dai4 dài daj3 dajH d d- aj -aj Cdeparting lzats lzats *lˁat-s {*lˁa[t]-s} wave
dai4 dài doj3 dojH d d- oj -oj Cdeparting $lzeks *Cə.lˁək-s bag
dai4 dài doj3 dojH d d- oj -oj Cdeparting lzeks *lˁək-s replace
dai4 dài doj3 dojH d d- oj -oj Cdeparting mrzeps *m.rˁəp-s reach to
dai4 dài doj3 dojH d d- oj -oj Cdeparting mrzeps *m.rˁəp-s reach to
dai4 dài doj2 dojX d d- oj -oj Brising dze' dze' *dˁəʔ {*[d]ˁəʔ} wait on; depend on
dai4 dài doj2 dojX d d- oj -oj Brising lze' *lˁəʔ danger
dai4 dài doj2 dojX d d- oj -oj Brising lze' *lˁəʔ come to
dai4 dài doj2 dojX d d- oj -oj Brising lze' *lˁəʔ deceive, cheat
dai4 dài taj3 tajH t t- aj -aj Cdeparting $tzats $tzats *C.tˁat-s {*C.tˁa[t]-s} girdle, strap
dai4 dài thoj3 thojH th th- oj -oj Cdeparting l~zeks *l̥ˁək-s borrow; lend
dai4 dài toj3 tojH t t- oj -oj Cdeparting $tzeks *Cə.tˁək-s carry on the head
dan1 dān tam t t- am -am Aeven mtzam *mə-tˁam carry on the shoulder
dan1 dān tan t t- an -an Aeven $tzar *Cə.tˁar single, simple
dan1 dān tan t t- an -an Aeven tzan *tˁan cinnabar
dan1 dān tan t t- an -an Aeven tzar tzar *tˁar {*tˁa[r]} place name (han.tan)
dan1 dān tom t t- om -om Aeven tqzem tqzem *t-qˁəm {*[t-q]ˁ[ə]m} take pleasure
dan3 dǎn tam2 tamX t t- am -am Brising tzam' tzam' *tˁamʔ {*[t]ˁamʔ} gall
dan3 dǎn tan2 tanX t t- an -an Brising tzan' tzan' *tˁanʔ {*tˁa[n]ʔ} sincere, truly
dan4 dàn dam3 damH d d- am -am Cdeparting mrzam's *m-rˁamʔ-s eat, swallow
dan4 dàn dam2 damX d d- am -am Brising lzam' lzam' *lˁamʔ {*[l]ˁamʔ} calm
dan4 dàn dam2 damX d d- am -am Brising lzam' lzam' *lˁamʔ {*[l]ˁamʔ} calm
dan4 dàn dam2 damX d d- am -am Brising mrzam' *m-rˁamʔ eat
dan4 dàn dam2 damX d d- am -am Brising mrzam' *m-rˁamʔ eat
dan4 dàn dan3 danH d d- an -an Cdeparting $dzars $dzars *Cə.dˁar-s {*Cə.[d]ˁar-s} pellet
dan4 dàn dan2 danX d d- an -an Brising dzan' dzan' *dˁanʔ {*[d]ˁa[n]ʔ} only
dan4 dàn dom2 domX d d- om -om Brising %rzum' %rzum' *N.rˁumʔ {*[N.]rˁ[u]mʔ} sacrifice at end of mourning
dan4 dàn dom2 domX d d- om -om Brising lzom' rzom' in 坎窞 *lˁomʔ {*rˁomʔ} in 坎窞 khomX-domX hole or pit
dan4 dàn dom2 domX d d- om -om Brising rzom' in a binom *rˁomʔ (in a binom) homX.domX lotus flower
dan4 dàn tam t t- am -am Aeven tzams tzam *tˁam-s {*tˁam} burden
dan4 dàn tam3 tamH t t- am -am Cdeparting tzams mtzams *tˁam-s {*mə-tˁam-s} burden
dan4 dàn tan3 tanH t t- an -an Cdeparting tzans tzans *tˁan-s {*tˁa[n]-s} dawn
dang1 dāng tang t t- ang -ang Aeven tzan~~ *tˁaŋ match (v.)
dang3 dǎng tang2 tangX t t- ang -ang Brising tzan~~' *tˁaŋʔ 500 families; relatives
dang4 dàng dang3 dangH d d- ang -ang Cdeparting lzan~~s *lˁaŋ-s veined stone
dang4 dàng dang3 dangH d d- ang -ang Cdeparting lzan~~s *lˁaŋ-s throw out, purify from
dang4 dàng dang2 dangX d d- ang -ang Brising lzan~~' *lˁaŋʔ extravagant
dang4 dàng tang3 tangH t t- ang -ang Cdeparting tzan~~s *tˁaŋ-s suitable
dao1 dāo taw t t- aw -aw Aeven $tzaw *C.tˁaw knife
dao3 dǎo daw3 dawH d d- aw -aw Cdeparting lzu's *lˁuʔ-s show the way
dao3 dǎo daw3 dawH d d- aw -aw Cdeparting lzu's *lˁuʔ-s to lead
dao3 dǎo taw2 tawX t t- aw -aw Brising tzaw' *tˁawʔ turn upside down (v.i.)
dao4 dào daw3 dawH d d- aw -aw Cdeparting dzaws dzawks *dˁaw-s {*[d]ˁaw(k)-s} steal
dao4 dào daw3 dawH d d- aw -aw Cdeparting dzawks dzawks *dˁawk-s {*[d]ˁawk-s} sad; pity
dao4 dào daw2 dawX d d- aw -aw Brising klzu' klzu' *kə.lˁuʔ {*[kə.l]ˁuʔ} way
dao4 dào daw2 dawX d d- aw -aw Brising lzu' lzu' *lˁuʔ {*[l]ˁuʔ} rice, paddy
dao4 dào taw3 tawH t t- aw -aw Cdeparting tzawks tzawks *tˁawk-s {*tˁaw[k]-s} arrive
dao4 dào taw3 tawH t t- aw -aw Cdeparting tzaw's *tˁawʔ-s turn over, invert; pour
de2 tok t t- ok -ok Dentering tzek *tˁək virtue
de2 tok t t- ok -ok Dentering tzek *tˁək obtain
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven ktzen~~ *k-tˁəŋ a kind of sacrificial vessel
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven ktzen~~ *k-tˁəŋ ritual vessel; lamp
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven ktzen~~ *k-tˁəŋ lamp
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven tzen~~ *tˁəŋ ascend
deng1 dēng tong t t- ong -ong Aeven tzen~~ *tˁəŋ step up
deng3 děng tong2 tongX t t- ong -ong Brising tzen~~' *tˁəŋʔ step, grade
di1 te~j tej t t- e~j -ej Aeven tzij *tˁij Western tribes
di2 de~k dek d d- e~k -ek Dentering dze~k dze~k *dˁek {*[d]ˁek} oppose; enemy
di2 de~k dek d d- e~k -ek Dentering lze~k *lˁek (name of a northern tribe)
di2 de~k dek d d- e~k -ek Dentering lze~wk *lˁewk pheasant
di2 de~k dek d d- e~k -ek Dentering lziwk *lˁiwk wash, clean (v.)
di2 te~k tek t t- e~k -ek Dentering tze~k *tˁek son of principal wife
di2 te~k tek t t- e~k -ek Dentering tze~k *tˁek hoof
di2 te~k tek t t- e~k -ek Dentering tze~k *tˁek hoof
di3 te~j2 tejX t t- e~j -ej Brising tzij' *tˁijʔ bottom
di3 te~j2 tejX t t- e~j -ej Brising tzij' *tˁijʔ push away
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting %rzeps %rzeps *N.rˁəp-s {*[N.]rˁəp-s} dang-dejH cherry tree
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting dze~ts *dˁet-s solitary-growing (sc. tree)
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting dze~ts dze~ts *dˁet-s {*[d]ˁet-s} solitary standing (sc. tree)
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting lzejs *lˁəj-s look at
di4 de~j3 dejH d d- e~j -ej Cdeparting lzej's lzej's *lˁəjʔ-s {*[l]ˁəjʔ-s} sequence
di4 de~j2 dejX d d- e~j -ej Brising lze~' *lˁeʔ alternate
di4 de~j2 dejX d d- e~j -ej Brising lzej' *lˁəjʔ younger brother
di4 de~j2 dejX d d- e~j -ej Brising lzej' *lˁəjʔ younger secondary wife
di4 di~j3 dijH d d- i~j -ij Cdeparting lze~js lze~js *lˁej-s {*[l]ˁej-s} earth, ground
di4 te~j3 tejH t t- e~j -ej Cdeparting tze~ks *tˁek-s God
di4 te~k tek t t- e~k -ek Dentering tlze~wk tlze~wk *t-lˁewk {*[t-l]ˁewk} bright; mark in a target
dian1 diān te~n ten t t- e~n -en Aeven tzin tzin *tˁin {*tˁi[n]} top
dian3 diǎn te~m2 temX t t- e~m -em Brising tze~m' *tˁemʔ black spot
dian3 diǎn te~m2 temX t t- e~m -em Brising tze~m' *tˁemʔ black spot
dian3 diǎn te~n2 tenX t t- e~n -en Brising tzer' tzer' *tˁərʔ {*tˁə[r]ʔ} statute, norm
dian4 diàn de~m2 demX d d- e~m -em Brising lzim' lzim' *lˁimʔ {*[l]ˁimʔ} bamboo mat
dian4 diàn de~m2 demX d d- e~m -em Brising lzim' lzim' *lˁimʔ {*[l]ˁimʔ} horse with hairy legs
殿 殿 dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting dzens %tzens *dˁən-s {*[N-t]ˁə[n]-s} palace
dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting lzins lzins *lˁin-s {*lˁi[n]-s} lightning
dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting lzin~~s *lˁiŋ-s open space outside city
dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting lzin~~s *lˁiŋ-s hunt
dian4 diàn de~n3 denH d d- e~n -en Cdeparting lzin~~s *lˁiŋ-s cultivate a field
dian4 diàn te~m3 temH t t- e~m -em Cdeparting tze~m's *tˁemʔ-s black spot, flaw
dian4 diàn te~m3 temH t t- e~m -em Cdeparting tze~m's *tˁemʔ-s black spot, flaw
dian4 diàn te~m3 temH t t- e~m -em Cdeparting tzims tzims *tˁim-s {*[t]ˁ[i]m-s} descend
dian4 diàn te~m2 temX t t- e~m -em Brising tze~m' *tˁemʔ black spot
殿 殿 dian4 diàn te~n3 tenH t t- e~n -en Cdeparting tzens tzens *tˁən-s {*tˁə[n]-s} rear (building, army unit)
diao1 diāo te~w tew t t- e~w -ew Aeven tziw *tˁiw wither (v.)
diao1 diāo te~w tew t t- e~w -ew Aeven tziw *tˁiw bird of prey
diao1 diāo te~w tew t t- e~w -ew Aeven tziw *tˁiw engrave, carve
diao4 diào te~k tek t t- e~k -ek Dentering tze~wk tze~wk *tˁewk {*tˁ[e]wk} arrive
diao4 diào te~w3 tewH t t- e~w -ew Cdeparting tze~wks tze~wks *tˁewk-s {*[t]ˁewk-s} to angle
diao4 diào te~w3 tewH t t- e~w -ew Cdeparting tze~wks tze~wks *tˁewk-s {*tˁ[e]wk-s} grieved; condole
die1 diē de~t det d d- e~t -et Dentering lzit lzit *lˁit {*lˁi[t]} stumble
die2 dié de~t det d d- e~t -et Dentering dzit dzit *dˁit {*[d]ˁi[t]} anthill
die2 dié de~t det d d- e~t -et Dentering lzit lzit *lˁit {*lˁi[t]} alternate (v.)
ding1 dīng te~ng teng t t- e~ng -eng Aeven tze~n~~ *tˁeŋ 4th heavenly stem
ding1 dīng te~ng teng t t- e~ng -eng Aeven tze~n~~ *tˁeŋ nail (n.)
ding3 dǐng te~ng2 tengX t t- e~ng -eng Brising tze~n~~' *tˁeŋʔ cauldron
ding4 dìng de~ng3 dengH d d- e~ng -eng Cdeparting %tze~n~~s *N-tˁeŋ-s become fixed (v.i.)
ding4 dìng de~ng3 dengH d d- e~ng -eng Cdeparting mtze~n~~s *m-tˁeŋ-s make fixed, settle (v.t.)
dong1 dōng towng t t- owng -owng Aeven tzun~~ *tˁuŋ winter
dong1 dōng tuwng t t- uwng -uwng Aeven tzon~~ *tˁoŋ east
dong4 dòng duwng2 duwngX d d- uwng -uwng Brising $mtzon~~' $mtzon~~' *Cə-m-tˁoŋʔ {*[Cə-m-t]ˁoŋʔ} move
dong4 dòng tuwng3 tuwngH t t- uwng -uwng Cdeparting tzon~~s *tˁoŋ-s freeze
dou1 dōu tuw t t- uw -uw Aeven tzo *tˁo helmet, hood
dou3 dǒu tuw2 tuwX t t- uw -uw Brising tzo' *tˁoʔ bushel; ladle
dou4 dòu duw3 duwH d d- uw -uw Cdeparting %tz~zos *N.tʰˁo-s bean
dou4 dòu duw3 duwH d d- uw -uw Cdeparting dzoks dzoks *dˁok-s {*[d]ˁok-s} vessel with a neck
dou4 dòu duw3 duwH d d- uw -uw Cdeparting kdzoks *kə.dˁok-s neck
du1 tu t t- u -u Aeven tza *tˁa capital city
du2 dowk d d- owk -owk Dentering dzuk dzuk *dˁuk {*[d]ˁuk} poison (n.)
du2 dowk d d- owk -owk Dentering mdzuks mdzuks *m-dˁuk-s {*m-[d]ˁuk-s} to poison (v.)
du2 duwk d d- uwk -uwk Dentering $lzok *C.lˁok read (v.)
du2 duwk d d- uwk -uwk Dentering dzok dzok *dˁok {*[d]ˁok} alone; only
du2 duwk d d- uwk -uwk Dentering lzok *lˁok calf
du2 duwk d d- uwk -uwk Dentering zok lzok *ˁok {*lˁok} tablet
du3 towk t t- owk -owk Dentering tzuk *tˁuk firm, solid
du3 tu2 tuX t t- u -u Brising mtza' *mə.tˁaʔ wager
du3 tu2 tuX t t- u -u Brising tza' *tˁaʔ see
du3 tu2 tuX t t- u -u Brising tza' *tˁaʔ belly, stomach
du4 du3 duH d d- u -u Cdeparting dzaks dzaks *dˁak-s {*[d]ˁak-s} measure (n.)
du4 du2 duX d d- u -u Brising mtza' *m-tˁaʔ belly
du4 tu3 tuH t t- u -u Cdeparting tzaks *tˁak-s jealous
du4 tu3 tuH t t- u -u Cdeparting tzaks *tˁak-s grubs in wood, vermin
du4 tu3 tuH t t- u -u Cdeparting tzaks *tˁak-s jealous
duan1 duān twan t t- wan -wan Aeven tzor *tˁor tip (n.)
duan1 duān twan t t- wan -wan Aeven tzor *tˁor tip (n.)
duan3 duǎn twan2 twanX t t- wan -wan Brising tzor' *tˁorʔ short
duan4 duàn dwan2 dwanX d d- wan -wan Brising %tzon' %tzon' *N-tˁonʔ {*N-tˁo[n]ʔ} be cut in two
duan4 duàn twan3 twanH t t- wan -wan Cdeparting tzons tzons *tˁon-s {*tˁo[n]-s} hammer
duan4 duàn twan3 twanH t t- wan -wan Cdeparting tzon's tzon's *tˁonʔ-s {*tˁo[n]ʔ-s} cut off; decide
duan4 duàn twan2 twanX t t- wan -wan Brising tzon' tzon' *tˁonʔ {*tˁo[n]ʔ} cut in two
𠂤 𠂤 dui1 duī twoj t t- woj -woj Aeven $tzuj *C.tˁuj heap; mound
dui4 duì drwi~j3 drwijH dr dr- wi~j -wij Cdeparting drups drups *drup-s {*[d]ru[p]-s} ill-will
dui4 duì dwaj3 dwajH d d- waj -waj Cdeparting lzots *lˁot-s passage; opening
dui4 duì dwaj3 dwajH d d- waj -waj Cdeparting lzots *lˁot-s glad
dui4 duì dwoj3 dwojH d d- woj -woj Cdeparting lzuts *lˁut-s troop
dui4 duì trwi~j3 trwijH tr tr- wi~j -wij Cdeparting truts truts *t‹r›ut-s {*[t]‹r›u[t]-s} wooden crosspieces under carriage box
dui4 duì twoj3 twojH t t- woj -woj Cdeparting tzeps tzeps *tˁəp-s {*[t]ˁ[ə]p-s} respond
dun1 dūn twon t t- won -won Aeven tzur *tˁur solid, thick
dun4 dùn dwon3 dwonH d d- won -won Cdeparting lzun's lzun's *lˁunʔ-s {*lˁu[n]ʔ-s} withdraw
dun4 dùn dwon3 dwonH d d- won -won Cdeparting lzun's lzun's *lˁunʔ-s {*lˁu[n]ʔ-s} withdraw
dun4 dùn dwon2 dwonX d d- won -won Brising lzun' lzun' *lˁunʔ {*lˁu[n]ʔ} drag feet; withdraw
dun4 dùn dwon2 dwonX d d- won -won Brising lzun' lzun' *lˁunʔ {*lˁu[n]ʔ} shield
dun4 dùn dwon2 dwonX d d- won -won Brising lzun' lzun' *lˁunʔ {*lˁu[n]ʔ} withdraw
dun4 dùn dwon2 dwonX d d- won -won Brising lzun' lzun' *lˁunʔ {*lˁu[n]ʔ} withdraw
duo1 duō ta t t- a -a Aeven tlzaj tlzaj *t-lˁaj {*[t-l]ˁaj} many
duo1 duō twot t t- wot -wot Dentering tzut tzut *tˁut {*[t]ˁut} scold
duo2 duó dak d d- ak -ak Dentering dzak dzak *dˁak {*[d]ˁak} measure (v.)
duo2 duó dak d d- ak -ak Dentering lzak *lˁak a kind of bell
duo2 duó dwat d d- wat -wat Dentering $lzot *Cə.lˁot seize
duo2 duó trjwe~t trjwet tr tr- jwe~t -jwet Dentering trot trot *trot {*t‹r›ot} pick, gather
duo2 duó twat t t- wat -wat Dentering tzot *tˁot pick, gather
duo4 duò da2 daX d d- a -a Brising lzaj' ~ $lzaj' *lˁajʔ ~ *C.lˁajʔ rudder; helm
duo4 duò dwa2 dwaX d d- wa -wa Brising lzoj' *lˁojʔ to fall
duo4 duò dwa2 dwaX d d- wa -wa Brising lzoj' *lˁojʔ lazy
e1 ē 'a ʔa ' ʔ- a -a Aeven qzar *qˁar slope, river bank
e2 é nga ng ng- a -a Aeven n~~zaj *ŋˁaj silkworm
e2 é nga ng ng- a -a Aeven n~~zar n~~zar *ŋˁar {*ŋˁa[r]} goose
e2 é ngwa ng ng- wa -wa Aeven mqz~~z~zaj *m-qʷʰˁaj move; change
e2 é ngwa ng ng- wa -wa Aeven mqz~~z~zaj mqz~~z~zaj *m-qʷʰˁaj {*[m]-qʷʰˁaj} false
e2 é ngwa ng ng- wa -wa Aeven mqz~~z~zaj *m-qʷʰˁaj move; change
e4 è 'ak ʔak ' ʔ- ak -ak Dentering 'zak *ʔˁak plaster (v.)
e4 è 'ak ʔak ' ʔ- ak -ak Dentering 'zak *ʔˁak bad, ugly
e4 è 'at ʔat ' ʔ- at -at Dentering qzat *qˁat repress; cease
e4 è 'at ʔat ' ʔ- at -at Dentering qzat *qˁat repress; cease
e4 è 'at ʔat ' ʔ- at -at Dentering 'zat *ʔˁat root of the nose
e4 è 'ek ʔɛk ' ʔ- ek -ɛk Dentering qzrik qzrik *qˁ‹r›ik {*qˁ‹r›[i]k} part of a yoke
e4 è 'ek ʔɛk ' ʔ- ek -ɛk Dentering qzrik qzrik *qˁ‹r›ik {*qˁ‹r›[i]k} part of a yoke
e4 è 'ek ʔɛk ' ʔ- ek -ɛk Dentering qzrik qzrik *qˁ‹r›ik {*qˁ‹r›[i]k} a narrow pass
饿 e4 è nga3 ngaH ng ng- a -a Cdeparting n~~zajs *ŋˁaj-s hungry
e4 è ngak ng ng- ak -ak Dentering %qz~zak *N-qʰˁak scared
e4 è ngak ng ng- ak -ak Dentering n~~zak *ŋˁak unexpectedly come across
e4 è ngak ng ng- ak -ak Dentering n~~zak *ŋˁak speak frankly
e4 è ngak ng ng- ak -ak Dentering n~~zak n~~zak *ŋˁak {*[ŋ]ˁak} beat a drum
en1 ēn 'on ʔon ' ʔ- on -on Aeven 'zen 'zen *ʔˁən {*ʔˁə[n]} kindness, favor
er2 ér nye~ nye ny ny- je~ -je Aeven n~~e~ *ŋe child
er2 ér nyi~ nyi ny ny- i~ -i Aeven ne *nə and, but
er3 ěr ne~j2 nejX n n- e~j -ej Brising nze~' nze~j' *nˁeʔ {*nˁe(j)ʔ} numerous
er3 ěr nye~2 nyeX ny ny- je~ -je Brising ne~' ne~j' *neʔ {*ne(j)ʔ} (adv. suffix)
er3 ěr nye~2 nyeX ny ny- je~ -je Brising ne~' ne~j' *neʔ {*ne(j)ʔ} you(r)
er3 ěr nyi~3 nyiH ny ny- i~ -i Cdeparting $ns $nes *C.nə-s {*[C.]nə()-s} bait
er3 ěr nyi~2 nyiX ny ny- i~ -i Brising $ne' *C.nəʔ ear
er3 ěr nyi~2 nyiX ny ny- i~ -i Brising ne' *nəʔ =而已 “that’s all”
er4 èr nyi~j3 nyijH ny ny- i~j -ij Cdeparting nijs nijs *nij-s {*ni[j]-s} two
er4 èr nyi~j3 nyijH ny ny- i~j -ij Cdeparting nijs nijs *nij-s {*ni[j]-s} two
fa1 pjot p p- jot -jot Dentering $pat *Cə.pat fly forth
fa2 bjop b b- jop -jop Dentering bop brop *bop {*[b](r)[o]p} lack (v.)
fa2 bjot b b- jot -jot Dentering bat bat *bat {*[b][a]t} punish
fa2 bjot b b- jot -jot Dentering mpat *m-pat strike; attack
fa3 pjop p p- jop -jop Dentering pkap pkap *p.kap {*[p.k]ap} model, law
fa3 pjop p p- jop -jop Dentering pap prap *pap {*p(r)ap} model, law
fan1 fān phjon ph ph- jon -jon Aeven pz~ar *pʰar a turn, a time
fan1 fān pjon p p- jon -jon Aeven par *par hedge, screen
fan1 fān pjon p p- jon -jon Aeven par *par hedge (n.)
fan2 fán bjom b b- jom -jom Aeven brom brom *brom {*[b]rom} in every case
fan2 fán bjon b b- jon -jon Aeven ban ban *ban {*[b]a[n]} troubled
fan2 fán bjon b b- jon -jon Aeven bar bar *bar {*[b]ar} burn, roast
fan2 fán bjon b b- jon -jon Aeven bar bar *bar {*[b]ar} luxuriant (growth); flourishing
fan2 fán bjon b b- jon -jon Aeven bar bar *bar {*[b]ar} abundant, numerous
fan3 fǎn ba~n2 bænX b b- a~n -æn Brising bzran' bzran' *bˁranʔ {*[b]ˁranʔ} dignified, grand
fan3 fǎn pjon2 pjonX p p- jon -jon Brising $pan' *Cə.panʔ return
fan3 fǎn pjon2 pjonX p p- jon -jon Brising $pan' *Cə.panʔ reverse (v.)
fan4 fàn bjom2 bjomX b b- jom -jom Brising bom' brom' *bomʔ {*[b](r)omʔ} casting mold
fan4 fàn bjom2 bjomX b b- jom -jom Brising bom' $brom' *bomʔ {*(Cə.)[b](r)omʔ} ( surname)
fan4 fàn bjom2 bjomX b b- jom -jom Brising mpz~om' mpz~rom' *m-pʰomʔ {*[m-pʰ](r)omʔ} bee
fan4 fàn bjon3 bjonH b b- jon -jon Cdeparting bon's *bonʔ-s cooked rice or millet
fan4 fàn bjon2 bjonX b b- jon -jon Brising bon' bon' *bonʔ {*[b]o[n]ʔ} eat
fan4 fàn bjuwng b b- juwng -juwng Aeven bum brum *bum {*[b](r)[u]m} float about; universally
fan4 fàn phjom3 phjomH ph ph- jom -jom Cdeparting pz~oms pz~roms *pʰom-s {*pʰ(r)[o]m-s} to float
fang1 fāng phjang ph ph- jang -jang Aeven pz~an~~ pz~an~~ *pʰaŋ {*[pʰ]aŋ} fragrant
fang1 fāng pjang p p- jang -jang Aeven $pan~~ *C.paŋ square
fang1 fāng pjang p p- jang -jang Aeven pan~~ *paŋ box
fang1 fāng pjang p p- jang -jang Aeven pan~~ *paŋ method
fang1 fāng pjang p p- jang -jang Aeven pan~~ *paŋ just, then
fang2 fáng bjang b b- jang -jang Aeven $%pan~~ *Cə-N-paŋ side-room
fang2 fáng bjang b b- jang -jang Aeven ban~~ *baŋ bream
fang2 fáng bjang b b- jang -jang Aeven mpan~~ mpan~~ *m-paŋ {*[m-p]aŋ} dike
fang2 fáng phjang ph ph- jang -jang Aeven pz~an~~ *pʰaŋ oppose
fang3 fǎng pang3 pangH p p- ang -ang Cdeparting pzan~~s *pˁaŋ-s boat
访 fang3 fǎng phjang3 phjangH ph ph- jang -jang Cdeparting pz~an~~s *pʰaŋ-s enquire, scrutinize
fang3 fǎng phjang2 phjangX ph ph- jang -jang Brising pz~an~~' *pʰaŋʔ twist, spin
fang3 fǎng phjang2 phjangX ph ph- jang -jang Brising pz~an~~' *pʰaŋʔ phjangX-phjut seem
fang3 fǎng pjang3 pjangH p p- jang -jang Cdeparting pan~~s *paŋ-s boat
fang3 fǎng pjang2 pjangX p p- jang -jang Brising pan~~' *paŋʔ imitate
fang3 fǎng pjang2 pjangX p p- jang -jang Brising pan~~' *paŋʔ pottery
fang3 fǎng pjang2 pjangX p p- jang -jang Brising pan~~' *paŋʔ just then, at that time
fang3 fǎng pjang2 pjangX p p- jang -jang Brising pan~~' *paŋʔ pottery
fang4 fàng pjang3 pjangH p p- jang -jang Cdeparting pan~~s *paŋ-s release; let go
fei1 fēi phjij phjɨj ph ph- jij -jɨj Aeven pz~ej *pʰəj consort; match
fei1 fēi pjij pjɨj p p- jij -jɨj Aeven $per $per dial r j *Cə.pər {*Cə.pə[r]} (dial. *-r › *-j) fly (v.)
fei1 fēi pjij pjɨj p p- jij -jɨj Aeven pej *pəj is not
fei1 fēi pjij pjɨj p p- jij -jɨj Aeven pej pej *pəj {*pə[j]} wooden door-leaf
fei2 féi bjij bjɨj b b- jij -jɨj Aeven ber ber *bər {*[b][ə]r} fat (adj.)
fei3 fěi phjij2 phjɨjX ph ph- jij -jɨj Brising pz~ej' pz~ej' *pʰəjʔ {*pʰ[ə]jʔ} new light of the moon
fei3 fěi pjij pjɨj p p- jij -jɨj Aeven pej pej *pəj {*pə[j]} slander
fei3 fěi pjij2 pjɨjX p p- jij -jɨj Brising pej' *pəjʔ bamboo basket
fei3 fěi pjij2 pjɨjX p p- jij -jɨj Brising pej' *pəjʔ noxious insect
fei4 fèi bjoj3 bjojH b b- joj -joj Cdeparting $bots $bots *Cə.bot-s {*Cə.[b]o[t]-s} bark (v.)
fei4 fèi phjij3 phjɨjH ph ph- jij -jɨj Cdeparting pz~uts *pʰut-s bake in the sun
fei4 fèi phjij3 phjɨjH ph ph- jij -jɨj Cdeparting pz~uts *pʰut-s squander
fei4 fèi phjoj3 phjojH ph ph- joj -joj Cdeparting pz~ots pz~ots *pʰot-s {*pʰo[t]-s} lung
fei4 fèi phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut CHECK
fei4 fèi pjij3 pjɨjH p p- jij -jɨj Cdeparting %puts %puts *Nə.put-s {*Nə.p[u][t]-s} boil (v.)
fei4 fèi pjoj3 pjojH p p- joj -joj Cdeparting paps *pap-s cast aside
fei4 fèi pjoj3 pjojH p p- joj -joj Cdeparting pots pots *pot-s {*po[t]-s} expel noxious influences
fen1 fēn pjun p p- jun -jun Aeven pur pur *pur {*pu[r]} to steam rice
fen1 fēn pjun p p- jun -jun Aeven pen pen *pən {*pə[n]} divide
𦐈 𦐈 fen1 fēn pjun p p- jun -jun Aeven per $per *pər {*(Cə.)pə[r]} fly (v.), soar
fen2 fén bjun b b- jun -jun Aeven bur bur *bur {*[b]ur} great, big
fen3 fěn pjun2 pjunX p p- jun -jun Brising mpen' *mə.pənʔ flour
fen4 fèn bjun3 bjunH b b- jun -jun Cdeparting mpens mpens *m-pən-s {*[m]-pə[n]-s} alloted duty
fen4 fèn bjun2 bjunX b b- jun -jun Brising bur' bur' *burʔ {*[b]urʔ} unhappy
fen4 fèn pjun3 pjunH p p- jun -jun Cdeparting purs purs *pur-s {*p[u]r-s} manure, dirt
fen4 fèn pjun3 pjunH p p- jun -jun Cdeparting pens pens *pən-s {*p[ə][n]-s} spread wings and fly
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} luxuriant, abundant (K)
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} point of a weapon
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} bee
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} luxuriant, abundant (K)
feng1 fēng phjowng ph ph- jowng -jowng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} a kind of ritual vessel
feng1 fēng phjuwng ph ph- juwng -juwng Aeven pz~on~~ pz~ron~~ F! *pʰoŋ {*pʰ(r)oŋ} (F!) kind of ritual vessel
feng1 fēng pjowng p p- jowng -jowng Aeven pon~~ pron~~ *poŋ {*p(r)oŋ} raise a mound; enfeoff
feng1 fēng pjuwng p p- juwng -juwng Aeven prem *prəm wind (n.)
feng2 féng bjowng b b- jowng -jowng Aeven $bon~~ $bron~~ *C.boŋ {*[C.b](r)oŋ} encounter (v.)
feng2 féng bjowng b b- jowng -jowng Aeven bon~~ mbron~~ ~ $bron~~ *boŋ {*(mə-)[b](r)oŋ} ~ C.[b](r)oŋ. sew
feng4 fèng bjowng3 bjowngH b b- jowng -jowng Cdeparting $bon~~s $bron~~s *C.boŋ-s {*C.[b](r)oŋ-s} seam
feng4 fèng bjowng2 bjowngX b b- jowng -jowng Brising mpz~on~~' mpz~ron~~' *m-pʰoŋʔ {*m-pʰ(r)oŋʔ} present (v.) with both hands
feng4 fèng phjowng2 phjowngX ph ph- jowng -jowng Brising pz~on~~' pz~ron~~' *pʰoŋʔ {*pʰ(r)oŋʔ} hold with both hands; to present; receive
feng4 fèng pjuwng3 pjuwngH p p- juwng -juwng Cdeparting prems *prəm-s blow; criticize
feng4 fèng pjuwng3 pjuwngH p p- juwng -juwng Cdeparting prems *prəm-s to recite
fou3 fǒu pjuw2 pjuwX p p- juw -juw Brising pu' pru' *puʔ {*p(r)uʔ} earthenware
fou3 fǒu pjuw2 pjuwX p p- juw -juw Brising pe' *pəʔ not
fu1 phju ph ph- ju -ju Aeven pz~a pz~ra *pʰa {*pʰ(r)a} spread out
fu1 phju ph ph- ju -ju Aeven pz~a pz~ra *pʰa {*pʰ(r)a} spread widely
fu1 pju p p- ju -ju Aeven pa pra *pa {*p(r)a} man
fu1 pju p p- ju -ju Aeven pra *pra skin
fu2 bjij3 bjɨjH b b- jij -jɨj Cdeparting buts buts *but-s {*[b]ut-s} grieved
fu2 bju b b- ju -ju Aeven ba *ba final particle
fu2 bju b b- ju -ju Aeven ba bra *ba {*[b](r)a} this, that
fu2 bju b b- ju -ju Aeven mpa mpra *m-pa {*m-p(r)a} assist
fu2 bjut b b- jut -jut Dentering but but *but {*[b]ut} great
fu2 bjut b b- jut -jut Dentering but but *but {*[b]ut} grieved, annoyed
fu2 bjut b b- jut -jut Dentering mput mput *m-put {*[m-p]ut} oppose
fu2 bjuw b b- juw -juw Aeven bu bru *bu {*[b](r)u} drum stick
fu2 bjuw b b- juw -juw Aeven bu bru *bu {*[b](r)u} mayfly
fu2 bjuw b b- juw -juw Aeven mbu mbru *m.bu {*m.b(r)u} float (v.)
fu2 bjuw3 bjuwH b b- juw -juw Cdeparting beks beks buks ? *bək-s {*[b]ək-s} (‹ *[b]uk-s ?) hatch (v.)
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} fullness
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} crawl (bu.bjuwk)
𠬝 𠬝 fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} subdue; submit
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} lie prostrate
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} a quiver
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} quiver (n.)
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} garment; wear (v.)
fu2 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering bek bek *bək {*[b]ək} subdue, submit
fu2 bok b b- ok -ok Dentering bzek bzek bzuk ? *bˁək {*[b]ˁək} (‹ *[b]ˁuk ?) crawl
fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut chop (v.)
彿 彿 fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut phjangX-phjut seem
fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut pz~ut *pʰut {*pʰ[u]t} shrubby
fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut annoyed looks
fu2 phjut ph ph- jut -jut Dentering pz~ut *pʰut to brush, shake
fu2 pi~k pik p p- i~k -ik Dentering prek *p‹r›ək strap around the leg
fu2 pjut p p- jut -jut Dentering put *put silk band for a seal
fu2 pjut p p- jut -jut Dentering put *put gust of wind
fu2 pjut p p- jut -jut Dentering put *put (negation)
fu2 pjut p p- jut -jut Dentering pet pet *pət {*p[ə]t} remove dense vegetation
fu2 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pek *pək spokes of a wheel
fu2 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pek *pək strap around the leg
fu2 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pek *pək width (of cloth); wide
fu2 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pek *pək blessing
fu3 bju2 bjuX b b- ju -ju Brising ba' bra' *baʔ {*[b](r)aʔ} help
fu3 phju2 phjuX ph ph- ju -ju Brising pz~a' pz~ra' *pʰaʔ {*[pʰ](r)aʔ} lay the hand on
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} begin
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} dried meat
𫓧 fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} axe
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} (a kind of ritual vessel)
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} axe
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pa' pra' *paʔ {*p(r)aʔ} (respectful suffix in male names)
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising po' pro' *poʔ {*p(r)oʔ} repository
fu3 pju2 pjuX p p- ju -ju Brising pra' *praʔ great
fu4 bjak b b- jak -jak Dentering bak *bak bind (v.)
fu4 bju3 bjuH b b- ju -ju Cdeparting %po's %pro's *N-poʔ-s {*N-p(r)oʔ-s} be attached to
fu4 bju3 bjuH b b- ju -ju Cdeparting bas bras *ba-s {*[b](r)a-s} be attached
fu4 bju2 bjuX b b- ju -ju Brising %pa' %pra' *N-paʔ {*[N-p](r)aʔ} father
fu4 bjuw3 bjuwH b b- juw -juw Cdeparting %pruks %pruks *N-pruk-s {*[N]-pruk-s} again
fu4 bjuw2 bjuwX b b- juw -juw Brising bu' bru' *buʔ {*[b](r)uʔ} big mound
fu4 bjuw2 bjuwX b b- juw -juw Brising be' be' *bəʔ {*[b]əʔ} carry on the back
fu4 bjuw2 bjuwX b b- juw -juw Brising be' be' *bəʔ {*[b]əʔ} box of a carriage
fu4 bjuw2 bjuwX b b- juw -juw Brising mbe' mbe' or t~? se~e~ Min *mə.bəʔ {*[m]ə.[b]əʔ} (or *tsə.-? see Min) woman, wife
fu4 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering mpuk mpruk *m-puk {*m-p(r)uk} return
fu4 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering mpuk mpruk *m-puk {*m-p(r)uk} support under box of carriage
fu4 bjuwk b b- juwk -juwk Dentering mpuk mpruk *m-puk {*m-p(r)uk} return
𠠦 𠠦 fu4 pek pɛk p p- ek -ɛk Dentering pzrek *pˁrək slit, cut open
fu4 phi~k phik ph ph- i~k -ik Dentering pz~rek *pʰrək split, cut open, cleave
fu4 phju3 phjuH ph ph- ju -ju Cdeparting pz~oks pz~roks *pʰok-s {*pʰ(r)ok-s} hasten to
fu4 phjuw3 phjuwH ph ph- juw -juw Cdeparting pz~eks *pʰək-s secondary
fu4 phjuwk ph ph- juwk -juwk Dentering pz~uk pz~ruk *pʰuk {*pʰ(r)uk} turn over
fu4 pju3 pjuH p p- ju -ju Cdeparting pas pra's *pa-s {*p(r)a(ʔ)-s} teacher
fu4 pju3 pjuH p p- ju -ju Cdeparting pas pras *pa-s {*p(r)a-s} tax
fu4 pju3 pjuH p p- ju -ju Cdeparting pas pras *pa-s {*p(r)a-s} ballad
fu4 pjuw3 pjuwH p p- juw -juw Cdeparting peks *pək-s rich; wealth
fu4 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering pruk pruk *pruk {*p(r)uk} double, lined (garment)
fu4 pjuwk p p- juwk -juwk Dentering puk pruk *puk {*p(r)uk} belly
gai1 gāi koj k k- oj -oj Aeven kze kze *kˁə {*[k]ˁə} all, complete
gai3 gǎi koj2 kojX k k- oj -oj Brising $qze' *C.qˁəʔ change (v.)
gai4 gài kaj3 kajH k k- aj -aj Cdeparting kzaps kzaps *kˁap-s {*[k]ˁap-s} cover (v.); cover (n.)
gai4 gài kaj3 kajH k k- aj -aj Cdeparting kzats kzats *kˁat-s {*[k]ˁat-s} beg (v.)
gai4 gài kat k k- at -at Dentering kzat kzat *kˁat {*[k]ˁat} beg (v.)
gai4 gài koj3 kojH k k- oj -oj Cdeparting kzets kzets *kˁət-s {*[k]ˁə[t]-s} to wash
gai4 gài koj3 kojH k k- oj -oj Cdeparting kzets kzets *kˁət-s {*[k]ˁə[t]-s} to strickle
gan1 gān kam k k- am -am Aeven kzam kzam *kˁam {*[k]ˁ[a]m} sweet
gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar kzar *kˁar {*[k]ˁar} dry
gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar kzar *kˁar {*kˁa[r]} treacherous
竿 竿 gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar *kˁar pole, rod
gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar kzar *kˁar {*kˁa[r]} shield (n.)
gan1 gān kan k k- an -an Aeven kzar kzar *kˁar {*[k]ˁar} pole
gan1 gān kan k k- an -an Aeven skzar skzar *s.kˁar {*s.kˁa[r]} liver
gan3 gǎn kam2 kamX k k- am -am Brising kzam' kzam' *kˁamʔ {*[k]ˁamʔ} dare
gan3 gǎn kan2 kanX k k- an -an Brising kzar' kzar' *kˁarʔ {*kˁa[r]ʔ} straw of grain
gan3 gǎn kan2 kanX k k- an -an Brising kzar' *kˁarʔ slender bamboo
gan3 gǎn kan2 kanX k k- an -an Brising kzar' *kˁarʔ shaft of an arrow
gan3 gǎn kom2 komX k k- om -om Brising kzem' kzem' *kˁəmʔ {*kˁ[ə]mʔ} move (emotionally) (v.t.)
gan4 gàn kom3 komH k k- om -om Cdeparting kom's kom's *komʔ-s {*k[o]mʔ-s} the Gàn river in Jiangxi
gan4 gàn kom2 komX k k- om -om Brising kom' kom' *komʔ {*k[o]mʔ} the Gàn river
gang1 gāng kang k k- ang -ang Aeven kn~~zan~~ *k.ŋˁaŋ lift high
gang1 gāng kang k k- ang -ang Aeven kzan~~ *kˁaŋ strong; hard
gang1 gāng kang k k- ang -ang Aeven kzan~~ *kˁaŋ guiding rope of net
gang1 gāng kang k k- ang -ang Aeven skzan~~ *s.kˁaŋ cast iron; steel
gao1 gāo kaw k k- aw -aw Aeven $kzaw $kzaw *Cə.kˁaw {*Cə.[k]ˁaw} lard (n.)
gao1 gāo kaw k k- aw -aw Aeven $kzaw $kzaw *Cə.kˁaw {*Cə.[k]ˁaw} high, tall
gao1 gāo kaw k k- aw -aw Aeven kzu kzu *kˁu {*[k]ˁu} big drum
gao1 gāo kaw k k- aw -aw Aeven kzu kzu *kˁu {*[k]ˁu} announce
gao1 gāo kaw3 kawH k k- aw -aw Cdeparting kzaws kzaws *kˁaw-s {*[k]ˁaw-s} smear with lard (v.)
稿 稿 gao3 gǎo kaw2 kawX k k- aw -aw Brising $kzaw' $kzaw' *Cə.kˁawʔ {*Cə.[k]ˁawʔ} straw
gao4 gào kaw3 kawH k k- aw -aw Cdeparting kzuks *kˁuk-s announce, inform
gao4 gào kaw3 kawH k k- aw -aw Cdeparting kzuks *kˁuk-s announce, inform
gao4 gào kowk k k- owk -owk Dentering kzuk *kˁuk (place name)
gao4 gào kowk k k- owk -owk Dentering kzuk *kˁuk announce, inform
ge1 ka k k- a -a Aeven kzaj kzaj *kˁaj {*[k]ˁaj} sing, song
ge1 ka~k kæk k k- a~k -æk Dentering $qrak $qzrak *C.q‹r›ak {*[C.q]ˁ‹r›ak} armpit-seam of a coat
ge1 kak k k- ak -ak Dentering $qzak $qzak *C.qˁak {*[C.q]ˁak} armpit
ge1 kat k k- at -at Dentering $kzat *Cə-kˁat cut (v.); harm (v.)
ge1 kwa k k- wa -wa Aeven kz~~zaj *kʷˁaj dagger-axe
ge2 ka~k kæk k k- a~k -æk Dentering kzrak *kˁrak go to
ge2 kak k k- ak -ak Dentering $kzak *C.kˁak shelf, frame
ge2 kek kɛk k k- ek -ɛk Dentering $qzrik *C.qˁ‹r›ik yoke
ge2 kek kɛk k k- ek -ɛk Dentering kzre~k kzre~k *kˁrek {*[k]ˁrek} obstruct, separate (v.)
ge2 kek kɛk k k- ek -ɛk Dentering kzrek *kˁrək hide, skin
ge2 kek kɛk k k- ek -ɛk Dentering kzrek *kˁrək change (v.)
ge2 kep kɛp k k- ep -ɛp Dentering kzrep kzrep *kˁ‹r›əp {*[k]ˁ‹r›[ə]p} knee-cover
ge2 kop k k- op -op Dentering kzop kzop *kˁop {*[k]ˁ[o]p} small gate
ge2 kop k k- op -op Dentering kzep kzep *kˁəp {*[k]ˁ[ə]p} knee-cover
ge4 ka3 kaH k k- a -a Cdeparting kzars kzars *kˁar-s {*kˁa[r]-s} tally, piece, item
ge4 ka3 kaH k k- a -a Cdeparting kzars kzars *kˁar-s {*kˁa[r]-s} piece, item
ge4 kak k k- ak -ak Dentering kzak *kˁak each
gen1 gēn kon k k- on -on Aeven kzen kzen *kˁən {*[k]ˁə[n]} root, trunk
geng1 gēng ka~ng kæng k k- a~ng -æng Aeven kzran~~ *kˁraŋ change (v.)
geng1 gēng ka~ng kæng k k- a~ng -æng Aeven kzran~~ *kˁraŋ 7th heavenly stem
geng1 gēng ka~ng kæng k k- a~ng -æng Aeven kzran~~ *kˁraŋ soup
geng1 gēng keng kɛng k k- eng -ɛng Aeven kzre~n~~ *kˁ‹r›eŋ plough (v.)
geng3 gěng ka~ng2 kængX k k- a~ng -æng Brising kzran~~' *kˁraŋʔ suffering
geng3 gěng keng2 kɛngX k k- eng -ɛng Brising kzre~n~~' kzre~n~~' *kˁreŋʔ {*[k]ˁreŋʔ} brilliant; wide awake
geng4 gèng ka~ng3 kængH k k- a~ng -æng Cdeparting kzran~~s *kˁraŋ-s still more
gong1 gōng kjowng k k- jowng -jowng Aeven kron~~ *k‹r›oŋ furnish; serve, offer
gong1 gōng kjowng k k- jowng -jowng Aeven kron~~ *k‹r›oŋ respectful
gong1 gōng kjowng k k- jowng -jowng Aeven kron~~ *k‹r›oŋ respectful
gong1 gōng kjowng k k- jowng -jowng Aeven kron~~ *k‹r›oŋ respectful
gong1 gōng kjuwng k k- juwng -juwng Aeven kun~~ krun~~ *kuŋ {*k(r)uŋ} dwelling; palace; note of scale
gong1 gōng kjuwng k k- juwng -juwng Aeven kun~~ krun~~ *kuŋ {*k(r)uŋ} body, person
gong1 gōng kjuwng k k- juwng -juwng Aeven kun~~ krun~~ *kuŋ {*k(r)uŋ} body, person
gong1 gōng kjuwng k k- juwng -juwng Aeven kz~~en~~ *kʷəŋ bow (n.)
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven $qzon~~ *C.qˁoŋ impartial, just; public
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven $qzon~~ *C.qˁoŋ father; prince
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven kzon~~ *kˁoŋ officer
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven kzon~~ *kˁoŋ work
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven kzon~~ *kˁoŋ work at
gong1 gōng kuwng k k- uwng -uwng Aeven kzon~~ *kˁoŋ work, effort
𠃋 𠃋 gong1 gōng kwong k k- wong -wong Aeven kz~~zen~~ kz~~zen~~ *kʷˁəŋ {*[k]ʷˁəŋ} (upper) arm
gong1 gōng kwong k k- wong -wong Aeven kz~~zen~~ kz~~zen~~ *kʷˁəŋ {*[k]ʷˁəŋ} (upper) arm
gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kron~~' *k‹r›oŋʔ join the hands
gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(r)oŋʔ} bind with leather straps
gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(r)oŋʔ} join the hands
gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(‹r›)oŋʔ} manacles
𢀜 𢀜 gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(r)oŋʔ} embrace
𠬞 𠬞 gong3 gǒng kjowng2 kjowngX k k- jowng -jowng Brising kon~~' kron~~' *koŋʔ {*k(r)oŋʔ} join the hands
gong4 gòng gjowng3 gjowngH g g- jowng -jowng Cdeparting %kon~~'s %kron~~'s *N-koŋʔ-s {*N-k(r)oŋʔ-s} together, all
gong4 gòng kuwng3 kuwngH k k- uwng -uwng Cdeparting kzon~~s kzon~~s kzoms *kˁoŋ-s {*[k]ˁoŋ-s} ( ‹ *[k]ˁom-s) tribute
gou1 gōu kuw k k- uw -uw Aeven $qzo $qzro ~ meqzro *C.qˁo {*C.qˁ(r)o} ~ *m(ə).qˁ(r)o hook
gou1 gōu kuw k k- uw -uw Aeven $qzo $qzro *C.qˁo {*C.[q]ˁ(r)o} curved
gou1 gōu kuw k k- uw -uw Aeven kzo kzro *kˁo {*[k]ˁ(r)o} irrigation canal
gou1 gōu kuw k k- uw -uw Aeven kzo kzro *kˁo {*[k]ˁ(r)o} bamboo cage
gou3 gǒu kuw2 kuwX k k- uw -uw Brising $kzro' $kzro' *Cə.kˁroʔ {*Cə.[k]ˁroʔ} dog
gou3 gǒu kuw2 kuwX k k- uw -uw Brising kzo' kzro' *kˁoʔ {*[k]ˁ(r)oʔ} if really
gou4 gòu kuw3 kuwH k k- uw -uw Cdeparting kzos kzros *kˁo-s {*kˁ(r)o-s} come across, meet with
gou4 gòu kuw3 kuwH k k- uw -uw Cdeparting kzos kzros *kˁo-s {*kˁ(r)o-s} present (v.), give
gou4 gòu kuw3 kuwH k k- uw -uw Cdeparting kzoks kzroks *kˁok-s {*[k]ˁ(r)ok-s} draw a bow to the full
gou4 gòu kuw3 kuwH k k- uw -uw Cdeparting kzoks kzroks *kˁok-s {*[k]ˁ(r)ok-s} curved
gou4 gòu xuw3 xuwH x x- uw -uw Cdeparting qz~zo's qz~zros *qʰˁoʔ-s {*qʰˁ(r)o-s} revile, insult
gu1 ku k k- u -u Aeven kz~~za *kʷˁa wail
gu1 ku k k- u -u Aeven kz~~za *kʷˁa orphan
gu1 ku k k- u -u Aeven kz~~za *kʷˁa net
gu1 ku k k- u -u Aeven kza *kˁa father's sister
gu1 ku k k- u -u Aeven mkza *mə.kˁa mushroom
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising $qza' *C.qˁaʔ merchant; do business
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising $kz~~za' *Cə.kʷˁaʔ ram
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kz~~za' *kʷˁaʔ thigh
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' *kˁaʔ ancient
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' kza' *kˁaʔ {*[k]ˁaʔ} blind
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' kza' *kˁaʔ {*[k]ˁaʔ} noxious vermin
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' kza' *kˁaʔ {*[k]ˁaʔ} drum (v.)
gu3 ku2 kuX k k- u -u Brising kza' kza' *kˁaʔ {*[k]ˁaʔ} drum (n.)
gu3 kuwk k k- uwk -uwk Dentering $qzok *C.qˁok valley
gu3 kuwk k k- uwk -uwk Dentering kzok kzok *kˁok {*[k]ˁok} nave of a wheel
gu3 kwot k k- wot -wot Dentering kzut kzut *kˁut {*[k]ˁut} regulate (rivers)
gu3 kwot k k- wot -wot Dentering kzut *kˁut bone
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting $qz~~zas $qz~~za's *C.qʷˁa-s {*[C.q]ʷˁa(ʔ)-s} to hire
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting $qza's *C.qˁaʔ-s chronic (of illness)
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kz~~za's kz~~za's ~ kz~~za' *kʷˁaʔ-s {*[k]ʷˁaʔ-s} ~ *[k]ʷˁaʔ look around
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kzas kza's *kˁa-s {*kˁa(ʔ)-s} fortified, secure
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kzas kza's *kˁa-s {*kˁa(ʔ)-s} fact; reason
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kzas kzas *kˁa-s {*[k]ˁa-s} chronic (of illness)
gu4 ku3 kuH k k- u -u Cdeparting kza's *kˁaʔ-s old (not new)
gua1 guā kwa~ kwæ kw kw- a~ Aeven kz~~zra *kʷˁra melon, gourd
gua1 guā kwa~ kwæ k k- wa~ -wæ Aeven kzroj kzroj *kˁroj {*[k]ˁroj} yellow horse with black mouth
gua1 guā kwa~t kwæt k k- wa~t -wæt Dentering kz~~zrat kz~~zrat *kʷˁrat {*[kʷˁ]r[a]t} scrape (v.)
gua3 guǎ kwa~2 kwæX k k- wa~ -wæ Brising $kz~~zra' $kz~~zra' *C.kʷˁraʔ {*[C.k]ʷˁraʔ} few
gua3 guǎ kwa~2 kwæX k k- wa~ -wæ Brising kz~~zraj' *kʷˁrajʔ cut meat from the bone
gua4 guà kwe3 kwɛH k k- we -wɛ Cdeparting kz~~zre~s kz~~zre~s *kʷˁre-s {*[k]ʷˁre-s} suspend
gua4 guà kwe3 kwɛH k k- we -wɛ Cdeparting kz~~zre~s kz~~zre~s *kʷˁre-s {*[k]ʷˁre-s} entangled
gua4 guà kwe3 kwɛH k k- we -wɛ Cdeparting kz~~zre~s kz~~zre~s *kʷˁre-s {*[k]ʷˁre-s} prognosticate with Achillea
guai1 guāi kwej kwɛj k k- wej -wɛj Aeven kz~~zrej *kʷˁrəj oppose; disorder
guai4 guài kwa~j3 kwæjH k k- wa~j -wæj Cdeparting kz~~zre~ts kz~~zre~ts *kʷˁret-s {*[k]ʷˁret-s} divide, make a breach
guan1 guān kwa~n kwæn k k- wa~n -wæn Aeven kzron kzron *kˁron {*[k]ˁro[n]} barrier
guan1 guān kwa~n kwæn k k- wa~n -wæn Aeven kzron kzron *kˁron {*[k]ˁro[n]} [bird’s cry]
guan1 guān kwan k k- wan -wan Aeven $qz~~zar *C.qʷˁar look (v.)
guan1 guān kwan k k- wan -wan Aeven k'zon *k.ʔˁon cap (n.)
guan1 guān kwan k k- wan -wan Aeven kz~~zan kz~~zan *kʷˁan {*kʷˁa[n]} official (n.)
guan1 guān kwan k k- wan -wan Aeven kz~~zan kz~~zan *kʷˁan {*kʷˁa[n]} inner coffin
guan1 guān kwen kwɛn k k- wen -wɛn Aeven kz~~zren kz~~zren *kʷˁrən {*[k]ʷˁrə[n]} widower
guan1 guān kwen kwɛn k k- wen -wɛn Aeven kz~~zren kz~~zren *kʷˁrən {*[k]ʷˁrə[n]} a kind of fish
guan3 guǎn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting kzon's kzon's *kˁonʔ-s {*[k]ˁo[n]ʔ-s} lodging-house
guan3 guǎn kwan2 kwanX k k- wan -wan Brising kzon' kzon' *kˁonʔ {*[k]ˁo[n]ʔ} tube; flute
guan3 guǎn kwan2 kwanX k k- wan -wan Brising kzon' kzon' *kˁonʔ {*[k]ˁo[n]ʔ} tube; flute
guan4 guàn kwa~n3 kwænH k k- wa~n -wæn Cdeparting kzrons kzrons *kˁron-s {*kˁro[n]-s} accustomed to
guan4 guàn kwa~n3 kwænH k k- wa~n -wæn Cdeparting kzrons kzrons *kˁron-s {*kˁro[n]-s} accustomed to
guan4 guàn kwa~n3 kwænH k k- wa~n -wæn Cdeparting kzrons kzrons *kˁron-s {*kˁro[n]-s} custom
guan4 guàn kwan k k- wan -wan Aeven kzon kzon *kˁon {*kˁo[n]} pass through the center
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting $qz~~zars *C.qʷˁar-s heron
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting $qz~~zars *C.qʷˁar-s watchtower
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting k'zons *k.ʔˁon-s cap (v.)
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting kzons *kˁon-s pass through the center
guan4 guàn kwan3 kwanH k k- wan -wan Cdeparting kzors kzor's *kˁor-s {*[k]ˁor(ʔ)-s} pour out libation
guang1 guāng kwang k k- wang -wang Aeven kz~~zan~~ *kʷˁaŋ light, bright
广 guang3 guǎng kwang3 kwangH k k- wang -wang Cdeparting kz~~zan~~'s *kʷˁaŋʔ-s distance from east to west
广 guang3 guǎng kwang2 kwangX k k- wang -wang Brising kz~~zan~~' *kʷˁaŋʔ wide
gui1 guī kjuw k k- juw -juw Aeven kz~~e kz~~e *kʷə {*[k]ʷə} tortoise
gui1 guī kjwij kjwɨj k k- jwij -jwɨj Aeven kz~~ej kz~~ej *kʷəj {*[k]ʷəj} return (v.)
gui1 guī kjwe~ kjwe k k- jwe~ -jwe Aeven $qz~~aj $qz~~raj *C.qʷaj {*C.qʷ(r)aj} (place and family name)
gui1 guī kjwi~e~ kjwie k k- jwi~e~ -jwie Aeven kz~~e~ *kʷe compass, circle
gui1 guī kwe~j kwej k k- we~j -wej Aeven kz~~ze~ kz~~ze~ *kʷˁe {*[k]ʷˁe} jade scepter
gui1 guī kwi~j kwij k k- wi~j -wij Aeven kz~~re kz~~re *kʷrə {*[k]ʷrə} tortoise
gui1 guī kwoj k k- woj -woj Aeven kzuj kzuj *kˁuj {*[k]ˁuj} kind of precious stone
gui3 guǐ kjwij2 kjwɨjX k k- jwij -jwɨj Brising k'uj' *k-ʔujʔ ghost
gui3 guǐ kjwe~2 kjweX k k- jwe~ -jwe Brising koj' kroj' *kojʔ {*[k](r)ojʔ} perverse
gui3 guǐ kjwi~j2 kjwijX k k- jwi~j -jwij Brising kz~~ij' *kʷijʔ 10th heavenly stem
gui3 guǐ kwi~j2 kwijX k k- wi~j -wij Brising kz~~ru' *kʷruʔ guǐ ritual vessel
gui3 guǐ kwi~j2 kwijX k k- wi~j -wij Brising kz~~ru' kz~~ru' *kʷruʔ {*[k]ʷruʔ} wheel ruts
gui4 guì gjwe~2 gjweX g g- jwe~ -jwe Brising $goj' $groj' *Cə.ɡojʔ {*[Cə.ɡ](r)ojʔ} kneel; foot
gui4 guì gwi~j3 gwijH g g- wi~j -wij Cdeparting grujs grujs *ɡruj-s {*[ɡ]ruj-s} box (n.)
gui4 guì gwi~j3 gwijH g g- wi~j -wij Cdeparting grujs grujs *ɡruj-s {*[ɡ]ruj-s} box
gui4 guì kjwij3 kjwɨjH k k- jwij -jwɨj Cdeparting kujs *kuj-s precious; expensive
guo1 guō kwa k k- wa -wa Aeven $kz~~zaj *Cə.kʷˁaj tough, fibrous (vegetables)
guo1 guō kwa k k- wa -wa Aeven kz~~zaj *kʷˁaj to pass
guo1 guō kwak k k- wak -wak Dentering kz~~zak *kʷˁak outer wall
guo2 guó kwa~k kwæk k k- wa~k -wæk Dentering kz~~zrak kz~~zrak *kʷˁrak {*[k]ʷˁrak} (place name)
guo2 guó kwek kwɛk k k- wek -wɛk Dentering $qz~~zrek *C.qʷˁ‹r›ək severed left ears
guo2 guó kwok k k- wok -wok Dentering kz~~zek kz~~zek *kʷˁək {*[k]ʷˁək} state (n.)
guo3 guǒ kwa2 kwaX k k- wa -wa Brising kzor' kzor' *kˁorʔ {*[k]ˁo[r]ʔ} fruit; result
guo3 guǒ kwa2 kwaX k k- wa -wa Brising kzor'rzor' re~dup infixation kzor' *kˁorʔ-rˁorʔ (redup. infixation ‹ *kˁorʔ) kwaX.lwaX a kind of wasp
guo3 guǒ kwa2 kwaX k k- wa -wa Brising skzor' skzor' *s.kˁorʔ {*s.[k]ˁo[r]ʔ} to wrap
guo3 guǒ kwak k k- wak -wak Dentering kz~~zak *kʷˁak outer coffin
guo4 guò kwa3 kwaH k k- wa -wa Cdeparting kz~~zajs *kʷˁaj-s to pass; transgress
ha2 ha~ h h- a~ Aeven gzra gzra *ɡˁra {*[ɡ]ˁra} hae-mae frog
hai2 hái hej hɛj h h- ej -ɛj Aeven gzre gzre *ɡˁrə {*[ɡ]ˁrə} bones, skeleton
hai2 hái hoj h h- oj -oj Aeven gze gze *ɡˁə {*[ɡ]ˁə} child
hai3 hǎi xoj2 xojX x x- oj -oj Brising m~ze' dial m~z x *m̥ˁəʔ (dial. *m̥ˁ- › x-) sea
hai4 hài haj3 hajH h h- aj -aj Cdeparting %kzats *N-kˁat-s be hurt (v.i.); injury (n.)
hai4 hài haj3 hajH h h- aj -aj Cdeparting mkzats *m-kˁat-s hurt (v.t.)
hai4 hài hoj2 hojX h h- oj -oj Brising gze' gze' *ɡˁəʔ {*[ɡ]ˁəʔ} 12th earthly branch
han1 hān ham h h- am -am Aeven gzam gzam *ɡˁam {*[ɡ]ˁam} half-drunk
han2 hán ham h h- am -am Aeven gzam gzam *ɡˁam {*[ɡ]ˁam} han.tan (placename)
han2 hán han h h- an -an Aeven $gzan $gzan *Cə.ɡˁan {*Cə.[ɡ]ˁa[n]} cold
han2 hán han h h- an -an Aeven gzan gzan *ɡˁan {*[ɡ]ˁa[n]} han.tan (placename)
han2 hán han h h- an -an Aeven gzar gzar *ɡˁar {*[ɡ]ˁar} (place name)
han2 hán hom h h- om -om Aeven $mkzem $mkzem *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m} contain
han2 hán hom h h- om -om Aeven $mkzem $mkzem *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m} hold in the mouth
han2 hán hom h h- om -om Aeven $mkzem $mkzem *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m} envelop, contain
han2 hán hom h h- om -om Aeven $mkzem $mkzem *Cə-m-kˁəm {*Cə-m-kˁ[ə]m} hold in the mouth
han2 hán hom h h- om -om Aeven gzom gzom *ɡˁom {*[ɡ]ˁ[o]m} soak, overflow
han2 hán hom3 homH h h- om -om Cdeparting $mkzems $mkzems *Cə-m-kˁəm-s {*Cə-m-[k]ˁ[ə]m-s} to put in the mouth
han3 hǎn xan2 xanX x x- an -an Brising qz~zar' qz~zar' *qʰˁarʔ {*qʰˁa[r]ʔ} rare
han3 hǎn xan2 xanX x x- an -an Brising qz~zar' qz~zar' *qʰˁarʔ {*qʰˁa[r]ʔ} net
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting $gzars $gzars *Cə.ɡˁar-s {*Cə.[ɡ]ˁa[r]-s} sweat (n.)
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting gzars gzars *ɡˁar-s {*[ɡ]ˁar-s} pheasant; feather, wing
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting gzars gzars *ɡˁar-s {*[ɡ]ˁar-s} high
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting mkzars mkzars *m-kˁar-s {*m-kˁa[r]-s} ward off; protect, guard
han4 hàn han3 hanH h h- an -an Cdeparting mkzars *m-kˁar-s prop up, support
han4 hàn han2 hanX h h- an -an Brising gzar' gzar' *ɡˁarʔ {*[ɡ]ˁa[r]ʔ} dry, drought
han4 hàn hom3 homH h h- om -om Cdeparting %kzem's %kzem's *N-kˁəmʔ-s {*N-kˁ[ə]mʔ-s} dissatisfied
han4 hàn hom2 homX h h- om -om Brising g~zem g~zem' *ɢˁəm {*[ɢ]ˁ[ə]mʔ} jaw, chin
han4 hàn xan3 xanH x x- an -an Cdeparting n~zars W diale~ct: n~ x, r n *n̥ˁar-s (W dialect: *n̥- › x-, *-r › *-n) (river name)
han4 hàn xan3 xanH x x- an -an Cdeparting qz~zars qz~zar's *qʰˁar-s {*[qʰ]ˁarʔ-s} dry
han4 hàn xan3 xanH x x- an -an Cdeparting nGilgamesh (talk)zars nGilgamesh (talk)zar's *ŋ̊ˁar-s {*ŋ̊ˁar(ʔ)-s} cliff
han4 hàn xan2 xanX x x- an -an Brising qz~zar' qz~zar' *qʰˁarʔ {*[qʰ]ˁarʔ} scorch, burn
han4 hàn xan2 xanX x x- an -an Brising nGilgamesh (talk)zar' *ŋ̊ˁarʔ cliff
hang2 háng hang h h- ang -ang Aeven %gzan~~ %gzan~~ *N-ɡˁaŋ {*[N]-[g]ˁaŋ} to go by boat
hang2 háng hang h h- ang -ang Aeven %gzan~~ %gzan~~ *N-ɡˁaŋ {*[N]-[g]ˁaŋ} boat; two boats tied together
hang2 háng hang h h- ang -ang Aeven gzan~~ gzan~~ *ɡˁaŋ {*[ɡ]ˁaŋ} rank, row
hao1 hāo xaw x x- aw -aw Aeven qz~zu *qʰˁu clear away, weed (v.)
hao2 háo haw h h- aw -aw Aeven $gzaw $gzaw *C.ɡˁaw {*[C.ɡ]ˁaw} call out
hao2 háo haw h h- aw -aw Aeven gzaw gzaw *ɡˁaw {*[ɡ]ˁaw} fine animal hair
hao2 háo haw h h- aw -aw Aeven gzaw gzaw *ɡˁaw {*[ɡ]ˁaw} procupine; shaggy animal
hao2 háo haw3 hawH h h- aw -aw Cdeparting $gaws $gzaws *Cə.ɡaw-s {*Cə.[ɡ]ˁaw-s} command, call (n.)
hao3 hǎo xaw2 xawX x x- aw -aw Brising qz~zu' *qʰˁuʔ good
hao4 hào haw2 hawX h h- aw -aw Brising gzu' gzu' *ɡˁuʔ {*[ɡ]ˁuʔ} vast
hao4 hào xaw3 xawH x x- aw -aw Cdeparting qz~zu's *qʰˁuʔ-s love, like (v.)
he1 xa x x- a -a Aeven qz~zaj *qʰˁaj scold
he1 xa x x- a -a Aeven qz~zaj *qʰˁaj shout, scold
he1 xop x x- op -op Dentering qz~zep qz~zep *qʰˁəp {*qʰˁ[ə]p} sip, drink
he2 ha h h- a -a Aeven $gzaj $gzaj *C.ɡˁaj {*C.[ɡ]ˁaj} river
he2 ha h h- a -a Aeven gzaj gzaj *ɡˁaj {*[ɡ]ˁaj} lotus
he2 ha h h- a -a Aeven gzaj gzaj *ɡˁaj {*[ɡ]ˁaj} what
he2 hap h h- ap -ap Dentering mkzap mkzap *m-kˁap {*m-[k]ˁap} thatch, cover (v.)
he2 hat h h- at -at Dentering gzat gzat *ɡˁat {*[ɡ]ˁat} what
he2 hek hɛk h h- ek -ɛk Dentering gzrek gzrek *ɡˁrək {*[ɡ]ˁr[ə]k} kernel
he2 hoj3 hojH h h- oj -oj Cdeparting gzeks gzeks *ɡˁək-s {*[ɡ]ˁək-s} investigate
he2 hok h h- ok -ok Dentering gzek gzek *ɡˁək {*[ɡ]ˁək} investigate, try (a criminal)
he2 hop h h- op -op Dentering mkzop *m-kˁop unite
he2 hwa h h- wa -wa Aeven g~zoj g~zoj *ɢˁoj {*[ɢ]ˁoj} harmonious
he2 hwa h h- wa -wa Aeven g~zoj g~zoj *ɢˁoj {*[ɢ]ˁoj} growing grain
he4 ha~wk hæwk h h- a~wk -æwk Dentering gzrawk gzrawk *ɡˁrawk {*[ɡ]ˁrawk} white (of birds)
he4 ha~wk hæwk h h- a~wk -æwk Dentering gzrawk gzrawk *ɡˁrawk {*[ɡ]ˁrawk} white (of birds)
he4 hak h h- ak -ak Dentering gzawk gzawk *ɡˁawk {*[ɡ]ˁawk} crane
he4 hat h h- at -at Dentering g~zat g~zat *ɢˁat {*[ɢ]ˁat} coarse cloth
he4 howk h h- owk -owk Dentering gzawk gzawk *ɡˁawk {*[ɡ]ˁawk} high
he4 hwa3 hwaH h h- wa -wa Cdeparting g~zojs g~zojs *ɢˁoj-s {*[ɢ]ˁoj-s} tune (instruments); respond in singing
he4 xa~k xæk x x- a~k -æk Dentering qz~zrak *qʰˁ‹r›ak frighten
he4 xa~k xæk x x- a~k -æk Dentering qz~zrak *qʰˁrak red, fiery
he4 xak x x- ak -ak Dentering qz~zak *qʰˁak moat; canal
hei1 hēi xok x x- ok -ok Dentering m~zek dial m~z xz *m̥ˁək (dial. *m̥ˁ- › xˁ-) black
hen4 hèn hon3 honH h h- on -on Cdeparting mqzens mqzens *m-qˁən-s {*[m-q]ˁə[n]-s} regret
heng1 hēng xa~ng xæng x x- a~ng -æng Aeven qz~zran~~ qz~zran~~ *qʰˁraŋ {*[qʰ]ˁraŋ} penetrate
heng2 héng ha~ng hæng h h- a~ng -æng Aeven gzran~~ gzran~~ *ɡˁraŋ {*[ɡ]ˁraŋ} wooden lid
heng2 héng ha~ng hæng h h- a~ng -æng Aeven gzran~~ gzran~~ *ɡˁraŋ {*[ɡ]ˁraŋ} beam of a steelyard
heng2 héng hong h h- ong -ong Aeven gzen~~ gzen~~ *ɡˁəŋ {*[ɡ]ˁəŋ} constant
heng2 héng hwa~ng hwæng h h- wa~ng -wæng Aeven $gz~~zran~~ *C.ɡʷˁraŋ crosswise; horizontal
hong1 hōng xwong x x- wong -wong Aeven m~zen~~ *m̥ˁəŋ to die (of king or prince)
鸿 hong2 hóng huwng h h- uwng -uwng Aeven gzon~~ gzon~~ *ɡˁoŋ {*[ɡ]ˁoŋ} kind of wild goose
hong2 hóng huwng h h- uwng -uwng Aeven gzon~~ *ɡˁoŋ pink
hong2 hóng hwong h h- wong -wong Aeven g~z~~zen~~ g~z~~zen~~ *ɢʷˁəŋ {*[ɢ]ʷˁəŋ} vast
hong4 hòng huwng3 huwngH h h- uwng -uwng Cdeparting gzon~~s gzon~~s *ɡˁoŋ-s {*[ɡ]ˁoŋ-s} quarrel, fight
hou2 hóu huw h h- uw -uw Aeven gzo gzro *ɡˁo {*[ɡ]ˁ(r)o} throat
hou2 hóu huw h h- uw -uw Aeven gzo gzro *ɡˁo {*[ɡ]ˁ(r)o} arrow with metal point
hou2 hóu huw h h- uw -uw Aeven gzo gzro *ɡˁo {*[ɡ]ˁ(r)o} feudal lord
hou2 hóu huw h h- uw -uw Aeven mgzo mgzro *mə-ɡˁo {*mə-ɡˁ(r)o} monkey
hou2 hóu huw3 huwH h h- uw -uw Cdeparting gzos gzros *ɡˁo-s {*[ɡ]ˁ(r)o()-s} arrow with metal point
hou4 hòu huw3 huwH h h- uw -uw Cdeparting gzos gzros *ɡˁo-s {*[ɡ]ˁ(r)o-s} wait upon
hou4 hòu huw3 huwH h h- uw -uw Cdeparting g~zo's g~zro's *ɢˁoʔ-s {*[ɢ]ˁ(r)oʔ-s} put after ?
hou4 hòu huw2 huwX h h- uw -uw Brising $gzo' $gzro' *Cə.ɡˁoʔ {*Cə.ɡˁ(r)oʔ} thick
hou4 hòu huw2 huwX h h- uw -uw Brising g~zo' g~zro' *ɢˁoʔ {*ɢˁ(r)oʔ} sovereign; queen
hou4 hòu huw2 huwX h h- uw -uw Brising g~zo' g~zro' *ɢˁoʔ {*[ɢ]ˁ(r)oʔ} after
hu1 hu h h- u -u Aeven g~za *ɢˁa (Q particle)
hu1 hu h h- u -u Aeven g~za *ɢˁa in, at
hu1 xu x x- u -u Aeven m~za *m̥ˁa cover
hu1 xu x x- u -u Aeven qz~za *qʰˁa call out, shout
hu1 xu x x- u -u Aeven qz~zra dial qzz~r nGilgamesh (talk)z x *qʰˁra (dial. *qˁʰr- ›ŋ̊ˁ- › x-) tiger
hu1 xwot x x- wot -wot Dentering m~zut *m̥ˁut careless; confused
hu1 xwot x x- wot -wot Dentering m~zut *m̥ˁut careless; confused
hu2 hu h h- u -u Aeven $gza $gza *Cə.ɡˁa {*Cə.[ɡ]ˁa} supply food to, feed
hu2 hu h h- u -u Aeven $gza *Cə.ɡˁa to paste (v.)
hu2 hu h h- u -u Aeven gz~~za gz~~za *ɡʷˁa {*[ɡ]ʷˁa} fox
hu2 hu h h- u -u Aeven gza gza *ɡˁa {*[ɡ]ˁa} foreigners in the north
hu2 hu h h- u -u Aeven gza gz~~za *ɡˁa {*[ɡ](ʷ)ˁa} flask
hu2 hu h h- u -u Aeven gza gza *ɡˁa {*[ɡ]ˁa} gourd
hu2 hwot h h- wot -wot Dentering gzut gzut *ɡˁut {*[ɡ]ˁut} dig out
hu3 xu2 xuX x x- u -u Brising qz~za' *qʰˁaʔ river bank
hu3 xu2 xuX x x- u -u Brising qz~zra' W dial *qʰˁraʔ (W dial.) tiger
hu4 hu3 huH h h- u -u Cdeparting %qza's *N-qˁaʔ-s shut in, stop up
hu4 hu3 huH h h- u -u Cdeparting mqza's *m-qˁaʔ-s intertwining
hu4 hu3 huH h h- u -u Cdeparting mqza's *m-qˁaʔ-s railings, fence
hu4 hu3 huH h h- u -u Cdeparting g~z~~zaks g~z~~zaks *ɢʷˁak-s {*[ɢ]ʷˁak-s} protect
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising gza' gza' *ɡˁaʔ {*[ɡ]ˁaʔ} blessing
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising mqz~~za' *m-qʷˁaʔ a bird resembling a quail
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising mqza' *m-qˁaʔ to stop, to check
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising mqza' *m-qˁaʔ door
hu4 hu2 huX h h- u -u Brising mqza' *m-qˁaʔ to stop
hu4 xu3 xuH x x- u -u Cdeparting qz~zas *qʰˁa-s call out, shout
hua1 huā xju x x- ju -ju Aeven qz~~z~a qz~~z~ra *qʷʰa {*qʷʰ(r)a} flower
hua1 huā xwa~ xwæ x x- wa~ -wæ Aeven qz~~z~zra *qʷʰˁra flower (n.)
hua1 huā xwa~ xwæ x x- wa~ -wæ Aeven qz~~z~zra *qʷʰˁra flower (n.)
hua2 huá hwa~ hwæ h h- wa~ -wæ Aeven $gz~~zraj $gz~~zraj *C.ɡʷˁraj {*C.[ɡ]ʷˁraj} row (v.)
hua2 huá hwa~ hwæ h h- wa~ -wæ Aeven %qz~~z~zra *N-qʷʰˁra flower (v.); flowery (adj.)
hua2 huá hwet hwɛt h h- wet -wɛt Dentering %gzrut *Nə-ɡˁrut slippery
hua2 huá hwet hwɛt h h- wet -wɛt Dentering gzrut gzrut *ɡˁrut {*[ɡ]ˁrut} crafty
hua2 huá hwet hwɛt h h- wet -wɛt Dentering mkzrut *m-kˁrut disturb, trouble
hua2 huá xwa~ xwæ x x- wa~ -wæ Aeven qz~~z~zra *qʷʰˁra shout
hua4 huà hwa~3 hwæH h h- wa~ -wæ Cdeparting g~z~~zras g~z~~zras *ɢʷˁra-s {*[ɢ]ʷˁra-s} [name of a mountain]
hua4 huà hwa~2 hwæX h h- wa~ -wæ Brising gzror' gzror' dial j *ɡˁ‹r›orʔ {*[ɡ]ˁ‹r›orʔ} (dial. › *-j) turn around (as a wheel)
hua4 huà hwa~2 hwæX h h- wa~ -wæ Brising mkzror' mkzror' *m-kˁ‹r›orʔ {*m-kˁ‹r›o[r]ʔ} ankle
hua4 huà hwa~j3 hwæjH h h- wa~j -wæj Cdeparting gz~~zrats gz~~zrats *ɡʷˁrat-s {*[ɡ]ʷˁrat-s} speak; words
hua4 huà hwe3 hwɛH h h- we -wɛ Cdeparting $gz~~zre~ks *C-ɡʷˁrek-s drawing (n.)
hua4 huà hwek hwɛk h h- wek -wɛk Dentering gz~~zre~k *ɡʷˁrek draw (v.)
hua4 huà xwa~3 xwæH x x- wa~ -wæ Cdeparting qz~~z~zrajs *qʷʰˁ‹r›aj-s transform
huai2 huái hwej hwɛj h h- wej -wɛj Aeven gz~~zrij gz~~zrij *ɡʷˁrij {*[ɡ]ʷˁrij} (name of a river)
huai2 huái hwej hwɛj h h- wej -wɛj Aeven gzruj gzruj *ɡˁ‹r›uj {*[ɡ]ˁ‹r›uj} Sophora
怀 huai2 huái hwej hwɛj h h- wej -wɛj Aeven gzruj gzruj *ɡˁruj {*[ɡ]ˁruj} bosom; embrace
huai2 huái hwoj h h- woj -woj Aeven gzuj gzuj *ɡˁuj {*[ɡ]ˁuj} Sophora
huai4 huài hwej3 hwɛjH h h- wej -wɛj Cdeparting %kzrujs %kzrujs *N-kˁruj-s {*N-[k]ˁruj-s} be destroyed
huai4 huài kwej3 kwɛjH k k- wej -wɛj Cdeparting kz~~zrujs kz~~zrujs *kʷˁruj-s {*[k]ʷˁruj-s} destroy
huan1 huān xwan x x- wan -wan Aeven qz~~z~zar *qʷʰˁar rejoice; joyous
huan2 huán hwa~n hwæn h h- wa~n -wæn Aeven $g~z~~zre~n *C.ɢʷˁren ring (n.)
huan2 huán hwa~n hwæn h h- wa~n -wæn Aeven g~z~~zre~n g~z~~zre~n *ɢʷˁren {*[ɢ]ʷˁren} agile
huan2 huán hwan h h- wan -wan Aeven g~z~~zar g~z~~zar *ɢʷˁar {*[ɢ]ʷˁar} turn around, turn back
huan2 huán hwan h h- wan -wan Aeven g~z~~zar g~z~~zar *ɢʷˁar {*[ɢ]ʷˁar} pillar; martial-looking
huan2 huán xjwon x x- jwon -jwon Aeven qz~~z~ar *qʷʰar badger (n.)
huan3 huǎn hwan2 hwanX h h- wan -wan Brising g~z~~zan' g~z~~zan' *ɢʷˁanʔ {*[ɢ]ʷˁa[n]ʔ} slack; slow
huan4 huàn hwa~n3 hwænH h h- wa~n -wæn Cdeparting gz~~zrans gz~~zrans *ɡʷˁran-s {*[ɡ]ʷˁr[a][n]-s} servant
huan4 huàn hwa~n3 hwænH h h- wa~n -wæn Cdeparting gzrons gzrons *ɡˁron-s {*[ɡ]ˁro[n]-s} calamity; distress
huan4 huàn hwa~n3 hwænH h h- wa~n -wæn Cdeparting g~z~~zre~ns g~z~~zre~ns *ɢʷˁren-s {*[ɢ]ʷˁren-s} put on clothing
huan4 huàn hwan2 hwanX h h- wan -wan Brising gzor' gzor' *ɡˁorʔ {*[ɡ]ˁorʔ} turn around (as a wheel)
huan4 huàn xwan3 xwanH x x- wan -wan Cdeparting qz~~z~zans qz~~z~zans *qʷʰˁan-s {*qʷʰˁa[n]-s} amply-flowing
huang1 huāng xwang x x- wang -wang Aeven m~zan~~ *m̥ˁaŋ broad
huang1 huāng xwang x x- wang -wang Aeven m~zan~~ *m̥ˁaŋ blood
huang1 huāng xwang x x- wang -wang Aeven m~zan~~ *m̥ˁaŋ weed-covered
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven %kz~~zan~~ *N-kʷˁaŋ yellow
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} yellow and white spotted
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} sovereign
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} bang-hwang hesitate
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} locust
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} brilliant
huang2 huáng hwang h h- wang -wang Aeven g~z~~zan~~ g~z~~zan~~ *ɢʷˁaŋ {*[ɢ]ʷˁaŋ} moat
huang3 huǎng xwang x x- wang -wang Aeven m~zan~~ *m̥ˁaŋ nonsense, lies
huang3 huǎng xwang2 xwangX x x- wang -wang Brising m~zan~~' *m̥ˁaŋʔ confused
huang3 huǎng xwang2 xwangX x x- wang -wang Brising m~zan~~' *m̥ˁaŋʔ obscure, confused
huang3 huǎng xwang2 xwangX x x- wang -wang Brising m~zan~~' *m̥ˁaŋʔ lies
hui1 huī dwa2 dwaX d d- wa -wa Brising lzoj' *lˁojʔ destroy
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven m~ej *m̥əj rope
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər wave, brandish
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər light, bright(ness)
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər clothes-peg
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər bright
hui1 huī xjwij xjwɨj x x- jwij -jwɨj Aeven qz~~z~er *qʷʰər brilliant
hui1 huī xjwi~e~ xjwie x x- jwi~e~ -jwie Aeven l~oj W dial l~ x *l̥oj (W. dial. *l̥- › x) destroy
hui1 huī xjwi~e~ xjwie x x- jwi~e~ -jwie Aeven l~oj *l̥oj destroy
hui1 huī xwoj x x- woj -woj Aeven r~zuj r~zuj dial r~ x *r̥ˁuj {*[r̥]ˁu[j]} (dial. *r̥- › x-) exhausted, weary
hui2 huí hwoj h h- woj -woj Aeven g~z~~zej g~z~~zej *ɢʷˁəj {*[ɢ]ʷˁəj} go round
hui2 huí hwoj h h- woj -woj Aeven g~z~~zej g~z~~zej *ɢʷˁəj {*[ɢ]ʷˁəj} revolve
𤈦 𤈦 hui3 huǐ xjwij2 xjwɨjX x x- jwij -jwɨj Brising m~ej' *m̥əjʔ burn
hui3 huǐ xjwij2 xjwɨjX x x- jwij -jwɨj Brising r~uj' r~uj' dial r~ x *r̥ujʔ {*[r̥]u[j]ʔ} (dial. *r̥- › x-) snake-brood
hui3 huǐ xjwe~2 xjweX x x- jwe~ -jwe Brising m~aj' m~raj' *m̥ajʔ {*[m̥](r)ajʔ} demolish
hui3 huǐ xjwe~2 xjweX x x- jwe~ -jwe Brising qz~~z~ar' dial r j *qʷʰarʔ (dial. *-r › *-j) sunlight
hui3 huǐ xwoj2 xwojX x x- woj -woj Brising m~ze' *m̥ˁəʔ regret, repent
hui4 huì 'jwoj3 ʔjwojH ' ʔ- jwoj -jwoj Cdeparting qz~~ats *qʷat-s bad weeds; filth
hui4 huì hwaj3 hwajH h h- waj -waj Cdeparting mkzops *m-kˁop-s come together
hui4 huì hwe~j3 hwejH h h- we~j -wej Cdeparting g~z~~ze~ts g~z~~ze~ts *ɢʷˁet-s {*[ɢ]ʷˁe[t]-s} intelligent
hui4 huì hwe~j3 hwejH h h- we~j -wej Cdeparting g~z~~zijs g~z~~zijs *ɢʷˁij-s {*[ɢ]ʷˁi[j]-s} kind, good
hui4 huì hwoj2 hwojX h h- woj -woj Brising gzur' gzur' *ɡˁurʔ {*[ɡ]ˁurʔ} turn around (as a wheel)
hui4 huì tsyhwe~j3 tsyhwejH tsyh tsyh- jwe~j -jwej Cdeparting tl~ots tl~ots *t-l̥ot-s {*t-l̥o[t]-s} snout; to pant
hui4 huì tsyhwe~j3 tsyhwejH tsyh tsyh- jwe~j -jwej Cdeparting tl~ots tl~ots *t-l̥ot-s {*t-l̥o[t]-s} snout; to pant
hui4 huì xjwi~e~3 xjwieH x x- jwi~e~ -jwie Cdeparting l~ojs W dial l~ x *l̥oj-s (W. dial. *l̥- › x) shred sacrificial meat
hui4 huì xjwoj3 xjwojH x x- jwoj -jwoj Cdeparting l~ors l~ors l~ x diale~ct *l̥or-s {*l̥o[r]-s} (*l̥- › x- dialect) snout; to pant
hui4 huì xjwoj3 xjwojH x x- jwoj -jwoj Cdeparting qz~~z~ats *qʷʰat-s beard
hui4 huì xwaj3 xwajH x x- waj -waj Cdeparting qz~~z~zats *qʷʰˁat-s rustling of wings
hui4 huì xwoj3 xwojH x x- woj -woj Cdeparting m~zs m~zes *m̥ˁə-s {*m̥ˁə()-s} instruct
hui4 huì xwoj3 xwojH x x- woj -woj Cdeparting m~zeks *m̥ˁək-s last day of a moon; dark
hui4 huì xwoj3 xwojH x x- woj -woj Cdeparting qz~zujs *qʰˁuj-s wash the face
贿 hui4 huì xwoj2 xwojX x x- woj -woj Brising qz~~z~ze' *qʷʰˁəʔ property, valuables
hui4 huì zjwe~j3 zjwejH z z- jwe~j -jwej Cdeparting sg~z~~e~ts sg~z~~e~ts *s-ɢʷet-s {*s-[ɢ]ʷe[t]-s} broom; comet
hun1 hūn xwon x x- won -won Aeven m~zun m~zun *m̥ˁun {*m̥ˁu[n]} dusk, dark
hun2 hún hwon h h- won -won Aeven gzur gzur *ɡˁur {*[ɡ]ˁur} chaotic
hun2 hún hwon h h- won -won Aeven mqz~~zen mqz~~zen *m.qʷˁən {*[m.]qʷˁə[n]} spiritual soul
hun2 hún hwon h h- won -won Aeven g~z~~zer g~z~~zer *ɢʷˁər {*[ɢ]ʷˁər} seed-plow
hun2 hún hwon2 hwonX h h- won -won Brising gzur gzur' *ɡˁur {*[ɡ]ˁurʔ} chaotic
huo3 huǒ xwa2 xwaX x x- wa -wa Brising qz~~z~zej' qz~~z~zej' *qʷʰˁəjʔ {*[qʷʰ]ˁəjʔ} fire
huo4 huò hwak h h- wak -wak Dentering g~z~~zak g~z~~zak *ɢʷˁak {*[ɢ]ʷˁak} reap
huo4 huò hwek hwɛk h h- wek -wɛk Dentering mqz~~zrak *m-qʷˁrak catch, get
huo4 huò hwek hwɛk h h- wek -wɛk Dentering mqz~~zrak *m-qʷˁrak catch (v.)
huo4 huò hwok h h- wok -wok Dentering g~z~~zek g~z~~zek *ɢʷˁək {*[ɢ]ʷˁək} some; or
huo4 huò hwok h h- wok -wok Dentering g~z~~zek g~z~~zek *ɢʷˁək {*[ɢ]ʷˁək} deceive
huo4 huò xwa3 xwaH x x- wa -wa Cdeparting qz~~z~zajs *qʷʰˁaj-s (movable) property, goods
huo4 huò xwat x x- wat -wat Dentering qz~~z~zat *qʷʰˁat sound of water
ji1 gja~k gjæk g g- ja~k -jæk Dentering $gre~k $gre~k *Cə.ɡrek {*Cə.[ɡ]rek} wooden sandal
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kze~ *kˁe fowl, chicken
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kze~ $kze~ *kˁe {*(C.)kˁe} fowl
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kze~r kze~r dial r j *kˁer {*[k]ˁer} (dial. *-r › *-j) crosspiece of wood on top of pillar
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kze~r kze~r dial r j *kˁer {*[k]ˁe[r]} (dial. *-r › *-j) hairpin
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kzij *kˁij accord with
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kzij *kˁij cultivate (field)
ji1 ke~j kej k k- e~j -ej Aeven kzij *kˁij calculate
ji1 ke~k kek k k- e~k -ek Dentering kze~wk kze~wk *kˁewk {*[k]ˁewk} dam up and cause to rush up (of water)
ji1 ke~k kek k k- e~k -ek Dentering kzik *kˁik strike (v.)
ji1 khe~j2 khejX kh kh- e~j -ej Brising kz~zij' kz~zij' *kʰˁijʔ {*[kʰ]ˁijʔ} bow the head to the ground
ji1 ki~ ki k k- i~ -i Aeven ke kre *kə {*k(r)ə} base (n.)
ji1 ki~ ki k k- i~ -i Aeven ke kre *kə {*[k](r)ə} (family name)
ji1 ki~ ki k k- i~ -i Aeven ke kre *kə {*k(r)ə} winnowing basket
ji1 ki~j kij k k- i~j -ij Aeven $krej $krej *Cə.k‹r›əj {*Cə.k‹r›ə[j]} hungry
ji1 ki~j kij k k- i~j -ij Aeven krej krej *krəj {*krə[j]} flesh
ji1 ki~j2 kijX k k- i~j -ij Brising krej' *krəjʔ small table, stool
ji1 kjij kjɨj k k- jij -jɨj Aeven kej *kəj small; almost
ji1 kjij kjɨj k k- jij -jɨj Aeven kej *kəj mechanism
ji1 kjij kjɨj k k- jij -jɨj Aeven kej kej *kəj {*kə[j]} famine
ji1 kje~ kje k k- je~ -je Aeven kaj kraj *kaj {*[k](r)aj} odd (number)
ji1 kje~ kje k k- je~ -je Aeven kraj *kraj bridle,halter
ji1 tse~j tsej ts ts- e~j -ej Aeven t~zej t~zej *tsˁəj {*[ts]ˁəj} ascend
ji1 tse~k tsek ts ts- e~k -ek Dentering t~ze~k t~ze~k *tsˁek {*[ts]ˁek} twist, spin
ji1 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} accumulate
ji2 dzi~p dzip dz dz- i~p -ip Dentering d~ep $d~ep *dzəp {*(Cə.)[dz][ə]p} gather, collect
ji2 dzi~t dzit dz dz- i~t -it Dentering d~it d~it *dzit {*[dz]i[t]} sickness
ji2 dzje~k dzjek dz dz- je~k -jek Dentering d~ak d~Ak *dzak {*[dz]Ak} register (n.)
ji2 dzje~k dzjek dz dz- je~k -jek Dentering d~ak d~Ak *dzak {*[dz]Ak} tribute (n.)
ji2 gi~k gik g g- i~k -ik Dentering %kek %krek *N-kək {*N-k(r)ək} extreme
ji2 gi~p gip g g- i~p -ip Dentering mkrep mkrep *m-k-rəp {*[m-k-]rəp} reach
ji2 ki~k kik k k- i~k -ik Dentering krek *krək thorns
ji2 ki~p kip k k- i~p -ip Dentering kep krep *kəp {*[k](r)[ə]p} urgent
ji2 kji~t kjit k k- ji~t -jit Dentering $qit $qit $q k, e~scaping palatalization *C.qit {*C.qi[t]} (*C.q- › *k-, escaping palatalization) auspicious
ji2 tsi~k tsik ts ts- i~k -ik Dentering t~ik t~ik *tsik {*[ts]ik} go to
ji2 tsi~k tsik ts ts- i~k -ik Dentering t~ik t~ik *tsik {*[ts]ik} thereupon
ji2 tsi~t tsit ts ts- i~t -it Dentering t~ik *tsik masonry
ji2 tsje~p tsjep ts ts- je~p -jep Dentering t~ep t~ep V! *tsəp {*[ts]əp} V! oar
ji2 tsri~p tsrip tsr tsr- i~p -ip Dentering sqrip sqrip *s.q‹r›ip {*s.q‹r›[i]p} crowded together
ji3 ki~2 kiX k k- i~ -i Brising ke' kre' *kəʔ {*k(r)əʔ} 6th heavenly stem
ji3 ki~2 kiX k k- i~ -i Brising ke' kre' *kəʔ {*k(r)əʔ} leading thread
ji3 ki~j2 kijX k k- i~j -ij Brising krej' *krəjʔ stool
ji3 ki~p kip k k- i~p -ip Dentering kep krep *kəp {*[k](r)[ə]p} furnish
ji3 kjij2 kjɨjX k k- jij -jɨj Brising kej' *kəjʔ few; how many
ji3 kja~k kjæk k k- ja~k -jæk Dentering krak krak *krak {*[k]rak} a kind of lance
ji3 tse~j2 tsejX ts ts- e~j -ej Brising t~zij' t~zij' *tsˁijʔ {*[ts]ˁijʔ} numerous
ji3 tse~j2 tsejX ts ts- e~j -ej Brising t~zej' t~zej' *tsˁəjʔ {*[ts]ˁəjʔ} stately
ji3 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} spine, backbone
ji4 dze~k dzek dz dz- e~k -ek Dentering sdziwk sdziwk *s-dˁiwk {*s-[d]ˁiwk} quiet#
ji4 gi~3 giH g g- i~ -i Cdeparting mks mkrs *m-kə-s {*m-k(r)ə-s} warn
ji4 gi~j3 gijH g g- i~j -ij Cdeparting greps greps *ɡrəp-s {*[ɡ]rə[p]-s} reach to
ji4 gje~2 gjeX g g- je~ -je Brising gaj' graj' *ɡajʔ {*[ɡ](r)ajʔ} stand (Min dialects)
ji4 gje~2 gjeX g g- je~ -je Brising gre~' gre~' *ɡreʔ {*[ɡ]reʔ} skill
ji4 gje~2 gjeX g g- je~ -je Brising gre~' gre~' *ɡreʔ {*[ɡ]reʔ} skill
ji4 gjwi~j3 gjwijH g g- jwi~j -jwij Cdeparting gz~~its gz~~its *ɡʷit-s {*[ɡ]ʷi[t]-s} agitated
ji4 ke~j3 kejH k k- e~j -ej Cdeparting $kze~s *Cə.kˁe-s tie (v.)
ji4 ke~j3 kejH k k- e~j -ej Cdeparting kzijs *kˁij-s calculate
ji4 ke~j3 kejH k k- e~j -ej Cdeparting kzits kzits *kˁit-s {*kˁi[t]-s} hair-knot, chignon
ji4 ki~3 kiH k k- i~ -i Cdeparting $ks $kres *C.kə-s {*C.k(r)ə()-s} record (v.)
ji4 ki~3 kiH k k- i~ -i Cdeparting $ks $kres *C.kə-s {*C.k(r)ə()-s} record (v.)
ji4 ki~j3 kijH k k- i~j -ij Cdeparting kreks kreks dial krets ? *krək-s {*[k]rə[k]-s} (dial. › *[k]rət-s ?) hope
ji4 kjij3 kjɨjH k k- jij -jɨj Cdeparting kets kets *kət-s {*[k]ə[t]-s} complete (v.)
ji4 kje~3 kjeH k k- je~ -je Cdeparting $kajs $krajs *C.kaj-s {*C.[k](r)aj-s} entrust to
ji4 kje~j3 kjejH k k- je~j -jej Cdeparting kre~ts kre~ts *k‹r›et-s {*k‹r›e[t]-s} mad (dog)
ji4 kji~e~j3 kjiejH k k- ji~e~j -jiej Cdeparting ke~ts ke~ts dial k *ket-s {*ke[t]-s} (dial. › k-) mad (dog)
ji4 kjwi~j3 kjwijH k k- jwi~j -jwij Cdeparting kz~~its kz~~its *kʷit-s {*kʷi[t]-s} youngest
ji4 tse~j3 tsejH ts ts- e~j -ej Cdeparting t~zijs t~zij's *tsˁij-s {*[ts]ˁ[i]j(ʔ)-s} cross a stream; rescue
ji4 tse~j3 tsejH ts ts- e~j -ej Cdeparting t~zijs t~zij's *tsˁij-s {*[ts]ˁ[i]j(ʔ)-s} stop
ji4 tse~k tsek ts ts- e~k -ek Dentering t~ze~k t~ze~k *tsˁek {*[ts]ˁek} achieve; achievement
ji4 tsi~k tsik ts ts- i~k -ik Dentering t~ek t~ek *tsək {*[ts]ək} millet (Setaria italica)
ji4 tsje~j3 tsjejH ts ts- je~j -jej Cdeparting t~aps t~aps *tsap-s {*[ts]ap-s} connection
ji4 tsje~j3 tsjejH ts ts- je~j -jej Cdeparting t~e~ts t~e~ts *tset-s {*[ts]et-s} sacrifice
ji4 tsje~j3 tsjejH ts ts- je~j -jej Cdeparting t~e~ts t~e~ts *tset-s {*[ts][e][t]-s} de-husked grains of Panicum m., nin-glutinous.
ji4 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} footprint, traces
𨒪 𨒪 ji4 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} footprint, traces
ji4 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} footprint, traces
ji4 tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~e~k t~e~k *tsek {*[ts]ek} footprint, traces
jia1 jiā ka~ k k- a~ Aeven kzraj *kˁ‹r›aj excellent
jia1 jiā ka~ k k- a~ Aeven kzra *kˁra boar
jia1 jiā ka~ k k- a~ Aeven kzra *kˁra household
jia1 jiā ka~ k k- a~ Aeven kzraj *kˁraj add
jia1 jiā ka~p kæp k k- a~p -æp Dentering kzre~p *kˁ‹r›ep chopsticks
jia1 jiā kep kɛp k k- ep -ɛp Dentering $kzre~p *C.kˁ‹r›ep press between
jia2 jiá ket kɛt k k- et -ɛt Dentering kzrik kzrik *kˁrik {*kˁri[k]} a kind of lance
jia3 jiǎ ka~2 kæX k k- a~ Brising $kzra' *Cə.kˁraʔ borrow; false
jia3 jiǎ ka~2 kæX k k- a~ Brising kzra' *kˁraʔ borrow#borrow
jia3 jiǎ ka~2 kæX k k- a~ Brising kzra' kzra' *kˁraʔ {*[k]ˁraʔ} a kind of ritual vessel
jia3 jiǎ ka~2 kæX k k- a~ Brising kzra' *kˁraʔ great
jia3 jiǎ ka~p kæp k k- a~p -æp Dentering kzrap kzrap *kˁrap {*[k]ˁr[a]p} 1st heavenly stem; shell
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting $qzra's *C.qˁ‹r›aʔ-s price
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting $qzra's *C.qˁ‹r›aʔ-s price
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting kzras *kˁra-s grain; sow (v.)
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting kzrajs *kˁraj-s hitch horses to a chariot
jia4 jià ka~3 kæH k k- a~ Cdeparting skzras *s.kˁra-s marry
jia ke k k- e Aeven kzre~ kzre~ *kˁre {*[k]ˁre} good
jian1 jiān dzan dz dz- an -an Aeven d~zan d~zan *dzˁan {*[dz]ˁa[n]} kill; cruel
jian1 jiān ka~m kæm k k- a~m -æm Aeven kzram kzram *kˁram {*[k]ˁram} inspect
jian1 jiān ka~n kæn k k- a~n -æn Aeven kzran kzran *kˁran {*[k]ˁran} wicked(ness)
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven krzan dial kzr *k.rˁan (dial. › *kˁr-) orchid
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven krze~n krze~n dial krz kzr *k.rˁen {*k.rˁe[n]} (dial. *k.rˁ- › kˁr-) lotus fruit (Ode 145.2)
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven kzre~n kzre~n *kˁren {*kˁre[n]} interval
𡏳 𡏳 jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven kzrer kzrer *kˁrər {*kˁrə[r]} distress, difficulty
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven kzrer kzrer *kˁrər {*kˁrə[r]} difficulty
jian1 jiān ken kɛn k k- en -ɛn Aeven kzrer kzrer *kˁrər {*kˁrə[r]} distress, difficulty
jian1 jiān ke~m kem k k- e~m -em Aeven kze~m kze~m *kˁem {*[k]ˁem} combine; at the same time
jian1 jiān ke~m kem k k- e~m -em Aeven kze~m kze~m *kˁem {*[k]ˁem} rush, sedge
jian1 jiān ke~n ken k k- e~n -en Aeven kze~n kze~n *kˁen {*[k]ˁe[n]} shoulder (n.)
jian1 jiān ke~n ken k k- e~n -en Aeven kze~r kze~r *kˁer {*[k]ˁer} pig or boar 3 years old
jian1 jiān ke~n ken k k- e~n -en Aeven kzin~~ kzin~~ *kˁiŋ {*kˁi[ŋ]} solid, strong
𩱡 𩱡 jian1 jiān kjon k k- jon -jon Aeven $qan $qan *C.qan {*C.qa[n]} gruel
jian1 jiān tsje~m tsjem ts ts- je~m -jem Aeven t~am t~am *tsam {*[ts]am} moisten
jian1 jiān tsje~m tsjem ts ts- je~m -jem Aeven t~om t~om *tsom {*ts[o]m} extinguish
jian3 jiǎn gje~m2 gjemX g g- je~m -jem Brising gram' gram' *ɡramʔ {*[ɡ]r[a]mʔ} restrict, frugal
jian3 jiǎn ken2 kɛnX k k- en -ɛn Brising kzran' kzran' *kˁranʔ {*kˁr[a]nʔ} select, distinguish
jian3 jiǎn ken2 kɛnX k k- en -ɛn Brising kzran' kzran' *kˁranʔ {*kˁr[a]nʔ} select
jian3 jiǎn ken2 kɛnX k k- en -ɛn Brising kzre~n' kzre~n' *kˁrenʔ {*kˁre[n]ʔ} bamboo slip for writing
jian3 jiǎn ken2 kɛnX k k- en -ɛn Brising kzre~n' kzre~n' *kˁrenʔ {*kˁre[n]ʔ} select, large-minded, etc.
jian3 jiǎn kje~m2 kjemX k k- je~m -jem Brising kram' kram' *kramʔ {*[k]r[a]mʔ} measure (n.)
jian3 jiǎn tsje~n2 tsjenX ts ts- je~n -jen Brising t~e~n' t~e~n' *tsenʔ {*[ts][e][n]ʔ} cut (v.)
jian4 jiàn dze~n3 dzenH dz dz- e~n -en Cdeparting %t~zens %t~zens *N-tsˁən-s {*N-tsˁə[n]-s} grass, herb
jian4 jiàn dze~n3 dzenH dz dz- e~n -en Cdeparting d~zers d~zers *dzˁər-s {*[dz]ˁə[r]-s} a second time
jian4 jiàn dzje~m2 dzjemX dz dz- je~m -jem Brising d~am' d~am' *dzamʔ {*[dz]amʔ} gradually; advance
jian4 jiàn dzje~n3 dzjenH dz dz- je~n -jen Cdeparting d~e~ns d~e~ns *dzen-s {*[dz][e][n]-s} cheap; low, mean
jian4 jiàn dzje~n2 dzjenX dz dz- je~n -jen Brising d~an' d~an' *dzanʔ {*[dz]a[n]ʔ} tread, trample
jian4 jiàn dzje~n2 dzjenX dz dz- je~n -jen Brising d~e~n' d~e~n' *dzenʔ {*[dz]e[n]ʔ} shallow
jian4 jiàn ha~m2 hæmX h h- a~m -æm Brising gzram' gzram' *ɡˁramʔ {*[ɡ]ˁramʔ} straight-jetted (water)
jian4 jiàn ha~m2 hæmX h h- a~m -æm Brising gzram' gzram' *ɡˁramʔ {*[ɡ]ˁramʔ} railing; cage
jian4 jiàn ham2 hamX h h- am -am Brising gzam' gzam' *ɡˁamʔ {*[ɡ]ˁamʔ} railing; cage
jian4 jiàn ka~m3 kæmH k k- a~m -æm Cdeparting kzrams *kˁram-s mirror
jian4 jiàn ka~n3 kænH k k- a~n -æn Cdeparting kzrans kzrans *kˁran-s {*[k]ˁra[n]-s} stream in a ravine
jian4 jiàn ka~n3 kænH k k- a~n -æn Cdeparting kzran's ~ kzran' *kˁranʔ-s ~ *kˁranʔ admonish
jian4 jiàn ke~n3 kenH k k- e~n -en Cdeparting kze~ns kze~ns *kˁen-s {*[k]ˁen-s} see (v.)
jian4 jiàn kja~m3 kjæmH k k- ja~m -jæm Cdeparting skrams skrams *s.kram-s {*s.kr[a]m-s} sword
jian4 jiàn kjon3 kjonH k k- jon -jon Cdeparting kans kans *kan-s {*[k]a[n]-s} set up, establish
jian4 jiàn tse~m3 tsemH ts ts- e~m -em Cdeparting t~ze~ms t~ze~ms *tsˁem-s {*tsˁ[e]m-s} err
jian4 jiàn tse~n3 tsenH ts ts- e~n -en Cdeparting $t~zers $t~zers *Cə.tsˁər-s {*Cə.[ts]ˁə[r]-s} grass, fodder
jian4 jiàn tsje~n3 tsjenH ts ts- je~n -jen Cdeparting t~e~ns t~e~ns *tsen-s {*[ts]en-s} arrow
jiang1 jiāng ka~wng kæwng k k- a~wng -æwng Aeven kzron~~ *kˁroŋ (Yangzi) river
jiang1 jiāng kjang k k- jang -jang Aeven $qan~~ *C.qaŋ a family name
jiang1 jiāng kjang k k- jang -jang Aeven kan~~ *kaŋ boundary, limit
jiang1 jiāng kjang k k- jang -jang Aeven kan~~ *kaŋ ginger
jiang1 jiāng kjang k k- jang -jang Aeven kan~~ *kaŋ boundary
漿 jiang1 jiāng tsjang ts ts- jang -jang Aeven t~an~~ t~an~~ *tsaŋ {*[ts]aŋ} drink (n.)
jiang1 jiāng tsjang ts ts- jang -jang Aeven t~an~~ t~an~~ *tsaŋ {*[ts]aŋ} bring
jiang3 jiǎng ka~wng2 kæwngX k k- a~wng -æwng Brising kzron~~' *kˁroŋʔ explain; discuss
jiang3 jiǎng tsjang2 tsjangX ts ts- jang -jang Brising t~an~~' t~an~~' *tsaŋʔ {*[ts]aŋʔ} help; encourage
jiang4 jiàng dzjang3 dzjangH dz dz- jang -jang Cdeparting Sban~~s Sban~~s *S.baŋ-s {*S.[b]aŋ-s} craftsman
jiang4 jiàng ka~wng3 kæwngH k k- a~wng -æwng Cdeparting kzron~~s *kˁroŋ-s rainbow
jiang4 jiàng ka~wng3 kæwngH k k- a~wng -æwng Cdeparting kzrun~~s ? ums *kˁruŋ-s (? ‹ *-[u]m-s) descend
jiang4 jiàng tsjang3 tsjangH ts ts- jang -jang Cdeparting t~an~~s t~an~~s *tsaŋ-s {*[ts]aŋ-s} sauce
jiang4 jiàng tsjang3 tsjangH ts ts- jang -jang Cdeparting t~an~~s t~an~~s *tsaŋ-s {*[ts]aŋ-s} lead (v.); leader
jiao1 jiāo ka~w kæw k k- a~w -æw Aeven kzraw kzraw *kˁraw {*[k]ˁraw} cross (v.)
jiao1 jiāo ka~w kæw k k- a~w -æw Aeven kzraw kzraw *kˁraw {*[k]ˁraw} suburb
jiao1 jiāo ka~w kæw k k- a~w -æw Aeven kzraw kzraw *kˁraw {*[k]ˁraw} teach
jiao1 jiāo ka~w kæw k k- a~w -æw Aeven kzriw kzriw *kˁriw {*[k]ˁriw} glue
jiao1 jiāo ke~w kew k k- e~w -ew Aeven kze~w kze~w *kˁew {*[k]ˁew} seek; follow a course
jiao1 jiāo tse~w tsew ts ts- e~w -ew Aeven stziw *s.tˁiw pepper plant
jiao1 jiāo tsje~w tsjew ts ts- je~w -jew Aeven Ste~w *S.tew pepper plant
jiao3 jiǎo ka~w2 kæwX k k- a~w -æw Brising krziw' krziw' dial krziw' *k-rˁiwʔ {*k-rˁ[i]wʔ} (dial. › *krˁ[i]wʔ) twist; strangle
jiao3 jiǎo ka~w2 kæwX k k- a~w -æw Brising kzriw' kzriw' *kˁriwʔ {*[k]ˁriwʔ} glue
jiao3 jiǎo ka~w2 kæwX k k- a~w -æw Brising kzru' *kˁruʔ disturb
jiao3 jiǎo ka~w2 kæwX k k- a~w -æw Brising mkzraw' mkzraw' *mə-kˁrawʔ {*mə-[k]ˁr[a]wʔ} shear; scissors
jiao3 jiǎo ka~wk kæwk k k- a~wk -æwk Dentering $kzrok *C.kˁrok horn, corner
jiao3 jiǎo kjak k k- jak -jak Dentering kak kak *kak {*[k]ak} leg, foot
jiao3 jiǎo kjak k k- jak -jak Dentering skak *s.kak leg, foot
jiao3 jiǎo kje~w2 kjewX k k- je~w -jew Brising kaw' kraw' *kawʔ {*[k](r)[a]wʔ} falsify
jiao3 jiǎo tsje~w2 tsjewX ts ts- je~w -jew Brising t~aw' t~aw' *tsawʔ {*[ts]awʔ} cut off
jiao4 jiào dzje~w3 dzjewH dz dz- je~w -jew Cdeparting d~e~wks d~e~wks *dzewk-s {*[dz]ewk-s} chew
jiao4 jiào ka~w3 kæwH k k- a~w -æw Cdeparting kzruks *kˁruk-s awake (v.)
jiao4 jiào ka~w3 kæwH k k- a~w -æw Cdeparting skzraws *s.kˁraw-s instruction
jiao4 jiào ke~w3 kewH k k- e~w -ew Cdeparting kze~wks *kˁewk-s shout
jie1 jiē gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering mkrat mkrat *m-k‹r›at {*m-[k]‹r›at} lift, raise
jie1 jiē gjot g g- jot -jot Dentering mkat mkat *m-kat {*m-[k]at} lift
jie1 jiē ke k k- e Aeven kzre~ kzre~ *kˁre {*[k]ˁre} road-crossing
jie1 jiē kej kɛj k k- ej -ɛj Aeven kzrij *kˁrij steps, stairs
jie1 jiē kej kɛj k k- ej -ɛj Aeven kzrij *kˁrij all
jie1 jiē kej kɛj k k- ej -ɛj Aeven kzrej *kˁrəj cold
jie1 jiē ket kɛt k k- et -ɛt Dentering kzrit kzrit *kˁrit {*kˁri[t]} stalk of grain
jie1 jiē khje~j3 khjejH kh kh- je~j -jej Cdeparting kz~rats kz~rats *kʰ‹r›at-s {*[k]ʰ‹r›at-s} lift up one’s clothes
jie1 jiē khje~t khjet kh kh- je~t -jet Dentering kz~rat kz~rat *kʰ‹r›at {*[k]ʰ‹r›at} lift
jie1 jiē kjot k k- jot -jot Dentering kat kat *kat {*[k]at} lift
jie1 jiē tsja~ tsjæ ts ts- ja~ -jæ Aeven t~aj t~Aj *tsaj {*tsAj} sigh; alas!
jie1 jiē tsje~p tsjep ts ts- je~p -jep Dentering t~ap t~ap *tsap {*[ts]ap} peg, tenon
jie1 jiē tsje~p tsjep ts ts- je~p -jep Dentering t~ap t~ap *tsap {*[ts]ap} connect with
jie2 jié dzje~p dzjep dz dz- je~p -jep Dentering d~ap d~ap *dzap {*[dz][a]p} victory
jie2 jié gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering %krat %krat *N-k‹r›at {*N-[k]‹r›at} remarkable; hero
jie2 jié gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering %krat %krat *N-k‹r›at {*N-[k]‹r›at} remarkable; hero
jie2 jié gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering %krat %krat *N-krat {*N-[k]rat} exhaust (v.)
jie2 jié gje~t gjet g g- je~t -jet Dentering mkrat mkrat *m-k‹r›at {*m-[k]‹r›at} perch for fowls
jie2 jié ket kɛt k k- et -ɛt Dentering kzrit kzrit *kˁ‹r›it {*kˁ‹r›i[t]} lift up the skirts
jie2 jié ke~t ket k k- e~t -et Dentering kze~t kze~t *kˁet {*[k]ˁet} pure, purify
jie2 jié ke~t ket k k- e~t -et Dentering kzit kzit *kˁit {*kˁi[t]} grasp (v.)
jie2 jié ke~t ket k k- e~t -et Dentering kzit kzit *kˁit {*kˁi[t]} tie, knot
jie2 jié ke~t ket k k- e~t -et Dentering kzit kzit *kˁit {*kˁi[t]} lift up the skirts
jie2 jié khji~t khjit kh kh- ji~t -jit Dentering kz~it kz~it *kʰit {*[kʰ]i[t]} interrogate, reprimand
jie2 jié kja~p kjæp k k- ja~p -jæp Dentering kap krap *kap {*k(r)ap} rob
jie2 jié kje~t kjet k k- je~t -jet Dentering krat krat *k‹r›at {*[k]‹r›at} lift, raise
jie2 jié tse~t tset ts ts- e~t -et Dentering t~zik *tsˁik joint of bamboo
jie2 jié tse~t tset ts ts- e~t -et Dentering t~zik *tsˁik tally (n.)
jie2 jié tsje~p tsjep ts ts- je~p -jep Dentering t~ap t~ap *tsap {*[ts][a]p} eyelashes
jie3 jiě ke2 kɛX k k- e Brising kzre~' *kˁreʔ cut up; unloose
jie4 jiè dzja~3 dzjæH dz dz- ja~ -jæ Cdeparting d~Aks {*[dz]Ak-s} loan, borrow
jie4 jiè dzja~3 dzjæH dz dz- ja~ -jæ Cdeparting d~aks d~Aks *dzak-s {*[dz]Ak-s} straw bedding; (base oneself on:) depend on
jie4 jiè ka~j3 kæjH k k- a~j -æj Cdeparting kzrats *kˁrat-s castrate
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzre~ps kzre~ps *kˁrep-s {*kˁr[e][p]-s} armour; scale of animals
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzre~ps kzre~ps *kˁrep-s {*kˁr[e]p-s} scabby disease
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzre~ts kzre~ts *kˁret-s {*kˁr[e][t]-s} mustard plant
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzre~ts kzre~ts *kˁret-s {*kˁr[e][t]-s} boundary
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzrits kzrits *kˁrit-s {*kˁr[i][t]-s} reach to
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzreks ~ kzrek *kˁrək-s ~ kˁrək be on guard
jie4 jiè kej3 kɛjH k k- ej -ɛj Cdeparting kzreks *kˁrək-s warn
jie4 jiè tsja~3 tsjæH ts ts- ja~ -jæ Cdeparting t~aks t~Aks *tsak-s {*[ts]Ak-s} loan, borrow
jie4 jiè tsje~k tsjek ts ts- je~k -jek Dentering t~ak t~Ak *tsak {*[ts]Ak} loan, borrow
jin1 jīn ki~m kim k k- i~m -im Aeven krem krem *k‹r›əm {*k‹r›[ə]m} collar or lapel
jin1 jīn ki~m kim k k- i~m -im Aeven krem krem *krəm {*[k]r[ə]m} now
jin1 jīn ki~m kim k k- i~m -im Aeven kem krem *kəm {*k(r)[ə]m} metal, bronze
jin1 jīn ki~n kin k k- i~n -in Aeven kren *krən kerchief
jin1 jīn ki~ng king k k- i~ng -ing Aeven krin~~ dial k, in~~ ing *k.riŋ (dial. › k-, *-iŋ › -ing) pity (v.)
jin1 jīn ki~ng king k k- i~ng -ing Aeven krin~~ *kriŋ boastful
jin1 jīn kjin kjɨn k k- jin -jɨn Aeven $ken $ken *C.kən {*C.[k]ə[n]} sinew
jin1 jīn kjin kjɨn k k- jin -jɨn Aeven ker ker *kər {*[k]ər} axe; catty
jin1 jīn tsi~n tsin ts ts- i~n -in Aeven t~in t~in *tsin {*[ts]i[n]} ford (n.)
jin3 jǐn gi~n gin g g- i~n -in Aeven grer grer *ɡrər {*[ɡ]rə[r]} time, season
jin3 jǐn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} die of starvation
jin3 jǐn ki~m2 kimX k k- i~m -im Brising $kem' $krem' *C.kəmʔ {*C.k(r)[ə]mʔ} brocade
jin3 jǐn kjin2 kjɨnX k k- jin -jɨn Brising ker' ker' *kərʔ {*kə[r]ʔ} attentive, careful
jin3 jǐn kjin2 kjɨnX k k- jin -jɨn Brising ker' ker' *kərʔ {*kə[r]ʔ} (a kind of vegetable)
jin4 jìn dzi~n3 dzinH dz dz- i~n -in Cdeparting d~ins d~in's *dzin-s {*[dz]i[n](ʔ)-s} ashes, combusted
jin4 jìn dzi~n2 dzinX dz dz- i~n -in Brising $d~in' $d~in' *Cə.dzinʔ {*Cə.[dz]i[n]ʔ} exhaust (v.)
jin4 jìn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} barely
jin4 jìn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} plaster (v.)
jin4 jìn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} bury
jin4 jìn gi~n3 ginH g g- i~n -in Cdeparting grers grers *ɡrər-s {*[ɡ]rə[r]-s} famine
jin4 jìn gjin gjɨn g g- jin -jɨn Aeven ger ger *ɡər {*[ɡ]ər} courageous
jin4 jìn gjin3 gjɨnH g g- jin -jɨn Cdeparting s%ker's *s-N-kərʔ-s be near to (v.t.)#
jin4 jìn gjin3 gjɨnH g g- jin -jɨn Cdeparting s%ker's *s-N-kərʔ-s be near to (v.t.)#
jin4 jìn gjin2 gjɨnX g g- jin -jɨn Brising ger' %ker' *ɡərʔ {*N-kərʔ} near
jin4 jìn ki~m3 kimH k k- i~m -im Cdeparting krems krems *krəm-s {*kr[ə]m-s} prohibit
jin4 jìn kjin3 kjɨnH k k- jin -jɨn Cdeparting kers kers *kər-s {*kə[r]-s} aconite
jin4 jìn kjin2 kjɨnX k k- jin -jɨn Brising ker' ker' *kərʔ {*kə[r]ʔ} (kind of vegetable)
jin4 jìn tsi~n3 tsinH ts ts- i~n -in Cdeparting t~ins t~ins *tsin-s {*tsi[n]-s} Jìn (place name)
jin4 jìn tsi~n3 tsinH ts ts- i~n -in Cdeparting t~ins t~ins *tsin-s {*[ts][i][n]-s} advance (v.)
jing1 jīng gja~ng gjæng g g- ja~ng -jæng Aeven gran~~ gran~~ *ɡraŋ {*[ɡ]raŋ} whale
jing1 jīng heng hɛng h h- eng -ɛng Aeven mklzre~n~~ *m-k-lˁ‹r›eŋ stalk (n.)
jing1 jīng ke~ng keng k k- e~ng -eng Aeven klze~n~~ *k-lˁeŋ regulate; norm
jing1 jīng ke~ng keng k k- e~ng -eng Aeven klze~n~~ *k.lˁeŋ a vein of water
jing1 jīng ki~ng king k k- i~ng -ing Aeven ken~~ kren~~ *kəŋ {*k(r)əŋ} cautious
jing1 jīng kja~ng kjæng k k- ja~ng -jæng Aeven kran~~ kran~~ *kraŋ {*[k]raŋ} hill; capital city
jing1 jīng kja~ng kjæng k k- ja~ng -jæng Aeven kre~n~~ kre~n~~ *kreŋ {*[k]reŋ} briar
jing1 jīng kja~ng kjæng k k- ja~ng -jæng Aeven kre~n~~ *kreŋ be afraid
jing1 jīng tsje~ng tsjeng ts ts- je~ng -jeng Aeven t~e~n~~ *tseŋ fine rice; pure
jing1 jīng tsje~ng tsjeng ts ts- je~ng -jeng Aeven t~e~n~~ *tseŋ bright, limpid
jing3 jǐng gji~e~ng gjieng g g- ji~e~ng -jieng Aeven mke~n~~ mke~n~~ no palatalization be~fore~ e~n~~? *m-keŋ {*m-[k]eŋ} (no palatalization before *-eŋ?) neck
jing3 jǐng ke~ng2 kengX k k- e~ng -eng Brising kze~n~~' kze~n~~' *kˁeŋʔ {*[k]ˁeŋʔ} cut the throat
jing3 jǐng kja~ng2 kjængX k k- ja~ng -jæng Brising $qran~~' *C.qraŋʔ a kind of coat
jing3 jǐng kja~ng2 kjængX k k- ja~ng -jæng Brising $qran~~' *C.qraŋʔ bright; image
jing3 jǐng kja~ng2 kjængX k k- ja~ng -jæng Brising kran~~' kran~~' *kraŋʔ {*[k]raŋʔ} boundary
jing3 jǐng kja~ng2 kjængX k k- ja~ng -jæng Brising kre~n~~' *kreŋʔ warn, admonish
jing3 jǐng kji~e~ng2 kjiengX k k- ji~e~ng -jieng Brising ke~n~~' ke~n~~' no palatalization be~fore~ e~n~~? *keŋʔ {*[k]eŋʔ} (no palatalization before *-eŋ?) neck
jing3 jǐng tsje~ng2 tsjengX ts ts- je~ng -jeng Brising $t~e~n~~' *C.tseŋʔ well (n.)
jing3 jǐng tsje~ng2 tsjengX ts ts- je~ng -jeng Brising $t~e~n~~' *C.tseŋʔ a well
jing4 jìng dzje~ng3 dzjengH dz dz- je~ng -jeng Cdeparting %t~e~n~~s *N-tseŋ-s clean (adj.)
jing4 jìng dzje~ng3 dzjengH dz dz- je~ng -jeng Cdeparting mt~e~n~~s *m-tseŋ-s cleanse (v.t.)
jing4 jìng gja~ng3 gjængH g g- ja~ng -jæng Cdeparting mkran~~'s ~ $kran~~'s *m-kraŋʔ-s ~ C-kraŋʔ-s strive; compete
jing4 jìng he~ng3 hengH h h- e~ng -eng Cdeparting mkz~ze~n~~s *m-kʰˁeŋ-s leg, shank
jing4 jìng ke~ng3 kengH k k- e~ng -eng Cdeparting kze~n~~s kze~n~~s *kˁeŋ-s {*[k]ˁeŋ-s} small path
jing4 jìng kja~ng3 kjængH k k- ja~ng -jæng Cdeparting $qran~~s *C.qraŋ-s mirror
jing4 jìng kja~ng3 kjængH k k- ja~ng -jæng Cdeparting kre~n~~s kre~n~~'s *kreŋ-s {*kreŋ(ʔ)-s} respectful
jing4 jìng kji~e~ng3 kjiengH k k- ji~e~ng -jieng Cdeparting ke~n~~s no palatalization be~fore~ e~n~~? *keŋ-s (no palatalization before *-eŋ?) strong
jiong1 jiōng kwe~ng kweng k k- we~ng -weng Aeven kz~~ze~n~~ *kʷˁeŋ door bolt
jiong3 jiǒng khwe~ng2 khwengX kh kh- we~ng -weng Brising kz~~z~ze~n~~' *kʷʰˁeŋʔ unlined hemp garment
jiong3 jiǒng kjwa~ng2 kjwængX k k- jwa~ng -jwæng Brising kmran~~' dial kmr kz~~r *k-mraŋʔ (dial. *k.mr- › *kʷr-) bright window
jiu1 jiū kji~w kjiw k k- ji~w -jiw Aeven kriw dial kriw *k-riw (dial. › kriw) tie around, strangle
jiu1 jiū kji~w kjiw k k- ji~w -jiw Aeven kriw dial kriw *k-riw (dial. › kriw) down-curving (sc. branch)
jiu1 jiū kji~w kjiw k k- ji~w -jiw Aeven kriw dial kriw *k-riw (dial. › kriw) twist (v.)
jiu1 jiū kji~w kjiw k k- ji~w -jiw Aeven kriw *kriw to twist
jiu1 jiū kji~w2 kjiwX k k- ji~w -jiw Brising kriw' *k‹r›iwʔ plait, unite
jiu1 jiū kjuw k k- juw -juw Aeven ku kru *ku {*[k](r)u} (a kind of bird)
jiu3 jiǔ kjuw2 kjuwX k k- juw -juw Brising ku' ku' *kuʔ {*[k]uʔ} nine
jiu3 jiǔ kjuw2 kjuwX k k- juw -juw Brising kz~~e' kz~~e' *kʷəʔ {*[k]ʷəʔ} a long time
jiu3 jiǔ kjuw2 kjuwX k k- juw -juw Brising kz~~e' kz~~e' *kʷəʔ {*[k]ʷəʔ} cauterize by burning tinder
jiu3 jiǔ kjuw2 kjuwX k k- juw -juw Brising sku' skru' *s.kuʔ {*s.[k](r)uʔ} Allium
jiu3 jiǔ tsjuw2 tsjuwX ts ts- juw -juw Brising t~u' *tsuʔ wine
jiu4 jiù dzjuw3 dzjuwH dz dz- juw -juw Cdeparting d~uks d~uks *dzuk-s {*[dz]u[k]-s} go to
jiu4 jiù gjuw3 gjuwH g g- juw -juw Cdeparting %kz~~e's *N-kʷəʔ-s old
jiu4 jiù gjuw3 gjuwH g g- juw -juw Cdeparting gz~~s gz~~s *ɡʷə-s {*[ɡ]ʷə-s} coffin (with corpse)
jiu4 jiù gjuw2 gjuwX g g- juw -juw Brising $gz~~e' $gz~~re' *C.ɡʷəʔ {*C.[ɡ]ʷ(r)əʔ} mortar
jiu4 jiù gjuw2 gjuwX g g- juw -juw Brising gu' gru' *ɡuʔ {*[ɡ](r)uʔ} MoBr
jiu4 jiù gjuw2 gjuwX g g- juw -juw Brising gu' gru' *ɡuʔ {*[ɡ](r)uʔ} fault, blame (n.)
jiu4 jiù kjuw3 kjuwH k k- juw -juw Cdeparting kz~~us kz~~u's *kʷu-s {*[k]ʷu(ʔ)-s} stable (n.)
jiu4 jiù kjuw3 kjuwH k k- juw -juw Cdeparting kz~~s kz~~e's *kʷə-s {*[k]ʷə(ʔ)-s} suffering, distress
jiu4 jiù kjuw3 kjuwH k k- juw -juw Cdeparting skus skrus *s.ku-s {*s.k(r)u-s} help, save
ju1 kjo k k- jo -jo Aeven $qa $qra *C.qa {*C.q(r)a} chariot
ju1 kjo k k- jo -jo Aeven ka kra *ka {*k(r)a} squat; stay, dwell
ju1 kjo k k- jo -jo Aeven ka *ka final particle
ju1 kjo3 kjoH k k- jo -jo Cdeparting kas kras *ka-s {*k(r)a-s} dwelling (rh.)
ju1 kjuwk k k- juwk -juwk Dentering kuk kruk *kuk {*k(r)uk} exhaust; poverty
ju1 tshjo tsh tsh- jo -jo Aeven t~z~a t~z~a *tsʰa {*[tsʰ]a} 鴡鳩 an aquatic bird
ju1 tshjo tsh tsh- jo -jo Aeven t~z~a t~z~a *tsʰa {*[tsʰ]a} rock covered with earth
ju1 tsjo ts ts- jo -jo Aeven t~a *tsa [final particle]
ju1 tsju ts ts- ju -ju Aeven t~o t~o *tso {*[ts]o} 娵觜 *tso-tse (name of constellation)
ju2 gjowk g g- jowk -jowk Dentering %kz~ok %kz~rok *N-kʰok {*N-kʰ(r)ok} bent, curved
ju2 gjowk g g- jowk -jowk Dentering gok grok *ɡok {*[ɡ](r)ok} department
ju2 kjwi~t kjwit k k- jwi~t -jwit Dentering $qz~~it $qz~~it *C.qʷit {*C.qʷi[t]} well-rope
ju2 kjwi~t kjwit k k- jwi~t -jwit Dentering skz~~it skz~~it *s.kʷit {*[s.k]ʷi[t]} orange (tangerine?)
ju2 kwe~k kwek k k- we~k -wek Dentering kz~~ze~k *kʷˁek place name
ju2 kwe~k kwek k k- we~k -wek Dentering kz~~ze~k *kʷˁek shrike
ju2 kwe~k kwek k k- we~k -wek Dentering kz~~ze~k *kʷˁek shrike
ju3 dzjo2 dzjoX dz dz- jo -jo Brising d~a' d~a' *dzaʔ {*[dz]aʔ} stop, prevent
ju3 kjo2 kjoX k k- jo -jo Brising $qa' $qra' *C.qaʔ {*C.q(r)aʔ} lift, raise
ju3 kjo2 kjoX k k- jo -jo Brising kra' dial kra' *k.raʔ (dial. › kraʔ) plant; place name
ju3 kjo2 kjoX k k- jo -jo Brising ka' kra' *kaʔ {*[k](r)aʔ} all
ju4 dzju3 dzjuH dz dz- ju -ju Cdeparting mt~z~o's *m-tsʰoʔ-s bring together
ju4 dzju2 dzjuX dz dz- ju -ju Brising mt~z~o' *m-tsʰoʔ bring together
ju4 gjo3 gjoH g g- jo -jo Cdeparting gas graks *ɡa-s {*[ɡ](r)a(k)-s} post horse or carriage
ju4 gjo2 gjoX g g- jo -jo Brising %ka' %kra' *N-kaʔ {*[N]-k(r)aʔ} cakes
ju4 gju3 gjuH g g- ju -ju Cdeparting gos gros *ɡo-s {*[ɡ](r)o-s} arrange, provide
ju4 gju3 gjuH g g- ju -ju Cdeparting gz~~as gz~~ras *ɡʷa-s {*[ɡ]ʷ(r)a-s} fear (v.)
ju4 kjo3 kjoH k k- jo -jo Cdeparting kas kras *ka-s {*k(r)a-s} saw (n.)
ju4 kjo3 kjoH k k- jo -jo Cdeparting kas kraks *ka-s {*k(r)a(k)-s} grasp; depend on
ju4 kju k k- ju -ju Aeven ko kro *ko {*k(r)o} all, together
ju4 kju3 kjuH k k- ju -ju Cdeparting kos kros *ko-s {*[k](r)o-s} phrase
ju4 kju3 kjuH k k- ju -ju Cdeparting kros *kro-s sandal, shoe
juan3 juǎn kjwe~n2 kjwenX k k- jwe~n -jwen Brising kror' kror' *krorʔ {*[k]rorʔ} roll (v.)
juan4 juàn kjwe~n3 kjwenH k k- jwe~n -jwen Cdeparting krons krons *kron-s {*[k]ro[n]-s} look on with affection
juan4 juàn kjwi~e~n3 kjwienH k k- jwi~e~n -jwien Cdeparting kz~~e~ns kz~~e~ns *kʷen-s {*[k]ʷen-s} a kind of silk stuff
jue2 jué dzjwe~t dzjwet dz dz- jwe~t -jwet Dentering d~ot d~ot *dzot {*[dz]ot} cut off
jue2 jué gjut g g- jut -jut Dentering gut gut *ɡut {*[ɡ]ut} strong, unyielding
jue2 jué gjut g g- jut -jut Dentering gut gut *ɡut {*[ɡ]ut} dig out (earth)
jue2 jué gjwot g g- jwot -jwot Dentering got got *ɡot {*[ɡ]ot} dig out (earth)
jue2 jué ka~wk kæwk k k- a~wk -æwk Dentering kzruk *kˁruk awake
𫏋 jue2 jué kje~w2 kjewX k k- je~w -jew Brising kaw' kraw' *kawʔ {*k(r)awʔ} martial
jue2 jué kjwot k k- jwot -jwot Dentering $kot *Cə.kot bracken (a kind of edible fern)
jue2 jué kjwot k k- jwot -jwot Dentering kot *kot (3p possessive pronoun)
jue2 jué kwe~t kwet k k- we~t -wet Dentering $qz~~zit $qz~~zit *C.qʷˁit {*[C.q]ʷˁi[t]} treacherous; deceive
jue2 jué kwe~t kwet k k- we~t -wet Dentering kz~~ze~t kz~~ze~t *kʷˁet {*[k]ʷˁet} open a passage for a stream
jue2 jué kwe~t kwet k k- we~t -wet Dentering kz~~ze~t kz~~ze~t *kʷˁet {*[k]ʷˁet} open; decide
jue2 jué kwe~t kwet k k- we~t -wet Dentering kz~~ze~t kz~~ze~t *kʷˁet {*[k]ʷˁet} farewell words
jue2 jué tsjak ts ts- jak -jak Dentering t~e~wk t~e~wk *tsewk {*[ts]ewk} nobility, rank
jun1 jūn kjun k k- jun -jun Aeven $qur *C.qur lord; ruler
jun1 jūn kjun k k- jun -jun Aeven kz~~er kz~~er *kʷər {*[k]ʷər} army; camp
jun1 jūn kjwi~n kjwin k k- jwi~n -jwin Aeven $qz~~in $qz~~in *C.qʷin {*C.qʷi[n]} even, equal
jun1 jūn kjwi~n kjwin k k- jwi~n -jwin Aeven $qz~~in $qz~~in *C.qʷin {*C.qʷi[n]} potter's wheel
jun1 jūn kjwi~n kjwin k k- jwi~n -jwin Aeven kz~~in kz~~in *kʷin {*[k]ʷi[n]} weight of 30 jīn 斤
jun1 jūn kwi~n kwin k k- wi~n -win Aeven krur krur *krur {*[k]rur} fallow-deer
jun4 jùn gwi~n2 gwinX g g- wi~n -win Brising grun' grun' *ɡrunʔ {*[ɡ]runʔ} mushroom
kai1 kāi khoj kh kh- oj -oj Aeven %kz~zej %kz~zej *Nə-kʰˁəj {*Nə-[k]ʰˁə[j]} to open (v.i)
kai1 kāi khoj kh kh- oj -oj Aeven kz~zej kz~zej *kʰˁəj {*[k]ʰˁəj} to open (v.t.)
kai3 kǎi khoj3 khojH kh kh- oj -oj Cdeparting $qz~zej's *C.qʰˁəjʔ-s coat of mail
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~ej' $qz~zej' *C.qʰəjʔ {*C.qʰˁəjʔ} high and dry (place)
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~zej' *C.qʰˁəjʔ happy, pleasant
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~zej' *C.qʰˁəjʔ coat of mail
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~zej' *C.qʰˁəjʔ pleasant
kai3 kǎi khoj2 khojX kh kh- oj -oj Brising $qz~zej' *C.qʰˁəjʔ triumphal music; happy
kai4 kài khoj3 khojH kh kh- oj -oj Cdeparting kz~zeks *kʰˁək-s cough
kai4 kài khoj3 khojH kh kh- oj -oj Cdeparting kz~zeks *kʰˁək-s cough
kai4 kài khoj3 khojH kh kh- oj -oj Cdeparting kz~zets kz~zets *kʰˁət-s {*[kʰ]ˁə[t]-s} disappointed
kai4 kài xjij3 xjɨjH x x- jij -jɨj Cdeparting qz~eps *qʰəp-s sigh; angry
kan1 kān khom kh kh- om -om Aeven kz~zem kz~zem *kʰˁəm {*[kʰ]ˁ[ə]m} able to bear
欿 欿 kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kr~zem' *k-r̥ˁəmʔ covet
kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kz~zom' kz~zom' *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ} pit
kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kz~zom' kz~zom' *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ} pit (n.)
欿 欿 kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kz~zom' kz~zom' *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ} insufficient
欿 欿 kan3 kǎn khom2 khomX kh kh- om -om Brising kz~zom' kz~zom' *kʰˁomʔ {*[kʰ]ˁomʔ} despondent
𠪚 𠪚 kan3 kǎn ngi~m ngim ng ng- i~m -im Aeven %qz~zem %qz~zem *N-qʰˁəm {*N-qʰˁ[ə]m} precipitous
kan4 kàn khan3 khanH kh kh- an -an Cdeparting kz~zars kz~zars *kʰˁar-s {*kʰˁa[r]-s} gaze at
kang1 kāng khang kh kh- ang -ang Aeven kl~zan~~ *k-l̥ˁaŋ tranquil; at ease
kang1 kāng khang kh kh- ang -ang Aeven kz~zan~~ kz~zan~~ *kʰˁaŋ {*[kʰ]ˁaŋ} empty
kang4 kàng khang3 khangH kh kh- ang -ang Cdeparting kz~zan~~s *kʰˁaŋ-s set up; oppose; protect
kao4 kào khaw3 khawH kh kh- aw -aw Cdeparting kz~zaws kz~zaws *kʰˁaw-s {*[kʰ]ˁaw-s} remunerate (soldiers) with food
ke1 khwa kh kh- wa -wa Aeven kz~~z~zaj *kʷʰˁaj great
ke3 kha2 khaX kh kh- a -a Brising kz~zaj' kz~zaj' *kʰˁajʔ {*[k]ʰˁa[j]ʔ} may; acceptable
ke3 khat kh kh- at -at Dentering %kz~zat *Nə-kʰˁat thirsty
ke4 kha~k khæk kh kh- a~k -æk Dentering kz~zrak *kʰˁrak guest
ke4 khok kh kh- ok -ok Dentering kz~zek *kʰˁək carry; able; dominate
ke4 khok kh kh- ok -ok Dentering kz~zek kz~zek *kʰˁək {*[kʰ]ˁək} cut, engrave
keng1 kēng heng hɛng h h- eng -ɛng Aeven mkz~zre~n~~ *m-kʰˁ‹r›eŋ shank bone
keng1 kēng kheng khɛng kh kh- eng -ɛng Aeven kz~zre~n~~ *kʰˁ‹r›eŋ shank bone
kong1 kōng khuwng kh kh- uwng -uwng Aeven kz~zon~~ *kʰˁoŋ hollow, empty; hole
kong3 kǒng khjowng2 khjowngX kh kh- jowng -jowng Brising kz~on~~' kz~ron~~' *kʰoŋʔ {*kʰ(r)oŋʔ} fear
kong3 kǒng khuwng2 khuwngX kh kh- uwng -uwng Brising kz~zon~~' *kʰˁoŋʔ hollow, empty; hole
kong3 kǒng khuwng2 khuwngX kh kh- uwng -uwng Brising kz~zon~~' kz~zon~~' *kʰˁoŋʔ {*[k]ʰˁoŋʔ} (surname)
kong4 kòng khuwng3 khuwngH kh kh- uwng -uwng Cdeparting kz~zon~~s *kʰˁoŋ-s pull (on bow or reins)
kou3 kǒu khuw2 khuwX kh kh- uw -uw Brising kz~zo' kz~zro' *kʰˁoʔ {*kʰˁ(r)oʔ} mouth
kou3 kǒu khuw2 khuwX kh kh- uw -uw Brising kz~zo' kz~zro' *kʰˁoʔ {*kʰˁ(r)oʔ} strike
kou4 kòu khuw3 khuwH kh kh- uw -uw Cdeparting kz~zos kz~zros *kʰˁo-s {*[k]ʰˁ(r)o-s} rob; robber
kou4 kòu khuw3 khuwH kh kh- uw -uw Cdeparting kz~zo's kz~zro's *kʰˁoʔ-s {*kʰˁ(r)oʔ-s} strike (v.)
ku1 khuwk kh kh- uwk -uwk Dentering kz~zok kz~zok *kʰˁok {*[kʰ]ˁok} weep
ku1 khwot kh kh- wot -wot Dentering kz~zut kz~zut *kʰˁut {*[kʰ]ˁut} hole
ku1 khwot kh kh- wot -wot Dentering kz~zut kz~zut *kʰˁut {*[kʰ]ˁut} cave, hole
ku3 khu2 khuX kh kh- u -u Brising kz~za' *kʰˁaʔ bitter
ku4 khowk kh kh- owk -owk Dentering kz~zuk *kʰˁuk cruel
ku4 khu3 khuH kh kh- u -u Cdeparting kz~zas kz~zas *kʰˁa-s {*[k]ʰˁa-s} arsenal; storehouse
kua1 kuā khwa~ khwæ kh kh- wa~ -wæ Aeven kz~~z~zra kz~~z~zra *kʷʰˁra {*[kʷʰ]ˁra} boast
kua1 kuā khwa~ khwæ kh kh- wa~ -wæ Aeven kz~~z~zra kz~~z~zra *kʷʰˁra {*[kʷʰ]ˁra} boast
kuai4 kuài khwa~j3 khwæjH kh kh- wa~j -wæj Cdeparting kz~~z~zre~ts kz~~z~zre~ts *kʷʰˁret-s {*[k]ʷʰˁret-s} cheerful
kuai4 kuài khwej3 khwɛjH kh kh- wej -wɛj Cdeparting kz~zrujs kz~zrujs *kʰˁ‹r›uj-s {*[kʰ]ˁ‹r›uj-s} clod, lump
kuai4 kuài khwoj3 khwojH kh kh- woj -woj Cdeparting kz~zujs kz~zujs *kʰˁuj-s {*[kʰ]ˁuj-s} clod; lump
kuai4 kuài kwaj3 kwajH k k- waj -waj Cdeparting kzops kzops *kˁop-s {*[k]ˁop-s} calculate; calculation
kuai4 kuài kwaj3 kwajH k k- waj -waj Cdeparting kzops kzops *kˁop-s {*[k]ˁop-s} watering channel, drain
kuan1 kuān khwan kh kh- wan -wan Aeven kz~~z~zan kz~~z~zan *kʷʰˁan {*[k]ʷʰˁa[n]} vast, wide
kuang1 kuāng khjwang kh kh- jwang -jwang Aeven kpz~an~~ *k-pʰaŋ square basket
kuang1 kuāng khjwang kh kh- jwang -jwang Aeven kpz~an~~ kpz~an~~ *k.pʰaŋ {*[k.pʰ]aŋ} square basket
kuang2 kuáng gjwang g g- jwang -jwang Aeven kg~z~~an~~ kg~z~~an~~ *k-ɢʷaŋ {*[k-ɢʷ]aŋ} mad, reckless
kuang4 kuàng khwang3 khwangH kh kh- wang -wang Cdeparting km~zan~~s km~zan~~s *k-m̥ˁaŋ-s {*[k-m̥]ˁaŋ-s} desolate, waste
kuang4 kuàng khwang3 khwangH kh kh- wang -wang Cdeparting kz~~z~zan~~s *kʷʰˁaŋ-s grave pit
kuang4 kuàng khwang3 khwangH kh kh- wang -wang Cdeparting kz~~z~zan~~s kz~~z~zan~~s *kʷʰˁaŋ-s {*[k]ʷʰˁaŋ-s} bright
kuang4 kuàng khwang3 khwangH kh kh- wang -wang Cdeparting kz~~z~zan~~s *kʷʰˁaŋ-s fine floss silk; quilted
kuang4 kuàng xjwang3 xjwangH x x- jwang -jwang Cdeparting m~an~~s m~an~~s *m̥aŋ-s {*[m̥]aŋ-s} how much the more
kui1 kuī khjwe~ khjwe kh kh- jwe~ -jwe Aeven kz~~z~aj kz~~z~raj *kʷʰaj {*[k]ʷʰ(r)aj} diminish
kui1 kuī khjwi~e~ khjwie kh kh- jwi~e~ -jwie Aeven kz~~z~e~ *kʷʰe pry, spy (v.)
kui2 kuí gwi~j gwij g g- wi~j -wij Aeven gz~~ru gz~~ru *ɡʷru {*[ɡ]ʷru} cheek bone, bones of the face
kui2 kuí gwi~j gwij g g- wi~j -wij Aeven gz~~re gz~~re *ɡʷrə {*[ɡ]ʷrə} cheek bone, bones of the face
kui2 kuí khwoj kh kh- woj -woj Aeven kz~zuj kz~zuj *kʰˁuj {*[kʰ]ˁuj} great; principal; chief
kui2 kuí khwoj kh kh- woj -woj Aeven kz~zuj kz~zuj *kʰˁuj {*[kʰ]ˁuj} spoon
kui2 kuí khwoj kh kh- woj -woj Aeven kz~zuj kz~zuj *kʰˁuj {*[kʰ]ˁuj} mound
kui4 kuì gwi~j3 gwijH g g- wi~j -wij Cdeparting $g~ruj $g~rujs *C-ɢruj {*C-ɢruj-s} present (food) (v.)
kui4 kuì gwi~j3 gwijH g g- wi~j -wij Cdeparting grujs grujs *ɡruj-s {*[ɡ]ruj-s} present of food (‹food basket ?)
kui4 kuì hwoj3 hwojH h h- woj -woj Cdeparting gz~~zejs gz~~zejs *ɡʷˁəj-s {*[ɡʷ]ˁ[ə]j-s} break through an embankment (of water)
kui4 kuì khwej3 khwɛjH kh kh- wej -wɛj Cdeparting kz~zrujs *kʰˁruj-s basket
kui4 kuì kwi~j3 kwijH k k- wi~j -wij Cdeparting krujs krujs *kruj-s {*[k]ruj()-s} ashamed
kui4 kuì ngwej3 ngwɛjH ng ng- wej -wɛj Cdeparting n~~zre~ajs n~~zrujs *ŋˁreaj-s {*[ŋ]ˁruj-s} deaf
kun1 kūn khwon kh kh- won -won Aeven kz~zun kz~zun *kʰˁun {*[kʰ]ˁu[n]} earth (trigram or hexagram)
kun1 kūn kwon k k- won -won Aeven kzun kzun *kˁun {*kˁu[n]} elder brother
kun4 kùn khwon3 khwonH kh kh- won -won Cdeparting kz~zuns kz~zuns *kʰˁun-s {*kʰˁu[n]-s} obstruct; distress
kuo4 kuò khwak kh kh- wak -wak Dentering kz~~z~zak *kʷʰˁak widen
kuo4 kuò khwak kh kh- wak -wak Dentering kz~~z~zak *kʷʰˁak widen
kuo4 kuò khwat kh kh- wat -wat Dentering kz~zot kz~zot *kʰˁot {*[k]ʰˁot} (in khet.khwat)
kuo4 kuò khwat kh kh- wat -wat Dentering kz~~z~zat kz~~z~zat *kʷʰˁat {*[k]ʷʰˁat} widely apart
la4 lap l l- ap -ap Dentering krzap *k.rˁap wax
la4 lap l l- ap -ap Dentering rzap rzap *rˁap {*[r]ˁap} winter sacrifice
la4 lat l l- at -at Dentering rzat ~ $rzat ? *rˁat (~ C.rˁat ?) wicked; spicy
la4 lop l l- op -op Dentering rzep rzep *rˁəp {*[r]ˁəp} break
lai2 lái loj l l- oj -oj Aeven mrzek mrze *mə.rˁək (› *mə.rˁə) a kind of wheat
lai2 lái loj l l- oj -oj Aeven rzek rze *rˁək (› *rˁə) come
lai4 lài laj3 lajH l l- aj -aj Cdeparting $rzats $rzats *C.rˁat-s {*C.rˁa[t]-s} rapids
lai4 lài laj3 lajH l l- aj -aj Cdeparting rzats rzats *rˁat-s {*rˁa[t]-s} depend on
lai4 lài laj3 lajH l l- aj -aj Cdeparting rzats rzats *rˁat-s {*rˁa[t]-s} tube
lai4 lài loj3 lojH l l- oj -oj Cdeparting rzeks rzeks *rˁək-s {*[r]ˁək-s} give, send
lan2 lán lam l l- am -am Aeven %krzam *N-k.rˁam indigo
lan2 lán lam l l- am -am Aeven krzam *k.rˁam basket
lan2 lán lan l l- an -an Aeven krzan *k.rˁan orchid
lan2 lán lan l l- an -an Aeven krzan *kə.rˁan railing
lan3 lǎn lan2 lanX l l- an -an Brising %krzan' *N-kə.rˁanʔ lazy
lan4 làn lan3 lanH l l- an -an Cdeparting rzans rzans *rˁan-s {*[r]ˁan-s} cooked until soft
lan4 làn lan3 lanH l l- an -an Cdeparting rzans rzans *rˁan-s {*[r]ˁan-s} cooked until soft
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven $rzan~~ *C.rˁaŋ young gentleman
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} (name of a river)
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} wolf
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} (a kind of precious stone)
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} weed in field of grain
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ *rˁaŋ double roof
lang2 láng lang l l- ang -ang Aeven rzan~~ rzan~~ *rˁaŋ {*[r]ˁaŋ} side-gallery
lang2 láng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} skillful
lang3 lǎng lang2 langX l l- ang -ang Brising krzan~~' *k.rˁaŋʔ bright
lao2 láo law l l- aw -aw Aeven rzaw rzaw *rˁaw {*[r]ˁaw} toil
lao3 lǎo law2 lawX l l- aw -aw Brising $rzu' *C-rˁuʔ old
lao4 lào law3 lawH l l- aw -aw Cdeparting rzaws rzaws *rˁaw-s {*[r]ˁaw-s} to reward for toil
le4 lak l l- ak -ak Dentering rzawk rzawk *rˁawk {*[rˁ]awk} joy; enjoy
le4 lok l l- ok -ok Dentering rzek rzek *rˁək {*[r]ˁək} engrave
le4 lok l l- ok -ok Dentering rzek rzek *rˁək {*[r]ˁək} bridle
lei2 léi ljwe~ ljwe l l- jwe~ -jwe Aeven roj roj *roj {*[r]o[j]} entangle
lei2 léi lwoj l l- woj -woj Aeven $rzuj *C.rˁuj thunder
lei2 léi lwoj l l- woj -woj Aeven $rzuj *C.rˁuj thunder
lei3 lěi ljwe~ ljwe l l- jwe~ -jwe Aeven roj roj *roj {*[r]oj} rope (to tie s.o. up)
lei3 lěi ljwe~2 ljweX l l- jwe~ -jwe Brising roj' roj' *rojʔ {*[r]ojʔ} accumulate
lei3 lěi lwi~j2 lwijX l l- wi~j -wij Brising ruj' ruj' *rujʔ {*[r]ujʔ} entrenchments
lei3 lěi lwi~j2 lwijX l l- wi~j -wij Brising ruj' ruj' *rujʔ {*[r]ujʔ} eulogy
lei4 lèi lwi~j3 lwijH l l- wi~j -wij Cdeparting ruts ruts *rut-s {*[r]u[t]-s} category
lei4 lèi lwoj3 lwojH l l- woj -woj Cdeparting rzujs rzujs *rˁuj-s {*[r]ˁuj-s} exhausted
li2 le~j lej l l- e~j -ej Aeven rzij rzij $f 耆 0552l gij grij ‘old’ *rˁij {*[r]ˁij} Cf. 耆 0552l gij ‹ *[ɡ]rij ‘old’. old
li2 le~j lej l l- e~j -ej Aeven rzij rzij *rˁij {*[r]ˁij} black
li2 li~ li l l- i~ -i Aeven pre *p.rə wildcat or small mammal (civet ?)
li2 li~j lij l l- i~j -ij Aeven $rej $rej *C.rəj {*C.r[ə][j]} pear tree, pear
li2 li~j lij l l- i~j -ij Aeven rij rij *rij {*[r][i]j} plough (n., v.)
li2 lje~ lje l l- je~ -je Aeven raj raj *raj {*[r]aj} meet with, encounter
li2 lje~ lje l l- je~ -je Aeven raj raj *raj {*[r]aj} depart from
li2 lje~ lje l l- je~ -je Aeven raj raj *raj {*[r]aj} drag into; trouble
li3 le~j2 lejX l l- e~j -ej Brising rzij' rzij' *rˁijʔ {*[r]ˁijʔ} propriety, ceremony
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising $re' *C.rəʔ plum
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising mre' *mə-rəʔ carp (n.)
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising mre' mre' *mə.rəʔ {*mə.[r]əʔ} inside
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising mre' *mə.rəʔ reason; principle
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising re' mre' *rəʔ {*([m]ə.)rəʔ} cut jade; regulate
li3 li~2 liX l l- i~ -i Brising re' mre' *rəʔ {*(mə.)rəʔ} li (measure of distance), village
li4 laj3 lajH l l- aj -aj Cdeparting rzats mrzats *rˁat-s {*([m]ə-)rˁat-s} dehusked but not polished grain.
li4 lak l l- ak -ak Dentering rzawk rzawk *rˁawk {*[r]ˁawk} crush under wheels
li4 lat l l- at -at Dentering rzat mrzat *rˁat {*([m]ə-)rˁat} dehusked but not polished grain.
li4 le~j3 lejH l l- e~j -ej Cdeparting rze~s rze~s *rˁe-s {*[r]ˁe-s} symmetrical
li4 le~j3 lejH l l- e~j -ej Cdeparting rze~ts rze~ts *rˁet-s {*[r]ˁe[t]-s} transgress
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering krze~k *k.rˁek tripod with hollow legs
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~k rze~k *rˁek {*[r]ˁek} pass by; in turn
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~wk rze~wk *rˁewk {*[r]ˁewk} crush under wheels
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~wk rze~wk *rˁewk {*[r]ˁewk} oak
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~wk rze~wk *rˁewk {*[r]ˁewk} pebbles
li4 le~k lek l l- e~k -ek Dentering rze~wk rze~wk *rˁewk {*[r]ˁewk} move
li4 li~3 liH l l- i~ -i Cdeparting re's re's *rəʔ-s {*[r]əʔ-s} officer
li4 li~j3 lijH l l- i~j -ij Cdeparting $rits $rits *C.rit-s {*C.ri[t]-s} sharp; profit
li4 li~k lik l l- i~k -ik Dentering krek *k.rək strength
li4 li~p lip l l- i~p -ip Dentering krep *k.rəp stand (v.)
li4 li~p lip l l- i~p -ip Dentering krep *k.rəp grains of rice
li4 li~p lip l l- i~p -ip Dentering krep *k.rəp bamboo-splint hat
li4 li~t lit l l- i~t -it Dentering rit rit *rit {*[r]i[t]} chestnut tree
li4 lje~3 ljeH l l- je~ -je Cdeparting $rajs *C.raj-s revile
li4 lje~3 ljeH l l- je~ -je Cdeparting rajs rajs *raj-s {*[r]aj-s} reject
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting mrats *mə-rat-s stinging insect
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats rats *rat-s {*[r]at-s} cruel
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats mrats *rat-s {*(mə-)rat-s} grindstone
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats mrats *rat-s {*([m]ə-)rat-s} Unhusked but not polished grain.
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats mrats *rat-s {*(mə-)rat-s} grindstone
li4 lje~j3 ljejH l l- je~j -jej Cdeparting rats mrats *rat-s {*(mə-)rat-s} epidemic
li4 syak sy sy- jak -jak Dentering r~e~wk dial r~ x, palatalizing *r̥ewk (dial. *r̥- › x-, palatalizing) move (v.)
lian2 lián le~n len l l- e~n -en Aeven krze~n krze~n *k.rˁen {*k.[r]ˁe[n]} lotus fruit
lian2 lián le~n len l l- e~n -en Aeven krzin~~ *k.rˁiŋ love; pity
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven ram ram *ram {*[r][a]m} (a kind of creeping plant)
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven re~m kre~m *rem {*(k-)rem} frugal
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven re~m re~m *rem {*[r]em} angle
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven re~m re~m *rem {*[r]em} sickle
lian2 lián lje~m ljem l l- je~m -jem Aeven re~m re~m *rem {*[r]em} bamboo curtain
lian2 lián lje~n ljen l l- je~n -jen Aeven ran ran *ran {*[r]a[n]} ripple; drip
lian3 liǎn lje~m2 ljemX l l- je~m -jem Brising ram' ram' *ramʔ {*[r][a]mʔ} gather
lian4 liàn le~n3 lenH l l- e~n -en Cdeparting rze~ns rze~ns *rˁen-s {*[r]ˁen-s} sized white silk
lian4 liàn lje~m3 ljemH l l- je~m -jem Cdeparting rams rams *ram-s {*[r][a]m-s} dress a corpse
lian4 liàn lje~n3 ljenH l l- je~n -jen Cdeparting krans krans *k.ran-s {*k.r[a]n-s} chick
lian4 liàn ljwe~n3 ljwenH l l- jwe~n -jwen Cdeparting rons *ron-s to long for
lian4 liàn ljwe~n2 ljwenX l l- jwe~n -jwen Brising ron' *ronʔ beautiful
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven $ran~~ *C.raŋ cold
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} good
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} measure (v.)
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} beam; bridge
liang2 liáng ljang l l- jang -jang Aeven ran~~ ran~~ *raŋ {*[r]aŋ} grain, provisions
liang3 liǎng ljang2 ljangX l l- jang -jang Brising pran~~' *p.raŋʔ a pair
liang4 liàng ljang3 ljangH l l- jang -jang Cdeparting ran~~s ran~~s *raŋ-s {*[r]aŋ-s} measure (n.)
liang4 liàng ljang3 ljangH l l- jang -jang Cdeparting ran~~s ran~~s *raŋ-s {*[r]aŋ-s} sincere; trust (v.)
liao2 liáo le~w lew l l- e~w -ew Aeven rze~w rze~w *rˁew {*[r]ˁew} office or position
liao2 liáo le~w lew l l- e~w -ew Aeven rziw rziw *rˁiw {*[r]ˁiw} rely on
liao4 liào le~w3 lewH l l- e~w -ew Cdeparting rze~ws rze~ws *rˁew-s {*[r]ˁew-s} measure (v.)
lie4 liè lje~p ljep l l- je~p -jep Dentering rap rap *rap {*r[a]p} hunt
lie4 liè lje~p ljep l l- je~p -jep Dentering rap rap *rap {*r[a]p} trample
lie4 liè lje~t ljet l l- je~t -jet Dentering rat rat *rat {*[r]at} blazing; brilliant
lie4 liè lje~t ljet l l- je~t -jet Dentering re~t re~t *ret {*[r][e]t} tear apart; rank
lin2 lín li~m lim l l- i~m -im Aeven krem krem *k.rəm {*k.r[ə]m} forest
lin2 lín li~m lim l l- i~m -im Aeven rem rem *rəm {*[r][ə]m} pour
lin2 lín li~m lim l l- i~m -im Aeven rem prem *rəm {*(p.)r[ə]m} look down at
lin2 lín li~n lin l l- i~n -in Aeven $ren $ren *C.rən {*C.r[ə][n]} scale of fish or reptile
lin2 lín li~n lin l l- i~n -in Aeven ren ren *rən {*[r]ə[n]} will-o'-the wisp
lin2 lín li~n lin l l- i~n -in Aeven ren mren *rən {*(mə.)rə[n]} group of 5 families; neighbor
lin3 lǐn li~m2 limX l l- i~m -im Brising prim' *p.rimʔ rations
lin3 lǐn li~m2 limX l l- i~m -im Brising prim' *p.rimʔ granary
lin3 lǐn li~m2 limX l l- i~m -im Brising prim' *p.rimʔ fearful
lin3 lǐn li~m2 limX l l- i~m -im Brising rem' rem' *rəmʔ {*[r][ə]mʔ} cold
lin4 lìn li~n3 linH l l- i~n -in Cdeparting mrens mrens *mə.rən-s {*mə.rə[n]-s} stingy
ling2 líng le~ng leng l l- e~ng -eng Aeven rze~n~~ rze~n~~ *rˁeŋ {*[r]ˁeŋ} fall (v., of rain)
ling2 líng le~ng leng l l- e~ng -eng Aeven rze~n~~ rze~n~~ *rˁeŋ {*[r]ˁeŋ} supernatural
ling2 líng li~ng ling l l- i~ng -ing Aeven pren~~ *p.rəŋ ice
ling2 líng li~ng ling l l- i~ng -ing Aeven ren~~ ren~~ *rəŋ {*[r]əŋ} mound, hill
ling2 líng li~ng ling l l- i~ng -ing Aeven ren~~ ren~~ *rəŋ {*[r]əŋ} mound, hill
ling2 líng li~ng ling l l- i~ng -ing Aeven ren~~ ren~~ *rəŋ {*[r]əŋ} transgress; attack
ling2 líng lje~ng ljeng l l- je~ng -jeng Aeven rin~~ *riŋ send (a person)
ling3 lǐng lje~ng2 ljengX l l- je~ng -jeng Brising re~n~~' re~n~~' *reŋʔ {*[r]eŋʔ} neck
ling4 lìng lje~ng3 ljengH l l- je~ng -jeng Cdeparting rin~~s *riŋ-s issue a command
liu2 liú ljuw l l- juw -juw Aeven $ru *C.ru stay, remain
liu2 liú ljuw l l- juw -juw Aeven kriw *k-riw tie around, strangle
liu2 liú ljuw l l- juw -juw Aeven mru *mə-ru kill
liu2 liú ljuw l l- juw -juw Aeven ru ru *ru {*[r]u} flow (v.)
liu3 liǔ ljuw2 ljuwX l l- juw -juw Brising ru' mru' *ruʔ {*([m]ə.)ruʔ} willow
liu4 liù ljuw3 ljuwH l l- juw -juw Cdeparting riws riws *riw-s {*[r]iw-s} whistling of the wind
liu4 liù ljuwk l l- juwk -juwk Dentering kruk *k.ruk six
long2 lóng ljowng l l- jowng -jowng Aeven mron~~ meron~~ *mə-roŋ {*[mə]-roŋ} dragon
long2 lóng ljuwng l l- juwng -juwng Aeven run~~ run~~ *ruŋ {*[r]uŋ} sound of thunder
long2 lóng ljuwng l l- juwng -juwng Aeven run~~ krun~~ um *ruŋ {*(k.)ruŋ} (‹ * -[u]m) high; ample; eminent
long2 lóng luwng l l- uwng -uwng Aeven $rzon~~ *C.rˁoŋ deaf
long2 lóng luwng l l- uwng -uwng Aeven krzon~~ *k.rˁoŋ cage, coop
long3 lǒng ljowng2 ljowngX l l- jowng -jowng Brising ron~~' ron~~' *roŋʔ {*[r]oŋʔ} mound
long3 lǒng luwng2 luwngX l l- uwng -uwng Brising krzon~~' *k.rˁoŋʔ basket; cage
lou2 lóu kju3 kjuH k k- ju -ju Cdeparting kros *kro-s a kind of shoe, sandal
lou2 lóu lju l l- ju -ju Aeven ro ro *ro {*[r]o} drag, trail (v.)
lou4 lòu luw3 luwH l l- uw -uw Cdeparting %rzoks %rzoks *Nə-rˁok-s {*[Nə-r]ˁok-s} leak (v.)
lou4 lòu luw3 luwH l l- uw -uw Cdeparting rzos rzos *rˁo-s {*[r]ˁo-s} carve
lou4 lòu luw3 luwH l l- uw -uw Cdeparting rzos rzos *rˁo-s {*[r]ˁo-s} narrow; base (adj.)
lu2 ljo l l- jo -jo Aeven ra ra *ra {*[r]a} hut; inn; to lodge
𧆨 𧆨 lu2 lu l l- u -u Aeven rza rza *rˁa {*[r]ˁa} (a kind of food vessel)
lu2 lu l l- u -u Aeven rza rza *rˁa {*[r]ˁa} stove
lu2 lu l l- u -u Aeven rza rza *rˁa {*[r]ˁa} stove
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rn~~za' dial rn~~z rz l *r.ŋˁaʔ (dial. › *rŋˁ- › *rˁ- › l-) (place name)
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rza' rza' *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ} dull, blunt, simple
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rza' rza' *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ} shield (n.)
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rza' rza' *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ} salty (sc. land)
lu3 lu2 luX l l- u -u Brising rza' rza' *rˁaʔ {*[r]ˁaʔ} rustic, coarse
lu4 ljowk l l- jowk -jowk Dentering rok prok *rok {*(p.)rok} (name of a plant)
lu4 ljowk l l- jowk -jowk Dentering rok prok *rok {*(pə.)rok} inscribe, record
lu4 ljuwk l l- juwk -juwk Dentering riwk riwk *riwk {*[r]iwk} kill
lu4 ljuwk l l- juwk -juwk Dentering ruk ruk *ruk {*[r]uk} land (as opposed to water)
lu4 lu3 luH l l- u -u Cdeparting $rzaks *Cə.rˁak-s road
lu4 lu3 luH l l- u -u Cdeparting przaks *p.rˁak-s dew; disclose
lu4 lu3 luH l l- u -u Cdeparting rzaks rzaks *rˁak-s {*[r]ˁak-s} wealth; present (v.)
鹿 鹿 lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering mrzok *mə-rˁok deer
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering przok *pə.rˁok carve wood (SW)
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(pə.)rˁok} draw off water
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(p.)rˁok} precious stone
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(p.)rˁok} look carefully
祿 lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(p.)rˁok} blessing
lu4 luwk l l- uwk -uwk Dentering rzok przok *rˁok {*(p.)rˁok} wooded foot of mountain
luan2 luán lwan l l- wan -wan Aeven mrzon mrzon *mə.rˁon {*mə.rˁo[n]} harness bells
luan2 luán lwan l l- wan -wan Aeven mrzon mrzon *mə.rˁon {*[m]ə.rˁon} corners of the rim of an oval bell
luan2 luán lwan l l- wan -wan Aeven mrzon mrzon *mə.rˁon {*[m]ə.rˁon} harness bells
luan2 luán lwan l l- wan -wan Aeven rzon rzon *rˁon {*rˁo[n]} emaciated, worn
孿 luan2 luán srwa~n3 srwænH sr sr- wa~n -wæn Cdeparting srzons srzons *s.rˁon-s {*[s.r]ˁon-s} twins
luan3 luǎn lwan2 lwanX l l- wan -wan Brising krzor' *k.rˁorʔ egg
luan4 luàn lwan3 lwanH l l- wan -wan Cdeparting rzons rzons *rˁon-s {*[r]ˁo[n]-s} disorder, rebellion
lun2 lún kwen kwɛn k k- wen -wɛn Aeven krzun krzun dial kzrun *k.rˁun {*k.rˁu[n]} (dial. › *kˁrun) woof; twist a cord
lun2 lún lwi~n lwin l l- wi~n -win Aeven krun krun *k.run {*k.ru[n]} woof; twist a cord
lun2 lún lwi~n lwin l l- wi~n -win Aeven run run *run {*ru[n]} relationship; order; category
lun2 lún lwi~n lwin l l- wi~n -win Aeven run run *run {*ru[n]} wheel
lun2 lún lwi~n lwin l l- wi~n -win Aeven run run *run {*[r]u[n]} (in name of Lúnyǔ 論語)
lun2 lún lwon l l- won -won Aeven rzun rzun *rˁun {*[r]ˁu[n]} discuss, examine
lun4 lùn lwon3 lwonH l l- won -won Cdeparting rzuns rzuns *rˁun-s {*[r]ˁu[n]-s} discussion, discourse
luo1 luō lwat l l- wat -wat Dentering rzot rzot *rˁot {*[r]ˁot} gather, pluck
luo2 luó la l l- a -a Aeven rzaj *rˁaj a kind of net (on a handle?) (SW: 'bird net')
luo2 luó lwa l l- wa -wa Aeven krzoj *k.rˁoj spiral
luo2 luó lwa l l- wa -wa Aeven krzoj *k.rˁoj fingerprint
luo3 luǒ lwa2 lwaX l l- wa -wa Brising krzor' dial r j *k.rˁorʔ (dial. *-r › *-j) egg
luo3 luǒ lwa2 lwaX l l- wa -wa Brising kzor'rzor' re~dup infixe~d form from kzor' 'fruit' *kˁorʔ-rˁorʔ (redup. infixed form from *kˁorʔ 'fruit') kwaX.lwaX a kind of gourd
luo3 luǒ lwa2 lwaX l l- wa -wa Brising rzoj' rzoj' *rˁojʔ {*[r]ˁo[j]ʔ} kwaX.lwaX a kind of wasp
luo3 luǒ lwa2 lwaX l l- wa -wa Brising rzor' rzor' *rˁorʔ {*rˁo[r]ʔ} bare, naked
luo3 luǒ lwa2 lwaX l l- wa -wa Brising rzor' rzor' *rˁorʔ {*rˁo[r]ʔ} bare, naked
luo4 luò lak l l- ak -ak Dentering krzak *kə.rˁak fall (v.)
lv2 ljo l l- jo -jo Aeven ra ra *ra {*[r]a} rúlǘ ‹ nyo-ljo ‹ *na.la 'madder (plant)'
lv3 li~j2 lijX l l- i~j -ij Brising rij' rij' *rijʔ {*[r]ijʔ} tread on; sandal
lv3 ljo2 ljoX l l- jo -jo Brising ra' ra' *raʔ {*[r]aʔ} sluggish; unenergetic
lv3 ljo2 ljoX l l- jo -jo Brising ra' ra' *raʔ {*[r]aʔ} spine; pitch-pipe
lv3 ljo2 ljoX l l- jo -jo Brising ra' ra' *raʔ {*[r]aʔ} military unit of 500 men; to go
lv3 lju3 ljuH l l- ju -ju Cdeparting $ro's *C.roʔ-s frequently
lv3 lju2 ljuX l l- ju -ju Brising ro' ro' *roʔ {*[r]oʔ} thread
lv4 ljo3 ljoH l l- jo -jo Cdeparting ras ras *ra-s {*[r]a-s} think, consider
绿 lv4 ljowk l l- jowk -jowk Dentering prok *pə.rok green